Thông tư 04/2020/TT-BCT đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định TPP

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ CÔNG THƯƠNG

-----------

Số: 04/2020/TT-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020

THÔNG TƯ

Quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương

------------

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô;

Thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP) ký ngày 08 tháng 3 năm 2018;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định CPTPP.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo cam kết tại Hiệp định CPTPP.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Thương nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam.
2. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc nhập khẩu ô tô.
Điều 3. Chủng loại và số lượng hạn ngạch thuế quan
Chủng loại, mã số HS và số lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu từng năm được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 4. Phương thức phân giao hạn ngạch thuế quan
1. Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo quy định tại Điều 3 Thông tư này được phân giao trên cơ sở đấu giá.
2. Đối tượng tham gia đấu giá hạn ngạch thuế quan là thương nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Điều 5. Quy định đối vơi ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan
1. Ô tô đã qua sử dụng là ô tô đã được đăng ký lưu hành tại nước xuất khẩu trước khi về đến cửa khẩu Việt Nam theo quy định của pháp luật.
2. Ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan quy định tại Điều 3 Thông tư này phải đáp ứng quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP và phải có Giấy chứng nhận xuất xứ khi làm thủ tục nhập khẩu.
3. Ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan quy định tại Điều 3 Thông tư này phải đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành về quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô, các quy định về cửa khẩu nhập khẩu ô tô.
4. Chủng loại ô tô nhập khẩu phải phù hợp với nội dung của Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô theo quy định của pháp luật.
Điều 6. Nguyên tắc đấu giá
1. Nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá hạn ngạch thuế quan thực hiện theo quy định về pháp luật bán đấu giá.
2. Phiên đấu giá được tổ chức vào Quý I hàng năm và có thể kéo dài thời gian tô chức đấu giá tùy trường hợp cụ thể, nhưng tối đa không muộn quá ngày 15 tháng 4.
3. Hội đồng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng được Bộ Công Thương thành lập để điều hành việc đấu giá. Chủ tịch Hội đồng đấu giá ban hành Quy chế đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng.
4. Hạn ngạch thuế quan được phân giao cho thương nhân theo thứ tự bỏ giá từ cao đến thấp.
5. Thông tin về phiên đấu giá và các thủ tục nộp hồ sơ đấu giá được được công bố rộng rãi thông qua các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định ít nhất 30 (ba mươi) ngày trước ngày đấu giá.
6. Hội đồng đấu giá không yêu cầu mức bỏ giá tối thiểu để tham gia hoặc nhận phân bố hạn ngạch thông qua đấu giá.
7. Tên các thương nhân trúng đấu giá, giá trúng đấu giá và lượng hạn ngạch phân giao được công khai qua các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định trong vòng 14 (mười bốn) ngày sau phiên đấu giá.
Điều 7. Thông báo kết quả đấu giá
Trong vòng 14 (mười bốn) ngày kể từ ngày có kết quả đấu giá của Hội đồng đấu giá, Bộ Công Thương có văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng cho thương nhân trúng đấu giá.
Điều 8. Thủ tục nhập khẩu
1. Thương nhân nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng là doanh nghiệp đã được Bộ Công Thương cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô theo quy định của pháp luật.
2. Trường hợp thương nhân tham gia đấu giá và trúng đấu giá nhưng không có Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô thì ủy thác cho doanh nghiệp có Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô thực hiện nhập khẩu.
3. Khi làm thủ tục nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo hạn ngạch thuế quan, ngoài việc thực hiện các thủ tục nhập khẩu theo quy định hiện hành, thương nhân xuất trình văn bản của Bộ Công Thương thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng cho cơ quan Hải quan.
4. Các quy định về bảo hành, bảo dưỡng, triệu hồi xe ô tô được thực hiện theo Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô.
Điều 9. Hiệu lực thi hành Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 03 năm 2020./.

Nơi nhận:

Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ;

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;

Văn phòng Tổng Bí Thư;

Viện KSND tối cao;

Toà án ND tối cao;

Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);

Kiểm toán Nhà nước;

Công báo;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ Công Thương;

Các Sở Công Thương;

Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT. XNK(10).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Tuấn Anh

Phụ lục I
LƯỢNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN Ô TÔ ĐÃ QUA SỬ DỤNG NHẬP KHẨU HÀNG NĂM THEO CAM KẾT TẠI HIỆP ĐỊNH CPTPP (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2020/TT-BCT ngày 22 tháng 01 năm 2020 quy định việc nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo cam kết tại Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương)
--------------

Tên hàng

Mã HS

Công suất động cơ ≤3.000 cm3 (chiếc)

Công suất động cơ ≥3.000 cm3 (chiếc)

Tổng số (chiếc)

Năm

1. Xe có động cơ chở 10 người trở lên;

87.02

33

33

66

2020

36

36

72

2021

39

39

78

2022

42

42

84

2023

45

45

90

2024

2. Ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người kể cả ô tô chở người có khoang hành lý chung và ô tô đua;

87.03

48

48

96

2025

51

51

102

2026

54

54

108

2027

57

57

114

2028

3. Xe có động cơ dùng để chở hàng.

87.04

60

60

120

2029

63

63

126

2030

66

66

132

2031

69

69

138

2032

72

72

144

2033

75

75

150

2034

Từ năm 2035 trở đi, số lượng ô tô đã qua sử dụng được đưa ra đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo cam kết trong Hiệp định CPTPP sẽ duy trì với số lượng như năm 2034.
---------------------
Thuộc tính văn bản
Thông tư 04/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 04/2020/TT-BCT Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 22/01/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Xuất nhập khẩu
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 04/2020/TT-BCT

 

Hanoi, January 22, 2020

 

 

CIRCULAR

Prescribing the auction of import tariff quotas for used automobiles under the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership[1]

 

Pursuant to the Government’s Decree No. 98/2017/ND-CP of August 18, 2017, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the Government’s Decree No. 69/2018/ND-CP of May 15, 2018, detailing a number of articles of the Law on Foreign Trade Management;

Pursuant to the Government’s Decree No. 62/2017/ND-CP of May 16, 2017, detailing a number of articles on measures to implement the Law on Property Auction;

Pursuant to the Government’s Decree No. 151/2017/ND-CP of December 26, 2017, detailing a number of articles of the Law on Management and Use of Public Assets;

Pursuant to the Government’s Decree No. 116/2017/ND-CP of October 17, 2017, prescribing the conditions for manufacture, assembly and import of automobiles and provision of automobile warranty and maintenance services;

In implementation of the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP Agreement) which was concluded on March 8, 2018;

At the proposal of the Director General of the Agency of Foreign Trade,

The Minister of Industry and Trade promulgates the Circular prescribing the auction of import tariff quotas for used automobiles under the CPTPP Agreement.

Article 1. Scope of regulation

This Circular prescribes the auction of import tariff quotas for used automobiles under the CPTPP Agreement.

Article 2. Subjects of application

1. Traders as prescribed by Vietnam’s law.

2. Organizations and individuals involved in the import of automobiles.

Article 3. Types and volumes of tariff quotas

The types, HS codes and volumes of import tariff quotas for each year are provided in Appendix I to this Circular.

Article 4. Methods of tariff quota allocation

1. The import tariff quotas for used automobiles prescribed in Article 3 of this Circular shall be allocated on the basis of auction.

2. Subjects eligible to participate in the auction of tariff quotas are traders as prescribed by Vietnam’s law.

Article 5. Regulations applicable to used automobiles to be imported under tariff quotas

1. Used automobiles mean automobiles that have been registered for sale in exporting countries before arriving at Vietnamese border gates in accordance with law.

2. Used automobiles to be imported under tariff quotas in accordance with Article 3 of this Circular must satisfy the rules of origin in the CPTPP Agreement and have certificates of origin when import procedures are carried out.

3. Used automobiles to be imported under tariff quotas in accordance with Article 3 of this Circular must comply with current regulations on technical regulations, technical quality and safety and environmental protection applicable to automobiles, and regulations on border gates of import of automobiles.

4. The types of to-be-imported automobiles must comply with automobile import licenses in accordance with law.

Click download to see the full text

[1] Công Báo Nos 243-244 (27/2/2020)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!