Quyết định 21/VGCP-CNTD.DV của Ban Vật giá Chính phủ về cước phí cảng biển đối với tầu chở hàng làm dầu tại các cảng xuất nhập dầu thô (trạm rót dầu không bến) và phương tiện chuyên dùng phục vụ dầu khí

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYếT địNH

CủA BAN VậT GIá CHíNH PHủ Số 21/VGCP-CNTD.DV

NGàY 29 THáNG 4 NăM 1995 Về CướC PHí CảNG BIểN đốI VớI TàU CHở DầU LàM HàNG TạI CáC CảNG XUấT NHậP DầU THô
(TRạM RóT DầU KHôNG BếN) Và PHươNG TIệN CHUYêN DùNG
PHụC Vụ DầU KHí

 

TRưởNG BAN VậT GIá CHíNH PHủ

 

Căn cứ Nghị định số 01/CP ngày 05/01/1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của ban Vật giá Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên Bộ số 02/TT-LB ngày 12/4/1993 của Ban Vật giá Chính phủ - Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý cước phí cảng biển;

Theo đề nghị của Tổng công ty Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam tại công văn số 413/DK-KH ngày 25/2/1995 và công văn số 1009/DK-KH ngày 26/4/1995;

Sau khi trao đổi và thống nhất với Cục Hàng hải Việt Nam và các đơn vị có liên quan,

QUYếT địNH:

Điều 1.- Nay ban hành kèm theo Quyết định này biểu cước phí cảng biển đối với tàu chở dầu làm hàng tại các cảng xuất - nhập khẩu dầu thô (trạm rót dầu không bến) và các phương tiện chuyên dùng phục vụ dầu khí hoạt động tại các cảng chuyên dùng phục vụ dầu khí.

 

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/05/1995. Các quy định trước đây về cước phí cảng biển đối với tàu chở dầu và phương tiện chuyên dùng phục vụ dầu khí trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

 

BIểU CướC PHí CảNG BIểN đốI VớI TàU CHở DầU LàM HàNG

TạI CáC CảNG XUấT NHậP KHẩU DầU THô Và PHươNG TIệN

CHUYêN DùNG PHụC Vụ DầU KHí

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/VGCP-CNTD.DV ngày 29/04/1995

của Ban Vật giá Chính phủ)

 

I- QUY ĐỊNH CHUNG:

 

1/ Đối tượng áp dụng:

Biểu cước phí cảng biển được áp dụng cho các đối tượng sau đây:

- Các đơn vị khai thác kinh doanh cảng biển tham gia làm dịch vụ dầu khí.

- Tàu chở dầu làm hàng tại các phân cảng xuất nhập dầu thô (trạm rót dầu không bến).

- Các phương tiện vận tải thuỷ chuyên dùng phục vụ dầu khí như: Tàu chuyên dùng làm dịch vụ dầu khí, Tàu công trình, Tàu cứu hộ, Tàu khảo sát địa chấn, Tàu khoan...

- Hàng hoá qua cầu bến tại cảng chuyên dùng phục vụ dầu khí.

2/ Đơn vị tính cước và cách quy tròn:

- Đơn vị tính trọng tải là trọng tải đăng ký dung tích toàn phần (Gross regiser - GRT) lớn nhất ghi trong giấy chứng nhận của đăng kiểm, phần lẻ dưới 1 GRT tính tròn là 1 GRT.

Đối với các tàu chở dầu có các két nước dằn phân ly, trọng tải tính các loại cước phí hàng hải là tổng trọng tải của tàu trừ đi trọng tải các két nước dằn phân ly.

Két nước dằn phân ly là các két chỉ dùng để chứa nước ballasst cách ly, có hệ thống bơm và đường ống riêng, chỉ dùng để bơm nước ballasst vào và ra biển. Các két cách ly nước dằn không có đường ống nối với hệ thống nước ngọt của tàu và không dùng két cách ly nước dằn để chở bất kỳ loại hàng gì hay dùng để làm kho của tàu. Thiếu những điều kiện trên chủ tàu không được tính trừ phần két cách ly nước dằn ra khỏi GRT khi tính cước phí hàng hải.

Tổng trọng tải của các két nước dằn phân ly được nêu trong phần "Ghi chú" của chứng chỉ trọng tải của tàu do cơ quan Đăng kiểm cấp theo Công ước quốc tế về Chứng chỉ trọng tải năm 1969.

- Đơn vị chiều dài là mét (m), phần lẻ dưới 1m tính tròn là 1m.

- Đơn vị trọng lượng là tấn (t), phần lẻ dưới 0,5t không tính, từ 0,5 t trở lên tính tròn là 1 t.

Trong một vận đơn lẻ, trọng lượng hàng hoá nhỏ hơn 0,5t tính tròn là 1t

Các hàng hoá mỗi tấn chiếm từ 1,13 m3 trở lên thì cứ 1,13 m3 tính là 1t.

- Đơn vị thời gian:

+ Tháng tính theo số ngày của tháng: phần lẻ từ 15 ngày trở xuống tính 1/2 tháng,

+ Ngày tính 24 giờ, phần lẻ của ngày từ 12 giờ trở xuống tính 1/2 ngày, trên 12 giờ tính 1 ngày,

+ Giờ tính 60 phút, phần lẻ từ 30 phút trở xuống tính 1/2 giờ, trên 30 phút tính 1 giờ.

II- CƯỚC PHÍ HÀNG HẢI ĐỐI VỚI PHÂN CẢNG XUẤT - NHẬP DẦU THÔ

(Trạm rót dầu không bến)

1/ Cước phí trọng tải:

Cước phí trọng tải tính cho từng lượt phương tiện vào, ra trong khu vực hàng hải hoặc vùng nước cảng mà các cảng vụ quản lý theo đơn giá sau:

- Lượt vào: 0,1 USD/GRT

- Lượt ra : 0,1 USD/GRT

2/ Cước phí bảo đảm hàng hải:

Tạm thời miễn cước phí bảo đảm hàng hải đối với các tàu chở dầu vào ra các cảng xuất - nhập dầu thô (trạm rót dầu không bến).

3/ Cước phí hoa tiêu:

3.1- Phương tiện mỗi lần vào, ra, di chuyển trong khu vực phân cảng có sử dụng hoa tiêu phải trả cước phí hoa tiêu theo đơn giá sau:

- Dẫn cặp tàu: 0,03 USD/GRT

- Dẫn rời tàu: 0,03 USD/GRT.

3.2- Khi xin hoa tiêu, chủ phương tiện phải báo cho hoa tiêu trước 24 giờ. Trong trường hợp thay đổi giờ hoặc huỷ bỏ việc xin hoa tiêu phải báo cáo cho hoa tiêu trước 8 giờ. Quá thời gian trên chủ phương tiện phải trả cước phí chờ đợi. Thời gian chờ đợi tính như sau:

a. Hoa tiêu chưa rời vị trí xuất phát tính là 1 giờ.

b. Hoa tiêu đã rời vị trí xuất phát tính thời gian chờ đợi từ lúc xuất phát đến khi hoa tiêu trở về vị trí ban đầu.

c. Hoa tiêu chỉ chờ đợi tại địa điểm đón phương tiện không quá 4 giờ. Quá thời hạn trên coi như việc xin hoa tiêu đã huỷ bỏ và người xin hoa tiêu phải chịu phí hoa tiêu theo điểm 3.1.

d. Hoa tiêu đã làm xong việc dẫn đường nếu thuyền trưởng vẫn giữ hoa tiêu lại sẽ tính thêm cước phí chờ đợi theo thời gian giữ lại.

Cước phí chờ đợi của hoa tiêu là 5 USD/người/giờ.

3.3- Phương tiện xin hoa tiêu đột xuất (ngoài quy định tại điểm 3.2) tăng 10% mức cước phí tại điểm 3.1.

3.4- Thời gian làm việc ngoài giờ: áp dụng theo các quy định tại điểm I. 3 của Quyết định số 58/VGCP.DV

4/ Cước phí dịch vụ phục vụ tàu dầu làm hàng:

4.1- Mức cước phí trong điều kiện làm việc bình thường: 27.000 USD/tàu dầu.

4.2- Trong điều kiện sóng trên cấp 5: tăng 30% mức cước phí trong điều kiện làm việc bình thường.

5/ Cước phí dịch vụ phục vụ các tàu cấp dầu nhiên liệu cho các trạm rót dầu không bến:

5.1- Mức cước phí trong điều kiện làm việc bình thường:

- Tàu đến cấp dầu có trọng tải dưới 4000 GRT:

+ Lần cập thứ nhất: 9000 USD/tàu dầu,

+ Lần cập thứ hai: 4500 USD/tàu dầu.

- Tàu đến cấp dầu có trọng tải từ 4000 GRT trở lên:

+ Lần cập thứ nhất: 12000 USD/tàu dầu,

+ Lần cập thứ hai: 6000 Usd/tàu dầu.

5.2- Trong điều kiện sóng trên cấp 5: tăng 30% mức cước phí trong điều kiện làm việc bình thường.

Mức cước phí quy định tại điểm 4 và điểm 5 bao gồm: cước phí cầu bến, cước phí hỗ trợ tàu vào ra phân cảng, cước phí hỗ trợ tàu dầu làm hàng, cước phí buộc cởi dây và tháo lắp ống. Chi phí đưa đón đoàn thủ tục từ trạm rót dầu không bến tới tàu dầu và ngược lại.

III- CƯỚC PHÍ CẢNG BIỂN TẠI CẢNG CHUYÊN DÙNG PHỤC VỤ DẦU KHÍ:

1/ Cước phí cầu bến:

1.1- Đối với cầu tàu có đủ các thiết bị kỹ thuật chuyên dùng để xếp đỗ cùng lúc các loại hàng hoá phục vụ dầu khí:

a. Trực tiếp cập cầu bến có làm hàng hoặc nhận dầu, nước: 0,33 USD/giờ, thu tối thiểu cho một lần phương tiện cập cầu: 90 USD/tàu.

b. Trực tiếp cập cầu bến không làm hàng hoặc không nhận dầu nước: 0,4 USD/m/giờ. Thu tối thiểu cho một lần phương tiện cập cầu: 110 USD/tàu.

c. Tàu áp mạn song song với tàu khác cập tại cầu cảng: 0,9 USD/giờ. Thu tối thiểu cho một lần phương tiện cập cầu: 25 USD/tàu.

1.2- Phí bến đối với hàng hoá: 1 USD/tấn.

2/ Cước phí bảo đảm hàng hải đối với các tàu dịch vụ dầu khí:

2.1- Lượt vào Việt Nam (từ nước ngoài đến) và lượt ra khỏi Việt Nam (về nước) áp dụng theo Quyết định số 59/VGCP-CNTD.DV.

2.2- Trong thời gian lưu lại và hoạt động trên vùng biển Việt Nam áp dụng theo mức khoán 1500 USD/tàu/tháng.

3/ Ngoài các loại cước phí quy định tại điểm III/1 và III/2, các loại cước phí cảng biển khác đối với phương tiện chuyên dùng làm dịch vụ dầu khí áp dụng theo Quyết định 58/VGCP-CNTD.DV ngày 07/11/1994 và Thông báo số 13/VGCP-CNTD.DV ngày 05/01/1995 của Ban Vật giá Chính phủ.

 

IV- PHÍ ĐẠI LÝ:

 

Phí đại lý đối với phương tiện thuỷ chuyên dùng phục vụ dầu khí như: Tàu chuyên dùng phục vụ dầu khí, Tàu công trình, Tàu cứu hộ, Tàu khảo sát địa chấn, Tàu khoan, Tàu chở dầu làm hàng tại trạm rót dầu không bến... tính theo đơn giá sau:

1. Kể từ lần vào cảng thứ hai đến lần kế cuối cùng: 230 USD/chuyến (chuyến bao gồm cả lượt vào và ra cảng).

2. Lần vào cảng thứ nhất và lần cuối cùng áp dụng theo Biểu phí đại lý tàu biển kèm theo Quyết định số 39/VGCP-CNTD.DV ngày 23/12/1993 của Ban Vật giá Chính phủ.

 

V- PHÍ THỦ TỤC:

 

Phương tiện vào, ra cảng phải làm các thủ tục theo quy định hiện hành của Nhà nước. Phí thủ tục bao gồm lượt vào và lượt ra theo đơn giá: 100 USD/chuyến.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 21/VGCP-CNTD.DV của Ban Vật giá Chính phủ về cước phí cảng biển đối với tầu chở hàng làm dầu tại các cảng xuất nhập dầu thô (trạm rót dầu không bến) và phương tiện chuyên dùng phục vụ dầu khí
Cơ quan ban hành: Ban Vật giá Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 21/VGCP-CNTD.DV Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Văn Tần
Ngày ban hành: 29/04/1995 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!