Quyết định 1417/QĐ-TCT 2021 áp dụng hóa đơn điện tử tại: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Thọ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
___________

Số: 1417/QĐ-TCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TẠI 6 TỈNH, THÀNH PHỐ: HÀ NỘI, TP.HỒ CHÍ MINH, HẢI PHÒNG, QUẢNG NINH, BÌNH ĐỊNH, PHÚ THỌ

_____________________________

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

 

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

Căn cứ Quyết định số 1830/QĐ-BTC, 1831/QĐ-BTC, 1832/QĐ-BTC, 1833/QĐ-BTC, 1838/QĐ-BTC, 1839/QĐ-BTC ngày 20/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về triển khai hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Thọ;

Theo đề nghị của Tổ trưởng tổ thường trực triển khai hóa đơn điện tử theo quyết định số 1309/QĐ-TCT ngày 14/9/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Thọ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Thuế 6 tỉnh/thành phố (Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Thọ), Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực triển khai hóa đơn điện tử tại Tổng cục thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng Bộ Tài chính (để b/c);
- Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà (để b/c);
- Các đơn vị thuộc BTC: VP, THTK, KHTC,
Thanh tra, CST, PC, KT&KT (để phối hợp);
- Lưu: VT, CNTT.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI
HĐĐT TẠI TỔNG CỤC THUẾ

 

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TẠI 6 TỈNH, THÀNH PHỐ
(Kèm theo Quyết định số: 1417/QĐ-TCT ngày 27/9/2021 của Tổng cục Thuế)

 

TT

Nội dung công việc

Sản phẩm

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

I

TỔNG CỤC THUẾ

1

Triển khai Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử giai đoạn 1 tại 6 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, HCM, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bình Định

Quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

Tháng 9/2021

Tổ thường trực triển khai

Vụ/Đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thuế

 

2

Ban hành Quy trình Quản lý hóa đơn điện tử

Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

Tháng 9/2021

Tổ thường trực triển khai

Vụ/Đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thuế

 

3

Ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 635/QĐ-TCT ngày 11/5/2020 Quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế

Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

Tháng 9/2021

Tổ thường trực triển khai

Vụ/Đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thuế

 

4

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về hóa đơn điện tử tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng

Các tin, phóng sự, bài viết

Từ tháng 09/2021

Tổ thường trực triển khai

Báo, đài ở trung ương và địa phương; Vụ/Đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thuế, 6 Cục Thuế

 

5

Tập huấn về chính sách hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC cho các Cơ quan thuế.

Hội nghị tập huấn

Từ tháng 09/2021

Tổ thường trực triển khai

Vụ/Đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thuế

 

6

Thông báo cho các Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử:

- Hoàn thiện giải pháp kỹ thuật và chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

- Gửi đề nghị đăng tải thông tin của tổ chức lên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế nếu có nhu cầu.

- Gửi đề nghị ký hợp đồng hợp đồng cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn với cơ quan thuế nếu có nhu cầu.

Thông tin của Tổ chức cung cấp dịch vụ được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Từ tháng 10/2021 đến tháng 11/2021

Tổ thường trực triển khai

Vụ/Đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thuế

 

7

Xây dựng ứng dụng CNTT đáp ứng Nghị định số 123/2020/NĐ-CP; Thông tư số 78/2021/TT-BTC; Quy trình quản lý hóa đơn điện tử; Quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế

Phần mềm quản lý hóa đơn điện tử tại Cơ quan thuế.

Từ tháng 10/2021 Đến tháng 11/2021

Tổ thường trực triển khai

Vụ/Đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thuế

 

8

Tập huấn Quy trình quản lý hóa đơn điện tử và tập huấn đào tạo sử dụng phần mềm ứng dụng quản lý hóa đơn điện tử cho các Cục Thuế và cán bộ thuế từ trung ương đến địa phương

Hội nghị tập huấn

Từ tháng 10/2021

Tổ thường trực triển khai

Vụ/Đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thuế

 

9

Chỉ đạo công tác tiếp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện, tiếp nhận hóa đơn có mã cơ quan thuế và hóa đơn không có mã của cơ quan thuế

Công văn triển khai

Từ tháng 11/2021 Đến tháng 03/2022

Tổ thường trực triển khai

Vụ/Đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thuế

 

10

Theo dõi, đôn đốc các Ban chỉ đạo, Tổ thường trực tại các tỉnh, thành phố thực hiện

Báo cáo hàng tuần

Hàng tuần (từ tháng 10/2021 đến tháng 4/2022)

Tổ thường trực triển khai

Vụ/Đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thuế

 

11

Khai thác dữ liệu hóa đơn điện tử phục vụ công tác quản lý thuế:

- Kiểm soát thông tin HĐĐT, quản lý rủi ro HĐĐT

- Tổng hợp, khai thác, phân tích dữ liệu hóa đơn điện tử để đề xuất, tham mưu các biện pháp quản lý thuế.

Các báo cáo kiểm soát, khai thác,

Từ tháng 4/2022

Tổ thường trực triển khai

Vụ/Đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thuế

 

12

Tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố và đề xuất triển khai giai đoạn 2

Báo cáo tổng kết triển khai triển khai hóa đơn điện tử tại 06 Cục Thuế và đề xuất triển khai giai đoạn 2

Tháng 4/2022

Tổ thường trực triển khai

Vụ/Đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thuế

 

II

CỤC THUẾ 06 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG (HÀ NỘI, TP.HỒ CHÍ MINH, HẢI PHÒNG, QUẢNG NINH, PHÚ THỌ, BÌNH ĐỊNH)

1

Tham mưu UBND tỉnh, thành phố ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo

Quyết định của UBND

Trước ngày 2/10/2021

Cục Thuế

Các Sở, Ngành địa phương

 

2

Thành lập Tổ thường trực triển khai hóa đơn điện tử tại địa phương

Quyết định của UBND

Trước ngày 5/10/2021

Cục Thuế

Các Sở, Ngành địa phương

 

3

Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân ở địa phương về kế hoạch tổ chức triển khai áp dụng hóa đơn điện tử chi tiết theo hướng dẫn và chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.

Văn bản phê duyệt kế hoạch chi tiết của UBND tỉnh, thành phố

Trước ngày 15/10/2021

Cục Thuế

Các Sở, Ngành địa phương

 

4

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về hóa đơn điện tử tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng

Các tin, phóng sự, bài viết

Từ tháng 09/2021

Tổ thường trực triển khai địa phương

Các Sở, Ngành địa phương và báo, đài địa phương; Các phòng/Chi cục Thuế

 

5

Rà soát, phân loại tổng thể người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn là đối tượng sử dụng các loại hóa đơn điện tử theo quy định

Báo cáo kết quả rà soát

Tháng 10/2021

Tổ thường trực triển khai địa phương

Các Sở, Ngành địa phương và báo, đài địa phương; Cục Thuế/Chi cục Thuế

 

6

Thông báo đến từng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh về kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử để chuẩn bị điều kiện về cơ sở hạ tầng và giải pháp công nghệ thông tin sẵn sàng áp dụng hóa đơn điện tử theo thông báo của Cơ quan thuế.

Thông báo của cơ quan thuế

Tháng 10/2021

Tổ thường trực triển khai địa phương

Các Sở, Ngành địa phương và báo, đài địa phương; Cục Thuế /Chi cục Thuế

 

7

Thông báo đến các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để các tổ chức chuẩn bị các giải pháp và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng quy định về cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử cho khách hàng

Thông báo của cơ quan thuế

Tháng 10/2021

Tổ thường trực triển khai địa phương

Cục Thuế /Chi cục Thuế

 

8

Tập huấn về chính sách hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC cho cán bộ thuế, người nộp thuế.

Hội nghị tập huấn/lớp đào tạo

Từ tháng 10/2021

Tổ thường trực triển khai địa phương

Các Sở, Ngành địa phương và báo, đài địa phương; Cục Thuế/Chi cục Thuế

 

9

Công bố đường dây nóng hỗ trợ người nộp thuế.

Thông báo trên Website

Trước 15/10/2021

Cục Thuế

Các Sở, Ngành địa phương và báo, đài địa phương

 

10

Tham gia xây dựng (phân tích, kiểm thử) phần mềm ứng dụng CNTT đáp ứng Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC, Quy trình quản lý hóa đơn điện tử, Quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế theo thông báo huy động của Tổng cục Thuế

Phần mềm quản lý hóa đơn điện tử

Tháng 10/2021 và tháng 11/2021

Cục Thuế/Chi cục Thuế

 

Tổng cục Thuế sẽ thông báo huy động theo từng giai đoạn xây dựng phần mềm

11

Tham gia tập huấn Quy trình quản lý hóa đơn điện tử và tập huấn đào tạo sử dụng phần mềm ứng dụng quản lý hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế và tổ chức tập huấn cho cán bộ thuế liên quan tại Cục Thuế, Chi cục Thuế

Hội nghị tập huấn

Từ tháng 11/2021 Đến tháng 2/2022

Cục Thuế/ Chi cục Thuế

 

Tổng cục Thuế tổ chức tập huấn chung cho 6 Cục Thuế. Sau khi tham gia, Cục Thuế tổ chức tập huấn cho các Phòng/Chi cục Thuế.

12

Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh, thành phố theo văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thuế

- Tiếp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

- Tiếp nhận dữ liệu và cấp mã cơ quan thuế đối với hóa đơn có mã.

- Tiếp nhận dữ liệu hóa đơn không có mã của cơ quan thuế

Công văn triển khai

Từ tháng 11/2021 đến tháng 03/2022

Cục Thuế/Chi cục Thuế

Các Sở, Ngành địa phương

 

13

Khai thác dữ liệu hóa đơn điện tử phục vụ công tác quản lý thuế:

- Kiểm soát thông tin HĐĐT, quản lý rủi ro HĐĐT

- Tổng hợp, khai thác, phân tích dữ liệu hóa đơn điện tử để đề xuất, tham mưu các biện pháp quản lý thuế.

Các Báo cáo kiểm soát, khai thác

Từ tháng 4/2022

Cục Thuế/Chi cục Thuế

Các Sở, Ngành địa phương

 

14

Tổ chức hỗ trợ các vướng mắc cho NNT, cán bộ thuế trong quá trình triển khai hóa đơn điện tử của NNT về chính sách, quy trình nghiệp vụ và sử dụng phần mềm ứng dụng

Báo cáo hỗ trợ

Từ tháng 11/2021 và trong suốt thời gian triển khai

Tổ thường trực triển khai địa phương

Các Sở, Ngành địa phương và báo, đài địa phương; Cục Thuế/Chi cục Thuế

 

15

Theo dõi, chỉ đạo đôn đốc các Chi cục Thuế triển khai hóa đơn điện tử theo kế hoạch đã được Ban Chỉ đạo địa phương phê duyệt

Báo cáo hàng tuần

Hàng tuần (Từ tháng 10/2021 Tháng 03/2022)

Tổ thường trực triển khai địa phương

Chi cục Thuế

 

16

Tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn, báo cáo Ban chỉ đạo địa phương, Tổng cục Thuế

Báo cáo đánh giá kết quả triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn

Trước 15/4/2022

Tổ thường trực triển khai địa phương

Các Sở, Ngành địa phương; Cục Thuế/Chi cục Thuế

 

 

 

thuộc tính Quyết định 1417/QĐ-TCT

Quyết định 1417/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Thọ
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1417/QĐ-TCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành:27/09/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí
TÓM TẮT VĂN BẢN

06 tỉnh, thành phố áp dụng hóa đơn điện tử

Ngày 27/9/2021, Tổng cục Thuế ra Quyết định 1417/QĐ-TCT ban hành kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Thọ.

Theo đó, ban hành kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Thọ. Cụ thể, nội dung công việc: Ban hành Quy trình Quản lý hóa đơn điện tử; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về hóa đơn điện tử; Tập huấn về chính sách hóa đơn điện tử; Tập huấn Quy trình quản lý hóa đơn điện tử và tập huấn đào tạo sử dụng phần mềm ứng dụng quản lý hóa đơn điện tử cho các Cục Thuế và cán bộ thuế từ trung ương đến địa phương;….

Ngoài ra, Cục Thuế 06 tỉnh cần tham mưu UBND tỉnh, thành phố ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo; Thành lập Tổ thường trực triển khai hóa đơn điện tử tại địa phương; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về hóa đơn điện tử; Rà soát, phân loại tổng hợp người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn là đối tượng áp dụng các loại hóa đơn điện tử theo quy định; Công bố đường dây nóng hỗ trợ người nộp thuế;….

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1417/QĐ-TCT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi