Quyết định 552/QĐ-BGTVT Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2020

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

___________

 Số: 552/QĐ-BGTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải

___________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Kết luận số 16-KL/TW ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 – 2020;

Căn cứ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 – 2020;

Căn cứ Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018 – 2020;

Căn cứ Thông tư số 02/2019/TT-BTTTT ngày 08/3/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

Căn cứ Hướng dẫn số 118-HD/BTGTW ngày 20/01/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác thông tin đối ngoại năm 2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, các Vụ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Bộ TT&TT;

- Các đ/c Thứ trưởng Bộ GTVT;

- Tổng cục ĐBVN;

- Các Cục: HKVN, HHVN, ĐSVN, ĐTNĐ VN;

- Trung tâm CNTT;

- Lưu: VT, HTQT(5).

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Lê Anh Tuấn

 
 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI NĂM 2020 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 552/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

_______________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, quan điểm, chính sách đối ngoại của Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm được nêu tại các văn kiện:

+ Kết luận số 16-KL/TW ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 – 2020;

+ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại;

+ Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 – 2020;

+ Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018 – 2020;

+ Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030;

+ Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới

+ Hướng dẫn số 118-HD/BTGTW ngày 20/01/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác thông tin đối ngoại năm 2020.

+ Thông tư số 02/2019/TT-BTTTT ngày 08/3/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT về tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong giai đoạn mới; giúp người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế đánh giá khách quan, toàn diện về Việt Nam; củng cố niềm tin, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đối với đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

- Góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước láng giềng, các đối tác chiến lược, các nước bạn bè truyền thống và các nước có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của ta; tăng cường hợp tác với các lực lượng yêu chuộng hòa bình và tiến bộ; tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam tại các diễn đàn song phương, đa phương, nhất là trong năm 2020 khi Việt Nam đảm nhận vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc và Chủ tịch ASEAN.

- Chủ động, tích cực đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền thông tin đối ngoại nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin quảng bá, giới thiệu hỉnh ảnh đất nước, con người Việt Nam ra nước ngoài, quan điểm, chính sách đối ngoại, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước nói chung và trong lĩnh vực GTVT nói riêng.

2. Yêu cầu:

- Bảo đảm sự thống nhất trong công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền và sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại; bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa thông tin đối ngoại và thông tin đối nội.

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Nhà wnocs về chế độ bảo mật thông tin trong hoạt động thông tin đối ngoại.

- Phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động của các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại trong tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại theo phương châm “chính xác, kịp thời, linh hoạt, phù hợp từng đối tượng”.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao cụ thể tại Phụ lục của Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải.

2. Đẩy mạnh thực hiện công tác thông tin đối ngoại thông qua tổ chức các hội nghị, hội thảo tuyên truyền, phổ biến về các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế cam kết quốc tế trong lĩnh vực GTVT mà Việt Nam tham gia; thường xuyên cập nhật thông tin về hoạt động đối ngoại, các dự án xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực GTVT trên các trang mạng, báo, tạp chí trong ngành; in ấn các tài liệu quảng bá về ngành GTVT Việt Nam.

3. Tổ chức, cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực cho công tác thông tin đối ngoại.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các đơn vị

a) Các Vụ, Tổng cục, Cục, Viện, Trường thuộc Bộ:

- Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thông tin đối ngoại tại cơ quan, đơn vị mình để xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo đúng mục đích, ý nghĩa của công tác thông tin đối ngoại.

- Lồng ghép hoạt động thông tin đối ngoại với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong cơ quan đơn vị mình.

- Báo cáo Bộ GTVT kết quả thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2020 trước ngày 15/11/2020 (qua Vụ Hợp tác quốc tế) để tổng hợp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

b) Vụ Hợp tác quốc tế

Là đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải.

- Thực hiện nhiệm vụ triển khai công tác thông tin đối ngoại theo Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

- Tổng hợp, tham mưu để Bộ GTVT báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông kết quả thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải theo quy định.

- Thực hiện việc kiểm tra công tác thông tin đối ngoại của các đơn vị thuộc Bộ GTVT.

2. Kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải (nếu có) do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí khác theo quy định pháp luật./.

 

PHỤ LỤC

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

DANH MỤC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI NĂM 2020

 

TT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Tham mưu, đôn đốc việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác thông tin đối ngoại và việc triển khai Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải.

Vụ HTQT

Tổng cục ĐBVN, các Cục: HKVN, HHVN, ĐSVN, ĐTNĐ VN

2020

2

Triển khai thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ GTVT (trong đó có báo chí nước ngoài)

VP Bộ

Vụ HTQT, Tổng cục ĐBVN, các Cục: HKVN, HHVN, ĐSVN, ĐTNĐ VN

2020

3

Cử cán bộ tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại

Vụ HTQT, Tổng cục ĐBVN, các Cục: HKVN, HHVN, ĐSVN, ĐTNĐ VN

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

2020

4

Lồng ghép các hoạt động quảng bá, giới thiệu về ngành đường bộ trong các hoạt động đối ngoại

Tổng cục ĐBVN

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

2020

5

Lồng ghép các hoạt động quảng bá, giới thiệu về ngành hàng không dân dụng trong các hoạt động đối ngoại

Cục HKVN

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

2020

6

Lồng ghép các hoạt động quảng bá, giới thiệu về ngành hàng hải trong các hoạt động đối ngoại

Cục HHVN

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

2020

7

Lồng ghép các hoạt động quảng bá, giới thiệu về ngành đường sắt trong các hoạt động đối ngoại

Cục ĐSVN

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

2020

8

Lồng ghép các hoạt động quảng bá, giới thiệu về ngành đường thủy nội địa trong các hoạt động đối ngoại

Cục ĐTNĐ VN

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

2020

9

Hoàn thiện, cập nhật trang thông tin điện tử của Bộ GTVT và các cơ quan, đơn vị trực thuộc (tiếng Việt và tiếng Anh)

Trung tâm CNTT, Tổng cục ĐBVN, các Cục: HKVN, HHVN, ĐSVN, ĐTNĐ VN

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

2020

10

Sản xuất các ấn phẩm, tài liệu, video giới thiệu về ngành đường bộ

Tổng cục ĐBVN

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

2020

11

Cung cấp thông tin trực tiêp cho các đối tác nước ngoài; đăng tải trên các ấn phẩm của ICAO về ngành hàng không Việt Nam

Cục HVKN

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

2020

12

Xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia

Vụ HTQT

VP Bộ, Tổng cục ĐBVN và các cơ quan, đơn vị liên quan

2020

13

Thực hiện việc truyền thông về tình hình thực hiện hoạt động vận tải thủy qua biên giới giữa Việt Nam và Campuchia

Cục ĐTNĐ VN

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

2020

14

Tuyên truyền nội dung quản lý nhà nước về biển đảo, lồng ghép với tuyên truyền, phổ biến, tập huấn các quy định pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực hàng hải và các khuyến cáo của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO)

Cục HHVN

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

2020

15

Tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề về bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa; tình hình Biển Đông

Cục HHVN

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

2020

16

Tăng cường tuyên truyền về biển đảo trên trang mạng điện tử

Trung tâm CNTT, Cục HHVN

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

2020

 
           
 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi