Thông tư 19/2016/TT-BTTTT biểu mẫu về dịch vụ phát thanh, truyền hình

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

Số: 19/2016/TT-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy Chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định về các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy Chứng nhận, Giấy phép, Báo cáo nghiệp vụ và chế độ báo cáo nghiệp vụ đối với hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình tại Việt Nam.
2. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan đến hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình tại Việt Nam.
Điều 2. Biểu mẫu sử dụng trong hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình.
Ban hành kèm theo Thông tư này các biểu mẫu sau đây:
1. Biểu mẫu áp dụng cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình, thu xem kênh chương trình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh tại Việt Nam với ký hiệu như quy định tại danh mục dưới đây:

STT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

1

Đơn đề nghị cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

Mẫu số 01/DVTHTT

2

Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

Mẫu số 02/DVTHTT

3

Đơn đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

Mẫu số 03/DVTHTT

4

Giấy Chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

Mẫu số 04/DVTHTT

5

Tờ khai đăng ký, đăng ký sửa đổi, bổ sung danh mục kênh chương trình trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

Mẫu số 05/DVTHTT

6

Giấy chứng nhận đăng ký danh mục kênh trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

Mẫu số 06/DVTHTT

7

Tờ khai đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

Mẫu số 07/DVTHTT

8

Giấy Chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

Mẫu số 08/DVTHTT

9

Biểu mẫu báo cáo định kỳ hoạt động cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

Mẫu số 09/DVTHTT

10

Biểu mẫu báo cáo nhanh theo tháng hoạt động cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

Mẫu số 10/DVTHTT

11

Biểu mẫu báo cáo định kỳ hoạt động cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình quảng bá

Mẫu số 11/DVTHQB

2. Biểu mẫu áp dụng cho các cơ quan báo chí có Giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình với ký hiệu như quy định tại danh mục dưới đây:

STT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

1

Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất kênh chương trình phát thanh, truyền hình trong nước

Mẫu số 12/SXCT

2

Giấy phép sản xuất kênh chương trình phát thanh,truyền hình trong nước

Mẫu số 13/SXCT

3

Đơn đề nghị cấp Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

Mẫu số 14/BTCT

4

Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

Mẫu số 15/BTCT

5

Biểu mẫu báo cáo hoạt động liên kết sản xuất chương trình, kênh chương trình

Mẫu số 16/SXCT

Điều 3. Đăng tải, in biểu mẫu
1. Các biểu mẫu quy định tại Điều 2 của Thông tư này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử tại địa chỉ www.abei.gov.vn.
2. Các cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia việc quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình, sản xuất kênh chương trình trong nước và thu xem kênh chương trình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh tại Việt Nam truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử tại địa chỉ www.abei.gov.vn để in và sử dụng các biểu mẫu quy định tại Điều 2 của Thông tư này.
Điều 4. Chế độ báo cáo
1. Định kỳ 6 tháng, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình quảng bá, các doanh nghiệp được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền có trách nhiệm báo cáo hoạt động dịch vụ phát thanh, truyền hình cho Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tại địa phương phù hợp phạm vi cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp theo mẫu số 09/DVTHTT và mẫu số 11/DVTHQB quy định tại Điều 2 của Thông tư này. Thời hạn gửi báo cáo trong mười lăm (15) ngày đầu tiên của tháng một (1) và tháng bẩy (7) hàng năm.
2. Định kỳ hàng tháng, các doanh nghiệp được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền có trách nhiệm báo cáo nhanh số liệu thuê bao cho Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử theo mẫu số 10/DVTHTT quy định tại Điều 2 của Thông tư này. Thời hạn gửi báo cáo trong mười (10) ngày đầu tiên hàng tháng.
3. Định kỳ 6 tháng, các cơ quan báo chí được cấp Giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước có hoạt động liên kết sản xuất có trách nhiệm báo cáo về hoạt động liên kết sản xuất chương trình, kênh chương trình cho Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử theo mẫu số 16/SXCT quy định tại Điều 2 của Thông tư này.
Thời hạn gửi báo cáo trong mười lăm (15) ngày đầu tiên của tháng một (1) và tháng bẩy (7) hàng năm.
4. Ngoài báo cáo định kỳ, trong trường hợp đột xuất, các cơ quan, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tại địa phương nơi cơ quan, doanh nghiệp có trụ sở chính hoặc chi nhánh.
5. Báo cáo của các cơ quan, doanh nghiệp gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính về Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử kèm theo bản điện tử về địa chỉ hòm thư điện tử baocaoptth@mic.gov.vn
Điều 5. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016.
2. Thông tư số 28/2011/TT-BTTTT ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành các mẫu Tờ khai đăng ký, mẫu Đơn đề nghị cấp phép, mẫu Chứng nhận đăng ký và mẫu Giấy phép quy định tại Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Công báo;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng,
Các cơ quan và đơn vị thuộc Bộ, Cổng thông tin điện tử;
- Các cơ quan báo chí có GP hoạt động phát thanh, truyền hình;
- Các đơn vị cung cấp dịch vụ PTTH;
- Lưu: VT, Cục PTTH&TTĐT.

BỘ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn


Mẫu số 01/DVTHTT ban hành

kèm theo TT số         /2016/TT-BTTTT

                                                                                                         Ngày       /      /2016

TÊN DOANH NGHIỆP

                 

Số:            / 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                 ……., ngày         tháng       năm 20..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Tên doanh nghiệp (viết chữ in hoa): ..............................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………..

- Điện thoại: ………………………. - Fax: ………………………………

- Email (nếu có): …………………………………………………………..

- Website (nếu có): ………………………………………………………..

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đầu tư số…do….cấp ngày….tháng….năm….

- Giấy phép Thiết lập mạng viễn thông công cộng số …do….cấp ngày….tháng…năm/ Văn bản thỏa thuận được thuê, sử dụng mạng viễn thông số…giữa…và…, ký ngày… / Giấy chứng nhận đăng ký tên miền .vn số … do… cấp ngày… hoặc địa chỉ Internet xác định.

- Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền số  ….do….cấp ngày…..tháng……năm….(áp dụng với trường hợp đề nghị sửa đổi, bổ sung).

2. Đề nghị cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền:

2.1. Loại hình dịch vụ (đánh dấu þ vào ô trống phù hợp)

Dịch vụ truyền hình mặt đất kỹ thuật số                                    

Dịch vụ truyền hình cáp công nghệ tương tự

Dịch vụ truyền hình cáp công nghệ số

Dịch vụ truyền hình cáp công nghệ IPTV

Dịch vụ truyền hình qua vệ tinh

Dịch vụ truyền hình di động

Dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet

2.2. Địa điểm đặt Trung tâm thu phát tập trung các kênh chương trình:

2.2.1. Địa điểm chính:……………………………………………………..

          2.2.2. Địa điểm dự phòng:…………………………………………………

  2.2.3. Các địa điểm trung tâm thu phát chuyển tiếp tại địa phương:………

2.3. Thông số về kỹ thuật:

  2.3.1. Tiêu chuẩn mã hóa tín hiệu hình ảnh/ âm thanh (đối với từng loại dịch vụ): …………………………………………………………………….

  2.3.2. Tiêu chuẩn truyền dẫn/ phát sóng (đối với từng loại dịch vụ):

……………………………………………………………………………….

   2.3.3. Kỹ thuật khóa mã bảo vệ nội dung (đối với từng loại dịch vụ): ………………………………………………………………………………

   2.3.4. Tần số phát sóng (áp dụng với dịch vụ có sử dụng tần số vô tuyến điện): …………………………………………………...........................

  2.3.5. Khả năng chèn/ thay thế kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu tại địa phương (đối với từng loại dịch vụ): ………......................................................................................................

   2.3.6. Các nội dung khác: …………………………………………………

2.4. Thông số về cung cấp dịch vụ (đối với từng loại dịch vụ)

2.4.1. Phạm vi: …………………………………………………………….

2.4.2. Đối tượng: …………………………………………………………..

2.4.3. Phương thức quản lý thuê bao: ……………………………………..

2.4.4. Chất lượng dịch vụ (quy trình áp dụng các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật đối với từng loại dịch vụ): ………………………………………

2.4.5. Nội dung thông tin (dự kiến danh mục nội dung):

……………………………………………………………………………..

2.5. Tài liệu kèm theo:

            (1)..........................................

            (2)..........................................

2.6. Cam kết

            (Tên doanh nghiệp) cam kết:

            2.6.1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền và các tài liệu kèm theo.

            2.6.2. Nếu được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, (tên doanh nghiệp) sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình và các quy định trong Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.   

Nơi nhận:

- Như trên;

- ……….;

- Lưu:

Người đại diện theo pháp luật của đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Các nội dung in nghiêng được quy định phụ thuộc vào từng đề nghị cụ thể của doanh nghiệp.

Mẫu số 02/DVTHTT ban hành

                                                                                                                         kèm theo TT số         /2016/TT-BTTTT

                                                                                                                                   Ngày          /    /2016

     BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số:          /GP-BTTTT

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Hà Nội, ngày      tháng     năm 20..

GIẤY PHÉP CUNG CẤP

DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN

(Có giá trị đến hết ngày ...... tháng ......năm ...........)

Cấp lần đầu ngày…….tháng …….năm …

Cấp………ngày……..tháng………năm……

 

 BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình;

Căn cứ Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 2 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020 và Quyết định số 01/2015/QĐ-TTg ngày 7 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình Việt Nam đến năm 2020;

Căn cứ Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền số… do…..cấp ngày…..tháng….năm (áp dụng đối với trường hợp đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung);

Xét đơn kèm theo hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền số….ngày….tháng……năm…..và hồ sơ bổ sung số …ngày...... tháng….năm của (tên doanh nghiệp);

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử,

CẤP PHÉP CHO:

Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa)

- Tên giao dịch:…………………………………………………………..

- Tên giao dịch quốc tế: …………………………………………………..

- Tên viết tắt: ………………………………………………………………

- Địa chỉ trụ sở chính: …...............................................................................

- Điện thoại: …………………………..- Fax: ……………………………

- Email: …………………………………………………………………………..

- Website:…………………………………………………………………………

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số……do….cấp ngày….tháng….năm……

Được cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền theo các quy định sau:

Điều 1. Loại hình dịch vụ

Dịch vụ truyền hình mặt đất kỹ thuật số/ Dịch vụ truyền hình cáp (công nghệ: Tương tự/ Kỹ thuật số/ IPTV)/ Dịch vụ truyền hình qua vệ tinh/ Dịch vụ truyền hình di động/ Dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet

Điều 2. Quy định về kỹ thuật

1. Địa điểm đặt Trung tâm thu phát tập trung các kênh chương trình:

- Địa điểm chính: ……………………………………………………….

- Địa điểm dự phòng: …………………………………………………….

2. Các địa điểm trung tâm thu phát chuyển tiếp tại địa phương: …………

3. Tiêu chuẩn mã hóa tín hiệu hình ảnh/ âm thanh: …………………………

4. Phương thức truyền dẫn tín hiệu: …………………………………………

5. Kỹ thuật khóa mã bảo vệ nội dung: ………………………………………

6. Tần số phát sóng: ……………………………………………………….

7. Khả năng chèn/ thay thế kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị,  thông tin tuyên truyền thiết yếu: ………………………………………………..

8. Quy định khác về kỹ thuật: ………………………………………………

Điều 3. Quy định về cung cấp dịch vụ

1. Phạm vi: …………………………………………………………………

2. Đối tượng: ……………………………………………………………….

3. Phương thức quản lý thuê bao: …………………………………………

4. Chất lượng dịch vụ: …………………………………………………….

5. Nội dung thông tin: …………………………………………………….

Điều 4. Quy định khác

            Ngoài các quy định tại Điều 1, Điều 2, Điều 3, (tên doanh nghiệp) có trách nhiệm:

1. Bảo đảm triển khai cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền theo nội dung trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình tại Việt Nam và phạm vi thiết lập hạ tầng mạng viễn thông quy định tại Giấy phép Thiết lập mạng viễn thông công cộng số ….do…..cấp ngày…..tháng……năm…./ Giấy xác nhận tên miền “.vn” hoặc địa chỉ Internet xác định.

2. Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong hoạt động cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền và thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình.

3. Thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn và an ninh thông tin trong hoạt động cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.

4. Thực hiện chế độ báo cáo nghiệp vụ định kỳ và đột xuất về tình hình cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.

5. Thực hiện công khai niêm yết giá dịch vụ, giá gói dịch vụ theo quy định của pháp luật.

6. Nộp đầy đủ và đúng hạn phí quyền cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện nhập khẩu, phân phối, lắp đặt, vận hành trang thiết bị kỹ thuật phục vụ triển khai giấy phép và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

8. Cung cấp đường truyền tín hiệu và thiết bị giải mã tới địa điểm theo yêu cầu của cơ quan cấp phép để phục vụ công tác quản lý.

9. Chịu sự thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hiệu lực giấy phép

Giấy phép này có hiệu lực từ ngày….. và thay thế cho ……/.

Nơi nhận:

- Tổ chức được cấp phép;

- Lãnh đạo Bộ phụ trách;

- Sở TTTT (phù hợp phạm vi quản lý);

- ………….;

- Lưu: VT, Cục PTTH&TTĐT.

BỘ TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

     

 

  Ghi chú: Các nội dung in nghiêng được quy định phụ thuộc vào từng giấy phép cụ thể.

                                                                                                                       Mẫu số 03/DVTHTT ban hành

kèm theo TT số          /2016/TT-BTTTT

                                                                                                                  Ngày          /      /2016

TÊN ĐẠI LÝ ĐƯỢC ỦY QUYỀN

TẠI VIỆT NAM

Số           /

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   ……., ngày        tháng     năm 20…

ĐƠN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP

KÊNH CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC NGOÀI TRÊN

DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Tên đơn vị đề nghị cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền (viết chữ in hoa):

…………………………………………………………………………….

            - Tên viết tắt (hoặc tên giao dịch quốc tế): ………………………………

- Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………

- Điện thoại: ………………………. - Fax: ……………………………..

- Email (nếu có): …………………………………………………………

- Website (nếu có): ……………………………………………………

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư … số……do….cấp ngày….tháng….năm…..

- Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền số……do….cấp ngày…..tháng …năm (áp dụng đối với trường hợp đề nghị cấp Giấy chứng nhận sửa đổi, bổ sung)

2. Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền Việt Nam theo các nội dung sau:

2.1. Tên kênh chương trình: ………………………………………………

2.2. Biểu tượng kênh chương trình: ...……………….…………………....

2.3. Tên đơn vị sở hữu kênh chương trình (bao gồm cả tên viết tắt): .........

2.4. Quốc gia cấp đăng ký kinh doanh cho đơn vị sở hữu kênh chương trình: …………………………………………………………………...................

2.5. Nội dung kênh chương trình:

 

STT

Tên chuyên mục/loại chương trình

Nội dung

Thời lượng (phút)

 

Tỷ lệ % trong tổng thời lượng phát sóng

 

 

 

Trung bình/ngày

Trong 01 tháng

Trung  bình/

ngày

Trong 01 tháng

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

2.6. Loại kênh chương trình (Phim truyện/ Phim hoạt hình/ Tin tức/ Khoa học, giáo dục/ Giải trí tổng hợp/ Thể thao/ Ca nhạc/...) ……………………….

2.7. Ngôn ngữ thể hiện: ...……………….………………………………..

2.8. Thời gian phát sóng/ ngày: ...……………….…………………………

2.9. Thời lượng phát sóng/ ngày: ...……………….……………………….

2.10. Độ phân giải hình ảnh: (Đánh dấu þ vào ô trống phù hợp)

SDTV                                      

HDTV

Khác

(Ghi rõ thông tin nếu điền "khác") ............................................................

(Đơn vị) cam kết nội dung, khung phát sóng của kênh chương trình hoàn toàn giống nhau khi phát sóng với các độ phân giải hình ảnh nêu trên.

2.11. Tiêu chuẩn mã hóa tín hiệu hình ảnh/ âm thanh:……………………

2.12. Vệ tinh phát:…………………………………………………………

Tên vệ tinh:…………………………………………………………………

Vị trí vệ tinh:………………………………………………………………

2.13. Kỹ thuật khóa mã bảo vệ nội dung: …………………………………

2.14. Loại hình dịch vụ cung cấp kênh chương trình: (Đánh dấu þ vào ô trống phù hợp)

Dịch vụ truyền hình mặt đất kỹ thuật số                                    

Dịch vụ truyền hình cáp công nghệ tương tự

Dịch vụ truyền hình cáp công ngh số

Dịch vụ truyền hình cáp công nghệ IPTV

Dịch vụ truyền hình qua vệ tinh

Dịch vụ truyền hình di động

Dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet

2.15. Phạm vi được ủy quyền của đại lý theo văn bản ủy quyền: Là đại lý duy nhất/ các giới hạn ủy quyền khác (nếu có)...

3. Tài liệu kèm theo:

            (1)..........................................

            (2)..........................................

4. Cam kết

            (Tên đại lý được ủy quyền) cam kết:

            4.1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung nêu trên và các tài liệu kèm theo; nếu sai hoặc có khiếu nại/ tranh chấp (tên đại lý được ủy quyền) xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam.

            4.2. Nếu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền, (tên đại lý được ủy quyền) sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định trong Giấy chứng nhận và các quy định khác của pháp luật Việt Nam có liên quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- ………..;

- Lưu:

Đại diện theo pháp luật của đại lý được ủy quyền

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Các nội dung in nghiêng được quy định phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

                                                                                                                             Mẫu số 04/DVTHTT ban hành

kèm theo TT số         /2016/TT-BTTTT

                                                                                                                           Ngày         /       /2016

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Số:           /GCN-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Hà Nội, ngày        tháng    năm 20…

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ

CUNG CẤP KÊNH CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC NGOÀI

TRÊN DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN

  (Có giá trị đến hết ngày ...... tháng ......năm ....)

   Cấp lần đầu ngày…….tháng …….năm …

   Cấp………ngày……..tháng………năm…  

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CHỨNG NHẬN:

1. Tên đại lý được ủy quyền cung cấp kênh chương trình nước ngoài vào Việt Nam: (viết chữ in hoa) …………………………………………………

            - Tên viết tắt (hoặc tên giao dịch quốc tế): ………………………………

- Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………..

- Điện thoại: ………………………. - Fax: ……………………………….

- Email (nếu có): …………………………………………………………..

- Website (nếu có): ……………………………………………………….

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư… số……do….cấp ngày….tháng….năm…..

2. Chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền theo các nội dung sau:

2.1. Tên kênh chương trình: ……………………………………………….

2.2. Biểu tượng kênh chương trình: ...……………….……………………

2.3. Tên đơn vị sở hữu kênh chương trình (bao gồm cả tên viết tắt): ..........

2.4. Quốc gia cấp đăng ký kinh doanh cho đơn vị sở hữu kênh chương trình:……………………………………………………………………………..

2.5. Nội dung kênh chương trình:

 

STT

Tên chuyên mục/loại chương trình

Nội dung

Thời lượng (phút)

Tỷ lệ % trong tổng thời lượng phát sóng

 

 

 

Trung bình/ngày

Trong 01 tháng

Trung  bình/

ngày

Trong 01 tháng

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

2.6. Loại kênh chương trình (Phim truyện/ Phim hoạt hình/ Tin tức/ Khoa học, giáo dục/ Tổng hợp/ Giải trí tổng hợp/ Thể thao/ Ca nhạc/…): ……………………………………………………………………………………

2.7. Ngôn ngữ thể hiện: ...……………….………………………..............

2.8. Thời gian phát sóng/ ngày: ..……………….………..………..............

2.9. Thời lượng phát sóng/ ngày: ...……………….……………………….

2.10. Độ phân giải hình ảnh: …………………………………………….

Nội dung, khung phát sóng của kênh chương trình hoàn toàn giống nhau khi phát sóng với các độ phân giải hình ảnh khác nhau.

2.11. Tiêu chuẩn mã hóa tín hiệu hình ảnh/ âm thanh: ……………………

2.12. Vệ tinh phát: …………………………………………………………

2.13. Kỹ thuật khóa mã bảo vệ nội dung: ……………………....................

2.14. Loại hình dịch vụ cung cấp kênh chương trình:

Dịch vụ truyền hình mặt đất kỹ thuật số/ Dịch vụ truyền hình cáp (Công nghệ: Tương tự/ Kỹ thuật số/ IPTV)/ Dịch vụ truyền hình qua vệ tinh/ Dịch vụ truyền hình di động/ Dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet.

2.15. Yêu cầu biên tập, biên dịch đối với kênh chương trình:

Kênh chương trình phải được biên tập, biên dịch bởi cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động phát thanh/ truyền hình đã được cấp phép theo quy định của pháp luật.

2.16. Phạm vi được ủy quyền của đại lý: (Là đại lý duy nhất/ các giới hạn ủy quyền khác (nếu có)...)

2. Trách nhiệm của đại lý

Đại lý ủy quyền cung cấp kênh chương trình nước ngoài có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại giấy chứng nhận này và thực hiện các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Hiệu lực của Giấy chứng nhận

Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài (tên kênh chương trình) trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền có hiệu lực kể từ ngày cấp đến ngày…. tháng…. năm…  (hiệu lực tối đa 05 năm kể từ ngày cấp nhưng không vượt quá thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy quyền của đơn vị sở hữu kênh chương trình cho đại lý).

Giấy chứng nhận này thay thế cho Giấy chứng nhận số… ngày… tháng… năm... của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho (tên đại lý đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài) (tên kênh chương trình) trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền (áp dụng đối với đề nghị sửa đổi/ bổ sung)./.

 

Nơi nhận:

- Tổ chức được cấp chứng nhận;

- ………;

- Lưu: VT, Cục PTTH&TTĐT.

BỘ TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

            

Ghi chú: Các nội dung in nghiêng được quy định phụ thuộc vào từng giấy chứng nhận cụ thể.

Mẫu số 05/DVTHTT ban hành kèm theo TT số         /2016/TT-BTTTT

                                                                                                                               Ngày           /        /2016

TÊN DOANH NGHIỆP

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                             

       ……., ngày         tháng      năm 20..

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ/ SỬA ĐỔI/ BỔ SUNG

DANH MỤC KÊNH CHƯƠNG TRÌNH TRÊN DỊCH VỤ

PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN

 

         Kính gửi: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Tên doanh nghiệp (viết chữ in hoa): ………………………………..……

- Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………..

- Điện thoại: ………………………. - Fax: ………………………………

- Email (nếu có): …………………………………………………………..

- Website (nếu có): ………………………………………………………..

- Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền số ….do.. ..cấp…..lần đầu ngày tháng …….năm…cấp……ngày…..tháng…năm………….

- Giấy chứng nhận đăng ký danh mục kênh chương trình trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền số….do…cấp ngày……..tháng……năm... (áp dụng đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung)

1. Đăng ký danh mục/ bổ sung, sửa đổi danh mục kênh chương trình trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền như sau:

            STT

TÊN KÊNH/ BIỂU TƯỢNG KÊNH CHƯƠNG TRÌNH

ĐƠN VỊ CUNG CẤP NỘI DUNG (CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG KÊNH CHƯƠNG TRÌNH)

ĐẠI LÝ CUNG CẤP KÊNH CHƯƠNG TRÌNH (đối với kênh chương trình nước ngoài)

LOẠI KÊNH CHƯƠNG TRÌNH/

TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH KÊNH CHƯƠNG TRÌNH

GIẤY PHÉP SẢN XUẤT KÊNH HOẶC GIẤY PHÉP BIÊN TẬP KÊNH CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC NGOÀI (Số GP, ngày tháng năm cấp phép)

ĐỘ PHÂN GIẢI HÌNH ẢNH

PHẠM VI CUNG CẤP

I

Kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia

1

 

Ví dụ:

VTV1

 

Đài Truyền hình Việt Nam

 

Thời sự -chính trị tổng hợp

01/GP-BTTTT ngày 01/01/2011

SD

Trên toàn hệ thống dịch vụ của doanh nghiệp

II

Kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của địa phương

2

 

Ví dụ:

HTV9

 

Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh

 

Thời sự -chính trị tổng hợp

 

SD

Trên toàn hệ thống dịch vụ của doanh nghiệp

III

Các kênh chương trình trong nước khác

3

 

Ví dụ:

VTV3

 

Đài Truyền hình Việt Nam

 

Thể thao – Giải trí

 

SD và HD

Trên toàn hệ thống dịch vụ của doanh nghiệp

IV

 

Kênh chương trình nước ngoài

4

 

Ví dụ:

ESPN

 

Đài Truyền hình Việt Nam

 

 

Thể thao

 

SD và HD

Trên toàn hệ thống dịch vụ của doanh nghiệp tại Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình,  Ninh Bình, Phú Thọ, ..

2. Đăng ký kênh chương trình cài đặt tên, biểu tượng (logo) dịch vụ:

            STT

TÊN KÊNH/ BIỂU TƯỢNG KÊNH CHƯƠNG TRÌNH

ĐƠN VỊ CUNG CẤP NỘI DUNG (CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG KÊNH CHƯƠNG TRÌNH)

ĐẠI LÝ CUNG CẤP KÊNH CHƯƠNG TRÌNH (đối với kênh chương trình nước ngoài)

LOẠI KÊNH CHƯƠNG TRÌNH/ TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH KÊNH CHƯƠNG TRÌNH

GIẤY PHÉP SẢN XUẤT KÊNH HOẶC GIẤY PHÉP BIÊN TẬP KÊNH CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC NGOÀI (Số GP, ngày tháng năm cấp phép)

ĐỘ PHÂN GIẢI HÌNH ẢNH

PHẠM VI CUNG CẤP

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tài liệu kèm theo:

            (1)..........................................

            (2)..........................................

4. Cam kết

            (Tên doanh nghiệp) cam kết:

            4.1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung nêu trên và các tài liệu kèm theo; nếu sai hoặc có khiếu nại/ tranh chấp (tên doanh nghiệp) xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam.

            4.2. Nếu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký danh mục kênh chương trình trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, (tên doanh nghiệp) cam kết cung cấp đúng danh mục các kênh chương trình đã được ghi tại Giấy chứng nhận và thực hiện các quy định khác của pháp luật Việt Nam có liên quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- …………;

- Lưu:

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Các nội dung in nghiêng được quy định phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

                                                                                                                         Mẫu số 06/DVTHTT ban hành

kèm theo TT số       /2016/TT-BTTTT

                                                                                                                           Ngày        /      /2016

   BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH

VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số:       /GCN-KENH-PTTH&TTĐT

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Hà Nội, ngày        tháng    năm 20…

                                     GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ

DANH MỤC KÊNH CHƯƠNG TRÌNH TRÊN

DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN

(Có giá trị đến hết ngày ...... tháng ......năm .....)

Cấp lần đầu ngày…….tháng …….năm …

Cấp………ngày……..tháng………năm……

 

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH

VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHỨNG NHẬN:

Tên doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền (viết chữ in hoa): ……………………………………………………………….

- Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………….

- Điện thoại: ………………………. - Fax: …………………………………….

- Email (nếu có): …………………………………………………………………

- Website (nếu có): ……………………………………………………………….

- Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền số…do … cấp lần đầu ngày….tháng ….năm; …Cấp…ngày…tháng…năm…

- Giấy chứng nhận đăng ký danh mục kênh chương trình trên dịch vụ truyền hình trả tiền số…..do….cấp ngày…….. tháng……năm (áp dụng đối với trường hợp đề nghị sửa đổi, bổ sung danh mục).

1. Chứng nhận đăng ký danh mục/ bổ sung, sửa đổi danh mục kênh chương trình trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền như sau:

            STT

TÊN KÊNH/ BIỀU TƯỢNG  KÊNH CHƯƠNG TRÌNH

ĐƠN VỊ CUNG CẤP NỘI DUNG (CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG KÊNH CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI LÝ CUNG CẤP KÊNH CHƯƠNG TRÌNH (đối với kênh chương trình nước ngoài)

LOẠI KÊNH/TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH KÊNH CHƯƠNG TRÌNH

ĐỘ PHÂN GIẢI HÌNH ẢNH

PHẠM VI CUNG CẤP

I

Kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia

1

 

 

 

 

 

 

 

II

Kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của địa phương

2

 

 

 

 

 

 

III

Các kênh chương trình trong nước khác

3

 

 

 

 

 

 

 

IV

Kênh chương trình nước ngoài

4

 

 

 

 

 

 

2. Kênh chương trình thực hiện cài đặt tên, biểu tượng (logo) dịch vụ:

            STT

TÊN KÊNH/ BIỀU TƯỢNG KÊNH  CHƯƠNG TRÌNH

ĐƠN VỊ CUNG CẤP NỘI DUNG (CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG KÊNH CHƯƠNG TRÌNH)

ĐẠI LÝ CUNG CẤP KÊNH CHƯƠNG TRÌNH (đối với kênh chương trình nước ngoài)

LOẠI KÊNH/TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH KÊNH CHƯƠNG TRÌNH

ĐỘ PHÂN GIẢI HÌNH ẢNH

PHẠM VI CUNG CẤP

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

(Tên doanh nghiệp) có trách nhiệm cung cấp đúng danh mục các kênh chương trình được ghi tại Giấy chứng nhận này trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền; thực hiện theo đúng các quy định của Luật Báo chí và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bản quyền chương trình truyền hình và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

4. Hiệu lực của Giấy chứng nhận

Việc cung cấp các kênh chương trình được ghi tại Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày cấp nhưng không vượt quá thời hạn có hiệu lực của hợp đồng bản quyền kênh chương trình.

Giấy chứng nhận này thay thế Giấy chứng nhận số……(áp dụng đối với trường hợp đề nghị sửa đổi, bổ sung danh mục)./.

Nơi nhận:

- Tổ chức được cấp chứng nhận;

- Lãnh đạo Bộ phụ trách (để b/c);

- Sở TTTT (phù hợp với phạm vi quản lý);

- Lãnh đạo Cục;

- Phòng: TTPC, KTCN;

- Lưu: VT, P. PTTH.

CỤC TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

            

 

Ghi chú: Các nội dung in nghiêng được quy định phụ thuộc vào từng Giấy chứng nhận cụ thể.

Mẫu số 07/DVTHTT ban hành

kèm theo TT số          /2016/TT-BTTTT

                                                                                                                           Ngày           /       /2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                             ………, ngày       tháng     năm 20..


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THU TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGOÀI TRỰC TIẾP TỪ VỆ TINH

 

        Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố…………...

   1. Thông tin chung:

- Tên (doanh nghiệp/ tổ chức/ cá nhân) đăng ký thu/ làm đầu mối thiết lập thiết bị thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh/ (ghi bằng chữ in hoa):............................................................................................................................... …...

- Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………..

- Điện thoại: ………………………. - Fax: …………………………………….

- Email (nếu có): …………………………………………………………………

- Website (nếu có): ……………………………………………………………….

- Giấy phép thành lập/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số……do….cấp ngày….tháng….năm….(đối với doanh nghiệp/ tổ chức)

- Thẻ thường trú số.... do…..cấp ngày……tháng…..năm…..(đối với cá nhân)

- Văn bản thuê, mượn địa điểm (nếu có): (ghi rõ số văn bản, thời gian, thời hạn của hợp đồng).

- Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền số…do….cấp….ngày….tháng…năm…(chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp đăng ký làm đầu mối thiết lập hệ thống thiết bị thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh).

- Giấy chứng nhận đăng ký (thu tín hiệu/ đầu mối thiết lập hệ thống thiết bị thu tín hiệu) truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh số……do ….ngày…..tháng …..năm (áp dụng đối với trường hợp đề nghị sửa đổi/bổ sung)

 2. Đăng ký dịch vụ: (Đánh dấu þ vào ô trống phù hợp)

    2.1. Đăng ký sử dụng thiết bị thu tín hiệu truyền hình để thu tín hiệu kênh truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

    2.2. Đăng ký sử dụng dịch vụ thu tín hiệu kênh truyền hình trực tiếp từ vệ tinh của doanh nghiệp                                                        2.3. Đăng ký làm đầu mối thiết lập hệ thống thiết bị thu tín hiệu các kênh truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh.                   

3. Nội dung chi tiết:

3.1. Tên các kênh chương trình thu:

STT

Tên/ biểu tượng kênh chương trình

Loại kênh/ nội dung kênh chương trình

Tên hãng sản xuất/ sở hữu kênh chương trình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Mục đích và phạm vi sử dụng: ……………………………………………

3.3. Thiết bị sử dụng (1):

- Anten: ................................................ bộ       

  Ký, mã hiệu: ...........................................                    

- Đầu thu: ............................................. bộ        

  Ký, mã hiệu: ...........................................

- Vệ tinh phát sóng………………

- Thông số phát sóng.……………         

3.4. Địa chỉ lắp đặt hệ thống thiết bị thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (áp dụng với trường hợp tự thiết lập thiết bị thu) hoặc tên doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thu tín hiệu (áp dụng với trường hợp sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp): ...................................................................................................................................... …...

3.5. Tiêu chuẩn mã hóa tín hiệu hình ảnh/ âm thanh (2): …………………………

3.6. Tiêu chuẩn truyền dẫn tín hiệu đến người sử dụng (2): ……………………....

     (Tổ chức/ doanh nghiệp/ cá nhân) cam kết thực hiện đúng quy định trong giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh.

Nơi nhận:

- Như trên;

- ………;

- Lưu:

 

VĂN BẢN KÈM THEO                                                                                       

- Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập tổ chức…

- Bản sao Thẻ thường trú do…cấp

ngày…tháng….năm…..(đối với cá nhân)

- Bản sao có chứng thực văn bản thuê, mượn địa điểm…             

THỦ TRƯỞNG TỔ CHỨC/ DOANH NGHIỆP HOẶC CÁ NHÂN

(Ký tên, đóng dấu)  

 Ghi chú:

     - Các nội dung in nghiêng được quy định phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

    -  (1): Đối tượng thuộc mục 2.2 không phải điền thông tin này

    -  (2): Chỉ áp dụng cho đối tượng thuộc trường hợp tại mục 2.3                                                                                          

                                                                                                                            Mẫu số 08/DVTHTT ban hành

kèm theo TT số         /2016/TT-BTTTT

                                                                                                                           Ngày          /       /2016

UBND TỈNH ….

  SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

      

Số:             /GCN-TVRO

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                ………., ngày     tháng     năm 20....

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THU TÍN HIỆU

TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGOÀI TRỰC TIẾP TỪ VỆ TINH

(Có giá trị đến hết ngày....... tháng.......năm.......)

Cấp lần đầu ngày…….tháng …….năm …

Cấp………ngày……tháng………năm……

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CHỨNG NHẬN:

1. Tên (doanh nghiệp/ tổ chức/ cá nhân) (ghi bằng chữ in hoa): …………

- Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………….

- Điện thoại: ………………………. - Fax: ……………………………..

- Email (nếu có): ………………………………………………………….

- Website (nếu có): ……………………………………………………….

- Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền số …do…cấp…ngày…tháng…năm (1)

2. Được thu tín hiệu kênh truyền hình nước ngoài trực tiếp từ về tinh, gồm:

Số TT

Tên/ biểu tượng kênh chương trình

Loại kênh/ nội dung kênh chương trình

Tên hãng sản xuất/ sở hữu kênh chương trình

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mục đích và phạm vi sử dụng: …………………………………………

4. Địa điểm lắp đặt hệ thống thiết bị thu tín hiệu kênh truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh:

- Địa chỉ lắp đặt thiết bị thu tín hiệu để thu các kênh truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (áp dụng với trường hợp tự thiết lập hệ thống thiết bị thu): ………………………………………………………………………………

- Địa chỉ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thu tín hiệu: …………………

5. Thiết bị sử dụng: (2)

- Anten: ……………………..bộ       

         Ký hiệu, mã hiệu: ……………        

       - Đầu thu: …………………..bộ        

         Ký hiệu, mã hiệu: ……………

       - Vệ tinh phát sóng: ………......

       - Thông số phát sóng: ………..

6. Tiêu chuẩn mã hóa tín hiệu hình ảnh/ âm thanh: …………………… (1)

7. Tiêu chuẩn truyền dẫn tín hiệu đến người sử dụng: ………………… (1)       

8. Giấy chứng nhận đăng ký (thu tín hiệu/ đầu mối thiết lập hệ thống thiết bị thu tín hiệu) truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh có hiệu lực kể từ ngày ký thay thế cho Giấy chứng nhận số …..

Nơi nhận:

- Doanh nghiệp/ tổ chức/ cá nhân được cấp chứng nhận;

- Cục PTTH & TTĐT;

- ………………;                   

- Lưu:                     

 GIÁM ĐỐC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Các nội dung in nghiêng được quy định phụ thuộc vào từng giấy Chứng nhận cụ thể.

- Các mục đánh dấu (1): Chỉ dành cho doanh nghiệp làm đầu mối thiết lập hệ thống thiết bị thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh.

- Các mục đánh dấu (2): Không áp dụng cho các tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng dịch vụ thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh qua doanh nghiệp làm đầu mối thiết lập hệ thống thiết bị thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

                                                                                                                   Mẫu số 09/DVTHTT ban hành

kèm theo TT số         /2016/TT-BTTTT

                                                                                                              Ngày          /        /2016

TÊN DOANH NGHIỆP

Số:          / 

V/v báo cáo định kỳ 6 tháng.

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         ……., ngày         tháng  năm 20…

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN

Kính gửi:

- Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử;

- Sở Thông tin và Truyền thông ……

 

I. Thông tin chung về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp:

- Số Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Chứng nhận đăng ký đầu tư:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:                                                                      

- Fax:

- Email:

- Website:

- Tổng số nhân sự:

- Số Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền:

- Số Giấy chứng nhận đăng ký danh mục kênh chương trình:

- Số Giấy phép thiết lập hạ tầng mạng viễn thông công cộng/ Giấy chứng nhận đăng ký tên miền hoặc địa chỉ Internet xác định:

II. Thời kỳ báo cáo: (Đánh dấu þ vào ô trống phù hợp)

Năm: ......

 • Báo cáo định kỳ lần 1 cho 6 tháng đầu năm (Số liệu báo cáo từ 1/1 – 30/6)        □ 
 • Báo cáo định kỳ lần 2 cho 12 tháng (Số liệu báo cáo từ 1/1 – 31/12)                  □

III. Nội dung báo cáo:

1. Doanh thu, sản lượng:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên Chỉ tiêu

Số liệu do doanh nghiệp tổng hợp

 

Số liệu đã được kiểm toán

(nếu có)

Ghi chú

1

Tổng nguồn vốn

 

 

 

2

Tổng vốn chủ sở hữu

 

 

 

3

Tổng doanh thu

 

 

 

4

Doanh thu dịch vụ truyền hình trả tiền (kê khai đối với  từng loại dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp cung cấp nhiều hơn 1 loại hình dịch vụ)

 

 

 

5

Lợi nhuận trước thuế

 

 

 

6

Thuế, phí và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước

 

 

 

2. Số lượng thuê bao theo từng loại hình dịch vụ:

Đơn vị tính: Thuê bao

STT

 

 

Tên tỉnh, thành phố

 

 

Số thuê bao truyền hình trả tiền trên địa bàn cung cấp

Truyền hình

Truyền hình mặt đất kỹ thuật số

Truyền hình qua vệ tinh

Truyền hình di động

Phát thanh, truyền hình trên mạng Internet/

OTT

Cáp tương tự

Cáp kỹ thuật số

Cáp giao thức Internet (IPTV)

1

TP Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

2

Hà Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

Cà Mau

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số thuê bao của doanh nghiệp

 

Tỷ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước

 

3. Công nghệ kỹ thuật: (*)

STT

Tên chỉ tiêu

Nội dung báo cáo

Ghi chú

1

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đang áp dụng

 

Liệt kê các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đang áp dụng với từng loại hình dịch vụ (trường hợp doanh nghiệp cung cấp nhiều hơn 1 loại hình dịch vụ)

2

Quy trình quản lý chất lượng dịch vụ đang áp dụng

 

Nêu tên, số hiệu các văn bản do cấp thẩm quyền của doanh nghiệp  ban hành. (trường hợp doanh nghiệp cung cấp nhiều hơn 1 loại hình dịch vụ)

Ghi chú: (*) chỉ cung cấp thông tin trong báo cáo định kỳ 12 tháng.

4. Nội dung thông tin trên dịch vụ:

4.1. Kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu (đánh dấu þ vào ô trống phù hợp)

- Cung cấp đủ theo quy định:                    

- Cung cấp không đủ theo quy định:

Lý do:.................................................................................          

4.2. Kênh chương trình cài đặt biểu tượng dịch vụ:

- Kênh..............

- Kênh.............     

- …………………..

4.3. Gói kênh, giá cước:

STT

Gói kênh

Tên gói kênh

Giá gói cước

Thông tin về kênh chương trình phát thanh, truyền hình

Các loại kênh chương trình

 

Số lượng

1

Gói cơ bản

 

 

Kênh trong nước

 

Kênh nước ngoài

 

2

Gói nâng cao 1 (nếu có)

 

 

Kênh trong nước

 

 

Kênh nước ngoài

 

 

 

Gói nâng cao 2

(nếu có)

 

 

Kênh trong nước

 

 

Kênh nước ngoài

 

 

 

Gói nâng cao 3

(nếu có)

 

 

Kênh trong nước

 

 

Kênh nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

4.4.  Dịch vụ theo yêu cầu/ dịch vụ giá trị giá tăng: (Đánh dấu þ vào ô trống phù hợp)

- Dịch vụ theo yêu cầu:

     + Cung cấp dịch vụ theo yêu cầu:                      Có                    Không

     + Hồ sơ theo dõi dịch vụ theo yêu cầu:  Có                    Không

 • Dịch vụ giá trị gia tăng:           

+ Cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng:                  Có                    Không

+ Hồ sơ theo dõi dịch vụ giá trị gia tăng:          Có                    Không 

5. Cung cấp dịch vụ thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh: (nếu có)

 

 

STT

 

 

Tên địa bàn

tỉnh, thành phố

Số Giấy chứng nhận đăng ký đã được cấp

 

Số khách hàng sử dụng dịch vụ

 

Danh sách kênh truyền hình nước ngoài đang cung cấp

 

Tổ chức

Cá nhân

  1

TP Hà Nội

 

 

 

 

2

Hà Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

 Cà Mau

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

6. Các thông tin khác:

STT

Nội dung

 

Số liệu

 

1

Đánh giá việc thực hiện cam kết theo Giấy phép được cấp (nếu có)

 

2 (*)

Các biến động trong hoạt động của doanh nghiệp

Thông tin về hoạt động mua/ bán/ sát nhập): Tên doanh nghiệp, tỷ lệ/ cơ cấu vốn sở hữu vốn,…

 

Khác:….

3

Kiến nghị, đề xuất (nếu có)

 

Ghi chú:

- (*):  Báo cáo khi có biến động mới

Nơi nhận:

- Như trên;

- ……….

- Lưu:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Ghi chú:

- Doanh nghiệp báo cáo định kỳ với các Sở Thông tin và Truyền thông các số liệu phù hợp với địa bàn quản lý của Sở.

                                                                                                             Mẫu số 10/DVTHTT ban hành

kèm theo TT số         /2016/TT-BTTTT

                                                                                                         Ngày        /     /2016

TÊN DOANH NGHIỆP

Số:          / 

V/v báo cáo nhanh theo tháng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       ……., ngày         tháng  năm 20..

BÁO CÁO NHANH THEO THÁNG HOẠT ĐỘNG

CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN

 

Kính gửi: Cục  Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

I. Thông tin chung về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:                                                                      

- Fax:

- Email:

- Website:

II. Thời gian báo cáo:

Tháng ....../.......

III. Nội dung báo cáo:

STT

Tên chỉ tiêu

Số liệu tháng báo cáo

(Thuê bao)

Số thuê bao mới trong tháng

% so với kế hoạch năm

(Thuê bao)

% so với cùng kỳ năm trước

(Thuê bao)

 

1

2

3

4

5

1

Tổng số thuê bao truyền hình trả tiền hiện có

 

 

 

 

2

Tổng số thuê bao truyền hình trả tiền theo từng loại dịch vụ (điền thông tin nếu có nhiều hơn 1 loại hình dịch vụ)

 

 

 

 

2.1

Dịch vụ truyền hình mặt đất kỹ thuật số

 

 

 

 

2.2

Dịch vụ truyền hình cáp (tương tự, số, IPTV)

 

 

 

 

2.3

Dịch vụ truyền hình qua vệ tinh

 

 

 

 

2.4

Dịch vụ truyền hình di động

 

 

 

 

2.5

Dịch vụ PTTH trên mạng Internet

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký tên, đóng dấu)

             

                                                                                                               Mẫu số 11/DVTHQB ban hành

kèm theo TT số           /2016/TT-BTTTT

                                                                                                               Ngày         /      /2016

TÊN DOANH NGHIỆP

Số:          / 

V/v báo cáo định kỳ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ……., ngày         tháng  năm 20…

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH QUẢNG BÁ

Kính gửi:

- Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử;

- Sở Thông tin và Truyền thông ….

I. Thông tin chung về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp:

- Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Chứng nhận đăng ký đầu tư:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:                                                                      

- Fax:

- Email:

- Website:

- Tổng số nhân sự:

- Giấy phép thiết lập hạ tầng mạng viễn thông công cộng/ Giấy chứng nhận đăng ký tên miền hoặc địa chỉ Internet xác định:

II. Thời gian báo cáo: (Đánh dấu þ vào ô trống phù hợp)

Năm: ......

Báo cáo định kỳ lần 1 cho 6 tháng đầu năm (Từ 1/1 – 30/6)                                     □ 

Báo cáo định kỳ lần 2 cho 12 tháng (Từ 1/1 – 31/12)                                               □

III. Nội dung báo cáo:

 1. Doanh thu, sản lượng

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên Chỉ tiêu

Số liệu do doanh nghiệp tổng hợp

 

Số liệu đã được kiểm toán (nếu có)

Ghi chú

1

Tổng nguồn vốn

 

 

 

2

Tổng vốn chủ sở hữu

 

 

 

3

Tổng doanh thu

 

 

 

4

Doanh thu dịch vụ truyền hình trả tiền (kê khai đối với  từng loại dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp cung cấp nhiều hơn 1 loại hình dịch vụ)

 

 

 

5

Lợi nhuận trước thuế

 

 

 

6

Thuế, phí và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước

 

 

 

 1. Thông tin về dịch vụ:

Thời điểm bắt đầu triển khai cung cấp dịch vụ:

Biểu tượng dịch vụ:

Kênh chương trình cài đặt biểu tượng dịch vụ:

Phạm vi cung cấp dịch vụ:

3. Loại hình công nghệ cung cấp dịch vụ: (Đánh dấu þ vào ô trống phù hợp)

Dịch vụ truyền hình mặt đất kỹ thuật số                                         

Dịch vụ truyền hình cáp công nghệ tương tự

Dịch vụ truyền hình cáp công ngh số

Dịch vụ truyền hình cáp công nghệ IPTV

Dịch vụ truyền hình qua vệ tinh

Dịch vụ truyền hình di động

Dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet

4. Nội dung kênh chương trình trên dịch vụ:

 

 

STT

 

Danh mục các kênh chương trình trên dịch vụ

Thông tin về số, ngày, tháng của văn bản thỏa thuận tiếp nhận tín hiệu kênh chương trình hoặc thỏa thuận bản quyền nội dung kênh chương trình

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

...

....

 

5. Công nghệ kỹ thuật: (*)

STT

Tên chỉ tiêu

Nội dung báo cáo

Ghi chú

1

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đang áp dụng

 

Liệt kê các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đang áp dụng với từng loại hình dịch vụ (trường hợp doanh nghiệp cung cấp nhiều hơn 1 loại hình dịch vụ)

2

Quy trình quản lý chất lượng dịch vụ đang áp dụng

 

Nêu tên, số hiệu các văn bản do cấp thẩm quyền của doanh nghiệp  ban hành. (trường hợp doanh nghiệp cung cấp nhiều hơn 1 loại hình dịch vụ)

Ghi chú: (*) chỉ cung cấp thông tin trong báo cáo định kỳ 12 tháng.

6. Kiến nghị, đề xuất: (nếu có)

Nơi nhận:

- Như trên;

- ………..;

- Lưu:

Người đại diện theo pháp luật

của doanh nghiệp

(Ký tên, đóng dấu)

 

Ghi chú:

- Doanh nghiệp báo cáo định kỳ với các Sở Thông tin và Truyền thông các số liệu phù hợp với địa bàn quản lý của Sở.

                                                                                                                            Mẫu số 12/SXCT ban hành

kèm theo TT số        /2016/TT-BTTTT

                                                                                                                           Ngày         /      /2016

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN BÁO CHÍ HOẠT ĐỘNG PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    ……., ngày     tháng   năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

SẢN XUẤT KÊNH CHƯƠNG TRÌNH

PHÁT THANH/ TRUYỀN HÌNH TRONG NƯỚC

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Tên cơ quan báo chí hoạt động phát thanh, truyền hình (viết chữ in hoa): …………………………………………………………………………….

- Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………….

- Điện thoại: ………………………. - Fax: ………………………………

- Email (nếu có): ………………………………………………………….

- Website (nếu có): ………………………………………………………..

- Giấy phép hoạt động phát thanh/ truyền hình số…do…cấp ngày…….tháng …….năm.

- Số Giấy phép sản xuất kênh chương trình (phát thanh/ truyền hình) trong nước….do…..cấp lần…..ngày…..tháng…..năm….(áp dụng trong trường hợp đề nghị cấp Giấy phép sửa đổi, bổ sung).

2. Đề nghị cấp phép sản xuất kênh chương trình trong nước (ghi rõ phát thanh hoặc truyền hình): …………………………………………………..

2.1. Tên kênh chương trình: ……………………………………………….

2.2. Biểu tượng kênh chương trình: ...……………….……………………

2.3. Tôn chỉ, mục đích kênh chương trình: ...…………………………….

2.4. Ngôn ngữ thể hiện: ..……………….………………………............

2.5. Đối tượng phục vụ: ...……………….………………………...........

2.6. Thời gian phát sóng (từ ..... giờ đến ….. giờ):…………………………

2.7. Thời lượng phát sóng (Số giờ/ ngày): ...………………………………

2.8. Thời lượng chương trình tự sản xuất trung bình trong một ngày:

     - Phát lần 1 (phát mới): ………………………………………………..

    - Phát lại: ………………………………………………………………..

2.9. Thời lượng chương trình phát lần 1 (phát mới) trong một ngày: ……..

2.10. Cấu tạo khung chương trình cơ bản:

 

STT

Tên chuyên mục/loại chương trình

Nội dung

Thời lượng (phút)

Tỷ lệ % trong tổng thời lượng phát sóng

Trung bình/ngày

Trong 01 tháng

Trung  bình/

ngày

Trong 01

tháng

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

2.11. Đặc điểm kỹ thuật kênh chương trình:

- Độ phân giải hình ảnh kênh chương trình truyền hình: (Đánh dấu þ vào ô phù hợp)

SDTV                                      

HDTV

Khác

(Ghi rõ độ phân giải hình ảnh nếu chọn "khác") ........................................

- Âm thanh kênh chương trình phát thanh: (Đánh dấu þ vào ô phù hợp)

Mono                                       

*

 
Stereo

 

Khác               

(Ghi rõ định dạng âm thanh nếu chọn "khác").........................................

2.12. Đặc điểm nội dung kênh chương trình:

(Tên cơ quan báo chí) bảo đảm nội dung, khung phát sóng của kênh chương trình theo các định dạng đề xuất tại điểm 2.11 là hoàn toàn giống nhau.

3. Thông tin về đối tác liên kết sản xuất kênh chương trình (áp dụng đối với trường hợp kênh chương trình có hoạt động liên kết):

3.1. Tên đối tác liên kết: ………………………………………………

3.2. Địa chỉ đối tác liên kết:……………………………………………….

                - Điện thoại: ……………………….    - Fax: …………………………

          3.3. Số Giấy chứng nhn đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đầu tư của đối tác liên kết: ..........

                  Ngày cấp: ......................................... Nơi cấp: ....................................

3.4. Người đại diện theo pháp luật của đối tác liên kết:

       Họ và tên:.......................Sinh ngày:........................ Quốc tịch:............

       Số chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:.......................................

       Ngày cấp: ....................................... Nơi cấp: .......................................

       Chức danh: ..................................

       Địa chỉ liên lạc: .................................  Số điện thoại: ……………......

3.5. Năng lực của đối tác liên kết để thực hiện hoạt động liên kết:

         a) Nguồn lực tài chính:

         b) Nhân sự  (Nêu cụ thể số lượng người tham gia trực tiếp sản xuất kênh chương trình liên kết gồm quay phim, biên tập, đạo diễn, kỹ thuật):

Đối tác
liên kết

Tổng số nhân sự

Nam

Nữ

Trình độ
chuyên môn

Trình độ
chính trị

Ngoại ngữ

Trên
Đại học

Đại học


cấp

Trung
 cấp

Cao
cấp

Đại
học

Chứng
chỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật (Trường quay: Diện tích; Số lượng máy quay; Số lượng phòng dựng, bàn dựng, bàn trộn tiếng…): ……………….

3.7. Hình thức liên kết:……………………………………………………

3.8. Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia liên kết: ……………………

        4. Địa điểm sản xuất kênh chương trình:……………………………….

        5. Quy trình tổ chức sản xuất và quản lý nội dung kênh chương trình: ….............................................................................................................................

        6. Địa điểm đặt phòng tổng khống chế cung cấp tín hiệu kênh chương trình hoàn chỉnh cho các đơn vị sử dụng kênh chương trình:………………..

        7. Phương thức cung cấp kênh chương trình trên dịch vụ phát thanh, truyền hình: (Đánh dấu þ vào ô trống phù hợp)

Quảng bá                                            

Trả tiền

       8. Loại hình dịch vụ cung cấp kênh chương trình: (Đánh dấu þ vào ô trống phù hợp)

Dịch vụ truyền hình mặt đất kỹ thuật số                                    

Dịch vụ truyền hình cáp công nghệ tương tự

Dịch vụ truyền hình cáp công ngh số

Dịch vụ truyền hình cáp công nghệ IPTV

Dịch vụ truyền hình qua vệ tinh

Dịch vụ truyền hình di động

Dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet

Khác

......(Ghi rõ trong trường hợp thuộc điền "khác").........

     9. Kinh phí hoạt động:

- Kinh phí ban đầu: ……………………………………………...............

- Kinh phí hoạt động thường xuyên:. ...........................…………………

+ Năm 1: …………………………………………………………………..

+ Năm 2: ......................................................................................................

      10. Các nội dung khác (nếu có)

      11. Người chịu trách nhiệm nội dung kênh chương trình:

11.1. Họ và tên: ……………………………………………………………

11.2. Chức danh (Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập/ Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc/ Giám đốc, Phó Giám đốc):.......................................................

12. Tài liệu kèm theo:

            (1)..........................................

            (2)..........................................

13. Cam kết

            (Tên cơ quan báo chí hoạt động phát thanh/ truyền hình) xin cam kết:

13.1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung nêu trên và các tài liệu kèm theo; nếu sai hoặc có khiếu nại/ tranh chấp (tên cơ quan báo chí hoạt động phát thanh/ truyền hình) xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam.

13.2. Nếu được cấp Giấy phép sản xuất kênh chương trình phát thanh/ truyền hình trong nước, (tên cơ quan báo chí hoạt động phát thanh/ truyền hình) cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về báo chí và các quy định ghi trong giấy phép được cấp./.

Xác nhận của cơ quan chủ quản

(Đối với các cơ quan báo chí hoạt động phát thanh/ truyền hình của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc các Bộ, ngành)

(Ký tên đóng dấu)

Người đứng đầu cơ quan báo chí hoạt động phát thanh/ truyền hình

(Ký tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên;

- …………….;

- Lưu:

 

 

Ghi chú: Các nội dung in nghiêng được quy định phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

                                                                                                                            Mẫu số 13/ SXCT ban hành

kèm theo TT số         /2016/TT-BTTTT

                                                                                                                           Ngày            /           /2016

  BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số:              /GP-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày    tháng    năm 20..

GIẤY PHÉPSẢN XUẤT KÊNH CHƯƠNG TRÌNH

PHÁT THANH/ TRUYỀN HÌNH TRONG NƯỚC

(Có giá trị đến hết ngày ...... tháng ......năm ...)

Cấp lần đầu ngày…….tháng …….năm …

   Cấp………ngày……..tháng………năm…  

  BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình;

Căn cứ Giấy phép sản xuất kênh chương trình phát thanh/ truyền hình trong nước số… do…..cấp ngày…..tháng….năm (áp dụng đối với trường hợp cấp Giấy phép sửa đổi, bổ sung);

Xét đơn kèm theo hồ sơ đề nghị cấp phép sản xuất kênh chương trình phát thanh/ truyền hình trong nước số….do….cấp ngày….tháng……năm…..và hồ sơ bổ sung số …ngày…..tháng….năm..... của (tên cơ quan báo chí);

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử,

CẤP PHÉP CHO:

 Tên cơ quan báo chí hoạt động

phát thanh/ truyền hình (viết bằng chữ in hoa)

- Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………….

- Điện thoại: ………………………. - Fax: ………………………………

- Email (nếu có): ………………………………………………………….

- Website (nếu có): ……………………………………………………….

- Giấy phép hoạt động phát thanh/ truyền hình số…..do….. cấp……ngày……..tháng……năm…… 

Được sản xuất kênh chương trình phát thanh/ truyền hình trong nước theo các nội dung sau:

1. Quy định về kênh chương trình: (Phát thanh hoặc Truyền hình)

1.1. Tên kênh chương trình:………………………………………………..

1.2. Biểu tượng kênh chương trình:. ..……………….…………………….

1.3. Tôn chỉ, mục đích kênh chương trình:………………………………..

1.4. Ngôn ngữ thể hiện:…………………………………………………….

1.5. Đối tượng phục vụ:…………………………………………………….

1.6. Thời gian phát sóng (từ.....giờ đến…..giờ):…………………………...

1.7. Thời lượng phát sóng (….giờ/ ngày): ………………………………...

1.8. Thời lượng chương trình tự sản xuất trung bình trong một ngày:

- Phát lần 1 (phát mới): …………………………………………………….

- Phát lại: …………………………………………………………………..

1.9. Thời lượng chương trình phát lần 1 (phát mới) trong một ngày: ……………………………………………………………………………...

1.10. Cấu tạo khung chương trình cơ bản:

 

STT

Tên chuyên mục/loại chương trình

Nội dung

Thời lượng (phút)

Tỷ lệ % trong tổng thời lượng phát sóng

Trung bình/ngày

Trong 01 tháng

Trung  bình/

ngày

Trong 01 tháng

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

1.11. Đặc điểm kỹ thuật kênh chương trình:

- Đối với kênh chương trình truyền hình

Độ phân giải hình ảnh: …………………………………………….............

          - Đối với kênh chương trình phát thanh

Âm thanh:………………………………………………………………….

1.12. Đặc điểm nội dung kênh chương trình:

Nội dung, khung phát sóng của kênh chương trình (tên kênh chương trình) hoàn toàn giống nhau khi phát sóng theo quy định tại điểm 1.11.

2. Địa điểm sản xuất kênh chương trình: ………………………………

3. Địa điểm đặt phòng tổng khống chế cung cấp tín hiệu kênh chương trình hoàn chỉnh cho các đơn vị sử dụng kênh chương trình: .................................................................................................................................

          4. Phương thức cung cấp kênh chương trình trên dịch vụ phát thanh, truyền hình:

Phương thức dịch vụ quảng bá/ Phương thức dịch vụ trả tiền.

            5. Loại hình dịch vụ cung cấp kênh chương trình:

Dịch vụ truyền hình mặt đất kỹ thuật số/ Dịch vụ truyền hình cáp tương tự/ Dịch vụ truyền hình cáp kỹ thuật số/ Dịch vụ truyền hình cáp IPTV/ Dịch vụ truyền hình qua vệ tinh/ Dịch vụ truyền hình di động/ Dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet.

            6. Người chịu trách nhiệm nội dung kênh chương trình:

6.1. Họ và tên: …………………………………………………………..

6.2. Chức danh (Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập/ Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc/ Giám đốc, Phó Giám đốc):............................................................

7. Các quy định khác:

……………………………………………………………………………...

8. Hiệu lực của Giấy phép:

- Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày cấp đến ngày…. tháng…. năm…  (hiệu lực tối đa 10 năm kể từ ngày cấp, nhưng không vượt quá thời hạn có hiệu lực của Giấy phép hoạt động phát thanh/ truyền hình của đơn vị được cấp phép).

- Giấy phép này thay thế cho Giấy phép số…. ngày…. năm… do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp (áp dụng đối với trường hợp cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung).

- Cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí hoạt động phát thanh/ truyền hình được cấp phép có trách nhiệm báo cáo định kỳ, đột xuất các hoạt động liên kết sản xuất chương trình trên kênh (nếu có); thực hiện đúng các quy định của pháp luật về báo chí, truyền dẫn, phát sóng, các văn bản pháp luật khác có liên quan và các quy định ghi trong Giấy phép ./.

Nơi nhận:

- Cơ quan báo chí được cấp phép;

- Cơ quan chủ quản;

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Văn phòng Chính phủ;

- UBND, Sở TTTT (phù hợp phạm vi quản lý);

- ………….;

- Lưu: VT, Cục PTTH&TTĐT.

BỘ TRƯỞNG

(ký tên và đóng dấu)

 

Ghi chú: Các nội dung in nghiêng được quy định phụ thuộc vào từng Giấy phép cụ thể.

                                                                                                                           Mẫu số 14/ BTCT ban hành

kèm theo TT số           /2016/TT-BTTTT

                                                                                                                           Ngày             /        /2016

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN BÁO CHÍ HOẠT ĐỘNG

PHÁT THANH/ TRUYỀN HÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            

       ……., ngày         tháng      năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP BIÊN TẬP

KÊNH CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC NGOÀI TRÊN DỊCH VỤ

PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Tên cơ quan báo chí hoạt động phát thanh/ truyền hình (viết chữ in hoa): ……………………………………………………………………………..

- Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………

- Điện thoại: ………………………. - Fax: ………………………………

- Email (nếu có): ……………………………………………………….....

- Website (nếu có): ………………………………………………………..

- Số Giấy phép hoạt động phát thanh/ truyền hình do ….cấp ngày…...;

- Số Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền…..do…..cấp lần…..ngày…..tháng…..năm… (áp dụng với trường hợp đề nghị cấp Giấy phép sửa đổi, bổ sung).

2. Đề nghị cấp Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền:

2.1. Tên kênh chương trình: ……………………………………………….

2.2. Biểu tượng kênh chương trình: ...……………….……………………

2.3. Tên đơn vị sở hữu kênh chương trình (bao gồm cả tên viết tắt): ..........................................................................................................................

2.4. Quốc gia cấp đăng ký kinh doanh cho đơn vị sở hữu kênh chương trình: ……………………………………………………………………………..

2.5. Nội dung kênh chương trình:

 

STT

Tên chuyên mục/loại chương trình

Nội dung

Thời lượng (phút)

Tỷ lệ % trong tổng thời lượng phát sóng

 

Trung bình/ngày

 

Trong 01 tháng

 

Trung  bình/

ngày

 

Trong 01 tháng

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

2.6. Loại kênh chương trình (Phim truyện/ Phim hoạt hình/ Tin tức/ Khoa học, giáo dục/ Tổng hợp/ Giải trí tổng hợp/ Thể thao/ Ca nhạc/…): …………….

2.7. Ngôn ngữ thể hiện: ..……………….………………………..............

2.8. Thời gian phát sóng/ ngày: ...……………….…………..……............

2.9. Thời lượng phát sóng/ ngày: ...……………….……………………….

2.10. Độ phân giải hình ảnh: (Đánh dấu þ vào ô trống phù hợp)

SDTV                                      

HDTV

Khác

(Ghi rõ nếu điền "khác") ...........................................................................

(Cơ quan báo chí) cam kết nội dung, khung phát sóng của kênh chương trình giống nhau khi phát sóng với các độ phân giải hình ảnh nêu trên.

3. Đại lý được ủy quyền cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền (áp dụng với kênh chương trình phân phối qua đại lý ủy quyền tại Việt Nam):

3.1. Tên đại lý: ……………………………………………………………..

3.2. Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………..

3.3. Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền … do….cấp…. ngày … tháng … năm …

            4. Năng lực của cơ quan báo chí đề nghị cấp phép bảo đảm yêu cầu về biên tập, biên dịch kênh chương trình nước ngoài:

4.1. Nhân sự (yêu cầu kê khai rõ về số lượng nhân sự, trình độ chuyên môn báo chí, số thẻ nhà báo còn hiệu lực, trình độ ngoại ngữ phù hợp với kênh chương trình nước ngoài đề nghị cấp phép): ……………………………………

Tổng số nhân sự

Nam

Nữ

Trình độ chuyên môn báo chí

Số thẻ nhà báo

Trình độ ngoại ngữ (phù hợp với kênh chương trình nước ngoài đề nghị cấp phép)

Trên đại học

Đại học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Năng lực về kỹ thuật (yêu cầu kê khai rõ về hệ thống thiết bị làm chậm, thiết bị lưu trữ, phương tiện kỹ thuật thu phát tín hiệu phù hợp với việc biên tập kênh chương trình): …………………………………………………….

4.3. Năng lực tài chính (nêu rõ dự toán chi phí biên tập, biên dịch trong vòng 01 năm, tổng vốn đầu tư, chi phí xây dựng cơ bản, chi phí thiết bị, chi phí bản quyền, và các khoản chi khác (nếu có)): ……………………………………

            4.4. Địa điểm đặt thiết bị làm chậm và thực hiện việc biên tập: …………

5. Quy trình biên tập, biên dịch kênh chương trình nước ngoài: …………………………………………………………………………………….

6. Phương thức thu, truyền dẫn tín hiệu kênh chương trình nước ngoài:

            6.1. Phương thức thu tín hiệu kênh chương trình: …………………………

            6.2. Phương thức truyền dẫn tín hiệu kênh chương trình sau khi thực hiện biên tập, biên dịch cho các đơn vị sử dụng kênh: ……………….........................

7. Người chịu trách nhiệm nội dung biên tập, biên dịch kênh chương trình nước ngoài (phải là lãnh đạo cơ quan báo chí hoạt động phát thanh/ truyền hình ): .........................................................................................................

8. Tài liệu kèm theo:

            (1)..........................................

            (2)..........................................

9. Cam kết:

            (Tên cơ quan báo chí hoạt động phát thanh/ truyền hình) cam kết:

9.1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung nêu trên và các tài liệu kèm theo; nếu sai hoặc có khiếu nại/ tranh chấp (tên cơ quan báo chí hoạt động phát thanh/ truyền hình) xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam.

 9.2. Nếu được cấp Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, (tên cơ quan báo chí hoạt động phát thanh/ truyền hình) cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về báo chí và các quy định ghi trong giấy phép được cấp./.

Xác nhận của cơ quan chủ quản

(Đối với các cơ quan báo chí hoạt động phát thanh/ truyền hình của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc các Bộ, ngành)

(Ký tên đóng dấu)

Người đứng đầu cơ quan báo chí hoạt động phát thanh/ truyền hình đề nghị cấp phép

(Ký tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên;

- …………….;

- Lưu:

 

Ghi chú: Các nội dung in nghiêng được quy định phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

                                                                                                                             Mẫu số 15/BTCT ban hành

kèm theo TT số           /2016/TT-BTTTT

                                                                                                                           Ngày      /    /2016

     BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số:              /GP-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày    tháng    năm 20..

GIẤY PHÉP BIÊN TẬP KÊNH CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC NGOÀI

  TRÊN DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN

(Có giá trị đến hết ngày ...... tháng ......năm ....)

Cấp lần đầu ngày…….tháng …….năm …

Cấp………ngày……tháng………năm……

   BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình;

Căn cứ Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền số… do…..cấp ngày…..tháng….năm (áp dụng đối với trường hợp đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung);

Xét đơn kèm theo hồ sơ đề nghị cấp phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền số….. do….cấp ngày….tháng……năm…../ hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung số …ngày…..tháng….năm của (tên cơ quan báo chí);

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử,

CẤP PHÉP CHO:

Tên cơ quan báo chí hoạt động phát thanh/ truyền hình

được cấp Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài

 (viết bằng chữ in hoa)

- Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………….

- Điện thoại: ………………………. - Fax: …………………………………….

- Email (nếu có): …………………………………………………………………

- Website (nếu có): ……………………………………………………………….

- Số Giấy phép hoạt động phát thanh/ truyền hình: Cấp lần đầu ngày…….tháng …….năm …; Cấp………ngày……..tháng………năm……  

Được thực hiện biên tập kênh chương trình nước ngoài theo các quy định sau:

Điều 1. Quy định về kênh chương trình:

1. Tên kênh chương trình: …………………………………………..............

2. Biểu tượng kênh chương trình: ..……………….…………………………

3. Tên đơn vị sở hữu kênh chương trình nước ngoài (bao gồm cả tên viết tắt): .............................................................................................................................

4. Quốc gia cấp đăng ký kinh doanh cho đơn vị sở hữu kênh chương trình nước ngoài: ………………………………………………………………………….

5. Nội dung kênh chương trình:

 

STT

Tên chuyên mục/loại chương trình

Nội dung

Thời lượng (phút)

Tỷ lệ % trong tổng thời lượng phát sóng

Trung bình/ngày

Trong 01 tháng

Trung  bình/

ngày

Trong 01 tháng

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

6. Loại kênh chương trình (Phim truyện/ Phim hoạt hình/ Tin tức/ Khoa học, giáo dục/ Tổng hợp/ Giải trí tổng hợp/ Thể thao/ Ca nhạc/…): ................................

7. Ngôn ngữ thể hiện: ...……………….……………………….....................

8. Thời gian phát sóng/ ngày: ...……………….…….....………...................

9. Thời lượng phát sóng/ ngày: ...……………….……………………….......

10. Độ phân giải hình ảnh: …………………………………………………..

Nội dung, khung phát sóng của kênh chương trình hoàn toàn giống nhau khi phát sóng với các độ phân giải hình ảnh khác nhau.

Điều 2. Quy định về biên tập, biên dịch:

 1. Nội dung biên tập, biên dịch:

1.1. Biên tập: ………………………………………………………………

1.2. Biên dịch: …………………………………………………………….

2. Địa điểm đặt thiết bị làm chậm và thực hiện việc biên tập: ………………

Điều 3. Phương thức thu, truyền dẫn tín hiệu kênh chương trình nước ngoài:

            1. Phương thức thu tín hiệu kênh chương trình:……………………………..

            2. Phương thức truyền dẫn tín hiệu kênh chương trình sau khi thực hiện biên tập, biên dịch cho các đơn vị sử dụng kênh: ………………………………………..

Điều 4. Người chịu trách nhiệm nội dung biên tập, biên dịch kênh chương trình nước ngoài: ………………………………………………………….

Điều 5. Các quy định khác: …………………………………………………

Điều 6. Hiệu lực của Giấy phép

- Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày cấp đến ngày…. tháng…. năm  (hiệu lực tối đa 10 năm kể từ ngày cấp, nhưng không quá thời hạn ghi trong Giấy phép hoạt động phát thanh/ truyền hình cấp cho (tên cơ quan báo chí được cấp Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài).

- Giấy phép này thay thế cho Giấy phép………(áp dụng đối với trường hợp cấp sửa đổi, bổ sung).

- Cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí được cấp Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật về báo chí, quảng cáo, truyền dẫn, phát sóng, các văn bản pháp luật khác có liên quan và các quy định ghi trong Giấy phép./.

Nơi nhận:

- Tổ chức được cấp phép;

- Cơ quan chủ quản;

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Văn phòng Chính phủ;

- UBND, Sở TTTT (phù hợp phạm vi quản lý);

-…………..;

- Lưu: VT, Cục PTTH&TTĐT.

BỘ TRƯỞNG

(ký tên và đóng dấu)

 

 

 

              

 Ghi chú: Các nội dung in nghiêng được quy định phụ thuộc vào từng giấy phép cụ thể.

                                                                                                                                Mẫu số 16/SXCT ban hành

kèm theo TT số           /2016/TT-BTTTT

                                                                                                                               Ngày            /        /2016

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN BÁO CHÍ HOẠT ĐỘNG PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH

Số:          / 

V/v báo cáo định kỳ hoạt động liêt kết sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình.

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       ……., ngày         tháng  năm 20..

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT

SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH, KÊNH CHƯƠNG TRÌNH
 

Kính gửi: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

1. Tên cơ quan báo chí hoạt động phát thanh/ truyền hình

……………………………………………………………………………..

- Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………..

- Điện thoại: ……………………………………………………………….

- Fax: ………………………………………………………………………

- Email (nếu có): …………………………………………………………..

- Website (nếu có): ………………………………………………………..

- Số Giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình:

Cấp lần đầu ngày…. tháng…. năm….

Cấp sửa đổi, bổ sung lần …. ngày…. tháng…. năm…. 

Cấp sửa đổi, bổ sung lần …. ngày …. tháng…. năm….                               

2. Báo cáo kênh chương trình liên kết                          

STT

Kênh chương trình liên kết

Thời gian phát sóng của kênh chương trình liên kết

Thời điểm bắt đầu thực hiện hoạt động liên kết

(ghi cụ thể ngày, tháng, năm)

Thời lượng liên kết trên kênh

Hình thức liên kết

Thời hạn liên kết

Thông tin về  đối tác liên kết

Tên đối tác

Địa chỉ

1

- Tên kênh  chương trình:

- Tôn chỉ, mục đích kênh

 

 

Theo thời lượng của kênh chương trình VD: 24h/ ngày; 18h/ ngày

Liên kết cả kênh

 

 

 

 

3. Báo cáo chương trình liên kết
 

STT

Chương trình liên kết

Định dạng chương trình

Thời điểm phát sóng

(ghi cụ thể ngày, tháng, năm)

Thời gian phát sóng

Thời lượng phát sóng

Tỷ lệ % trong tổng thời lượng chương trình phát sóng lần 1 trong/ ngày

Kênh phát sóng chương trình liên kết

Hình thức liên kết

Thời hạn liên kết

Thông tin về  đối tác liên kết

Tên đối tác

Địa chỉ

1

- Tên chương trình:

- Nội dung

Ví dụ: Tọa đàm/ truyền hình trực tiếp/ phóng sự…

 

 

 

 

Ví dụ: VTV3

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cơ quan chủ quản;

-………….;

- Lưu:

     Người đứng đầu cơ quan báo chí hoạt động phát thanh/ truyền hình

(Ký tên, đóng dấu)

thuộc tính Thông tư 19/2016/TT-BTTTT

Thông tư 19/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy Chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:19/2016/TT-BTTTTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Trương Minh Tuấn
Ngày ban hành:30/06/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Đăng tải biểu mẫu sử dụng DV phát thanh, truyền hình tại www.abei.gov.vn

Thông tư số 19/2016/TT-BTTTT đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 30/06/2016 quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy Chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình.
Theo đó, biểu mẫu áp dụng cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình, thu xem kênh chương trình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh tại Việt Nam bao gồm: Đơn đề nghị cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền; Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền; Đơn đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền; Giấy Chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền; Tờ khai đăng ký, đăng ký sửa đổi, bổ sung danh mục kênh chương trình trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền; Giấy chứng nhận đăng ký danh mục kênh trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền...
Biểu mẫu áp dụng cho các cơ quan báo chí có Giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình bao gồm: Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất kênh chương trình phát thanh, truyền hình trong nước; Giấy phép sản xuất kênh chương trình phát thanh,truyền hình trong nước; Đơn đề nghị cấp Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền; Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền; Biểu mẫu báo cáo hoạt động liên kết sản xuất chương trình, kênh chương trình.
Các biểu mẫu nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử tại địa chỉ www.abei.gov.vn. Các cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia việc quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình, sản xuất kênh chương trình trong nước và thu xem kênh chương trình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh tại Việt Nam có thể truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử để in và sử dụng các biểu mẫu này.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2016.

Xem chi tiết Thông tư19/2016/TT-BTTTT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi