Quyết định 38/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế liên kết trong hoạt động xuất bản

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

Số: 38/2008/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ LIÊN KẾT TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN

----------

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Xuất bản ngày 03/12/2004 và Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất bản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế liên kết trong hoạt động xuất bản”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 75/1999/QĐ-BVHTT ngày 08/11/1999 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin ban hành “Quy chế liên doanh về in và phát hành xuất bản phẩm”.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Xuất bản, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc nhà xuất bản và các chủ thể tham gia hoạt động liên kết xuất bản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTT Nguyễn Thiện Nhân;
- UBVHGDTNTNNĐ Quốc hội;
- Ban Tuyên giáoTƯ;
- Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các cơ quan Trung ương các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố thuộc TW;
- Công báo VPCP, Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQLPL (Bộ TP);
- A25 Bộ Công an;
- Các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ TT&TT;
- Các nhà xuất bản;
- Các cơ sở in;
- Các cơ sở phát hành;
- Các Sở TT&TT;
- Các Sở VH-TT;
- Lưu VT Bộ TT&TT, Cục XB (LTV 400).

BỘ TRƯỞNG
Lê Doãn Hợp

QUY CHẾ LIÊN KẾT TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/QĐ-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Liên kết trong hoạt động xuất bản

Liên kết trong hoạt động xuất bản quy định tại Quy chế này là hình thức hợp tác giữa một bên là nhà xuất bản với một bên là tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, cá nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về in hoặc phát hành xuất bản phẩm và tổ chức có tư cách pháp nhân (sau đây gọi chung là đối tác liên kết) để tổ chức bản thảo, in và phát hành từng xuất bản phẩm.

Điều 2. Các hình thức liên kết trong hoạt động xuất bản

Liên kết trong hoạt động xuất bản bao gồm các hình thức: tổ chức bản thảo, in, phát hành xuất bản phẩm. Các bên tham gia liên kết có thể áp dụng một hoặc nhiều hình thức trên.

Điều 3. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động liên kết xuất bản

Giám đốc, Tổng biên tập nhà xuất bản chịu trách nhiệm trước pháp luật về xuất bản phẩm liên kết của mình; Giám đốc cơ sở in, Giám đốc hoặc người đứng đầu cơ sở phát hành xuất bản phẩm, đối tác liên kết liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật về xuất bản phẩm liên kết.

Chương 2. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục I. ĐỐI VỚI NHÀ XUẤT BẢN VÀ ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

Điều 4. Đăng ký kế hoạch xuất bản

1. Nhà xuất bản có xuất bản phẩm liên kết khi đăng ký kế hoạch xuất bản với Cục Xuất bản phải ghi rõ tên, địa chỉ của đối tác liên kết. Xuất bản phẩm liên kết phải phù hợp với tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của nhà xuất bản và thực hiện sau khi được Cục Xuất bản xác nhận đăng ký kế hoạch xuất bản.

2. Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch xuất bản của Cục Xuất bản có giá trị thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 của năm kế hoạch. Trường hợp thay đổi tên xuất bản phẩm, tên tác giả, đối tác liên kết, nhà xuất bản có công văn đề nghị Cục Xuất bản xác nhận. Khi thay đổi số lượng in, nhà xuất bản quyết định và thông báo bằng văn bản với Cục Xuất bản.

Điều 5. Quy trình chuẩn bị bản thảo liên kết

1. Việc biên tập bản thảo xuất bản phẩm liên kết phải tuân thủ đúng quy trình của nhà xuất bản.

2. Trước khi ký quyết định xuất bản, Giám đốc nhà xuất bản ký duyệt bản thảo (bao gồm cả bìa) và các thông tin ghi trên xuất bản phẩm liên kết theo quy định tại Điều 26 Luật Xuất bản.

3. Bản thảo xuất bản phẩm liên kết đưa in phải được sao thành hai bản (trên giấy hoặc các vật liệu khác), một bản giao cho đối tác liên kết, một bản lưu tại nhà xuất bản để đối chiếu.

Điều 6. Những nội dung cơ bản trong hợp đồng liên kết

Khi thực hiện liên kết trong hoạt động xuất bản, nhà xuất bản phải ký hợp đồng với đối tác liên kết, trong đó có các nội dung cơ bản sau:

1. Hình thức liên kết theo quy định tại Điều 2 Quy chế này;

2. Mục đích liên kết, phạm vi phát hành;

3. Nghĩa vụ, quyền lợi cụ thể của các bên liên kết;

4. Cam kết về bản quyền;

5. Trách nhiệm của các bên liên kết khi vi phạm hợp đồng hoặc khi vi phạm pháp luật về xuất bản.

Điều 7. Ký phát hành xuất bản phẩm liên kết

Khi xuất bản phẩm liên kết được in xong, nhà xuất bản có trách nhiệm:

1. Đọc kiểm tra xuất bản phẩm liên kết;

2. Nộp lưu chiểu theo quy định tại Điều 3 Quy chế Lưu chiểu xuất bản phẩm ban hành kèm theo Quyết định số 102/2006/QĐ-BVHTT ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin;

3. Sau 10 ngày kể từ ngày nộp lưu chiểu, Giám đốc nhà xuất bản ký phát hành vào hai bản sách, một bản lưu tại nhà xuất bản, một bản giao cho đối tác liên kết.

Điều 8. Trách nhiệm của đối tác liên kết

1. Ký hợp đồng với nhà xuất bản đối với từng xuất bản phẩm liên kết;

2. Thực hiện đúng hợp đồng liên kết đã ký với nhà xuất bản;

3. Sau khi in xong, nộp xuất bản phẩm liên kết cho nhà xuất bản theo số lượng ghi trong hợp đồng;

4. Chỉ được phát hành xuất bản phẩm liên kết sau khi Giám đốc nhà xuất bản ký phát hành.

Mục II. ĐỐI VỚI CƠ SỞ IN

Điều 9. Điều kiện in xuất bản phẩm liên kết

Các cơ sở in khi ký kết hợp đồng in xuất bản phẩm liên kết phải tuân theo các quy định sau:

1. Chỉ ký hợp đồng in xuất bản phẩm liên kết với Giám đốc nhà xuất bản hoặc người được Giám đốc ủy quyền bằng văn bản. Hồ sơ để ký hợp đồng in xuất bản phẩm liên kết bao gồm:

a) Giấy ủy quyền do Giám đốc nhà xuất bản ký (ghi rõ họ tên, chức danh, địa chỉ, số chứng minh nhân dân của người được ủy quyền);

b) Quyết định xuất bản của Giám đốc nhà xuất bản (Bản gốc);

c) Bản thảo đưa in đã được Giám đốc nhà xuất bản ký duyệt;

2. Số lượng xuất bản phẩm liên kết ghi trong hợp đồng in không được vượt quá số lượng ghi trong quyết định xuất bản.

3. Việc ký hợp đồng in xuất bản phẩm liên kết thực hiện theo các quy định của pháp luật về hợp đồng.

Điều 10. In nối bản xuất bản phẩm liên kết

Việc in nối bản xuất bản phẩm liên kết phải ký hợp đồng như in lần đầu theo quy định tại Điều 9 Quy chế này.

Mục III. ĐỐI VỚI CƠ SỞ PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM

Điều 11. Điều kiện phát hành xuất bản phẩm liên kết

Các cơ sở phát hành chỉ phát hành xuất bản phẩm liên kết khi có đủ các điều kiện sau:

1. Có chứng từ xác nhận nguồn gốc xuất bản phẩm liên kết theo quy định của pháp luật;

2. Xuất bản phẩm được in đủ các thông tin theo quy định tại Điều 26 Luật Xuất bản.

Chương 3. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Xử lý vi phạm

Giám đốc nhà xuất bản, Giám đốc cơ sở in, Giám đốc hoặc người đứng đầu cơ sở phát hành xuất bản phẩm, đối tác liên kết khi tham gia liên kết trong hoạt động xuất bản mà vi phạm quy định của Luật Xuất bản và Quy chế này, thì ngoài việc chịu trách nhiệm theo hợp đồng liên kết còn bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Điều 13. Trách nhiệm thi hành

1. Cục Xuất bản có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện và phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm Quy chế này trong phạm vi cả nước.

2. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm Quy chế này tại địa phương.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc nảy sinh, tổ chức, cá nhân có liên quan cần kịp thời thông báo với Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Xuất bản) để nghiên cứu, điều chỉnh.

thuộc tính Quyết định 38/2008/QĐ-BTTTT

Quyết định 38/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế liên kết trong hoạt động xuất bản
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:38/2008/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:
Ngày ban hành:17/06/2008Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

* Quy chế liên kết trong hoạt động xuất bản - Theo Quyết định số 38/2008/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ban hành ngày 17/6/2008, quy định: chỉ Giám đốc nhà xuất bản mới có quyền ký duyệt bản thảo, ký quyết định xuất bản, ký duyệt hợp đồng in ấn và ký duyệt phát hành. Trước khi ký quyết định xuất bản, Giám đốc nhà xuất bản ký duyệt bản thảo (bao gồm cả bìa) và các thông tin ghi trên xuất bản phẩm (XBP) liên kết theo quy định. Bản thảo XBP liên kết đưa in phải sao thành 2 bản, 1 bản giao cho đối tác liên kết, 1 bản lưu tại nhà xuất bản để đối chiếu. Các cơ sở in chỉ được ký hợp đồng với Giám đốc nhà xuất bản hoặc người được Giám đốc ủy quyền bằng văn bản. Sau khi in xong, đối tác liên kết có trách nhiệm nộp XBP liên kết cho nhà xuất bản theo số lượng ghi trong hợp đồng và chỉ được phát hành XBP liên kết sau khi có ký duyệt của Giám đốc nhà xuất bản. Ngoài ra, các cơ sở phát hành chỉ được phát hành XBP liên kết khi có chứng từ xác nhận nguồn gốc XBP liên kết và XBP liên kết này được in đủ các thông tin theo quy định của Luật Xuất bản. Giám đốc, Tổng biên tập nhà xuất bản chịu trách nhiệm trước pháp luật về XBP liên kết của mình. Giám đốc cơ sở in, Giám đốc hoặc người đứng đầu cơ sở phát hành XBP, đối tác liên kết liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật về XBP liên kết. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Xem chi tiết Quyết định 38/2008/QĐ-BTTTT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTER OF INFORMATION AND COMMUNICATION
-----
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------
No. 38/2008/QD-BTTTT
Hanoi, June 17, 2008
 
DECISION
PROMULGATING THE REGULATION ON JOINT PUBLICATION ACTIVITIES
THE MINISTER OF INFORMATION AND COMMUNICATION
Pursuant to the December 3. 2004 Publication Law and the Government's Decree No. 111/2005/ ND-CP of August 26. 2005. detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Publication Law;
Pursuant to the Government's Decree No. 187/ 2007/ND-CP of December 25. 2007. defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Information and Communication;
At the proposal of the Director of the Publication Department,
DECIDES:
Article 1.- To promulgate together with this Decision the Regulation on joint publication activities.
Article 2.- This Decision takes effect 15 days after its publication in "CONG BAG" and replace; the Culture and Information Minister's Decision No. 75/1999/QD-BVHTT of November 8,1999. promulgating the Regulation on printing and distribution of publications.
Article 3.-The director of the Office, the director of the Publication Department, directors of Information and Communication Services of provinces and centrally run cities, directors of publishing houses and subjects engaged in joint publication activities shall implement this Decision.
 

 
MINISTER OF INFORMATION AND COMMUNICATION
Le Doan Hop
REGULATION
ON JOINT PUBLICATION ACTIVITIES
(Promulgated together with the Information and Communication Minister's Decision No. 38/2008/ QD-BTTTT of June 17. 2008)
Chapter I
GENERAL PROVISIONS
Article 1.- Joint publication activities
Joint publication activities prescribed in this Regulation means a form of cooperation between a party being a publishing house with a party being an author, author right owner, individual possessing a business certificate of printing or distribution of publications, and/or organization having the legal person status (below collectively referred to as joint partners) in organizing the manuscript of. printing and distributing, each publication.
Ankle 2.- Forms of joint publication activities
Joint publication activities take the forms of organization of manuscripts, printing and distribution of publications. Joint parties may apply one or more of these forms.
Article 3.- Responsibilities of organizations and individuals engaged in joint publication activities
Directors and editors-in-chief of publishing houses shall take responsibility before law for their joint publications: directors of printing establishments or heads of publication-distributing establishments, and concerned joint parties shall take responsibility before law for their joint publications.
Chapter II
SPECIFIC PROVISIONS
Section I. FOR PUBLISHING HOUSES AND JOINT PARTIES
Article 4.- Registration of publication plans
1. A publishing house publishing a joint publication shall specify the name and address of its joint party when registering its publication plan with the Publication Department. A publishing house's joint publications must conform with its principles, objectives, and functions and may be carried out after the registration of its publication plan is certified by the Publication Department.
2. The Publication Department's written certification of a publication plan is valid for implementation up to December 31 of a plan year. When there is a change in the title of a joint publication, or the name of the joint author or party, a publishing house shall request the Publication Department in writing to certify such change. A publishing house may decide on changes in the number of printed copies and shall notify the Publication Department in writing of such changes.
Article 5.- Order of preparing joint manuscripts
1. The editing of the manuscript of a joint publication must comply with the process of a publishing house.
2. Before issuing a publication decision, the director of a publishing house shall sign for approval the manuscript (including covers) and information inscribed on a joint publication according to Article 26 of the Publication Law.
3. The manuscript of a joint publication to be sent to the press must be made into two copies (on paper or other materials), one to be given to the joint party, the other to be filed at the publishing house for comparison.
Article 6.- Principal contents of a joint publication contract
When undertaking joint publication activities, a publishing house shall sign a contract with its party, which must cover the following principal contents:
1. Form of joint publication as prescribed in Article 2 of this Regulation:
2. Purposes of joint publication, scope of distribution;
3. Specific obligations and rights of the joint parties:
4. Commitment on copyright:
5. Responsibilities of the joint parties when breaching the contract or violating the publication law.
Article 7.- Signing for distribution of a joint publication
After a joint publication is printed, a publishing house shall:
1. Read to check its content:
2. Deposit it according to Article 3 of the Regulation on depositing publications promulgated together with the Culture and information Minister's Decision No. 102/2006/QD-BVHTT of December 29,2006;
3. Ten days after the date of depositing a publication, the director of a publishing house shall sign for distribution on two copies of the publication, one filed at the publishing house, the other given to the joint party.
Article 8.- Responsibilities of joint parties
1. To sign a contract with a publishing house for each joint publication:
2. To observe the contract signed with the publishing house;
3. After the printing is completed, to give the publishing house a quantity of publication copies as specified in the contract;
4. Only to distribute a joint publication after the publishing house director signs for distribution.
Section II. FOR PRINTING ESTABLISHMENTS
Article 9.- Conditions for printing a joint publication
When signing a contract to print a joint publication, a printing establishment must comply with the following provisions:
1. Only to sign a printing contract with the director of a publishing house or a person authorized in writing by the director. Papers required for signing a printing contract comprise:
a/ A letter of authorization signed by the director of a publishing house (specifying the name, title, address and identity card number of the authorized person);
b/ The (original) publication decision of the publishing house director:
c/ The manuscript to be sent to the press approved by the publishing house director.
2. The number of printed copies of a joint publication specified in the printing contract must no: exceed that stated in the publication decision.
3. A printing contract shall be signed according to the law on contracts.
Article 10.- Further printing of a joint publication
A printing contract must be signed for further printing of a joint publication like the first printing prescribed in Article 9 of this Regulation.
Section III. FOR PUBLICATION-DISTRIBUTING ESTABLISHMENTS
Article 11.- Conditions for distributing a joint publication
A distribution establishment may distribute a joint publication only when fully meeting the following conditions:
1. Having papers certifying the origin of a joint publication according to law;
2. The joint publication is fully inscribed with information prescribed in Article 26 of the Publication Law.
Chapter III
IMPLEMENTATION PROVISIONS
Article 12.- Handling of violations
When undertaking joint publication activities, directors of publishing houses and printing establishments, directors or heads of publication-distributing establishments and joint parties who violate the Publication Law and this Regulation shall, apart from taking responsibility according to their joint publication contracts, be disciplined, administratively sanctioned or examined for penal liability depending on the nature and severity of their violation.
Article 13.- Responsibilities of implementation
1. The Publication Department shall guide the implementation of this Regulation and coordinate with functional agencies in inspecting, examining, and handling violations of this Regulation nationwide.
2. Information and Communication Services of provinces and centrally run cities shall inspect and examine, or coordinate with concerned agencies in inspecting, examining, and handling violations of this Regulation in their localities.
3. In the course of implementation, any arising problems should be promptly reported to the Ministry of Information and Communication (the Publication Department) for study and adjustment.
 

 
MINISTER OF INFORMATION AND COMMUNICATION
Le Doan Hop

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 38/2008/QD-BTTTT DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1495/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2022-2025

Quyết định 1495/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2022-2025

Khoa học-Công nghệ , Thông tin-Truyền thông

Vui lòng đợi