Quyết định 6968/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí giữa Bộ Công Thương và các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 6968/QĐ-BCT

Quyết định 6968/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí giữa Bộ Công Thương và các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:6968/QĐ-BCTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Thắng Hải
Ngày ban hành:08/08/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------
Số: 6968/QĐ-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2014

 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ GIỮA BỘ CÔNG THƯƠNG VÀ CÁC TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY, CÔNG TY THUỘC BỘ
-----------
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
 
 
Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
Căn cứ Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;
Căn cứ Quyết định số 6840/QĐ-BCT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Công Thương;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí giữa Bộ Công Thương và các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các Đơn vị thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Chủ tịch Công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc, Người đại diện phần vốn nhà nước của Bộ Công Thương tại các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Chính phủ (đăng Công báo);
- Các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ;
- Các Trường, Viện, Trung tâm thuộc Bộ;
- Các cơ quan báo chí thuộc Bộ;
- Lưu: VT, VP (BCTT).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Thắng Hải

 
QUY CHẾ
PHỐI HỢP CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ GIỮA BỘ CÔNG THƯƠNG VÀ CÁC TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY, CÔNG TY THUỘC BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 6968/QĐ-BCT ngày 08 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Quy chế này quy định về việc phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí giữa các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ (sau đây gọi chung là các Đơn vị chuyên môn thuộc cơ quan Bộ); các cơ quan báo chí thuộc Bộ (bao gồm: Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương, Truyền hình Công Thương, Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại) với các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty cổ phần có vốn Nhà nước do Bộ Công Thương làm chủ sở hữu (sau đây gọi tắt là các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ) và được áp dụng cho các Trường, Viện nghiên cứu, các Trung tâm và các đơn vị sự nghiệp công lập khác trực thuộc Bộ Công Thương nhằm cung cấp kịp thời, chính xác các thông tin liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Công Thương cũng như tình hình hoạt động, sản xuất, kinh doanh của các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ.
Điều 2. Nguyên tắc phối hợp
1. Đảm bảo tuân thủ các quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo Luật Báo chí, Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ban hành kèm theo Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ban hành kèm theo Quyết định số 6840/QĐ-BCT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
2. Đảm bảo nguyên tắc kịp thời, đầy đủ, chính xác tới các cơ quan thông tấn, báo chí theo quy định tại Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Công Thương ban hành kèm theo Quyết định số 6840/QĐ-BCT ngày 19 tháng 9 năm 2013 và các quy định hiện hành của các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ.
3. Đảm bảo thống nhất trong việc cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề của Ngành, các lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương và tình hình hoạt động, sản xuất, kinh doanh của các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ. Các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quy chế phải có đầu mối chuyên trách thực hiện công tác này.
4. Đảm bảo tận dụng, khai thác triệt để hệ thống báo chí tuyên truyền của Bộ Công Thương, trực tiếp là các cơ quan báo chí thuộc Bộ; hệ thống báo chí của các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ thông qua tất cả các loại hình truyền thông hiện có nhằm khai thác tối đa những tiềm năng, lợi thế của cả hệ thống, nâng cao hình ảnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, tăng vị thế, sức cạnh tranh của các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ.
5. Việc thực hiện công tác phối hợp cung cấp thông tin giữa Bộ Công Thương với các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ. Các cơ quan phân công một đồng chí Lãnh đạo trực tiếp phụ trách, theo dõi, chỉ đạo công tác này.
6. Hoạt động phối hợp phải đảm bảo nguyên tắc và yêu cầu nghiệp vụ chuyên môn của các Cơ quan. Khi thực hiện một kế hoạch, chương trình phối hợp công tác cụ thể phải có nội dung, yêu cầu, kế hoạch và được Lãnh đạo có thẩm quyền của các Cơ quan trực tiếp phê duyệt.
 
Chương II
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRONG PHỐI HỢP CUNG CẤP THÔNG TIN
 
Điều 3. Trách nhiệm của các Đơn vị chuyên môn thuộc cơ quan Bộ
1. Thường xuyên theo dõi Điểm báo hàng ngày của Bộ và tình hình thông tin trên báo chí về những lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành được giao; từ đó có đề xuất cụ thể với Lãnh đạo Bộ, kịp thời phản hồi tới báo chí khi phát hiện những vấn đề cần phản hồi, cung cấp thông tin cho báo chí.
2. Chủ trì hoặc phối hợp với các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ, các cơ quan thuộc Bộ trong việc chuẩn bị nội dung cung cấp thông tin cho báo chí theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ.
3. Chủ động mời đại diện các cơ quan báo chí thuộc Bộ, Phòng Báo chí tuyên truyền – Văn phòng Bộ, các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ có liên quan tới tham dự các cuộc họp, hội thảo, hội nghị do cơ quan mình tổ chức.
4. Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan mình trong việc cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí theo quy định tại Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Công Thương ban hành kèm theo Quyết định số 6840/QĐ-BCT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
Điều 4. Trách nhiệm của các cơ quan báo chí thuộc Bộ
Có nhiệm vụ tuyên truyền thường xuyên, kịp thời và chính xác về các hoạt động của Bộ và của Ngành Công Thương, đồng thời có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin với các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ. Cụ thể là:
1. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Văn phòng Bộ, các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ trong việc tuyên truyền về những vấn đề trọng tâm hoạt động của Ngành thông qua các hoạt động của Bộ và các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty.
2. Tăng cường số lượng bài viết về các lĩnh vực quản lý nhà nước, hoạt động, sản xuất, kinh doanh của Bộ và các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ; chủ động đưa thông tin chính xác, kịp thời, toàn diện, góp phần quảng bá có hiệu quả về các lĩnh vực nêu trên.
3. Chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp công tác thông tin tuyên truyền với từng Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ để thống nhất triển khai thực hiện.
4. Cử cán bộ, phóng viên, biên tập viên chuyên trách theo dõi, viết bài, đưa tin về hoạt động của các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ; chỉ đạo các phòng, ban trực thuộc cơ quan mình thu thập, xử lý, chọn lọc và đưa thông tin chính xác, kịp thời về hoạt động của các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty đúng quy định của pháp luật.
5. Thông tin giới thiệu, phổ biến và tuyên truyền về các định hướng phát triển, kế hoạch truyền thông, các sản phẩm cần quảng bá rộng rãi… của các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ; thực hiện các loại hình báo chí hiện có (báo in, báo mạng, truyền hình) và các hình thức thông tin (phóng sự, tin, bài…), phát hành rộng rãi nhằm phản ánh phong phú, đa dạng về Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty.
6. Xây dựng các chuyên mục, chuyên trang, chuyên đề về các lĩnh vực hoạt động, sản xuất, kinh doanh của các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ trên các ấn phẩm báo chí của cơ quan mình.
7. Tăng cường hơn nữa công tác thông tin theo hướng khai thác đa dạng các kênh truyền thông; tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng các bài viết, kịp thời đề cập tới các vấn đề mà báo chí, doanh nghiệp và dư luận xã hội quan tâm liên quan đến các lĩnh vực sản xuất của Ngành, tình hình hoạt động của các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ.
Điều 5. Trách nhiệm của Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ
1. Các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ có trách nhiệm thường xuyên theo dõi tình hình thông tin trên báo chí để kịp thời phát hiện, phản hồi và cung cấp thông tin chính xác cho báo chí về lĩnh vực hoạt động, sản xuất, kinh doanh của cơ quan mình.
2. Tham mưu và đề xuất với Bộ những vấn đề thông tin báo chí cần thiết phải do Lãnh đạo Bộ phát ngôn.
3. Định kỳ vào ngày cuối cùng của tháng, các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ gửi thông tin cần cung cấp cho báo chí về Bộ thông qua đầu
mối Văn phòng Bộ để tổng hợp thông tin cho Họp báo thường kỳ của Bộ. Các cơ quan gửi báo cáo về Văn phòng Bộ bằng văn bản, đồng thời gửi qua hộp thư điện tử [email protected].
4. Đối với tất cả các thông tin, thông cáo báo chí, trả lời báo chí mà Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty cung cấp tới báo chí, đồng thời cung cấp cho Bộ thông qua đầu mối là Văn phòng Bộ (hộp thư điện tử [email protected]) để thống nhất quan điểm và tổng hợp thông tin cung cấp tại Họp báo thường kỳ của Bộ.
5. Đối với các cuộc họp báo cung cấp thông tin cho báo chí hoặc các sự kiện lớn cần tuyên truyền mà Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ tổ chức, đề nghị gửi giấy mời tới Văn phòng Bộ (Phòng Báo chí tuyên truyền) để cử cán bộ tham gia nắm tình hình và tùy theo nội dung, tính chất của thông tin để cung cấp tới các cơ quan báo chí trong và ngoài Bộ một cách phù hợp.
6. Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí thuộc Bộ trong tác nghiệp, đi thực tế viết bài, quảng bá sản phẩm; cung cấp thông tin liên quan đến tình hình hoạt động, sản xuất và kinh doanh của đơn vị mình. Tăng cường việc chủ động cung cấp thông tin tuyên truyền một cách thường xuyên, đầy đủ cho các cơ quan báo chí thuộc Bộ về các mặt hoạt động, sản xuất, kinh doanh của cơ quan mình.
7. Xây dựng các chương trình, kế hoạch truyền thông, định hướng tuyên truyền của từng giai đoạn (ngắn hạn, dài hạn) gửi về Bộ để chủ động trong phối hợp công tác.
Điều 6. Trách nhiệm của Văn phòng Bộ Công Thương
1. Đầu mối trong công tác theo dõi, nắm sát tình hình, tổng hợp thông tin báo chí phản ánh các lĩnh vực hoạt động quản lý nhà nước của Bộ và các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ; phối hợp với các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, các cơ quan báo chí thuộc Bộ và các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ để đánh giá, phân tích thông tin, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ kịp thời chỉ đạo xử lý trước những thông tin không chính xác, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ nói riêng và lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, của ngành Công Thương nói chung.
2. Thực hiện công tác theo dõi thông tin, điểm tin, tổng hợp thông tin hàng ngày, hàng tháng và đột xuất về các lĩnh vực hoạt động của ngành Công Thương và gửi đến Lãnh đạo Bộ, các cơ quan chuyên môn, các cơ quan báo chí thuộc Bộ và các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ để cung cấp kịp thời, chính xác các thông tin mà báo chí phản ánh.
3. Trong trường hợp có những sự kiện, vấn đề nóng mà xã hội quan tâm hoặc báo chí phản ánh liên quan đến tình hình hoạt động của Bộ và các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ, Văn phòng Bộ có trách nhiệm trao đổi với các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ và các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ để đề xuất, báo cáo Lãnh đạo Bộ, Người phát ngôn của Bộ chỉ đạo cử đại diện cung cấp thông tin cho báo chí tại cuộc giao ban báo chí hàng tuần do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tổ chức và Họp báo thường kỳ hàng tháng của Bộ.
4. Đối với các cuộc họp báo định kỳ hàng tháng của Bộ Công Thương, Văn phòng Bộ có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị thuộc cơ quan Bộ và theo dõi tình hình thông tin, đề xuất Lãnh đạo Bộ mời đại diện của Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ tham gia họp báo trong trường hợp cần thiết.
Chương III
PHỐI HỢP CUNG CẤP THÔNG TIN ĐỘT XUẤT, BẤT THƯỜNG
 
Điều 7. Phối hợp cung cấp thông tin đột xuất, bất thường
Khi phát hiện ra các sự việc đột xuất, bất thường, các Đơn vị có trách nhiệm phối hợp, khẩn trương và kịp thời cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho báo chí. Cụ thể là:
1. Các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ trên cơ sở đánh giá mức độ phức tạp, nhạy cảm, cấp bách của sự việc để chủ động cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác và kịp thời cho báo chí hoặc đề xuất cụ thể thời điểm, nội dung để Lãnh đạo Bộ phát ngôn cung cấp, phản hồi thông tin cho báo chí.
2. Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các Đơn vị chuyên môn thuộc cơ quan Bộ, các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ, các cơ quan báo chí thuộc Bộ trên cơ sở đánh giá mức độ phức tạp, nhạy cảm của sự việc chủ động đề xuất, báo cáo Lãnh đạo Bộ hướng xử lý, cung cấp thông tin hoặc phản hồi thông tin báo chí kịp thời đối với những vấn đề được giao quản lý.
3. Các cơ quan báo chí thuộc Bộ có trách nhiệm ưu tiên nội dung, thời lượng trên các ấn phẩm, chương trình của mình để cung cấp thông tin kịp thời, chính xác nhằm làm rõ, giải quyết các vấn đề đột xuất, bất thường.
4. Văn phòng Bộ có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đề xuất Lãnh đạo Bộ trong các trường hợp đột xuất, bất thường; làm đầu mối tổng hợp thông tin nhằm giải quyết các vấn đề đột xuất, bất thường của các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ và các Đơn vị chuyên môn thuộc cơ quan Bộ.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 8. Trách nhiệm và tổ chức thực hiện
1. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các Đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Chủ tịch Công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc, Người đại diện phần vốn nhà nước của Bộ Công Thương tại các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty, Người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ căn cứ vào Quy chế này và Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Công Thương phân công nhiệm vụ cụ thể trong đơn vị và tổ chức thực hiện nhằm cung cấp thông tin cho báo chí và phản ánh thông tin báo chí nêu kịp thời, đúng quy định.
2. Các Đơn vị chuyên môn thuộc cơ quan Bộ phân công một đồng chí Lãnh đạo trực tiếp phụ trách, theo dõi, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này.
3. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Văn phòng Bộ để báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp.
4. Văn phòng Bộ có trách nhiệm làm đầu mối phối hợp với các đơn vị thực hiện nghiêm túc Quy chế này và hàng năm tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện, đề xuất khen thưởng các cá nhân, tập thể trong việc thực hiện Quy chế này./.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 549/QĐ-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ thuộc Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Đề án 06/CP) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định 549/QĐ-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ thuộc Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Đề án 06/CP) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nông nghiệp-Lâm nghiệp, Thông tin-Truyền thông

văn bản mới nhất

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

×
×
×
Vui lòng đợi