Quyết định 662/QĐ-BTC 2022 Kế hoạch thực hiện Quyết định 2072/QĐ-TTg ngày 10/12/2021

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
_______

Số: 662/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính triển khai thực hiện Quyết định số 2072/QĐ-TTg ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Rà soát đánh giá hiệu quả của các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, tác động đối với không gian chính sách thuế của Việt Nam và định hướng điều chỉnh”

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2020 về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 2072/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Rà soát đánh giá hiệu quả của các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, tác động đối với không gian chính sách thuế của Việt Nam và định hướng điều chỉnh”;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính triển khai thực hiện Quyết định số 2072/QĐ-TTg ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Rà soát đánh giá hiệu quả của các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, tác động đối với không gian chính sách thuế của Việt Nam và định hướng điều chỉnh”.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được trích từ nguồn Ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Tài chính và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Các đồng chí Lãnh đạo Bộ Tài chính;

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, TCT (VP, HTQT).

BỘ TRƯỞNG

Hồ Đức Phớc

BỘ TÀI CHÍNH

Phụ lục

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2072/QĐ-TTG NGÀY 10/12/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “RÀ SOÁT ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÁC HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN, TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI KHÔNG GIAN CHÍNH SÁCH THUẾ CỦA VIỆT NAM VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐIỀU CHỈNH”

(Kèm theo Quyết định số 662/QĐ-BTC ngày 06 tháng 05 năm 2022 của Bộ Tài chính)

______________

STT

Nội dung thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Kết quả/ sản phẩm

Thời gian hoàn thành

I

Xây dựng chiến lược đàm phán, ký kết Hiệp định trong giai đoạn 2021-2030

1

Phân tích tình hình đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài để đề xuất lựa chọn các đối tác ưu tiên dựa trên các tiêu chí quan hệ chính trị, ngoại giao, quan hệ về thương mại, đầu tư... cần ký kết Hiệp định thuế trong thời gian tới.

Tổng cục Thuế

Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, các bộ, ngành, các tập đoàn, tổng công ty, các hiệp hội doanh nghiệp có liên quan

Báo cáo phân tích, đánh giá tình hình đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và đề xuất các đối tác ưu tiên cần ký kết Hiệp định thuế trong thời gian tới.

Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022

2

Xây dựng kế hoạch đàm phán Hiệp định tránh đánh thuế hai lần tổng thể giai đoạn 2021-2030

Tổng cục Thuế

Các đơn vị thuộc Bộ, các bộ, ngành có liên quan

Kế hoạch đàm phán Hiệp định tránh đánh thuế hai lần tổng thể giai đoạn 2021-2030 với lộ trình cụ thể

Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022

3

Chủ động triển khai xúc tiến đàm phán với các nước đối tác đã được lựa chọn

Tổng cục Thuế

Các đơn vị thuộc Bộ, các bộ, ngành có liên quan

Chủ trương đàm phán với các nước đối tác được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Tháng 1/2023 - Tháng 12/2030

II

Đổi mới chính sách đàm phán Hiệp định với các đối tác mới

4

- Nghiên cứu xu hướng quốc tế về các điều khoản mới của Hiệp định thuế, đặc biệt liên quan đến các vấn đề chống lợi dụng Hiệp định thuế, chống hình thành cơ sở thường trú, thu nhập từ hoạt động kinh tế kỹ thuật số, thủ tục thỏa thuận song phương.

- Đề xuất chính sách Hiệp định thuế của Việt Nam đối với từng đối tác ký kết, đảm bảo hiệu quả tối ưu khi tham gia đàm phán Hiệp định thuế.

Tổng cục Thuế

Các đơn vị thuộc Bộ, các bộ, ngành có liên quan

Báo cáo nghiên cứu, đề xuất xu hướng quốc tế về các điều khoản mới của Hiệp định thuế, đề xuất chính sách Hiệp định thuế của Việt Nam đối với từng đối tác ký kết Hiệp định thuế.

Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022

5

Xây dựng Bộ nguyên tắc đàm phán Hiệp định tránh đánh thuế hai lần trong bối cảnh mới trên cơ sở đánh giá toàn diện xu thế quốc tế, tình hình kinh tế của cả Việt Nam và nước đối tác, cụ thể và chi tiết áp dụng với từng nhóm đối tác ký kết Hiệp định.

Tổng cục Thuế

Các đơn vị thuộc Bộ, các bộ, ngành có liên quan

Dự thảo Bộ nguyên tắc đàm phán Hiệp định tránh đánh thuế hai lần của Việt Nam trong bối cảnh mới

Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022

6

Xây dựng Mẫu Hiệp định thuế mở để có thể linh hoạt trong đàm phán phù hợp với với đặc điểm riêng của từng nước đối tác ký kết Hiệp định.

Tổng cục Thuế

Các đơn vị thuộc Bộ, các bộ, ngành có liên quan

Dự thảo Mẫu Hiệp định tránh đánh thuế hai lần mới cho Việt Nam

Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022

III

Triển khai đàm phán lại đối với các Hiệp định thuế đã kỷ

7

- Rà soát toàn bộ các Hiệp định thuế đã ký;

- Phân tích và đánh giá các điều khoản không còn phù hợp với tình hình mới của từng Hiệp định thuế.

- Đề xuất bổ sung những điều khoản chưa có trong Hiệp định, sửa đổi hoặc hủy bỏ các điều khoản không còn phù hợp tại từng Hiệp định đã ký dưới hình thức đàm phán, ký Nghị định thư sửa đổi, bổ sung Hiệp định đã ký.

Tổng cục Thuế

Các đơn vị thuộc Bộ, các bộ, ngành có liên quan

Báo cáo rà soát, đánh giá các Hiệp định thuế đã ký, đề xuất bổ sung những điều khoản chưa có trong Hiệp định thuế, sửa đổi hoặc hủy bỏ các điều khoản không còn phù hợp tại từng Hiệp định

Tháng 4/2022 - Tháng 3/2023

8

Đánh giá khả năng về việc chấp nhận đàm phán lại của phía nước đối tác để xây dựng phương án đàm phán phù hợp.

Tổng cục Thuế

Các đơn vị thuộc Bộ, các bộ, ngành có liên quan

Báo cáo đánh giá khả thi về việc đàm phán lại các Hiệp định thuế đã ký

Tháng 1/2023 - Tháng 12/2023

9

Xúc tiến đàm phán lại với các nước đối tác ký kết Hiệp định để đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ một số điều khoản tại một số Hiệp định đã ký.

Tổng cục Thuế

Các đơn vị thuộc Bộ, các bộ, ngành có liên quan

Nghị quyết của Chính phủ phê duyệt chủ trương đàm phán lại với các nước đối tác

Tháng 1/2023

- Tháng 12/2025

IV

Xây dựng điều khoản Hiệp định về thu nhập từ hoạt động kinh tế kỹ thuật số

10

- Nghiên cứu các đề xuất của OECD và của UN về quy định đối với thu nhập từ hoạt động kinh tế kỹ thuật số.

- Phân tích và đánh giá đề xuất ký kết điều khoản đối với loại thu nhập này, các động thái của các nước có thực hiện nhiều hoạt động kinh tế kỹ thuật số tại Việt Nam.

Tổng cục Thuế

Các đơn vị thuộc Bộ, các bộ, ngành có liên quan

Báo cáo nghiên cứu các đề xuất của OECD/ƯN về quy định đối với thu nhập từ hoạt động kinh tế kỹ thuật số, đánh giá khả thi về việc ký kết điều khoản đối với hoạt động kinh tế kỹ thuật số

Tháng 4/2022

- Tháng

12/2022

11

Xây dựng điều khoản mới của Hiệp định thuế về thu nhập từ hoạt động kinh tế kỹ thuật số

Tổng cục Thuế

Các đơn vị thuộc Bộ, các bộ, ngành có liên quan

Điều khoản về thu nhập từ hoạt động kinh tế kỹ thuật số được đưa vào Bộ nguyên tắc đàm phán

Tháng 4/2022

- Tháng 12/2022

12

Xây dựng kế hoạch đàm phán (đàm phán lại và đàm phán mới) đối với điều khoản này với các nước mà Việt Nam có nhận và cung cấp các hoạt động này.

Tổng cục Thuế

Các đơn vị thuộc Bộ, các bộ, ngành có liên quan

Kế hoạch đàm phán điều khoản về thu nhập từ hoạt động kinh tế kỹ thuật số

Tháng 1/2023

- Tháng 12/2024

13

Chủ động xúc tiến đàm phán ngay đối với những nước đối tác đang có ảnh hưởng trực tiếp tới Việt Nam để đảm bảo không bị thất thu thuế và giảm thiểu tranh chấp có khả năng xảy ra.

Tổng cục Thuế

Các đơn vị thuộc Bộ, các bộ, ngành có liên quan

Nghị quyết của Chính phủ phê duyệt chủ trương đàm phán với các nước đối tác

Tháng 1/2024

- Tháng

12/2030

V

Thực hiện điều chỉnh các quy định nội luật do tác động của Hiệp định thuế

14

Nghiên cứu các khái niệm, nguyên tắc theo chuẩn mực quốc tế về quản lý thuế đã được các nước thừa nhận và áp dụng tại các Hiệp định thuế để đề xuất điều chỉnh một số quy định liên quan tại nội luật.

Tổng cục Thuế

Các đơn vị thuộc Bộ, các bộ, ngành có liên quan

Báo cáo nghiên cứu về các khái niệm, nguyên tắc theo chuẩn mực quốc tế về quản lý thuế đã được các nước thừa nhận và áp dụng tại các Hiệp định thuế

Tháng 4/2022 - Tháng 6/2023

15

Rà soát các quy định tại nội luật và đề xuất phương án sửa đổi tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Tổng cục Thuế

Các đơn vị thuộc Bộ, các bộ, ngành có liên quan

Báo cáo rà soát các quy định tại nội luật và đề xuất phương án sửa đổi tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Tháng 1/2023 - Tháng 12/2024

VI

Thực hiện các cam kết quốc tế liên quan đến Hiệp định thuế

16

Triển khai thực hiện Hiệp định thuế đa phương (MLI) sau khi ký kết với các điều khoản mới trên cơ sở khuyến nghị của Dự án chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận về Hiệp định thuế nhằm chống lợi dụng Hiệp định, nâng cao hiệu quả xử lý tranh chấp, tạo cơ chế áp dụng Hiệp định rõ ràng minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Tổng cục Thuế

Các đơn vị thuộc Bộ, các bộ, ngành có liên quan

Hoàn thành việc ký kết Hiệp định thuế đa phương (MLI)

Năm 2022

17

Đảm bảo thực hiện các tiêu chuẩn tối thiểu liên quan đến Hiệp định thuế của Diễn đàn toàn cầu về chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận mà Việt Nam là thành viên như: Tiêu chuẩn tối thiểu về Chống lợi dụng Hiệp định và Nâng cao hiệu quả xử lý tranh chấp.

Tổng cục Thuế

Các đơn vị thuộc Bộ, các bộ, ngành có liên quan

Tháng 4/2022

- Tháng 12/2030

18

Tham gia ký kết, triển khai thực hiện Hiệp định đa phương về hỗ trợ hành chính trong các vấn đề thuế (MAAC) và Hiệp định chung giữa các nhà chức trách có thẩm quyền (MCAA) nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong quản lý thuế, hỗ trợ thanh tra kiểm tra thuế, trao đổi thông tin, đặc biệt cơ chế trao đổi thông tin tự động đối với các thông tin theo tiêu chuẩn báo cáo chung (CRS), hồ sơ báo cáo lợi nhuận quốc gia của các doanh nghiệp liên kết (CBC).

Tổng cục Thuế

Các đơn vị thuộc Bộ, các bộ, ngành có liên quan

Hoàn thành việc ký kết Hiệp định đa phương về hỗ trợ hành chính trong các vấn đề thuế (“MAAC”) và Hiệp định chung giữa các nhà chức trách có thẩm quyền (MCAA)

Tháng 4/2022

- Tháng 12/2023

VII

Về công tác tổ chức, thực hiện các Hiệp định thuế hiện hành

19

Hoàn thiện hệ thống các văn bản hướng dẫn thực hiện Hiệp định thuế để đảm bảo xác định đúng đối tượng được miễn giảm thuế theo Hiệp định thuế.

Tổng cục Thuế

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Các văn bản hướng dẫn thực hiện Hiệp định thuế được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế

Tháng 4/2022

- Tháng 12/2025

20

Kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý thực hiện áp dụng Hiệp định tại các cấp của ngành thuế, trong đó có các bộ phận quản lý chuyên sâu về các lĩnh vực như: đàm phán Hiệp định thuế, xử lý việc áp dụng việc miễn giảm thuế theo Hiệp định, thuế trao đổi thông tin với cơ quan thuế nước ngoài, thực hiện Thủ tục thỏa thuận song phương (MAP), bao gồm cả Xác định giá chuyển nhượng (TP), Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá (APA).

Tổng cục Thuế

Bộ máy quản lý thuế quốc tế được xây dựng tại các cấp của ngành thuế

Tháng 1/2025

- Tháng 12/2030

21

Xây dựng đội ngũ cán bộ theo hướng dài hạn, chuyên sâu để đảm bảo đủ kinh nghiệm và trình độ triển khai đàm phán Hiệp định thuế, xử lý tranh chấp với cơ quan thuế nước ngoài, cũng như xử lý được các công việc thuế quốc tế liên quan đến Hiệp định phức tạp, tinh vi, đòi hỏi trình độ và kỹ năng cao.

Tổng cục Thuế

Chương trình đào tạo cơ bản và chuyên sâu được xây dựng và triển khai thực hiện

Tháng 1/2023 - Tháng 12/2030

22

Hoàn thiện và nâng cấp hệ thống công nghệ hiện hành, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác công nghệ thông tin (CNTT) nhằm đáp ứng được các yêu cầu của các Hiệp định thuế, tăng cường kết nối dữ liệu thông suốt với các Bộ, ngành có liên quan và các nước theo quy định của từng Hiệp định.

Tổng cục Thuế

Các đơn vị thuộc Bộ, các bộ, ngành có liên quan

Hệ thống CNTT được nâng cấp và năng lực cán bộ được nâng cao.

Tháng 4/2022 - Tháng 12/2030

VIII

Về công tác báo cáo, đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án

23

Đánh giá sơ kết việc thực hiện Đề án đến năm 2025, từ đó có những đề xuất điều chỉnh, sửa đổi bổ sung phù hợp cho giai đoạn tiếp theo

Tổng cục Thuế

Các đơn vị thuộc Bộ, các bộ, ngành có liên quan

Báo cáo sơ kết đánh giá việc thực hiện Đề án đến năm 2025, đề xuất điều chỉnh, sửa đổi bổ sung phù hợp cho giai đoạn 2026-2030

Tháng 12/2025

24

Rà soát, đánh giá việc thực hiện đàm phán ký kết Hiệp định thuế đến 2030 và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn tiếp theo.

Tổng cục Thuế

Các đơn vị thuộc Bộ, các bộ, ngành có liên quan

Báo cáo tổng kết đánh giá việc thực hiện Đề án đến năm 2030, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn tiếp theo

Tháng 12/2030

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.

thuộc tính Quyết định 662/QĐ-BTC

Quyết định 662/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính triển khai thực hiện Quyết định 2072/QĐ-TTg ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Rà soát đánh giá hiệu quả của các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, tác động đối với không gian chính sách thuế của Việt Nam và định hướng điều chỉnh”
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:662/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành:06/05/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí
TÓM TẮT VĂN BẢN

Xây dựng Kế hoạch đàm phán Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giai đoạn 2021-2030

Ngày 06/5/2022, Bộ Tài chính ra Quyết định 662/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính triển khai thực hiện Quyết định 2072/QĐ-TTg ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Rà soát đánh giá hiệu quả của các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, tác động đối với không gian chính sách thuế của Việt Nam và định hướng điều chỉnh”.

Cụ thể, tháng 4 - tháng 12/2022 Tổng cục Thuế phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, các Bộ, ngành có liên quan thực hiện xây dựng kế hoạch đàm phán Hiệp định tránh đánh thuế hai lần tổng thể giai đoạn 2021-2030. Xây dựng Bộ nguyên tắc đàm phán Hiệp định tránh đánh thuế hai lần trong bối cảnh mới trên cơ sở đánh giá toàn diện xu thế quốc tế, tình hình kinh tế của cả Việt Nam và nước đối tác, cụ thể và chi tiết áp dụng với từng nhóm đối tác ký kết Hiệp định.

Theo đó, xây dựng điều khoản mới của Hiệp định thuế về thu nhập từ hoạt động kinh tế kỹ thuật số. Tháng 01/2024 - tháng 12/2030 Tổng cục Thuế chủ động xúc tiến đàm phán ngay đối với những nước đối tác đang có ảnh hưởng trực tiếp tới Việt Nam để đảm bảo không bị thất thu thuế và giảm thiểu tranh chấp có khả năng xảy ra,…

Ngoài ra, kinh phí thực hiện Kế hoạch được trích từ nguồn Ngân sách Nhà nước cấp cho Bộ Tài chính và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 662/QĐ-BTC tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi