Quyết định 2807/QĐ-CHK của Cục Hàng không Việt Nam về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cục Hàng không Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
-----------------
Số: 2807/QĐ-CHK
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
CỦA CỤC HÀNG KHÔNG
--------------------------------
CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
 
 
Căn cứ Quyết định số 94/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 07 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;
            Căn cứ Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cục Hàng không Việt Nam”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 4121/QĐ-CHK ngày 15 tháng 11 năm 2011 ban hành “Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cục Hàng không Việt Nam”.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc Cục Hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Theo Điều 3,
- Bộ Giao thông vận tải (để báo cáo);
- Cục trưởng, các Phó Cục trưởng;
- Tổng công ty HKVN, Tổng công ty Cảng HKVN, Tổng công ty QLB VN và Học viện HK;
- Các hãng hàng không;
- Lưu: VT, TH.
 
 
CỤC TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Lại Xuân Thanh

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
-------------------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

 
 
QUY CHẾ
PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
   (Ban hành kèm theo Quyết định số: 2807/QĐ-CHK ngày 25 tháng 06 năm 2013
của Cục trưởng Cục HKVN)      
 
  
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
 
 
Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
1. Quy chế này quy định về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí; quyền và trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật về báo chí hiện hành.
2. Quy chế này áp dụng với mọi cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên, các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Hàng không Việt Nam.
Điều 2. Người có thẩm quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
1. Người có thẩm quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cục Hàng không Việt Nam gồm:
a) Cục trưởng;
b) Các Phó Cục trưởng, đối với vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách;
c) Chánh Văn phòng Cục;
d) Trong trường hợp cần thiết, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam phân công người có trách nhiệm thuộc Cục phát ngôn hoặc phối hợp cùng Chánh Văn phòng để cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao.
2. Người có thẩm quyền phát ngôn quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều này nếu đi vắng mà không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì phải báo cáo để Cục trưởng chỉ đạo xử lý.
3. Họ tên, số điện thoại và địa chỉ e-mail của Người có thẩm quyền phát ngôn quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều này được công bố bằng văn bản cho các cơ quan báo chí và cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và được đăng tải trên Trang tin điện tử của Cục Hàng không Việt Nam.
         4. Thủ trưởng và các cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc Cục được cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định pháp luật nhưng không được nhân danh Cục Hàng không Việt Nam để phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí; không được tiết lộ bí mật điều tra, bí mật công vụ, thông tin sai sự thật; trung thực khi cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm trước phát luật về nội dung thông tin đã cung cấp. Sau khi trả lời phỏng vấn của báo chí, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục phải báo cáo Lãnh đạo Cục về các thông tin đã cung cấp và các vấn đề khác có liên quan. Nội dung trả lời phải được chuyển cho Văn phòng Cục để tổng hợp.
5. Hoạt động của những người có thẩm quyền phát ngôn phải tuân theo các quy định của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực công tác tư tưởng, thông tin báo chí và theo quy định tại Quy chế này.
               
Chương II
PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
 
Điều 3. Cung cấp thông tin định kỳ
Trách nhiệm của Văn phòng trong việc cung cấp thông tin định kỳ về hoạt động của Cục Hàng không Việt Nam, về các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Cục Hàng không Việt Nam như sau:
1. Hàng tháng dự thảo báo cáo trình lãnh đạo Cục ký gửi Bộ Giao thông vận tải để phục vụ công tác tổ chức họp báo, cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ theo quy định tại Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Cập nhật thông tin trên Trang tin điện tử của của Cục Hàng không Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.
Điều 4. Phát ngôn và cung cấp thông tin đột xuất, bất thường
1. Khi thấy cần thiết hoặc theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Văn phòng tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí bằng văn bản, đăng tải trên Trang tin điện tử của Cục hoặc tổ chức họp báo.
2. Họp báo do Cục trưởng hoặc Phó Cục trưởng được phân công chủ trì. Thành phần tham dự họp báo gồm: đại diện lãnh đạo các Phòng, Văn phòng, Thanh tra Hàng không; Đại diện Cảng vụ hàng không, Trung tâm Y tế Hàng không và các đơn vị trong ngành Hàng không theo triệu tập.
3. Trong trường hợp họp báo, người chủ trì có trách nhiệm trả lời các câu hỏi của phóng viên tham dự buổi họp báo hoặc yêu cầu cán bộ liên quan trả lời, cung cấp thông tin.Trường hợp thấy nội dung câu hỏi vượt quá thẩm quyền hoặc chưa rõ cần phải tham khảo thêm thì được phép không trả lời ngay và hẹn sẽ trả lời các nội dung này vào thời gian thích hợp.
4. Chánh Văn phòng có trách nhiệm xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Cục, phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí trong các trường hợp đột xuất, bất thường sau đây:
a) Khi thấy cần thiết phải thông tin trên báo chí về sự kiện, vấn đề quan trọng, gây tác động lớn trong xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục Hàng không Việt Nam nhằm định hướng và cảnh báo kịp thời trong xã hội; thông tin về quan điểm và cách xử lý của Cục Hàng không Việt Nam đối với các sự kiện, vấn đề đó.
Trường hợp xảy ra vụ việc cần có ngay ý kiến ban đầu của Cục Hàng không Việt Nam việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí phải được thực hiện trong thời gian chậm nhất là một ngày làm việc, kể từ khi nhận được thông tin về vụ việc;
b) Khi cơ quan báo chí, Bộ Giao thông vận tải hoặc cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí có yêu cầu phát ngôn và cung cấp thông tin về các sự kiện, vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục Hàng không Việt Nam được nêu trên báo chí;
c) Thông báo kết quả, biện pháp giải quyết đối với các ý kiến, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân do cơ quan báo chí chuyển đến hoặc đăng, phát trên báo chí theo quy định tại Điều 3 của Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 quy định chi tiết thi hành Luật báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí.
5. Chánh Văn phòngcó trách nhiệm yêu cầu cơ quan báo chí phải đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật khi có căn cứ cho rằng báo chí đó đăng tải thông tin sai sự thật thuộc lĩnh vực do Cục Hàng không Việt Nam quản lý.
Điều 5. Nội dung phát ngôn
Trong buổi tổ chức họp báo, các thông tin cung cấp cho báo chí bao gồm:
1. Các hoạt động chủ yếu của Lãnh đạo Cục;
2. Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Cục Hàng không Việt Nam;
3. Quan điểm và ý kiến giải quyết của Lãnh đạo Cục đối với các vấn đề quan trọng, đột xuất được dư luận báo chí và xã hội quan tâm.
Điều 6. Quyền và trách nhiệm của Người có thẩm quyền phát ngôn
1. Người có thẩm quyền phát ngôn được nhân danh đại diện Cục Hàng không Việt Nam phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
2. Người có thẩm quyền phát ngôn có quyền yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan trong Ngành hàng không cung cấp thông tin, tập hợp thông tin để phát ngôn, cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất cho báo chí theo quy định tại Điều 3, Điều 4 của Quy chế này; để trả lời các phản ánh, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân do cơ quan báo chí chuyển đến hoặc đăng, phát trên báo chí theo quy định của pháp luật.
3. Đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, Người có thẩm quyền phát ngôn quy định tại điểm b, c và d khoản 1 Điều 2 của Quy chế này có trách nhiệm báo cáo Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về nội dung phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trước khi công bố.
4. Người có thẩm quyền phát ngôn có quyền từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp sau đây:
a) Những vấn đề thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật; những vấn đề bí mật thuộc nguyên tắc và quan điểm của Đảng; những vấn đề không thuộc quyền hạn phát ngôn;
b) Tin liên quan đến các vụ việc đang được điều tra hoặc chưa xét xử, trừ trường hợp cần thông tin trên báo chí những vấn đề giúp cho hoạt động điều tra và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được tiến hành thuận lợi, khách quan, đúng pháp luật;
c) Những văn bản chính sách, đề án đang trong quá trình soạn thảo mà theo quy định của pháp luật chưa được phép phổ biến, lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội.
         5. Người có thẩm quyền phát ngôn quy định tại điểm b, c và d khoản 1 Điều 2 của Quy chế này chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về nội dung phát ngôn, thông tin cung cấp cho báo chí.
 
Chương III
PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
 
Điều 7. Trách nhiệm của Văn phòng Cục
1. Tổ chức thông tin các sự kiện đặc biệt nhân dịp các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm thành lập Ngành hàng không dân dụng Việt Nam.
2. Tổ chức các buổi họp báo và xử lý các câu hỏi của báo chí.
3. Tổ chức cho giới báo chí phỏng vấn và tiếp xúc với Lãnh đạo Cục.
4. Tham mưu cho Lãnh đạo Cục và Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Cục, về quan hệ với giới báo chí và phản ứng của giới truyền thông (nếu có) với các chính sách của Ngành và về các hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Cục.
5. Thiết lập kênh thông tin với báo chí nhằm cung cấp và tiếp nhận thường xuyên phản ánh của xã hội về các hoạt động liên quan đến Ngành.
6. Đăng tải nội dung phát ngôn với báo chí trên Trang tin điện tử của Cục Hàng không Việt Nam.
Điều 8.Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc Cục
1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Cục có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn các nội dung thông tin phục vụ việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo đề nghị của Người có thẩm quyền phát ngôn.
2. Các cơ quan, đơn vị thuộc Cục có trách nhiệm thường xuyên theo dõi các bài viết được đăng tải trên các báo về những vấn đề liên quan tới các lĩnh vực quản lý nhà nước của Cục để kiểm tra, giải quyết bất cập (nếu có); đối với những bài có quan điểm, nhận định không đúng với quan điểm của Cục hoặc không phù hợp với quy định của pháp luật thì báo cáo ngay Lãnh đạo Cục, phối hợp với Chánh Văn phòng kịp thời thông tin lại nhằm định hướng đúng cho dư luận của xã hội.
3. Phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế phối hợp với Văn phòng Cục tổ chức giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật mới do Cục Hàng không Việt Nam chủ trì soạn thảo.
4. Các cơ quan, đơn vị thuộc Cục phối hợp với Phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế và các đơn vị có liên quan trong việc thu thập, xử lý thông tin và thực hiện các hoạt động có liên quan trong trường hợp người có thẩm quyền phát ngôn thực hiện phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí nước ngoài về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục Hàng không Việt Nam.
5. Tạp chí Hàng không Việt Nam đăng nội dung phát ngôn với báo chí trên ấn phẩm của Tạp chí Hàng không Việt Nam.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 9. Văn phòng Cục có trách nhiệm phổ biến, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế, báo cáo Lãnh đạo Cục.
Điều 10. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị thuộc Cục có trách nhiệm phổ biến, quán triệt Quy chế này tới cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên đơn vị mình; chịu trách nhiệm liên đới nếu cá nhân trong đơn vị vi phạm, đồng thời phản ánh, kiến nghị sửa đổi nếu thấy cần thiết.
Điều 11. Cán bộ,công chức, viên chức và nhân viên các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này./.

 
CỤC TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
Lại Xuân Thanh

 

thuộc tính Quyết định 2807/QĐ-CHK

Quyết định 2807/QĐ-CHK của Cục Hàng không Việt Nam về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cục Hàng không Việt Nam
Cơ quan ban hành: Cục Hàng không Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2807/QĐ-CHKNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lại Xuân Thanh
Ngày ban hành:25/06/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 2807/QĐ-CHK

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi