Quyết định 499/QĐ-BTTTT thành lập Hội đồng quản lý của Trung tâm Internet Việt Nam

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

____________

Số: 499/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

        Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2020
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng quản lý của Trung tâm Internet Việt Nam  thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

_____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  

 

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam, 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng quản lý của Trung tâm Internet Việt Nam thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi tắt là Hội đồng).

1. Hội đồng gồm có 05 thành viên, trong đó:

a) Chủ tịch Hội đồng là thành viên chuyên trách;

b) 04 thành viên Hội đồng là đại diện Lãnh đạo của Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Viễn thông và Trung tâm Internet Việt Nam, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Hội đồng là đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm Internet Việt Nam, có chức năng quyết định về chủ trương, phương hướng, kế hoạch hoạt động, tài chính và công tác nhân sự; kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch hoạt động của Trung tâm Internet Việt Nam theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chủ tịch Hội đồng quản lý của Trung tâm Internet Việt Nam và các Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                      

 Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, TCCB (ĐTD 13).                                

 

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực