Quyết định 30/2001/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí quy hoạch tổng thể hệ thống các đô thị và khu dân cư trên địa bàn của tỉnh và điều chỉnh định mức chi phí quy hoạch xây dựng đô thị

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG SỐ 30/2001/QĐ-BXD
NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC
CHI PHÍ QUY HOẠCH TỔNG THỂ HỆ THỐNG CÁC ĐÔ THỊ VÀ
KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN CỦA TỈNH VÀ ĐIỀU CHỈNH
ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 04/3/1994 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

- Căn cứ Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/CP ngày 08/7/1999 và Nghị định số 12/2000/CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ.

- Căn cứ Chỉ thị số 30/1999/CT-TTg ngày 26/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về công tác quy hoạch và quản lý xây dựng đô thị.

- Căn cứ Nghị định số 77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức phụ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp và sinh hoạt phí khác.

- Theo đề nghị của các Ông: Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng; Vụ trưởng Vụ Quản lý kiến trúc - quy hoạch; Trưởng ban quản lý các dự án khảo sát xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Định mức chi phí quy hoạch hệ thống các đô thị và khu dân cư trên địa bàn của tỉnh và điều chỉnh định mức chi phí quy hoạch xây dựng đô thị để thay thế Định mức chi phí quy hoạch quy định tại văn bản số 1805/BXD-VKT ngày 10/10/2001 của Bộ Xây dựng và thay thế hệ số điều chỉnh chi phí quy hoạch quy định tại Thông tư số 03/2001/TT-BXD ngày 13/2/2001 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng.

 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành thống nhất trong cả nước kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2002.

 

Điều 3: Các Bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này.

 


ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUY HOẠCH TỔNG THỂ HỆ THỐNG
CÁC ĐÔ THỊ VÀ KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN CỦA TỈNH
VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUY HOẠCH
XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2001/QĐ-BXD
ngày 18/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

1. Định mức chi phí quy hoạch tổng thể hệ thống các đô thị và khu dân cư nông thôn trên địa bàn của tỉnh:

1.1. Định mức chi phí (chưa gồm thuế giá trị gia tăng) quy hoạch tổng thể hệ thống các đô thị và khu dân cư nông thôn trên địa bàn của tỉnh bao gồm các chi phí để hoàn thành toàn bộ công việc và sản phẩm quy hoạch tổng thể hệ thống các đô thị và khu dân cư nông thôn trên địa bàn của tỉnh. Chi tiết về nội dung công việc và yêu cầu sản phẩm thiết kế quy hoạch nói trên theo quy định tại Văn bản số 722/BXD-KTQH ngày 5/5/2000 của Bộ Xây dựng.

1.2. Định mức chi phí quy hoạch tổng thể hệ thống các đô thị và khu dân cư nông thôn trên địa bàn của tỉnh được quy định cụ thể ở bảng dưới đây:

 

Quy mô dân số

(1000 dân)

Định mức

chi phí

4.000

3.000

2.000

1.000

500

300

200

Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch (triệu đồng)

470

430

410

360

310

290

260

Định mức chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch (%)

7

8

9

9,5

10

10

10

Định mức chi phí quản lý, xét duyệt đồ án quy hoạch (%)

8

9,5

10

11

11,5

11,5

11,5

 

1.3. Quy mô dân số: Quy mô dân số tính theo số liệu về dân số của tỉnh theo kết quả điều tra dân số của Nhà nước.

1.4. Định mức chi phí quy hoạch tại bảng trên phù hợp với việc lập đồ án quy hoạch tổng thể hệ thống các đô thị và khu dân cư nông thôn của tỉnh với yêu cầu bản vẽ có tỷ lệ 1/50.000; đã có điều chỉnh quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội; không thuộc tỉnh miền núi, tỉnh có huyện đảo. Khi lập đồ án quy hoạch cho tỉnh có điều kiện khác với điều kiện trên, thì định mức chi phí được điều chỉnh theo các hệ số (là tích các hệ số khi có từ hai hệ số trở lên) so với định mức quy định tại bảng trên như sau:

- Yêu cầu bản vẽ có tỷ lệ 1/100.000 thì định mức chi phí được điều chỉnh với hệ số K1= 0,9;

- Tỉnh chưa điều chỉnh quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội, được điều chỉnh với hệ số K2=1,2;

- Tỉnh miền núi, tỉnh có huyện đảo, được điều chỉnh với hệ số K3=1,15

1.5. Định mức chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch và định mức chi phí quản lý, xét duyệt đồ án quy hoạch được quy định bằng tỷ lệ % so với định mức chi phí lập đồ án quy hoạch. Chi phí để thực hiện các việc này được xác định cụ thể bằng cách lập dự toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng không được vượt định mức nói trên.

1.6. Khi thực hiện đồ án quy hoạch tổng thể hệ thống các đô thị và khu dân cư nông thôn của tỉnh, thành phố có quy mô dân số không trùng với quy mô dân số quy định tại bảng trên thì định mức chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch, định mức chi phí lập đồ án, định mức chi phí quản lý, xét duyệt được xác định theo phương pháp nội ngoại suy (Phương pháp nội ngoại suy theo hướng dẫn trong lập giá quy hoạch xây dựng đô thị số ban hành theo Quyết định số 502/BXD-VKT ngày 18/9/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).

2. Định mức chi phí quy hoạch xây dựng đô thị:

Định mức chi phí (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) quy hoạch xây dựng đô thị xác định trên cơ sở bảng giá quy hoạch xây dựng đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 502/BXD-VKT ngày 18/9/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng được điều chỉnh với hệ số Kdc=1,25.

3. Hướng dẫn thực hiện:

3.1. Những công việc quy hoạch tổng thể hệ thống các đô thị và khu dân cư trên địa bàn của tỉnh đã thực hiện từ trước 01/01/2002, chưa được thanh toán được phép vận dụng theo quy định của văn bản này.

3.2. Những công việc quy hoạch xây dựng đô thị áp dụng hình thức chỉ định thầu hoặc đấu thầu theo hợp đồng có điều chỉnh giá, nếu đã ký hợp đồng giao nhận thầu lập quy hoạch trước thời điểm 01/01/2002 thực hiện như sau:

+ Đối với những công việc đang thực hiện dở dang, thì chủ đầu tư và tổ chức thực hiện quy hoạch cần xác định khối lượng công việc đã thực hiện và hoàn thành trước thời điểm 01/01/2002, áp dụng những quy định của các văn bản có liên quan đã ban hành (không áp dụng quy định của văn bản này). Đối với những công việc thực hiện từ thời điểm 01/01/2002 thì áp dụng những quy định của văn bản này.

+ Nếu chưa thực hiện công việc thì chủ đầu tư và tổ chức thực hiện quy hoạch tiến hành điều chỉnh lại hợp đồng giao nhận thầu lập quy hoạch cho phù hợp với những quy định của văn bản này.

+ Những công việc quy hoạch nói trên đã ký hợp đồng lập quy hoạch trước thời điểm 01/01/2002 theo phương thức hợp đồng không điều chỉnh giá thì thực hiện theo hợp đồng đã ký.

thuộc tính Quyết định 30/2001/QĐ-BXD

Quyết định 30/2001/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí quy hoạch tổng thể hệ thống các đô thị và khu dân cư trên địa bàn của tỉnh và điều chỉnh định mức chi phí quy hoạch xây dựng đô thị
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:30/2001/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Vạn
Ngày ban hành:18/12/2001Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí , Xây dựng
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 30/2001/QĐ-BXD

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi