Thông tư 10-TC/V1 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sử dụng các nguồn kinh phí trong chỉ thị số 426/TTg của Thủ Tướng Chính Phủ về tăng cường xây dựng lực lượng Hải quan

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

BỘ TÀI CHÍNH SỐ 10 TC/V1 NGÀY 24 THÁNG 1 NĂM 1995

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC NGUỒN KINH PHÍ TRONG CHỈ THỊ

SỐ 426 /TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG HẢI QUAN

   Thực hiện Chỉ thị số 426 /TTg ngày 16 - 8 -1994 của Thủ Tướng Chính Phủ về tăng cường xây dựng lực lượng Hải quan.

   Để đảm bảo việc cấp phát, quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí cho ngành Hải quan được kịp thời chặt chẽ, chi tiêu đúng mục đích và có hiệu quả theo Chỉ thị của Thủ Tướng Chính Phủ, Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng và cấp phát các nguồn kinh phí như sau:

I/ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:

   Toàn bộ số tiền được trích và chi cho ngành Hải quan phải thực hiện đúng theo nội dung Chỉ thị số 426/ TTg ngày 16/8/1994 của Thủ Tướng Chính Phủ.

1/ Nguồn 150 tỷ trích từ khoản thu thuế xuất nhập khẩu (XNK).

Giành để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và mua sắm các thiết bị cho công tác đổi mới nghiệp vụ ngành Hải quan, phục vụ cho công tác thu thuế XNK và chống buôn lậu.
2/ Nguồn trích 0,5% (năm phần nghìn) tổng số thu thuế XNK chính ngạch.

Dùng để bổ sung phụ cấp cho cán bộ, nhân viên nhằm động viên khuyến khích ngành Hải quan hoàn thành nhiệm vụ thu thuế XNK, tăng cường trang thiết bị cho ngành và đổi mới nghiệp vụ Hải quan; chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ và nhân viên; giành một phần để khen thưởng cho các cơ quan, đơn vị ngoài ngành đã phối hợp với Hải quan trong việc hoàn thành nhiệm vụ thu thuế XNK, đấu tranh chống buôn lậu.
3/ Nguồn trích 2% (hai phần trăm) tổng số thu thuế XNK tiểu ngạch.

Nhằm để phục vụ cho công tác thu thuế XNK tiểu ngạch: phụ cấp cho cán bộ nhân viên trực tiếp thu thuế XNK tiểu ngạch; mua sắm trang thiết bị và các chi phí phát sinh trong quá trình thu thuế XNK tiểu ngạch; khen thưởng cho các lực lượng phối hợp ngoài ngành góp phần thu đúng, thu đủ chống thất thu.

II/ CĂN CỨ TRÍCH LẬP:

   Căn cứ vào kế hoạch thu thuế XNK chính ngạch và thuế XNK tiểu ngạch cả năm được duyệt, có chia ra từng quý, Tổng cục Hải quan lập dự toán chi tổng số tiền được trích, gửi Bộ Tài chính. Trên cơ sở kế hoạch đã được liên Bộ thống nhất, hàng quý Bộ tài chính sẽ cấp tạm ứng khoảng 80% số kế hoạch thu nộp và theo tiến độ thực hiện của từng nội dung công việc.

1/ Nguồn 150 tỷ trích từ khoản thu thuế XNK.

Nguồn trích 150 tỷ được trích từ tổng số thu về thuế XNK trong hai năm 1994 và 1995, được bố trí trong kế hoạch Ngân sách Nhà nước năm 1994 và 1995.
2/ Nguồn trích 0,5% tổng số thu thuế XNK chính ngạch:

Mức được trích là 0,5% (năm phần nghìn) trên tổng số thu về thuế XNK chính ngạch do ngành Hải quan thu và quản lý đã nộp cho Kho bạc Nhà nước (có xác nhận của KBNN). Không được tính trên số tiền thu theo Quyết định số 180 /TTg ngày 22/12/1992 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc lập quĩ chống các hành vi kinh doanh trái pháp luật và Quyết định số 151 /TTg ngày 12/3/1993 của Thủ Tướng Chính Phủ về hình thành sử dụng và quản lý quĩ bình ổn giá.
3/ Nguồn trích 2% tổng số thu thuế XNK tiểu ngạch:

Mức đưọc trích là 2% (hai phần trăm) trên tổng số thu về thuế XNK tiểu ngàch do ngành Hải quan thu và quản lý, đã nộp vào Kho bạc Nhà nước (có xác nhận của KBNN).Không được tính trên số tiền thu theo Quyết định số 180 /TTg ngày 22/12/1992 và Quyết định số 151/ TTg ngày 12/4/1993 của Thủ Tướng Chính Phủ.

Từ năm 1995 nguồn trích 2% trên số thuế XNK tiểu ngạch để lại cho Địa phương thì trích từ Ngân sách Địa phương, phần nộp Ngân sách Trung ương thì được trích từ Ngân sách Trung ương.

III/ PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG:

1/ Nguồn 150 tỷ trích từ khoản thu thuế XNK:

Giành toàn bộ để đầu tư cơ sở hạ tầng và mua sắm thiết bị phục vụ cho công tác thu thuế xuất nhập khẩu và chống buôn lậu cho toàn ngành.
2/ Nguồn trích 0,5% (năm phần trăm) tổng số thu thuế XNK chính ngạch:

- Giành một khoản kinh phí trong tổng số tiền được trích để phụ cấp trách nhiệm Hải quan, phụ cấp cho những đơn vị, cá nhân làm nhiệm vụ ở nơi khó khăn, độc hại, ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo để đảm bảo cho cán bộ, nhân viên Hải quan có thu nhập hợp lý. Mức trích các loại phụ cấp trên cộng (+) với các loại phụ cấp hiện hưởng (qui định tại Nghị định 25/ CP ngày 23/5/1993 của Chính Phủ về qui định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính sự nghiệp và lực lượng vũ trang) tối đa bằng 70% (bảy mươi phần trăm) quỹ lương cơ bản toàn ngành.

- Giành 25% (hai lăm phần trăm) tổng số tiền được trích để làm quỹ phúc lợi tập thể và quỹ khen thưởng thi đua toàn ngành. Mức chi bình quân trên đầu người của cả hai quỹ không quá 6 tháng lương cơ bản.

- Giành 10% (mười phần trăm) tổng số tiền được trích để chi cho công tác đào tạo và đào tạo lãi đội ngũ cán bộ, nhân viên Hải quan ; triển khai công tác tuyên truyền; tổ chức hội thảo thu thập kinh nghiệm; thông tin giúp cho việc đổi mới nghiệp vụ Hải quan.

- Giành 3% (ba phần trăm) tổng số tiền được trích để khen thưởng các cơ quan, đơn vị ngoài ngành đã phối hợp với Hải quan trong việc hoàn thành nhiệm vụ thu thuế XNK, đấu tranh chống buôn lậu.

- Số còn lại sau khi chi cho các mục đích trên giành để thành lập quỹ mua sắm, xây dựng nhỏ và dự phòng chi cho đầu năm sau. Quỹ mua sắm chỉ để giành mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ cho công tác giám sát quản lý, điều tra chống buôn lậu và thu thuế XNK. Quỹ xây dựng nhỏ để xây dựng, sửa chữa cửa khẩu, kho tàng bến bãi phục vụ cho công tác thu thuế XNK của ngành Hải quan.
3/ Nguồn trích 2%(hai phần trăm) tổng số thu thuế XNK tiểu ngạch:

- Trích một khoản kinh phí để phụ cấp bổ sung cho cán bộ, nhân viên trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ thu thuế XNK tiểu ngạch (ngoài khoản phụ cấp quy định tại điểm 2, Mục III) tối đa không quá 30% lương cơ bản.

- Trích 10% (mười phần trăm) tổng số tiền được trích để khen thưởng cho các lực lượng ngoài ngành phối hợp thu thuế XNK tiểu ngạch.

- Số tiền còn lại sau khi chi cho các mục đích trên để chi cho các phát sinh trực tiếp và mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho công tác thu thuế XNK tiểu ngạch.

IV/ QUẢN LÝ VÀ CẤP PHÁT:

1/ Nguồn 150 tỷ trích từ thu thuế XNK:

Tổng cục Hải quan lập kế hoạch chi tiết sử dụng nguồn vốn (150 tỷ) trong 2 năm 1994 và 1995, kế hoạch sử dụng có chia ra các quý gửi Bộ Tài chính. Trên cơ sở kế hoạch đã được Liên Bộ thống nhất, Bộ Tài chính sẽ cấp phát cho Tổng Cục Hải quan theo tiến độ thực hiện của từng nội dung chi.

Cấp phát về xây dựng cơ bản, sửa chữa nâng cấp các công trình phải thực hiện đúng Nghị định 177/ CP ngày 20/10/1994 của Chính Phủ về việc ban hành điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng; và các chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước.

Cấp phát để mua sắm máy móc thiết bị và các phương tiện nghiệp vụ đều phải ký hợp đồng và thông báo giá, có thanh toán và thanh lý hợp đồng đã ký. Trường hợp mua ở nưức ngoài phải có hợp đồng nhập ngoại, nếu cần chi ngoại tệ có kế hoạch gửi Bộ Tài chính.
2/ Nguồn trích 0,5% thuế XNK chính ngạch và 2% thuế XNK tiểu ngạch:

Hết năm Tổng cục Hải quan tổng hợp số thực thu của cả năm về thuế XNK chính ngạch và thuế XNK tiểu ngạch đã nộp vào Kho bạc Nhà nước(có xác nhận của KBNN) để Bộ Tài chính duyệt cấp chính thức tổng số tiền được trích trong năm.

Toàn bộ nguồn 0,5% thuế XNK chính ngạch và 2% thuế XNK tiểu ngạch được điều hoà chung trong toàn ngành, sử dụng đúng mục đích.

V/ QUYẾT TOÁN:

   Hết năm Tổng cục hải quan tổng hợp toàn bộ các khoản chi từ các nguồn chi trên để báo cáo quyết toán chi tiết với Bộ Tài chính.

VI/ THỜI GIAN THỰC HIỆN:

   - Nguồn trích 150 tỷ được chi trong 2 năm 1994 và 1995.

   - Nguồn trích 0,5% tổng số thu thuế XNK chính ngạch được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 1994.

   - Nguồn trích 2% tổng số thu thuế XNK tiểu ngạch được thực hiện từ ngày 1 tháng 5 năm 1994.

   Các văn bản trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

            Tổng cục Hải quan hướng dẫn chi tiết việc sử dụng các nội dung chi trong Thông tư này trong toàn ngành cho thống nhất và chịu trách nhiệm về việc sử dụng các nguồn vốn trên đúng mục đích, nội dung và hiệu quả.

thuộc tính Thông tư 10-TC/V1

Thông tư 10-TC/V1 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sử dụng các nguồn kinh phí trong chỉ thị số 426/TTg của Thủ Tướng Chính Phủ về tăng cường xây dựng lực lượng Hải quan
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:10-TC/V1Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành:24/01/1995Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:Đang cập nhật Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí , Hải quan
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư 10-TC/V1

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THÔNG TƯ

BỘ TÀI CHÍNH SỐ 10 TC/V1 NGÀY 24 THÁNG 1 NĂM 1995
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC NGUỒN KINH PHÍ TRONG CHỈ THỊ
SỐ 426 /TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG HẢI QUAN

 

Thực hiện Chỉ thị số 426 /TTg ngày 16 - 8 -1994 của Thủ Tướng Chính Phủ về tăng cường xây dựng lực lượng Hải quan.

Để đảm bảo việc cấp phát, quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí cho ngành Hải quan được kịp thời chặt chẽ, chi tiêu đúng mục đích và có hiệu quả theo Chỉ thị của Thủ Tướng Chính Phủ, Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng và cấp phát các nguồn kinh phí như sau:

 

I/ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:

 

Toàn bộ số tiền được trích và chi cho ngành Hải quan phải thực hiện đúng theo nội dung Chỉ thị số 426/ TTg ngày 16/8/1994 của Thủ Tướng Chính Phủ.

1/ Nguồn 150 tỷ trích từ khoản thu thuế xuất nhập khẩu (XNK).

Giành để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và mua sắm các thiết bị cho công tác đổi mới nghiệp vụ ngành Hải quan, phục vụ cho công tác thu thuế XNK và chống buôn lậu.

2/ Nguồn trích 0,5% (năm phần nghìn) tổng số thu thuế XNK chính ngạch.

Dùng để bổ sung phụ cấp cho cán bộ, nhân viên nhằm động viên khuyến khích ngành Hải quan hoàn thành nhiệm vụ thu thuế XNK, tăng cường trang thiết bị cho ngành và đổi mới nghiệp vụ Hải quan; chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ và nhân viên; giành một phần để khen thưởng cho các cơ quan, đơn vị ngoài ngành đã phối hợp với Hải quan trong việc hoàn thành nhiệm vụ thu thuế XNK, đấu tranh chống buôn lậu.

3/ Nguồn trích 2% (hai phần trăm) tổng số thu thuế XNK tiểu ngạch.

Nhằm để phục vụ cho công tác thu thuế XNK tiểu ngạch: phụ cấp cho cán bộ nhân viên trực tiếp thu thuế XNK tiểu ngạch; mua sắm trang thiết bị và các chi phí phát sinh trong quá trình thu thuế XNK tiểu ngạch; khen thưởng cho các lực lượng phối hợp ngoài ngành góp phần thu đúng, thu đủ chống thất thu.

 

II/ CĂN CỨ TRÍCH LẬP:

 

1/ Nguồn 150 tỷ trích từ khoản thu thuế XNK.

Nguồn trích 150 tỷ được trích từ tổng số thu về thuế XNK trong hai năm 1994 và 1995, được bố trí trong kế hoạch Ngân sách Nhà nước năm 1994 và 1995.

2/ Nguồn trích 0,5% tổng số thu thuế XNK chính ngạch:

 

Mức được trích là 0,5% (năm phần nghìn) trên tổng số thu về thuế XNK chính ngạch do ngành Hải quan thu và quản lý đã nộp cho Kho bạc Nhà nước (có xác nhận của KBNN). Không được tính trên số tiền thu theo Quyết định số 180 /TTg ngày 22/12/1992 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc lập quĩ chống các hành vi kinh doanh trái pháp luật và Quyết định số 151 /TTg ngày 12/3/1993 của Thủ Tướng Chính Phủ về hình thành sử dụng và quản lý quĩ bình ổn giá.

3/ Nguồn trích 2% tổng số thu thuế XNK tiểu ngạch:

Mức đưọc trích là 2% (hai phần trăm) trên tổng số thu về thuế XNK tiểu ngàch do ngành Hải quan thu và quản lý, đã nộp vào Kho bạc Nhà nước (có xác nhận của KBNN).Không được tính trên số tiền thu theo Quyết định số 180 /TTg ngày 22/12/1992 và Quyết định số 151/ TTg ngày 12/4/1993 của Thủ Tướng Chính Phủ.

Từ năm 1995 nguồn trích 2% trên số thuế XNK tiểu ngạch để lại cho Địa phương thì trích từ Ngân sách Địa phương, phần nộp Ngân sách Trung ương thì được trích từ Ngân sách Trung ương.

 

III/ PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG:

 

1/ Nguồn 150 tỷ trích từ khoản thu thuế XNK:

Giành toàn bộ để đầu tư cơ sở hạ tầng và mua sắm thiết bị phục vụ cho công tác thu thuế xuất nhập khẩu và chống buôn lậu cho toàn ngành.

2/ Nguồn trích 0,5% (năm phần trăm) tổng số thu thuế XNK chính ngạch:

- Giành một khoản kinh phí trong tổng số tiền được trích để phụ cấp trách nhiệm Hải quan, phụ cấp cho những đơn vị, cá nhân làm nhiệm vụ ở nơi khó khăn, độc hại, ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo để đảm bảo cho cán bộ, nhân viên Hải quan có thu nhập hợp lý. Mức trích các loại phụ cấp trên cộng (+) với các loại phụ cấp hiện hưởng (qui định tại Nghị định 25/ CP ngày 23/5/1993 của Chính Phủ về qui định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính sự nghiệp và lực lượng vũ trang) tối đa bằng 70% (bảy mươi phần trăm) quỹ lương cơ bản toàn ngành.

- Giành 25% (hai lăm phần trăm) tổng số tiền được trích để làm quỹ phúc lợi tập thể và quỹ khen thưởng thi đua toàn ngành. Mức chi bình quân trên đầu người của cả hai quỹ không quá 6 tháng lương cơ bản.

- Giành 10% (mười phần trăm) tổng số tiền được trích để chi cho công tác đào tạo và đào tạo lãi đội ngũ cán bộ, nhân viên Hải quan ; triển khai công tác tuyên truyền; tổ chức hội thảo thu thập kinh nghiệm; thông tin giúp cho việc đổi mới nghiệp vụ Hải quan.

- Giành 3% (ba phần trăm) tổng số tiền được trích để khen thưởng các cơ quan, đơn vị ngoài ngành đã phối hợp với Hải quan trong việc hoàn thành nhiệm vụ thu thuế XNK, đấu tranh chống buôn lậu.

- Số còn lại sau khi chi cho các mục đích trên giành để thành lập quỹ mua sắm, xây dựng nhỏ và dự phòng chi cho đầu năm sau. Quỹ mua sắm chỉ để giành mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ cho công tác giám sát quản lý, điều tra chống buôn lậu và thu thuế XNK. Quỹ xây dựng nhỏ để xây dựng, sửa chữa cửa khẩu, kho tàng bến bãi phục vụ cho công tác thu thuế XNK của ngành Hải quan.

3/ Nguồn trích 2%(hai phần trăm) tổng số thu thuế XNK tiểu ngạch:

 

- Trích một khoản kinh phí để phụ cấp bổ sung cho cán bộ, nhân viên trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ thu thuế XNK tiểu ngạch (ngoài khoản phụ cấp quy định tại điểm 2, Mục III) tối đa không quá 30% lương cơ bản.

- Trích 10% (mười phần trăm) tổng số tiền được trích để khen thưởng cho các lực lượng ngoài ngành phối hợp thu thuế XNK tiểu ngạch.

- Số tiền còn lại sau khi chi cho các mục đích trên để chi cho các phát sinh trực tiếp và mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho công tác thu thuế XNK tiểu ngạch.

 

IV/ QUẢN LÝ VÀ CẤP PHÁT:

 

1/ Nguồn 150 tỷ trích từ thu thuế XNK:

Tổng cục Hải quan lập kế hoạch chi tiết sử dụng nguồn vốn (150 tỷ) trong 2 năm 1994 và 1995, kế hoạch sử dụng có chia ra các quý gửi Bộ Tài chính. Trên cơ sở kế hoạch đã được Liên Bộ thống nhất, Bộ Tài chính sẽ cấp phát cho Tổng Cục Hải quan theo tiến độ thực hiện của từng nội dung chi.

Cấp phát về xây dựng cơ bản, sửa chữa nâng cấp các công trình phải thực hiện đúng Nghị định 177/ CP ngày 20/10/1994 của Chính Phủ về việc ban hành điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng; và các chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước.

Cấp phát để mua sắm máy móc thiết bị và các phương tiện nghiệp vụ đều phải ký hợp đồng và thông báo giá, có thanh toán và thanh lý hợp đồng đã ký. Trường hợp mua ở nưức ngoài phải có hợp đồng nhập ngoại, nếu cần chi ngoại tệ có kế hoạch gửi Bộ Tài chính.

2/ Nguồn trích 0,5% thuế XNK chính ngạch và 2% thuế XNK tiểu ngạch:

Căn cứ vào kế hoạch thu thuế XNK chính ngạch và thuế XNK tiểu ngạch cả năm được duyệt, có chia ra từng quý, Tổng cục Hải quan lập dự toán chi tổng số tiền được trích, gửi Bộ Tài chính. Trên cơ sở kế hoạch đã được liên Bộ thống nhất, hàng quý Bộ tài chính sẽ cấp tạm ứng khoảng 80% số kế hoạch thu nộp và theo tiến độ thực hiện của từng nội dung công việc.

Hết năm Tổng cục Hải quan tổng hợp số thực thu của cả năm về thuế XNK chính ngạch và thuế XNK tiểu ngạch đã nộp vào Kho bạc Nhà nước(có xác nhận của KBNN) để Bộ Tài chính duyệt cấp chính thức tổng số tiền được trích trong năm.

Toàn bộ nguồn 0,5% thuế XNK chính ngạch và 2% thuế XNK tiểu ngạch được điều hoà chung trong toàn ngành, sử dụng đúng mục đích.

 

V/ QUYẾT TOÁN:

 

Hết năm Tổng cục hải quan tổng hợp toàn bộ các khoản chi từ các nguồn chi trên để báo cáo quyết toán chi tiết với Bộ Tài chính.

 

VI/ THỜI GIAN THỰC HIỆN:

 

- Nguồn trích 150 tỷ được chi trong 2 năm 1994 và 1995.

- Nguồn trích 0,5% tổng số thu thuế XNK chính ngạch được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 1994.

- Nguồn trích 2% tổng số thu thuế XNK tiểu ngạch được thực hiện từ ngày 1 tháng 5 năm 1994.

Các văn bản trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn chi tiết việc sử dụng các nội dung chi trong Thông tư này trong toàn ngành cho thống nhất và chịu trách nhiệm về việc sử dụng các nguồn vốn trên đúng mục đích, nội dung và hiệu quả.

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

văn bản tiếng việt
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi