Quyết định 426/QĐ-TTg 2023 triển khai Chỉ thị 17-CT/TW về an toàn thực phẩm

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________

Số: 426/QĐ-TTg

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 _____________

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW
ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

_______________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 28 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;

- HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- Ngân hàng Chính sách xã hội,

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT,KGVX (2b).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Trần Hồng Hà

 

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 _____________

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21 tháng 10 năm 2022
của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh,
an toàn thực phẩm trong tình hình mới

(Kèm theo Quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ)

_____________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Quán triệt, nắm vững, thực hiện tốt các quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tại Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới (Chỉ thị số 17-CT/TW), tạo chuyển biến về nhận thức và hành động, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan có liên quan và địa phương đối với công tác đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng cơ chế, chính sách và bố trí nguồn nhân lực cho công tác đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập.

- Phát huy các kết quả đạt được trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về tầm quan trọng sống còn đối với sức khỏe, hạnh phúc của từng người dân, giống nòi dân tộc và sự phát triển của đất nước; từng bước khắc phục những hạn chế, bất cập cả về thể chế và thực thi pháp luật của công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong thời gian tới.

2. Yêu cầu

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương tổ chức quán triệt đầy đủ, toàn diện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 17-CT/TW nhất là các chủ trương, chính sách mới về quản lý, bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ có liên quan để thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW và Kế hoạch này, trong đó cần rà soát, lồng ghép các nhiệm vụ thuộc kế hoạch nói trên với nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ được giao tại các chương trình, đề án, kế hoạch khác để tránh trùng lặp, chồng chéo, lãng phí nguồn lực khi thực hiện.

- Xác định rõ nhiệm vụ chỉ đạo đối với hoạt động bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm của các bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm triển khai kế hoạch phát triển của đơn vị.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền các cấp tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp quản lý, bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm sau đây:

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về an ninh, an toàn thực phẩm vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

2. Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương, các tiêu chuẩn, quy chuẩn về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; các nguyên tắc, chế tài xử lý vi phạm an ninh, an toàn thực phẩm. Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành.

3. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội bảo vệ người tiêu dùng và các đoàn thể chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động, giáo dục, cung cấp thông tin, dịch vụ tư vấn, hỗ trợ pháp luật về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về an ninh, an toàn thực phẩm, tập trung khơi dậy và phát huy tính trung thực, đạo đức kinh doanh, ý thức trách nhiệm vì cộng đồng của từng doanh nghiệp, từng doanh nhân, từng hộ gia đình và từng người dân để đảm bảo an toàn thực phẩm, nhất là trong sản xuất, kinh doanh. Tăng cường vai trò, trách nhiệm giám sát, phản biện xã hội trong lĩnh vực an ninh, an toàn thực phẩm. Phát huy vai trò của các hợp tác xã, hiệp hội, ngành hàng trong liên kết, hỗ trợ sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ thực phẩm an toàn, chất lượng.

4. Sớm kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác an ninh, an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất chỉ một đầu mối thực hiện nhiệm vụ từ Trung ương tới địa phương. Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của các ngành trong đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm. Thực hiện phân cấp, phân quyền, đổi mới phương thức quản lý, điều hành, phối hợp, bảo đảm khoa học, chặt chẽ, hiệu quả; khắc phục tình trạng chồng chéo, buông lỏng quản lý công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm.

5. Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu biên chế cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đáp ứng yêu cầu về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm trong các khâu từ sản xuất, chế biến đến tiêu dùng. Nâng cao năng lực, trách nhiệm và có cơ chế, chính sách phù hợp đối với đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm.

6. Tăng cường, mở rộng hợp tác quốc tế, nhất là với các nước láng giềng trong hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh việc ký kết các điều ước, thỏa thuận quốc tế về công nhận lẫn nhau trong lĩnh vực thực phẩm để thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa thực phẩm Việt Nam vào các nước có quy định tiêu chuẩn kỹ thuật cao.

7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm; chủ động phòng, chống tiêu cực, lợi ích nhóm trong lĩnh vực an ninh, an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh phong trào quần chúng phát hiện, tố giác hành vi vi phạm an ninh, an toàn thực phẩm; tạo dư luận xã hội, người tiêu dùng lên án, tẩy chay các sản phẩm, hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm. Có chính sách thoả đáng, kịp thời khen thưởng và biện pháp phù hợp để bảo vệ người tố giác hành vi vi phạm an ninh, an toàn thực phẩm. Đồng thời, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm để hạ uy tín, ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh lành mạnh của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

8. Xây dựng các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng; ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh, sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn. Kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào trong sản xuất, kinh doanh; liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế, bảo đảm người dân được tiếp cận và sử dụng lương thực, thực phẩm an toàn, bền vững; nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thân thiện với môi trường trong sản xuất nông nghiệp và chế biến thực phẩm. Khuyến khích, hỗ trợ hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm ứng dụng công nghệ cao và kết nối chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn. Tăng cường hợp tác quốc tế trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, nhất là với các nước láng giềng.

9. Nhiệm vụ cụ thể của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tại Phụ lục kèm theo.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch của ngành để triển khai Chỉ thị số 17-CT/TW và Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương.

2. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương và các bộ liên quan tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

a) Căn cứ Chỉ thị số 17-CT/TW và Kế hoạch này, theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao có trách nhiệm tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong phạm vi, địa bàn quản lý.

b) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này, bảo đảm chất lượng, tiến độ.

c) Trước ngày 01 tháng 12 hàng năm báo cáo kết quả thực hiện, gửi về Bộ Y tế để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Đề nghị Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; cung cấp thông tin, dịch vụ tư vấn, hỗ trợ pháp luật và chủ động tăng cường vai trò, trách nhiệm giám sát, phản biện xã hội trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, trong đó tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả các Chương trình phối hợp đã ký kết giữa Chính phủ với các đoàn thể chính trị - xã hội./.

 

Phụ lục

NHIÊM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 17-CT/TW  NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2022 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TĂNG CƯỜNG BẢO ĐẢM AN NINH, AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG TÌNH HÌNH MỚI
(Kèm theo Kế hoạch tại Quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ)

_____________________

 

TT

Nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Chính phủ.

Các bộ, ngành, các cơ quan
liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố

 

Quý I, II năm 2023

2

Hoàn thiện cơ chế, tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố để bảo đảm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,    Công Thương

Các bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố

Giai đoạn 2023 – 2025

3

Tham mưu Chính phủ kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất chỉ một đầu mối thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm từ trung ương tới địa phương.

Bộ Nội vụ

Các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tư pháp

Giai đoạn 2023 - 2025

4

Rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách, quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, tập trung nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách tài chính, chế tài xử lý vi phạm, sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.

Các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,    Công Thương

Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan

Nhiệm vụ thường xuyên

5

Xây dựng cơ sở dữ liệu về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành.

Các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,    Công Thương

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Giai đoạn 2023 - 2028

6

Xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

Các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,    Công Thương

Bộ Khoa học và Công nghệ

Nhiệm vụ thường xuyên

7

Xây dựng và gửi Bộ Y tế ban hành quy định về mức giới hạn an toàn đối với các nhóm sản phẩm được phân công quản lý.

Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương

Bộ Y tế, Bộ Khoa học và
Công nghệ

Nhiệm vụ thường xuyên

8

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; cung cấp thông tin, tư vấn, hỗ trợ pháp luật và chủ động tăng cường vai trò, trách nhiệm giám sát, phản biện xã hội trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; tập trung khơi dậy và phát huy tính trung thực, đạo đức kinh doanh, ý thức trách nhiệm vì cộng đồng của từng doanh nghiệp, từng doanh nhân, từng hộ gia đình và từng người dân để đảm bảo an toàn thực phẩm, nhất là trong sản xuất, kinh doanh.

Các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,    Công
Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố

Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các tổ chức chính trị - xã hội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng và các đoàn thể

Nhiệm vụ thường xuyên

9

Tổng kết việc thi hành Luật An toàn thực phẩm; đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Luật An toàn thực phẩm.

Bộ Y tế

Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tư pháp, các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố

Giai đoạn 2023 - 2025

10

Tiếp tục nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

Bộ Y tế

Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Khoa học và Công nghệ

Nhiệm vụ thường xuyên

11

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc quy định về mức giới hạn an toàn đối với các nhóm sản phẩm theo đề nghị của các bộ quản lý chuyên ngành.

Bộ Y tế

Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương

Nhiệm vụ thường xuyên

12

Khuyến khích đầu tư kết cấu hạ tầng, đầu tư vào sản xuất nông nghiệp và tập trung ưu tiên phát triển các mô hình sản xuất, chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng, phát triển các vùng chuyên canh, sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, truy xuất được nguồn gốc.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Nhiệm vụ thường xuyên

13

Xây dựng các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng; ưu tiên phát triển các vùng nguyên canh, sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn. Kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào trong sản xuất, kinh doanh; liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế, bảo đảm người dân được tiếp cận và sử dụng lương thực, thực phẩm an toàn, bền vững. Phát triển vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp tập trung theo tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng, an toàn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Nhiệm vụ thường xuyên

14

Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội có chính sách hỗ trợ hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp, sản xuất, kinh doanh thực phẩm tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, ứng dụng công nghệ cao và kết nối chuỗi giá trị cung úng thực phẩm an toàn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố

Nhiệm vụ thường xuyên

15

Nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp và chế biến thực phẩm.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Khoa học và Công nghệ và bộ, ngành liên quan

Nhiệm vụ thường xuyên

16

Đề xuất và xây dựng các biện pháp phù hợp và kiên quyết để phòng, chống nạn hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng nhái đang lưu thông trên thị trường.

Bộ Công Thương

Các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an và các bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố

Giai đoạn 2023 - 2025

17

Đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghiệp, dịch vụ, hình thành mạng lưới logistic, bảo quản, chế biến, thương mại điện tử ở nông thôn. Phát huy vai trò của hợp tác xã, hiệp hội ngành hàng trong liên kết, hỗ trợ sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ thực phẩm.

Bộ Công Thương

Các bộ, ngành
liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố

Nhiệm vụ thường xuyên

18

Khuyến khích, hỗ trợ hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm ứng dụng công nghệ cao và kết nối chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn.

Bộ Công Thương

Các bộ, ngành
liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố

Nhiệm vụ thường xuyên

19

Ưu tiên bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để tiếp tục triển khai các hoạt động nhân rộng mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm, phát triển hệ thống phân phối thực phẩm an toàn, giáo dục và truyền thông, hỗ trợ nâng cao kiến thức về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính

Các bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố

Nhiệm vụ thường xuyên

20

Xây dựng và đề xuất chế độ, chính sách phù hợp cho đội ngũ làm công tác quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm.

Bộ Nội vụ

Các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương và các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố

Giai đoạn 2023 - 2025

21

Xác định mục tiêu, chỉ tiêu về an ninh, an toàn thực phẩm trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương, đơn vị.

Các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương và các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố

 

Hàng năm

22

Tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn, phát hiện, điều tra, khám phá, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh các đường dây nhập lậu, tàng trữ, buôn bán các loại thực phẩm giả, kém chất lượng, vi phạm nghiêm trọng quy định về an ninh, an toàn thực phẩm. Phối hợp với các bộ, ngành liên quan chủ động phòng, chống tiêu cực, lợi ích nhóm trong lĩnh vực an ninh, an toàn thực phẩm; đẩy mạnh phong trào quần chúng phát hiện, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật về an ninh, an toàn thực phẩm.

Bộ Công an

Các bộ, ngành
liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố

Nhiệm vụ thường xuyên

23

Phát hiện, điều tra, triệt phá các đường dây nhập lậu, tàng trữ, lưu thông, buôn bán các loại vật tư nông nghiệp là hàng giả, hàng nhái, hàng

Bộ Công an

Các bộ, ngành
liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố

Nhiệm vụ thường xuyên

thuộc tính Quyết định 426/QĐ-TTg

Quyết định 426/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:426/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Hồng Hà
Ngày ban hành:21/04/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thực phẩm-Dược phẩm

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Ngày 21/4/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 426/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới, trong đó có một số đáng chú ý như sau:

1. 09 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu bao gồm:

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm;

- Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống VBQPPL, cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, các tiêu chuẩn, quy chuẩn về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm;

- Sớm kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác an ninh, an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất chỉ một đầu mối thực hiện nhiệm vụ từ Trung ương tới địa phương…

2. Các Bộ Y tế, NNPTNT, Công Thương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch của ngành để triển khai Chỉ thị số 17-CT/TW; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương.

3. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, Liên minh Hợp tác xã, Hội bảo vệ người tiêu dùng và các đoàn thể đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động, giáo dục các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; cung cấp thông tin, dịch vụ tư vấn, hỗ trợ pháp luật và chủ động tăng cường vai trò, trách nhiệm giám sát, phản biện xã hội trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định426/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi