Quyết định 35/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 35/2008/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC BÁO CHÍ

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Báo chí,    

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Cục Báo chí là cơ quan trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động báo chí (bao gồm: báo in, tạp chí, bản tin, đặc san, thông tấn); chỉ đạo, hướng dẫn phát triển sự nghiệp báo chí in trong cả nước theo đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Cục Báo chí có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, đề xuất và thực hiện việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung trình Bộ trưởng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực báo chí in.

2. Trình Bộ trưởng hoặc tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm, hàng năm về báo chí in; chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hành động, các dự án thuộc lĩnh vực báo chí in;

3. Trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động báo chí in;

4. Tổ chức thực hiện, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về báo chí in sau khi được phê duyệt và các văn bản khác thuộc phạm vi quản lý của Cục; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về báo chí in và thông tin hoạt động quản lý nhà nước về báo chí in;

5. Giúp Bộ trưởng thực hiện việc hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy hoạch mạng lưới báo chí in trong cả nước, văn phòng đại diện cơ quan thường trú ở nước ngoài của các cơ quan báo chí in và thông tấn Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

6. Trình Bộ trưởng quyết định cấp, thu hồi giấy phép: hoạt động báo chí in; bản tin của các hãng tin nước ngoài tại Việt nam; thành lập cơ quan báo chí in, in báo chí, thành lập cơ quan đại diện, phóng viên thường trú cơ quan báo chí in Việt Nam ở nước ngoài; các loại giấy phép khác liên quan đến hoạt động báo chí in theo quy định của pháp luật;

7. Trình Bộ trưởng quyết định đình bản, đình bản tạm thời hoạt động xuất bản của cơ quan báo chí in, thu hồi, tịch thu, tiêu hủy ấn phẩm báo chí in và các loại hình lưu trữ nội dung, hình ảnh, âm thanh liên quan đến hoạt động báo chí in;

8. Chủ trì và phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động báo chí in; ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về báo chí in;

9. Trình Bộ trưởng văn bản thoả thuận bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và các chức danh tương đương của các cơ quan báo chí in;

10. Trình Bộ trưởng quyết định cấp, thu hồi thẻ nhà báo cho các đối tượng thuộc các cơ quan báo chí in, Thông tấn xã Việt Nam;

11. Trình Bộ trưởng kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, định mức kinh tế kỹ thuật, quy trình quy phạm trong lĩnh vực báo chí in;

12. Tham gia thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức thi nâng ngạch cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên và các chức danh khác thuộc báo chí in; tham gia xây dựng tiêu chuẩn nghiệp vụ của các chức danh báo chí in trình Bộ ban hành;

13. Tổ chức thẩm định trình Bộ trưởng các chương trình, dự án đầu tư phát triển có quy mô quốc gia về báo chí in và tổ chức quản lý theo sự phân công của Bộ trưởng;

14. Trình Bộ trưởng quy định các hình thức thi báo chí in và tổ chức thực hiện theo phân công của Bộ trưởng;

15. Phối hợp tổ chức giao ban báo chí; Tổ chức thông tin cho các cơ quan báo chí in, quản lý thông tin của báo chí in theo quy định của Luật Báo chí và sự ủy nhiệm của Bộ trưởng;

16. Tổ chức kiểm tra báo chí lưu chiểu và quản lý kho lưu chiểu báo chí quốc gia;

17. Cấp, thu hồi giấy phép: xuất bản đặc san, số phụ, phụ trương; xuất bản bản tin của các cơ quan, tổ chức, pháp nhân Việt Nam; xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi, phát hành thông cáo báo chí của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài; các loại giấy phép khác liên quan đến hoạt động báo chí in theo sự phân cấp của Bộ trưởng;

18. Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép phụ trương quảng cáo trên báo chí in; Hướng dẫn việc thực hiện quảng cáo trên báo chí in;

19. Chủ trì và phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động quảng cáo trên báo chí in;

20. Thực hiện nhiệm vụ được Bộ trưởng phân công về chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả đối với sản phẩm báo chí in;

21. Cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm báo chí in theo quy định của pháp luật;

22. Thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí từ các hoạt động thuộc phạm vi quản lý của Cục theo quy định của pháp luật;

23. Thỏa thuận cho phép họp báo; đăng bài phát biểu trên báo chí in Việt Nam của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;

24. Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chính sách tài trợ, đặt hàng, trợ cước, trợ giá đối với báo chí in;

25. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực báo chí in;

26. Phối hợp cung cấp thông tin về tình hình hoạt động báo chí in báo cáo Bộ trưởng và các cơ quan chức năng của Đảng và Nhà nước;

27. Đề xuất khen thưởng và xử lý kỷ luật đối với đơn vị, cá nhân trong hoạt động báo chí in theo quy định của pháp luật;

28. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chính sách, chế độ đối với các cán bộ, công chức, viên chức và lao động thuộc phạm vi quản lý của Cục;

29. Quản lý tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao; tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật;

30. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức:

1. Lãnh đạo Cục:

Cục Báo chí có Cục trưởng, các Phó Cục trưởng.

Cục trưởng Cục Báo chí chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Phó Cục trưởng giúp Cục trưởng chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của Cục và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về nhiệm vụ được phân công.

2. Tổ chức bộ máy, biên chế:

- Văn phòng

- Phòng quản lý báo chí Trung ương

- Phòng quản lý báo chí Địa phương

- Phòng Pháp luật, chính sách

- Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế

- Cơ quan đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

- Tạp chí Toàn cảnh Sự kiện - Dư luận

Tạp chí Toàn cảnh Sự kiện - Dư luận có con dấu, tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, Cơ quan đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh do Cục trưởng quy định; mối quan hệ công tác giữa các đơn vị thuộc Cục do Cục trưởng quy định.

Biên chế cán bộ, công chức, viên chức của Cục do Cục trưởng xây dựng trình Bộ trưởng quyết định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực sau mười lăm (15) ngày kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Quyết định số 44/2004/QĐ-BVHTT ngày 28 tháng 6 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Báo chí và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng,
- UBND, Công an T.P Hà Nội;
- Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước T.P Hà Nội;
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Công báo;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Lê Doãn Hợp

thuộc tính Quyết định 35/2008/QĐ-BTTTT

Quyết định 35/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:35/2008/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:
Ngày ban hành:13/06/2008Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

* Quản lý báo chí - Ngày 13/6/2008, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 35/2008/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí. Theo đó, Cục Báo chí là cơ quan trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động báo chí (bao gồm: báo in, tạp chí, bản tin, đặc san, thông tấn); chỉ đạo, hướng dẫn phát triển sự nghiệp báo chí in trong cả nước theo đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Cục có nhiệm vụ: trình Bộ trưởng quyết định cấp, thu hồi giấy phép: hoạt động báo chí in; bản tin của các hãng tin nước ngoài tại Việt nam; thành lập cơ quan báo chí in, in báo chí, thành lập cơ quan đại diện, phóng viên thường trú cơ quan báo chí in Việt Nam ở nước ngoài; các loại giấy phép khác liên quan đến hoạt động báo chí in theo quy định của pháp luật; Trình Bộ trưởng quyết định đình bản, đình bản tạm thời hoạt động xuất bản của cơ quan báo chí in, thu hồi, tịch thu, tiêu hủy ấn phẩm báo chí in và các loại hình lưu trữ nội dung, hình ảnh, âm thanh liên quan đến hoạt động báo chí in; Trình Bộ trưởng văn bản thoả thuận bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và các chức danh tương đương của các cơ quan báo chí in… Bên cạnh đó, chủ trì và phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động báo chí in; ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về báo chí in… Cấp, thu hồi giấy phép: xuất bản đặc san, số phụ, phụ trương; xuất bản bản tin của các cơ quan, tổ chức, pháp nhân Việt Nam; xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi, phát hành thông cáo báo chí của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài; các loại giấy phép khác liên quan đến hoạt động báo chí in theo sự phân cấp của Bộ trưởng… Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Xem chi tiết Quyết định 35/2008/QĐ-BTTTT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi