Quyết định 1609/QĐ-BTTTT kế hoạch thực hiện Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1609/QĐ-BTTTT

Quyết định 1609/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1609/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành:21/09/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Công khai Danh sách đen địa chỉ IP/tên miền phát tán thư điện tử rác

Ngày 21/9/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Quyết định 1609/QĐ-BTTTT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Cụ thể, Bộ Thông tin và Truyền thông đặt mục tiêu nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp về ý nghĩa của công tác chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; giảm thiểu tình trạng tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và thúc đẩy phát triển thị trường quảng cáo qua các phương tiện điện tử.

Theo đó, từ năm 2020-2021, Cục An toàn thông tin sẽ chủ trì xây dựng Thông tư quy định, hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 91/2020/NĐ-CP. Đồng thời, trong quý IV/2020, Cục An toàn thông tin xây dựng, cập nhật, hướng dẫn Bộ tiêu chí nhận diện tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Bên cạnh đó, Cục An toàn thông tin cũng như Cục Viễn thông cần thường xuyên: Xây dựng, định kỳ cập nhật và công khai Danh sách đen địa chỉ IP/tên miền phát tán thư điện tử rác trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cổng thông tin điện tử của Cục An toàn thông tin; Tổ chức điều phối các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và người quảng cáo thực hiện ngăn chặn xử lý cuộc gọi rác…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1609/QĐ-BTTTT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
________

Số: 1609/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

_________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thông tin.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Pháp chế, Cục trưởng các Cục: An toàn thông tin, Viễn thông, Báo chí, Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

- Cổng TTĐT của Bộ;

- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

- Lưu: VT, CATTT (5b).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1609/QĐ-BTTTT ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

____________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác (gọi tắt là Nghị định số 91/2020/NĐ-CP) nhằm mục đích:

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp về mục tiêu, ý nghĩa của công tác chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

- Giảm thiểu tình trạng tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và thúc đẩy phát triển thị trường quảng cáo qua các phương tiện điện tử.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong công tác chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học, đồng bộ và hiệu quả các nội dung và nhiệm vụ tại Nghị định số 91/2020/NĐ-CP.

- Xác định rõ các nội dung công việc, phân công trách nhiệm thực hiện rõ ràng cho các đơn vị; chủ động giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, đảm bảo triển khai thực hiện Nghị định số 91/2020/NĐ-CP nghiêm túc, hiệu quả.

- Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông báo chí trong việc truyền tải chính xác, kịp thời về quyền lợi, trách nhiệm của mỗi đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong công tác chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

- Các đơn vị, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp triển khai công tác phòng chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác cần bám sát Kế hoạch này để thực hiện hiệu quả, theo đúng với chức năng, nhiệm vụ của mình.

II.  NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức xây dựng, trình ban hành Kế hoạch và các văn bản triển khai thực hiện Nghị định số 91/2020/NĐ-CP.

2. Tổ chức quán triệt phổ biến, tuyên truyền nội dung của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

3. Tổ chức xây dựng các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP và các hệ thống kỹ thuật hỗ trợ công tác phòng chống ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

4. Tổ chức điều phối, huớng dẫn, thanh tra, kiểm tra, đôn đốc các hoạt động ngăn chặn, xử lý tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

(Chi tiết nhiệm vụ tại Phụ lục kèm theo).

III. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này do Ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước, chi phí theo quy định tại Nghị định số 91/2020/NĐ-CP và các văn bản có liên quan.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưỏng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức triển khai kế hoạch này, tuyên truyền cho các cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị về nội dung của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP đã ban hành; thực hiện các nội dung được giao tại Phụ lục kèm theo.

2. Cục An toàn thông tin là đầu mối, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan trong việc triển khai Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, tổng hợp dự toán Ngân sách nhà nước hàng năm thực hiện nhiệm vụ đuợc giao tại Kế hoạch; tham mưu cho Bộ Thông tin và Truyền thông phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ sau khi được cấp có thẩm quyền giao dự toán theo quy định./.

 

 

 

PHỤ LỤC

Nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị định số 91/2020/NĐ-CP

 

Stt

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Tổ chức xây dựng, trình ban hành Kế hoạch và các văn bản triển khai thực hiện Nghị định số 91/2020/NĐ-CP

1

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 91/2020/NĐ-CP

Cục ATTT

Các đơn vị có liên quan

09/2020

2

Xây dựng Thông tư quy định, hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP

Cục ATTT

Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra Bộ, Cục Viễn thông và các đơn vị có liên quan

2020-2021

3

Xây dựng các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành trong công tác phòng chống tin nhắn rác, thư điện tử rác

Cục ATTT

Cục Viễn thông, Thanh tra Bộ và các tổ chức có liên quan

Thường xuyên

4

Xây dựng các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành trong công tác phòng chống cuộc gọi rác

Cục Viễn thông

Cục ATTT, Thanh tra Bộ và các tổ chức có liên quan

Thường xuyên

5

Xây dựng, cập nhật, hướng dẫn Bộ tiêu chí nhận diện tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

Cục ATTT

Cục Viễn thông, Thanh tra Bộ và các tổ chức có liên quan

Quý IV/2020

II

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ hiến hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 91/2020/NĐ-CP

1

Tổ chức quán triệt phổ biến, tuyên truyền Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

Cục ATTT

Vụ Pháp chế, Cục Báo chí, Cục Thông tin cơ sở, Cục PTTT&TTĐT và các đơn vị có liên quan

2020-2021

2

Đưa nội dung tuyên truyền Nghị định số 91/2020/NĐ-CP vào các hoạt động phổ biến văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông

Vụ Pháp chế

Cục ATTT

Hàng năm

3

Hướng dẫn, phối hợp với Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tuyên truyền, phổ biến về nội dung, triển khai Nghị định số 91/2020/ND-CP

Cục ATTT

Sở TT&TT

2020-2021

4

Xây dựng/đăng các tin, bài, hình ảnh, video clip liên quan đến hoạt động về triển khai, thực thi Nghị định số 91/2020/NĐ-CP trên cổng Thông tin điện tử của Bộ

Trung tâm Thông tin

Cục ATTT

Thường xuyên

5

Chỉ đạo các cơ quan báo chí thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và các nội dung khác của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP

Cục Báo chí

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Cục ATTT

Quý IV/2020

III

Triển khai xây dựng, vận hành hệ thống kỹ thuật hỗ trợ công tác phòng chống ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

1

Tổ chức thử nghiệm xây dựng, vận hành Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

Cục ATTT

Cục Viễn thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan

2020-2021

2

Tổ chức thử nghiệm xây dựng, vận hành Hệ thống Danh sách không quảng cáo

Cục ATTT

Cục Viễn thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan

2020-2021

3

Tổ chức thử nghiệm xây dựng, vận hành Hệ thống quản lý tên định danh quốc gia

Cục ATTT

Các tổ chức, cá nhân có liên quan

2020-2021

IV

Tổ chức điều phối, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các hoạt động ngăn chặn, xử lý tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

1

Cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy chứng nhận tên định danh

Cục ATTT

Các tổ chức, cá nhân có liên quan

Thường xuyên

2

Tổ chức điều phối các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, thư điện tử và người quảng cáo thực hiện ngăn chặn xử lý tin nhắn rác, thư điện tử rác

Cục ATTT

Cục Viễn thông, Thanh tra Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan

Thường xuyên

3

Tổ chức điều phối các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và người quảng cáo thực hiện ngăn chặn xử lý cuộc gọi rác

Cục Viễn thông

Cục ATTT, Thanh tra Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan

Thường xuyên

4

Xây dựng, định kỳ cập nhật và công khai Danh sách đen địa chỉ IP/tên miền phát tán thư điện tử rác trên cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông, cổng thông tin điện tử của Cục An toàn thông tin

Cục ATTT

Trung tâm Thông tin

Thường xuyên

5

Tổ chức theo dõi, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 91/2020/NĐ-CP

Cục ATTT

Cục Viễn thông, Thanh tra Bộ các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

6

Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan được quy định của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP

Cục ATTT

Cục Viễn thông, Thanh tra Bộ và các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

7

Tổ chức, đẩy mạnh công tác thanh tra, xử lý vi phạm trong công tác ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

Thanh tra Bộ

Cục ATTT, Cục Viễn thông, Cục PTTH&TTĐT

Hàng năm

8

Tổ chức báo cáo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất về công tác triển khai Nghị định số 91/2020/NĐ-CP

Cục ATTT

Cục Viễn thông, Thanh tra Bộ các tổ chức, cá nhân có liên quan

Hàng năm

9

Nghiên cứu, đề xuất kiện toàn Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam để thực hiện thêm một số nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 91/2020/NĐ-CP.

Cục ATTT

Các đơn vị có liên quan

Quý IV/2020

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi