Quyết định 1534/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt định hướng phát triển Cổng thông tin điện tử ngành tài chính đến năm 2020

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------
Số: 1534/QĐ-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt định hướng phát triển Cổng thông tin điện tử ngành tài chính đến năm 2020
-----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
 
 
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH10 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 04 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định s43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27 tháng 08 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Định hướng phát triển Cổng thông tin điện tử ngành Tài chính đến năm 2020.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tin học và Thng kê tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Nơi nhận:
-
Như Điều 2;
- Lãnh đạo Bộ;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Lưu VT, THTK
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGVũ Thị Mai

 
 
ĐỊNH HƯỚNG
Phát triển Cổng thông tin điện tử ngành tài chính đến năm 2020
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
 
 
Cổng thông tin điện tử ngành Tài chính là hệ thống các cổng thông tin điện tử và các Trang thông tin điện tử trong ngành Tài chính, bao gồm cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và các cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính.
I. Mục tiêu
1. Mục tiêu tổng quát
Xây dựng và phát triển Cổng thông tin điện tử ngành Tài chính thành một hệ thống nhất. Trong đó, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính là cổng tích hợp thông tin của toàn ngành và là đầu mối công bố các thông tin chính thức của Bộ Tài chính trên mạng Internet, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định của Chính phủ, đáp ứng nhiệm vụ thông tin tuyên truyền của ngành Tài chính.
Hầu hết các dịch vụ công của Bộ Tài chính được cung cấp trực tuyến mức độ 3 trở lên trên Cổng thông tin điện tử ngành Tài chính, Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ có vai trò cung cấp thông tin về hoạt động của đơn vị và các dịch vụ công trực tuyến theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.
Cổng thông tin điện tử ngành Tài chính được kết nối với Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của các Bộ ngành có liên quan; sẵn sàng mở rộng kết nối an toàn với các cơ quan Chính phủ các nước và tổ chức quốc tế theo lộ trình của Chính phủ trong việc xây dựng Mạng thông tin điện tử hành chính của Chính phủ trên Internet.
2. Mục tiêu cụ thể
Mục tiêu 1. Cổng thông tin điện tử ngành Tài chính đảm bảo cung cấp công khai, minh bạch, đầy đủ thông tin, dữ liệu theo quy định hiện hành của Chính phủ về cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước. Các thông tin, dữ liệu, chuyên mục hỏi đáp trực tuyến trên cổng thông tin điện tử ngành Tài chính được cập nhật thường xuyên, phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác mọi mặt hoạt động của ngành Tài chính.
Mục tiêu 2. Các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính được quy định tại Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 về Phê duyệt chương trình quốc gia vê công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 được cung cấp tối thiểu mức độ 3 trên cổng thông tin điện tử ngành Tài chính vào năm 2015. Phấn đấu đến năm 2020 hầu hết các dịch vụ công của Bộ Tài chính được cung cấp trực tuyến mức độ 3 trở lên trên Cổng thông tin điện tử ngành tài chính, đặc biệt trong lĩnh vực thuế và hải quan đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau.
Mục tiêu 3. Đảm bảo kết nối với Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của các Bộ, ngành có liên quan theo đúng lộ trình của Chính phủ trong việc xây dựng Mạng thông tin điện tử hành chính của Chính phủ trên Internet theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 về việc Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.
Mục tiêu 4. Tạo nền tảng hạ tầng công nghệ sẵn sàng cho việc kết nối an toàn, thuận tiện, hiệu quả giữa Cổng thông tin điện tử ngành Tài chính với các Cổng thông tin điện tử của các cơ quan Chính phủ các nước và tổ chức quốc tế, theo quy định của Chính phủ Việt Nam và Công ước Quốc tế (đặc biệt trong các chương trình hp tác quốc tế về tài chính và Hải quan).
Mục tiêu 5. Đến 2020 cơ bản Cổng thông tin điện tử ngành Tài chính đạt chun công nghệ quốc tế, đáp ứng các yêu cầu về chức năng, tính năng kỹ thuật, thẩm mỹ của một Cổng thông tin điện thiện đại với mức độ an toàn, tính sẵn sàng, hiệu quả cao; dễ tích hợp, nâng cấp và mở rộng; tích hợp công nghệ Internet di động đáp ứng nhu cầu sử dụng bằng các thiết bị phổ cập.
II. Những nhiệm vụ chủ yếu để thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển Cổng thông tin điện tử ngành Tài chính đến năm 2020.
1. Thành lập Ban chỉ đạo cổng thông tin điện tử ngành Tài chính để thống nhất chỉ đạo việc phát triển, tổ chức quản lý vận hành các Cổng và Trang thông tin điện tử của ngành Tài chính.
Mô hình tổ chức cổng thông tin điện tử ngành Tài chính được xác định là một hệ thống bao gồm 3 cấp như sau:
Cấp 1: là Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính với địa chỉ tên miền tiếng Việt là: www.botaichinh.gov.vn và tên miền tiếng Anh là: www.mof.gov.vn
Cấp 2: gồm Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của các Tổng cục và các Cục, Viện và tương đương trực thuộc Bộ Tài chính, với địa chỉ tên miền tiếng Việt là: www..botaichinh.gov.vn và tên miền tiếng Anh là: www..mof.gov.vn.
Các Vụ thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung thông tin của các Chuyên mục/Mục trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính theo sự phân công của Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính. (Trường hợp đặc biệt cần xây dựng Chuyên trang sẽ trình Bộ quyết định).
Cấp 3: gồm Trang thông tin điện tử của các Cục và tương đương thuộc Tổng cục hoặc tại địa phương với địa chỉ tên miền tiếng Việt là: www..ên Tng cc>.botaichinh.gov.vn.
Căn cứ vào nhu cầu và khả năng duy trì hoạt động, các đơn vị cấp Tng cục quyết định việc cho phép các đơn vị trực thuộc xây dựng các Trang thông tin điện tử độc lập hoặc các Chuyên trang/Chuyên mục/Mục trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục và tuân thủ theo các quy định chung của Chính phủ, của Bộ Tài chính liên quan đến Cổng thông tin điện tử.
2. Đến năm 2015, hoàn thành triển khai nâng cấp Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính với nền tảng công nghệ hiện đại, giao diện được thiết kế khoa học với tính hấp dẫn cao. Tổ chức lại và từng bước hoàn thiện các nội dung của Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính để hình thành hai chuyên trang sau:
a) Chuyên trang Tin tức Tài chính: Là chuyên trang thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính cung cấp tổng hợp các tin tức liên quan đến lĩnh vực Tài chính từ các cơ quan, đơn vị, các báo giấy, báo điện tử trong ngành và các nguồn thông tin ngoài ngành khác nhằm cung cấp một cách tập trung các thông tin tổng hợp báo chí về lĩnh vực Tài chính trên mạng Internet.
b) Chuyên trang Dịch vụ công trực tuyến: Là chuyên trang thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính cung cấp toàn bộ thông tin về dịch vụ công trực tuyến, các biểu mẫu điện tử trong giao dịch của ngành tài chính với các tổ chức và cá nhân và trạng thái xử lý hồ sơ các dịch vụ công trực tuyến được trao đổi và cung cấp theo chuẩn thống nhất.
3. Thường xuyên rà soát cập nhật, bổ sung các mục, chuyên mục thông tin trên Cổng thông tin điện tử ngành Tài chính theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Quyết định số 2013/QĐ-BTC ngày 13/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Công văn số 1654/BTTTT-ƯDCNTT ngày 27/5/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông và các quy định khác có liên quan đối với Cổng thông tin điện tử ngành Tài chính.
4. Triển khai nâng cấp các ứng dụng về CSDL văn bản pháp quy và các ứng dụng nghiệp vụ, ứng dụng hỗ trợ chỉ đạo điều hành, tích hp vào Cổng thông tin điện tử ngành Tài chính theo nhu cầu thực tế.
5. Đến năm 2015, hoàn thành xây dựng, triển khai các dự án ứng dụng công nghệ thông tin về tin học hóa các dịch vụ công ngành Tài chính có liên quan để đưa toàn bộ 30 dịch vụ công ngành Tài chính được cung cấp trực tuyến mức độ 3 trên Cổng thông tin điện tử ngành Tài chính theo Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015.
6. Trong giai đoạn 2016 - 2020, tiếp tục xây dựng và triển khai mới các dự án ứng dụng công nghệ thông tin để tin học hóa các dịch vụ công của ngành Tài chính đảm bảo đến năm 2020 hầu hết các dịch vụ công của Bộ Tài chính được cung cấp trực tuyến mức độ 3. Một số dịch vụ công có thanh toán lệ phí được cung cấp trực tuyến mức độ 4 trên Cổng thông tin điện tử ngành tài chính theo lộ trình của Chính phủ và của Bộ Tài chính.
7. Tổ chức nghiên cứu các giải pháp và công nghệ mới liên quan đến Cổng thông tin điện tử và dịch vụ công trực tuyến. Đến 2015 hoàn thành thử nghiệm, triển khai, áp dụng chữ ký số cho một số dịch vụ công trực tuyến của ngành Tài chính trên Cổng thông tin điện tử ngành Tài chính; xây dựng và thử nghiệm mô hình công nghệ cho người sử dụng có thể thực hiện được các giao dịch bằng thiết bị đầu cuối khác nhau.
8. Rà soát, cập nhật Quyết định số 3241/QĐ-BTC ngày 21/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật trong trao đổi thông tin và tích hợp dịch vụ công với Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính theo các quy định mới của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đảm bảo việc cung cấp, trao đổi thông tin giữa các đơn vị trong Cổng thông tin điện tử ngành Tài chính cũng như Cổng thông tin điện tử Chính phủ và các đơn vị có liên quan một cách an toàn, hiệu quả.
9. Xây dựng và ban hành hệ thống văn bản về quản lý vận hành và hoạt động của Cổng thông tin điện tử ngành Tài chính.
10. Triển khai đồng bộ các giải pháp về tổ chức, đào tạo chuyên sâu, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên và biên tập viên thông tin điện tử, cán bộ tham gia công tác báo chí, cán bộ quản trị vận hành kỹ thuật của các đơn vị đảm bảo chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo vận hành ổn định, an toàn với bộ máy gọn nhẹ, hiệu quả và không làm tăng biên chế.
III. Tổ chức thực hiện
1. Giao Cục Tin học và Thống kê Tài chính:
- Chủ trì xây dựng và trình Bộ phê duyệt Kế hoạch phát triển Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính đến năm 2020 theo từng giai đoạn thích hợp.
- Chủ trì xây dựng và trình Bộ ban hành các văn bản quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật, an ninh an toàn thông tin liên quan đến vận hành Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính.
- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chuyên sâu về lĩnh vực CNTT để triển khai hiệu quả Cổng thông tin điện tử ngành Tài chính.
2. Giao Văn phòng Bộ:
Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng trình Bộ ban hành Quy chế phối hợp cung cấp trao đổi thông tin báo chí giữa trang Tin tức Tài chính trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính với các Báo điện tử trong ngành.
3. Giao Vụ Tổ chức cán bộ:
Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá, nghiên cứu xây dựng, trình Bộ ban hành mô hình tổ chức của cổng thông tin điện tử ngành Tài chính phù hợp với đặc thù hoạt động của ngành Tài chính.
- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực để triển khai hiệu quả Cổng thông tin điện tử ngành Tài chính (trừ đào tạo chuyên sâu về CNTT).
4. Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính:
- Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan bố trí nguồn kinh phí, thẩm định tài chính theo phân cấp.
- Chủ trì soạn thảo và trình Bộ ban hành Quy chế tài chính áp dụng cho toàn ngành Tài chính theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước đảm bảo phù hợp với từng giai đoạn cụ thể nhằm khuyến khích cán bộ, công chức, cộng tác viên cung cấp thông tin, dữ liệu và cán bộ vận hành kỹ thuật cho Cổng thông tin điện tử ngành Tài chính.
5. Văn phòng Bộ, Cục Tin học và Thống kê tài chính chủ động phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ để rà soát, đề xuất phương án sắp xếp lại, tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính trong đó cần kết hợp hài hòa với việc xây dựng, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên để bảo đảm tin bài, thông tin, dữ liệu cho Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính với đội ngũ kỹ thuật duy trì vận hành hoạt động kỹ thuật của Cổng.
6. Các đơn vị thuộc Bộ căn cứ định hướng này phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính xây dựng, phát triển, cung cấp thông tin, báo cáo cho Ban chỉ đạo Cổng thông tin điện tử ngành Tài chính đồng thời chủ trì xây dựng Kế hoạch phát triển, vận hành Trang thông tin điện tử đến năm 2020 của đơn vị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt./.
 
 

thuộc tính Quyết định 1534/QĐ-BTC

Quyết định 1534/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt định hướng phát triển Cổng thông tin điện tử ngành tài chính đến năm 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1534/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Thị Mai
Ngày ban hành:28/06/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 1534/QĐ-BTC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi