Quyết định 03/2007/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2007 đối với hàng hoá có xuất xứ từ Lào với thuế suất thuế nhập khẩu 0%

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 03/2007/QĐ-BTM NGÀY 09 THÁNG 1 NĂM 2007

VỀ VIỆC NHẬP KHẨU THEO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NĂM 2007 ĐỐI VỚI

HÀNG HOÁ CÓ XUẤT XỨ TỪ LÀO VỚI THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU 0%

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

 

Căn cứ Bản Thoả thuận giữa Bộ Thương mại CHXHCN Việt Nam và Bộ Thương mại CHDCND Lào về các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt-Lào, ký ngày 28 tháng 7 năm 2005;

 

Căn cứ Bản Thoả thuận giữa Bộ Thương mại CHXHCN Việt Nam và Bộ Công Thương CHDCND Lào về việc điều chỉnh và bổ sung Bản Thoả thuận giữa Bộ Thương mại CHXHCN Việt Nam và Bộ Thương mại CHDCND Lào về các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt-Lào ký ngày 19 tháng 12 năm 2006 ;

 

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4672/VPCP-QHQT ngày 19 tháng 8 năm 2005 về việc phê duyệt Thoả thuận với Bộ Thương mại Lào về các mặt hàng Việt, Lào được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế nhập khẩu, các văn bản số 1878/TTg-KTTH ngày 15 tháng 11 năm 2006 và số 7238/VPCP-KTTH ngày 11 tháng 12 năm 2006 về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng hoá nhập khẩu từ Lào trong năm 2007;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Áp dụng hạn ngạch thuế quan năm 2007 đối với ba nhóm mặt hàng nhập khẩu có xuất xứ từ Lào được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0% (không phần trăm) gồm: gạo và thóc, lá và cọng thuốc lá, phụ kiện xe máy. Mã số hàng hoá và tổng lượng hạn ngạch thuế quan được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0% năm 2007 của các nhóm mặt hàng theo Phụ lục I kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Thương nhân Việt Nam nhập khẩu các mặt hàng nêu tại Điều 1 Quyết định này có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu S (C/O form S) do Cơ quan có thẩm quyền của Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào cấp được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0%. Riêng đối với lá và cọng thuốc lá, chỉ những thương nhân có giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Thương mại cấp theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 6 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại mới được phép nhập khẩu (số lượng nhập khẩu được trừ vào giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu do Bộ Thương mại cấp).

 

Điều 3. Hàng hoá nhập khẩu nêu tại Điều 1 Quyết định này được thông quan qua các cặp cửa khẩu quy định tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này. Thủ tục nhập khẩu hàng hoá trong hạn ngạch thuế quan được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0% được giải quyết tại hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá theo nguyên tắc trừ lùi tự động (tức là tổng lượng hàng nhập khẩu được hưởng ưu đãi thuế trừ đi số lượng hàng nhập khẩu của từng mặt hàng có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu S - C/O form S).

 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2007.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Phan Thế Ruệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PHỤ LỤC I

MÃ SỐ HÀNG HOÁ VÀ TỔNG LƯỢNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU TỪ LÀO NĂM 2007

(Kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BTM ngày 09 tháng 1 năm 2007 của Bộ Thương mại)

 

 

 

 

TÊN HÀNG

MÃ SỐ HÀNG HOÁ

TỔNG LƯỢNG

GHI CHÚ

HẠN NGẠCH

NĂM 2007

I- Gạo và thóc

 

40.000 tấn quy gạo

 

Thóc loại khác

1006.10.90.00

 

Gạo đã xát toàn bộ, hoặc sơ bộ, đã hoặc chưa

1006.30.11.00

 

đánh bóng hạt hoặc hồ, loại nguyên hạt

 

Gạo đã xát toàn bộ, hoặc sơ bộ, đã hoặc chưa

1006.30.12.00

 

đánh bóng hạt hoặc hồ, loại không quá 5% tấm

 

Gạo đã xát toàn bộ, hoặc sơ bộ, đã hoặc chưa

1006.30.13.00

 

đánh bóng hạt hoặc hồ, loại trên 5% đến 10% tấm

 

Gạo đã xát toàn bộ, hoặc sơ bộ, đã hoặc chưa

1006.30.14.00

 

đánh bóng hạt hoặc hồ, loại trên 10% đến 25% tấm

Tỷ lệ quy đổi:

Gạo đã xát toàn bộ, hoặc sơ bộ, đã hoặc chưa

1006.30.19.00

 

đánh bóng hạt hoặc hồ, loại khác

2 thóc = 1,2 gạo

Gạo nếp đã xát toàn bộ, hoặc sơ bộ, đã hoặc chưa

1006.30.30.00

 

đánh bóng hạt hoặc hồ

 

Gạo Thai Hom Mali đã xát toàn bộ, hoặc sơ bộ,

1006.30.61.00

 

đã hoặc chưa đánh bóng hạt hoặc hồ, loại nguyên hạt

 

Gạo Thai Hom Mali đã xát toàn bộ, hoặc sơ bộ, đã hoặc

1006.30.62.00

 

chưa đánh bóng hạt hoặc hồ, loại không quá 5% tấm

 

Gạo Thai Hom Mali đã xát toàn bộ, hoặc sơ bộ, đã hoặc

1006.30.63.00

 

chưa đánh bóng hạt hoặc hồ, loại trên 5% đến 10% tấm

 

Gạo Thai Hom Mali đã xát toàn bộ, hoặc sơ bộ, đã hoặc

1006.30.64.00

 

 

chưa đánh bóng hạt hoặc hồ, loại trên 10% đến 25% tấm

 

Gạo Thai Hom Mali đã xát toàn bộ, hoặc sơ bộ, đã hoặc

1006.30.69.00

 

chưa đánh bóng hạt hoặc hồ, loại khác

 

II- Lá và cọng thuốc lá

 

3.000 tấn

 

 

Lá thuốc lá chưa tước cọng, loại Virgina

2401.10.10.00

 

đã sấy bằng không khí nóng

 

Lá thuốc lá chưa tước cọng, loại Virgina

2401.10.20.00

 

chưa sấy bằng không khí nóng

 

Lá thuốc lá đã tước cọng một phần hoặc

2401.20.10.00

 

toàn bộ, loại Virgina đã sấy bằng không khí nóng

 

Lá thuốc lá đã tước cọng một phần hoặc

2401.20.40.00

 

toàn bộ, loại Burley

 

Cọng lá thuốc lá

2401.30.10.00

 

III- Phụ kiện xe máy

 

 

 

Cần số

8714.19.60.00

 

 

Chân chống đứng

8714.19.60.00

 

 

Chân chống nghiêng

8714.19.60.00

600.000 USD

 

Trục để chân giữa

8714.19.60.00

(theo giá giao tại

 

Cần đạp phanh chân

8714.19.60.00

xưởng)

 

Ống sắt pedal để chân người ngồi sau

8714.19.60.00

 

 

 

 

 

 


 

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH CÁC CẶP CỬA KHẨU

(Kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BTM
ngày 09 tháng 1 năm 2007 của Bộ Thương mại)

 

 

 

TT

Phía Việt Nam

Phía Lào

1

Na Mèo (Thanh Hóa)

Nậm Xôi (Hủa Phăn)

2

Nậm Cắn (Nghệ An)

Nậm Cắn (Xiêng Khoảng)

3

Cầu Treo (Hà Tĩnh)

Nậm Phao (Bolikhămxay)

4

Cha Lo (Quảng Bình)

Na Phàu (Khăm Muồn)

5

Lao Bảo (Quảng Trị)

Đen Sa vẳn (Savannakhết)

6

Tây Trang (Điện Biên)

Sốp Hùn (Phong Salỳ)

7

Chiềng Khương (Sơn La)

Bản Đán (Hủa Phăn)

8

Lóng Sập (Sơn La)

Pa Háng (Hủa Phăn)

9

La Lay (Thừa Thiên - Huế)

La Lay (Salavăn)

10

Bờ Y (Kon Tum)

Phu Cưa (Attapư)

11

Tén Tần (Thanh Hóa)

Sổm Vẳng (Hủa Phăn)

12

Thanh Thủy (Nghệ An)

Nậm On (Bolikhămxay)

13

Ka Roòng (Quảng Bình)

Noỏng Mạ (Khăm Muồn)

 

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 03/2007/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2007 đối với hàng hoá có xuất xứ từ Lào với thuế suất thuế nhập khẩu 0%
Cơ quan ban hành: Bộ Thương mại Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 03/2007/QĐ-BTM Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Thế Ruệ
Ngày ban hành: 09/01/2007 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Xuất nhập khẩu , Chính sách , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!