Quyết định 311/QĐ-TCT 2024 Phong trào thi đua Ngành Thuế thi đua xây dựng xã hội học tập

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 311/QĐ-TCT

Quyết định 311/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Ngành Thuế thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030"
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:311/QĐ-TCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Mai Xuân Thành
Ngày ban hành:25/03/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

TÓM TẮT VĂN BẢN

Xây dựng chương trình nâng cao năng lực cho công chức thuế

Ngày 25/3/2024, Tổng cục Thuế đã ra Quyết định 311/QĐ-TCT về việc ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Ngành Thuế thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030". Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý:

1. Mục tiêu đến năm 2025, đảm bảo 100% công chức công tác tại các chức năng quản lý thuế chính phải tham dự chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản hoặc chuyên sâu của chức năng quản lý tương ứng. Trong đó, tỷ lệ công chức đang làm việc tại các chức năng quản lý thuế chính được bồi dưỡng chuyên sâu kiến thức, kỹ năng quản lý thuế đạt 20-30%.

2. Phấn đấu 80% công chức thuế làm việc tại một số vị trí công tác đặc thù (công tác pháp chế, công tác giám định, công tác kiểm tra nội bộ công tác quản lý rủi ro) được bồi dưỡng cơ bản kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ đang công tác và các kiến thức bổ trợ có liên quan vào năm 2030.

3. Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho công chức thuế ở các lĩnh vực cải cách chính như quản lý rủi ro, thanh tra kiểm tra, quản lý thuế quốc tế... về các kỹ năng mới, kỹ năng quản lý chuyên môn hóa nhằm quản lý có hiệu quả các ngành nghề/lĩnh vực mới phát sinh, các vấn đề thuế quốc tế, kinh tế số...

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 311/QĐ-TCT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
__________

Số: 311/QĐ-TCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Phong trào thi đua
“Ngành Thuế thi đua xây dựng xã hội họ
c tập, đẩy mạnh học tập suốt đời
giai đoạn 2023 - 2030”

______________

TNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 ngày 15/6/2022;

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính; Căn cứ Quyết định số 15/2021/QĐ-TTg ngày 30/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 15/9/2018;

Căn cứ Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 09/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”;

Căn cứ Quyết định số 2949/QĐ-BTC ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch trin khai Phong trào “Ngành Tài chính thi đua xây dựng xã hội học tập, đy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Thuế thi đua xây dựng xã hội học tập, đy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông (bà): Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lãnh đạo Tổng cục;

- Bộ Tài chính (Vụ TCCB);

- Đảng ủy CQ Tổng cục Thuế;

- Công đoàn CQ Tổng cục Thuế;

- Đoàn thanh niên CQ Tổng cục Thuế;

- Lưu: VT, TCCB (4 bn)

TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Mai Xuân Thành

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Thuế thi đua xây dựng
xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”

(Kèm theo Quyết định số: 311/QĐ-TCT ngày 25 tháng 3 năm 2024 của Tng cục Thuế)

_______________________

 

Căn cứ Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 09/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”; Căn cứ Quyết định số 2949/QĐ-BTC ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào “Ngành Tài chính thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”, Tổng cục Thuế ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua giai đoạn 2023 - 2030 của Tổng cục Thuế thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích

a) Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động ngành Thuế về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của việc chủ động, tích cực học tập và tự học tập nâng cao trình độ, ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị trong ngành Thuế.

b) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, Thủ trưởng đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả Phong trào thi đua, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy các tập thể, công chức, viên chức, người lao động ngành Thuế học tập và tự học tập suốt đời.

c) Góp phần trực tiếp, quan trọng hiện đại hóa ngành Thuế, nâng cao chất lượng, tinh thần, thái độ phục vụ người nộp thuế; nâng cao giá trị, hình ảnh của ngành và mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành Thuế trong sự nghiệp cách mạng của đất nước.

2. Yêu cầu

a) Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng đến các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, tiêu chí cụ thể, phù hợp với quy định của Đảng, Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tiễn, chức năng, nhiệm vụ được Tổng cục trưởng giao đối vi từng đơn vị, tránh hình thức, lãng phí.

b) Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Phong trào thi đua; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Phong trào thi đua. Định kỳ sơ kết, tổng kết Phong trào thi đua, qua đó chủ động phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng và khen thưởng kịp thời các tập thể, công chức, viên chức, người lao động ngành Thuế tiêu biểu xuất sắc trong Phong trào thi đua. Gắn Phong trào thi đua với cuộc vận động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua học tập thường xuyên, liên tục, học tập suốt đời trong các đơn vị từ Trung ương đến địa phương trong toàn hệ thống Thuế. Nhằm đáp ứng chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 và hướng tới những giá trị mà ngành Thuế luôn coi trọng, xây dựng và gìn giữ lâu dài, đó là: “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”; Đồng thời, đẩy mạnh việc học tập, ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ đáp ứng theo yêu cầu vị trí việc làm, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị trong ngành Thuế.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Mục tiêu đến năm 2025

a. Đối với toàn ngành:

- Đảm bảo 100% công chức công tác tại các chức năng quản lý thuế chính phải tham dự chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản hoặc chuyên sâu của chức năng quản lý tương ứng. Trong đó, tỷ lệ công chức đang làm việc tại các chức năng quản lý thuế chính được bồi dưỡng chuyên sâu kiến thức, kỹ năng quản lý thuế đạt 20-30%.

- Phấn đấu 30% công chức đang làm việc tại các chức năng quản lý thuế chính phải tham dự chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành của ít nhất 01 chức năng quản lý thuế khác.

- Đảm bảo 60% công chức thuế làm việc tại một số vị trí công tác đặc thù (công tác pháp chế trong đó tập trung công tác tham mưu tố tụng về thuế, công tác giảm định, công tác kim tra nội bộ, công tác quản lý rủi ro) được bồi dưỡng cơ bản kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ đang công tác và các kiến thức bổ trợ có liên quan.

- Đảm bảo 100% công chức, viên chức thuế được cập nhật chính sách mới liên quan đến lĩnh vực chuyên môn đang công tác ít nhất 1 lần/1 năm.

b. Đối với các đơn vị (bao gồm cấp Phòng, Chi cục thuộc Cục; Cơ quan Tổng cục thuế):

- Tại Cơ quan Tổng cục Thuế: Phấn đấu 40% công chức, viên chức (tập trung vào công chức, viên chức lãnh đạo quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi) tại các vị trí việc làm cần sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4/6 hoặc tương đương trở lên và có ngoại ngữ chuyên ngành đáp ứng được yêu cầu của vị trí việc làm;

- Tại Cơ quan thuế địa phương: Phấn đấu 20% công chức đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 hoặc tương đương trở lên theo quy định hoặc có ngoại ngữ chuyên ngành đáp ứng được yêu cầu công việc.

2.2. Mục tiêu đến năm 2030

a. Đối với toàn ngành:

- Đảm bảo 100% công chức công tác tại các chức năng quản lý thuế chính phải tham dự chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản hoặc chuyên sâu của chức năng quản lý tương ứng. Trong đó, tỷ lệ công chức đang làm việc tại các chức năng quản lý thuế chính được bồi dưỡng chuyên sâu kiến thức, kỹ năng quản lý thuế đạt 30-40%.

- Phấn đấu 50% công chức đang làm việc tại các chức năng quản lý thuế chính phải tham dự chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành của ít nhất 01 chức năng quản lý thuế khác.

- Đảm bảo 80% công chức thuế làm việc tại một số vị trí công tác đặc thù (công tác pháp chế, công tác giám định, công tác kim tra nội bộ công tác quản lý rủi ro) được bồi dưỡng cơ bản kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ đang công tác và các kiến thức bổ trợ có liên quan.

- Đảm bảo 100% công chức, viên chức thuế cập nhật chính sách mới liên quan đến lĩnh vực chuyên môn đang công tác ít nhất 1 lần/1 năm.

b. Đối với các đơn vị (bao gồm cấp Phòng, Chi cục thuộc Cục; Cơ quan Tổng cục thuế):

- Tại Cơ quan Tng cục Thuế: Đảm bảo đến hết năm 2030 có 60% công chức (tập trung vào công chức, viên chức lãnh đạo quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi) tại các vị trí việc làm cần sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4/6 hoặc tương đương trở lên và có ngoại ngữ chuyên ngành đáp ứng được yêu cầu của vị trí việc làm.

- Tại Cơ quan thuế địa phương: Phn đấu 30% công chức đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 hoặc tương đương trở lên theo quy định hoặc có ngoại ngữ chuyên ngành đáp ứng được yêu cầu công việc.

III. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Các đơn vị tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và hiệu quả của công tác học tập và tự học tập nghiên cứu các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách, xây dựng mô hình học tập và tự học tập trong điều kiện nền kinh tế số, xã hội số; thi đua học tập và tự học tập suốt đời; phát huy sáng kiến, giải pháp khuyến khích và phát triển văn hóa học tập đến từng công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.

2. Thi đua nâng cao năng lực sử dụng các công nghệ học tập và tự học tập hiện đại, chuyển đổi số trong các hoạt động học tập và tự học tập suốt đời; nâng cao năng lực số và năng lực sử dụng ngoại ngữ cho công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý, thực hiện học tập và tự học tập mọi lúc, mọi nơi bằng mọi phương pháp để phục vụ cho công việc.

3. Thi đua đẩy mạnh phong trào học tập và tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ xuyên suốt trong đơn vị và xây dựng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và tự học tập như: “Tự học, tự rèn, nâng cao chất lượng công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ”, “Rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động vững về nghiệp vụ, chuẩn về tác phong”.

4. Thi đua xây dựng văn hóa học tập và tự học tập cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo chương trình, đề án đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của ngành Thuế

5. Thi đua tiếp cận kịp thời các xu thế và kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực đào tạo chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.

6. Thi đua triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp và tập trung nguồn lực, huy động sự tham gia, phối hợp của các tập thể, công chức, viên chức, người lao động ngành Thuế trong việc thúc đẩy học tập và tự học tập suốt đời, hoàn thành các mục tiêu của Đồ án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”.

7. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên sâu theo từng chức năng quản lý thuế nhằm nâng cao năng lực, trình độ cho công chức thuế đáp ứng yêu cầu quản lý thuế hiện đại:

7.1. Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với từng bộ phận, từng cấp cơ quan thuế để thực hiện đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, có trình độ chuyên môn sâu, có kỹ năng thành thạo, có trình độ tin học và ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu quản lý thuế hiện đại.

- Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho công chức thuế ở các lĩnh vực cải cách chính như quản lý rủi ro, thanh tra kiểm tra, quản lý thuế quốc tế... về các kỹ năng mới, kỹ năng quản lý chuyên môn hóa nhằm quản lý có hiệu quả các ngành nghề/lĩnh vực mới phát sinh, các vấn đề thuế quốc tế, kinh tế số...

- Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong đó quy định rõ cách thức đào tạo cho từng loại cán bộ, công chức: đào tạo kiến thức cơ bản về thuế cho cán bộ, công chức mới vào ngành; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết để công chức thực hiện công việc quản lý thuế được phân công; bồi dưỡng chuyên sâu phù hợp yêu cầu bồi dưỡng theo vị trí công việc/ngành/lĩnh vực quản lý cho công chức làm việc tại 4 chức năng quản lý thuế chính; đào tạo, bồi dưỡng mỗi khi có thay đổi về chính sách, quy trình quản lý.

- Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng cho công chức thuế làm việc tại một số vị trí công tác đặc thù như: công tác pháp chế (trong đó tập trung công tác tham mưu tố tụng về thuế), công tác giám định, công tác kiểm tra nội bộ, công tác điều tra thuế, công tác quản lý rủi ro.

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn chung, kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức kỹ năng chuyên ngành, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ cũng như kỹ năng giao tiếp ứng xử, văn hoá công sở và đạo đức công chức cho cán bộ, công chức thuế; tổ chức các khoá bồi dưỡng kỹ năng quản lý đối với công chức/viên chức lãnh đạo, quản lý... nhằm đáp ứng tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo theo quy định.

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định; Đa dạng hóa các hình thức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ trực tuyến (online) bảo đảm phù hợp với điều kiện, môi trường làm việc của đội ngũ công chức, viên chức. Đẩy mạnh bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành cho công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ công vụ, làm việc trong môi trường quốc tế.

7.2. Đa dạng hóa các hình thức đào tạo như đào tạo tập trung, đào tạo trong công việc, đào tạo trực tuyến (online)... để tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuế.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, thủ trưởng đơn vị trong tổ chức thực hiện Phong trào thi đua; sơ kết, tổng kết và khen thưởng các tập thể, công chức, viên chức, người lao động ngành Thuế, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến có giá trị trong Phong trào thi đua.

2. Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế, Tạp chí Thuế, các tạp chí, cổng thông tin điện tử, trang tin điện tử của các đơn vị trong ngành Thuế có trách nhiệm đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tập thể, công chức, viên chức, người lao động ngành Thuế trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về học tập và tự học tập suốt đời. Tăng cường tuyên truyền về các điển hình tiêu biểu, phổ biến những mô hình hay, cách làm hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong toàn ngành Thuế về tinh thần học tập và tự học tập thường xuyên, suốt đời. Khuyến khích, nhân rộng những tấm gương cần cù, kiên trì, say mê học tập, đổi mới sáng tạo.

3. Xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy đảng, thủ trưởng đơn vị trong phát động tổ chức Phong trào thi đua; phát huy vai trò gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên về tinh thần học tập và tự học tập suốt đời, ý thức vận động lôi cuốn toàn thể công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua.

4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức thực hiện Phong trào thi đua, phát triển các nền tảng, tài nguyên giáo dục dùng chung phù hợp trên không gian mạng và hỗ trợ công tác giám sát, đánh giá kết quả triển khai Phong trào thi đua.

5. Tại các đơn vị trong toàn ngành thuế:

5.1. Giai đoạn đến năm 2025:

- Thực hiện bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản theo từng chức năng quản lý; bồi dưỡng chuyên sâu phù hợp bồi dưỡng theo vị trí việc làm; theo lĩnh vực quản lý cho công chức làm việc tại 04 chức năng quản lý thuế chính, công chức thuế làm việc tại một số vị trí đặc thù.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm theo quy định.

- Tập trung đào tạo một số chuyên gia quản lý thuế hiện đại theo nhóm ngành kinh tế để hỗ trợ triển khai các quy trình nghiệp vụ mới cũng như triển khai các dịch vụ điện tử và hướng tới tự động hóa công tác quản lý.

- Xây dựng lực lượng giảng viên chuyên nghiệp và giảng viên kiêm chức của ngành đảm bảo đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng của ngành.

5.2. Giai đoạn đến năm 2030:

- Đẩy mạnh bồi dưỡng nâng cao các kỹ năng, kiến thức quản lý thuế theo từng chức năng theo định hướng chuyên sâu theo từng nhóm đối tượng quản lý thuế.

- Xây dựng hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với từng vị trí việc làm, từng bộ phận, từng cấp cơ quan thuế; bao gồm chương trình đào tạo bồi dưỡng cho công chức thuế làm việc tại một số vị trí công tác đặc thù (công tác pháp chế, công tác giám định và tranh tụng tại tòa, công tác kiểm tra nội bộ, công tác điều tra thuế, công tác quản lý rủi ro).

- Xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia về quản lý thuế của ngành.

- Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành các chức năng quản lý thuế. Đẩy mạnh bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cả về số lượng và chất lượng cho đội ngũ công chức, viên chức thuế, tập trung bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành cho công chức và đội ngũ chuyên gia của ngành để có thể nghiên cứu tài liệu quản lý thuế của quốc tế, có thể làm việc, trao đổi trực tiếp với các chuyên gia quốc tế, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc tham gia các khoá học, hội thảo, hội nghị... ở nước ngoài.

- Kiện toàn phương thức đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giảng viên kiêm chức ngành Thuế có năng lực, chuyên sâu, chuyên nghiệp về kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ quản lý thuế; Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia hàng đầu về quản lý thuế của ngành; Đánh giá chất lượng trình độ chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ công chức, viên chức ngành Thuế đáp ứng được theo yêu cầu đào tạo pháp luật thuế cho doanh nghiệp và xã hội.

- Tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo chuyên sâu về kiến thức, kỹ năng quản lý thuế cho đội ngũ chuyên gia cao cấp của ngành, giảng viên kiêm chức và công chức trẻ có năng lực thông qua các khóa học tại các nước tiên tiến, hoặc mời chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam.

V. TIÊU CHÍ THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC, TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

1. Đối tượng:

Là các tập thể, cá nhân thuộc các Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Vụ, Cục và tương đương trực thuộc Tổng cục Thuế có nhiều công lao, đóng góp, thành tích trong Phong trào thi đua góp phần hoàn thành nhiệm vụ đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030 của Tổng cục Thuế.

2. Tiêu chí thi đua

a) Đối với tập thể

- Hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các văn bản chế độ, chính sách liên quan đến lĩnh vực được phân công quản lý và tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách thúc đẩy công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị học tập và tự học tập suốt đời.

- Quan tâm đầu tư các nguồn lực, bao gồm tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị và những điều kiện bảo đảm để đáp ứng nhu cầu học tập và tự học tập của công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

- Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng để tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị về học tập và tự học tập suốt đời trong nền kinh tế số, xã hội số, chính phủ số; củng cố và hình thành thói quen chủ động, tự giác học tập, cập nhật kiến thức trên môi trường công nghệ với phương châm lấy tự học là chính.

- Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý theo kế hoạch, chương trình, đề án đào tạo, bồi dưỡng của ngành Thuế; cung ứng các dịch vụ học tập, các chương trình và tài liệu học tập theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

b) Đối với cá nhân

- Được công nhận danh hiệu “Công dân học tập” theo tiêu chí do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam ban hành.

- Có sáng kiến, giải pháp hữu ích, cụ thể trong việc tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý Thuế, quản lý nhà nước thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

3. Hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng

a) Khen thưởng hàng năm

Căn cứ kết quả thực hiện Phong trào thi đua, các đơn vị khen thưởng kịp thời theo thẩm quyền đối với các tập thể, công chức, viên chức, người lao động ngành Thuế tiêu biểu bằng hình thức phù hợp và theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

b) Khen thưởng trong đợt sơ kết giai đoạn 2023 - 2025 và tổng kết giai đoạn 2023 - 2030

- Hình thức khen thưởng

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

+ Giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;

+ Giấy khen của Cục trưởng Cục Thuế.

- Tiêu chuẩn khen thưởng: Căn cứ thành tích trong thực hiện Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”, việc xét khen thưởng cho các tập thể, công chức, viên chức, người lao động ngành Thuế tiêu biểu, xuất sắc được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ năm 2023 đến năm 2030, chia thành 02 giai đoạn:

1. Giai đoạn 1 (từ 2023 - 2025)

Các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực; tiến hành sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm tại cấp cơ sở và cấp Bộ vào năm 2025 để triển khai giai đoạn tiếp theo.

2. Giai đoạn 2 (từ 2026 - 2030)

Sau khi sơ kết, đánh giá kết quả việc thực hiện giai đoạn 1, tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của Phong trào thi đua và tổng kết vào năm 2030 theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

VII. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các đơn vị:

a) Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục:

- Phổ biến, quán triệt các yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua của Tổng cục tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị. Căn cứ nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai Phong trào thi đua có hiệu quả tại đơn vị;

- Thực hiện hỗ trợ kinh phí học tập cho các công chức, viên chức trong việc học tập nâng cao trình độ, bổ sung kiến thức theo quy định.

- Thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua Cục Thuế và đơn vị thường trực, giúp việc tham mưu cho cấp ủy đảng, lãnh đạo đơn vị kiểm tra, giám sát kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua hàng năm, định kỳ, chuyên đề tại đơn vị.

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cục Thuế phối hợp với Ban chỉ đạo Phong trào thi đua Cục thống nhất các nội dung, biện pháp triển khai có hiệu quả Phong trào thi đua. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, kết quả tổ chức thực hiện Phong trào thi đua và gửi báo cáo về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 01 tháng 11 hàng năm để tổng hợp, trình Tổng cục, báo cáo Bộ theo quy định.

b) Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế, Tạp chí Thuế, các tạp chí, cổng thông tin điện tử, trang tin điện tử của các đơn vị trong ngành Thuế:

- Tuyên truyền, đăng tải các thông tin về các hoạt động, kết quả tổ chức, triển khai Phong trào thi đua của Tổng cục và các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục.

- Tuyên truyền, giới thiệu mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của tập thể, công chức, viên chức, người lao động ngành Thuế điển hình trong thực hiện Phong trào thi đua.

c) Vụ Tổ chức cán bộ:

- Chủ trì, đôn đốc, theo dõi kết quả triển khai các nội dung của Phong trào thi đua tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục.

- Tham mưu, trình Tổng cục hướng dẫn các đơn vị về tiêu chí, số lượng, hình thức khen thưởng cấp Tổng cục khi sơ kết, tổng kết phong trào thi đua; tổng hợp, tham mưu trình Tổng cục xét khen thưởng theo thẩm quyền và trình Bộ khen thưởng theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục tổng hợp báo cáo sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Phong trào thi đua của Bộ, trình Tổng cục, báo cáo Bộ theo quy định.

d) Vụ Tài vụ - Quản trị:

Bố trí kinh phí tổ chức, thực hiện phong trào thi đua của Tổng cục Thuế từ Quỹ thi đua, khen thưởng của Tổng cục Thuế theo quy định của pháp luật hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đề nghị các đơn vị gửi về Tổng cục Thuế (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp, báo cáo Tổng cục trưởng xem xét, quyết định.

Đ nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục tổ chức thực hiện kế hoạch này./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi