Quyết định 1358/QĐ-TTCP 2013 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1358/QĐ-TTCP

Quyết định 1358/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Thanh tra Chính phủ
Cơ quan ban hành: Thanh tra Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1358/QĐ-TTCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Huỳnh Phong Tranh
Ngày ban hành:20/06/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THANH TRA CHÍNH PHỦ
___________

Số: 1358/QĐ-TTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Thanh tra Chính phủ

__________

TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010;

Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2011;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2007, năm 2012;

Căn cứ Luật Báo chí năm 1989, được sửa đổi, bổ sung năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phquy định chi tiết thi hành Luật báo chí, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

Căn cứ Nghị định số 83/2012/NĐ-CP ngày 09/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-TTCP ngày 07/01/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp Thanh tra Chính phủ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Thanh tra Chính phủ”.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 2016/2007/QĐ-TTCP ngày 26/9/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, Chánh Thanh tra Bộ, cơ quan ngang bộ, Chánh Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lãnh đạo TTCP;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Văn phòng Chính ph;
- Lưu: VT

TỔNG THANH TRA


 Huỳnh Phong Tranh

 

 

THANH TRA CHÍNH PHỦ
___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

QUY CHẾ

Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Thanh tra Chính phủ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1358/QĐ-TTCP

ngày 20 tháng 6 năm 2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ)

 

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi phát ngôn và cung cấp thông tin

Quy chế này quy định về chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Thanh tra Chính phủ theo các quy định của pháp luật về báo chí và pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng và các quy định khác của pháp luật.

Điều 2. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Thanh tra Chính phủ

1. Tổng Thanh tra Chính phủ là người có thẩm quyền phát ngôn của Thanh tra Chính phủ, cung cấp thông tin cho báo chí hoặc cử người cung cấp thông tin cho báo chí (sau đây gọi tắt là Người phát ngôn) theo quy định của pháp luật.

2. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp là Người phát ngôn chính thức, cung cấp thông tin thường xuyên của Thanh tra Chính phủ.

Trong trường hợp cần thiết, Tổng Thanh tra Chính phủ ủy quyền cho Phó Tổng Thanh tra Chính phủ thay mặt Tổng Thanh tra Chính phủ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

3. Người phát ngôn của Thanh tra Chính phủ được nhân danh cơ quan Thanh tra Chính phủ trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

4. Những thông tin do Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn của Thanh tra Chính phủ cung cấp được coi là thông tin chính thức của Thanh tra Chính phủ.

5. Cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Thanh tra Chính phủ không được giao nhiệm vụ hoặc ủy quyền phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí thì không được nhân danh Thanh tra Chính phủ để phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí.

6. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Thanh tra Chính phủ được báo chí đề nghị trả lời phỏng vấn thì người được đnghị phỏng vn phải báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ (bằng văn bản) ghi rõ nội dung phỏng vấn và chỉ được trả lời phỏng vấn sau khi được Tng Thanh tra Chính phủ đng ý.

 

Chương II. PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

 

Điều 3. Phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ

1. Hàng tháng, Thanh tra Chính phủ cung cấp thông tin định kỳ về hoạt động thanh tra của Thanh tra Chính phủ trên Cng thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ “địa chỉ: http://thanhtra.gov.vn”.

2. Định kỳ 03 tháng 01 lần, Thanh tra Chính phủ tổ chức họp báo để cung cấp thông tin về hoạt động của Thanh tra Chính phủ cho báo chí. Thời gian cụ thể do Tổng Thanh tra Chính phủ quyết định.

Trong buổi họp báo, Người phát ngôn của Thanh tra Chính phủ cung cấp cho báo chí nhng thông tin sau:

a) Những hoạt động chủ yếu của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ;

b) Tình hình, kết quả hoạt động của Thanh tra Chính phủ và của ngành Thanh tra, bao gồm:

- Công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

- Hoạt động thanh tra; kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra;

- Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng;

3. Trong buổi họp báo, Người phát ngôn của Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm trả lời phỏng vấn của phóng viên báo chí. Trường hợp Người phát ngôn thấy nội dung phỏng vấn chưa có đủ thông tin để trả lời ngay hoặc có nội dung nhạy cảm thì được phép không trả lời trực tiếp tại buổi họp báo mà trả lời vào thời gian thích hp.

4. Nội dung tài liệu, báo cáo cung cấp tại buổi họp báo được đăng tải đầy đủ trên Cng thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ.

Điều 4. Phát ngôn, cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất

1. Trong thời gian giữa hai kỳ họp báo, khi thấy có những thông tin cần thiết cần phải được đăng tải kịp thời trên báo chí, Thanh tra Chính phủ sẽ tổ chức họp báo đột xuất hoặc gửi văn bản, cung cấp thông tin cho báo chí.

2. Trong trường hợp xảy ra những vụ việc cần có ngay ý kiến ban đầu của Thanh tra Chính phủ, Người phát ngôn của Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về các sự kiện, vấn đ liên quan đến vụ việc cho báo chí.

3. Khi cơ quan báo chí hoặc cơ quan quản lý nhà nước về báo chí có yêu cầu Thanh tra Chính phủ phát ngôn, cung cấp thông tin về các sự kiện, vấn đề có liên quan đến Thanh tra Chính phủ hoặc thuộc lĩnh vực quản lý của Thanh tra Chính phủ.

Điều 5. Các trường hợp Người phát ngôn được quyền từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Những vấn đề thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật của ngành Thanh tra và những vấn đề có liên quan đến an ninh quốc gia, về những vấn đề bí mật thuộc nguyên tắc và quy định của Đảng và những vấn đề không thuộc quyền hạn phát ngôn.

2. Các vụ việc đang trong quá trình thanh tra, kiểm tra giải quyết; các kết luận thanh tra và báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh đơn khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ, quy định của luật không cho phép hoặc khi chưa có ý kiến chỉ đạo xử lý của Thủ tướng Chính ph.

3. Những thông tin, tài liệu không thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Chính phủ.

4. Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Chuẩn bị nội dung và tổ chức cung cấp thông tin

1. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tng hợp chủ trì, phối hợp với Chánh Văn phòng, Vụ trưởng, Cục trưởng, thủ trưởng các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ chuẩn bị nội dung họp báo, nội dung trả lời những vấn đề báo chí yêu cầu và các nội dung khác theo chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ;

2. Các vụ, cục, đơn vị có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các nội dung thông tin phục vụ họp báo và cung cấp thông tin theo yêu cầu của Người phát ngôn.

3. Nội dung phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí phải trình Tổng Thanh tra Chính phủ duyệt trước khi công bố.

Điều 7. Thẩm quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của Người phát ngôn

Người phát ngôn của Thanh tra Chính phủ có thẩm quyền, trách nhiệm sau:

1. Yêu cầu các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ cung cấp thông tin, tiếp nhận thông tin, tập hợp thông tin và tổ chức cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất theo Quy định tại các Điều 3 và 4 Quy chế này.

2. Khi nhận được những ý kiến, kiến nghị đã đăng, phát trên báo chí, phát thanh, truyền hình liên quan đến hoạt động của Thanh tra Chính phủ, Người phát ngôn có quyền yêu cu các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ cung cp thông tin để trả lời cho báo chí theo quy định của Luật Báo chí.

3. Yêu cầu các cơ quan báo chí cải chính đối với những tin, bài đã đăng, tải có nội dung sai sự thật liên quan, không chuẩn xác liên quan đến hoạt động của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra.

4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng Thanh tra Chính phủ về nội dung phát ngôn, thông tin cung cấp cho báo chí.

 

Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Thanh tra Chính phủ vi phạm các quy định tại Quy chế này, thì tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả gây ra sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định hiện hành.

2. Thanh tra Bộ, cơ quan ngang bộ, Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ Quy chế này, xây dựng Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin của đơn vị mình cho tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan.

3. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp có trách nhiệm kiểm tra, báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ việc thực hiện và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Quy chế phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tế.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi