Quyết định 1044/QĐ-BTTTT 2022 Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

________

Số: 1044/QĐ-BTTTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ

_________

B TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số hoặc Chiến lược) theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 2. Các đơn vị thuộc Bộ được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại Kế hoạch này có trách nhiệm xây dựng, trình phê duyệt kế hoạch triển khai chi tiết, lập dự toán đăng ký nhu cầu kinh phí và tổ chức thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiến độ theo yêu cầu.
Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm xem xét, thẩm định, báo cáo Lãnh đạo Bộ cấp kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thực hiện Chiến lược trên cơ sở thực tế tình hình quản lý ngân sách của Bộ và theo quy định của pháp luật; hướng dẫn cụ thể các đơn vị thuộc Bộ trong việc lập dự toán và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.
Văn phòng Bộ hỗ trợ Vụ Quản lý doanh nghiệp và các Vụ trong triển khai thủ tục giải ngân thực hiện các nhiệm vụ do các Vụ chủ trì liên quan đến kinh phí do ngân sách nhà nước cấp.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông có tên tại Kế hoạch và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các thành viên UBQG về CPĐT và Tổ công tác;
- Bộ TT&TT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng; các cơ quan, đơn vị trực thuộc; cổng TTĐT Bộ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Đơn vị chuyên trách CNTT các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước;
- Lưu: VT, QLDN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Huy Dũng

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

_________

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH T SỐ VÀ XÃ HỘI S ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 THEO QUYẾT ĐỊNH S 411/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định 1044/QĐ-BTTTT ngày 07 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

__________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông trong Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 411/QĐ- TTg ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Quyết định số 411/QĐ-TTg).

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của lãnh đạo các cấp, các ngành, cả trong khu vực công và khu vực tư để triển khai Chiến lược, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số trên toàn quốc.

2. Yêu cầu

- Xác định đầy đủ, cụ thể các nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông, ngành Thông tin và Truyền thông cần triển khai thực hiện theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

- Các nhiệm vụ được xác định có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình thực hiện và bảo đảm tính khả thi.

- Phân công trách nhiệm thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ các đơn vị; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời giữa các đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

II. PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện Chiến lược

Xây dựng văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao trong Chiến lược theo Quyết định số 411/QĐ-TTg phù hợp chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực, địa bàn quản lý.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Quản lý doanh nghiệp.

- Thời gian hoàn thành: hàng năm.

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản hướng dẫn, đôn đốc.

2. Thực hiện các nhiệm vụ phát triển nền móng kinh tế số và xã hội số

Triển khai các nhiệm vụ cụ thể được giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm phát triển nền móng kinh tế số và xã hội số, chi tiết tại Phần A, Phụ lục I kèm theo Kế hoạch này.

- Đơn vị chủ trì: phân công cụ thể tại Phần A, Phụ lục I.

- Đơn vị điều phối, đôn đốc: Vụ Quản lý doanh nghiệp;

- Thời gian hoàn thành: theo tiến độ cụ thể tại Phụ lục I.

- Kết quả, sản phẩm: kết quả cụ thể từng nhiệm vụ tại Phần A, Phụ lục I.

3. Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế số và xã hội số trong các ngành, lĩnh vực và tại các địa phương

3.1. Phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế số và xã hội số trong các ngành, lĩnh vực và tại các địa phương; tháo gỡ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho các bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Quản lý doanh nghiệp, Cục Tin học hoá và các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan.

- Thời gian hoàn thành: hàng năm.

- Kết quả, sản phẩm: các hoạt động phối hợp, hỗ trợ; văn bản hướng dẫn.

3.2. Phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ phát triển các yếu tố nền móng kinh tế số và xã hội số trong các ngành, lĩnh vực và tại các địa phương.

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị được phân công chủ trì thực hiện nhiệm vụ phát triển nền móng kinh tế số và xã hội số tại Phụ lục I kèm theo Kế hoạch này.

- Đơn vị điều phối, đôn đốc: Vụ Quản lý doanh nghiệp;

- Thời gian hoàn thành: hàng năm.

- Kết quả, sản phẩm: các hoạt động phối hợp, hỗ trợ; văn bản hướng dẫn.

4. Thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số

Triển khai các nhiệm vụ thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số cụ thể trong Chiến lược, chi tiết như phân công tại Phụ lục II kèm theo Kế hoạch này.

- Đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông thúc đẩy phát triển và sử dụng đối với từng nền tảng số: như phân công cụ thể tại Phụ lục II kèm theo Kế hoạch này.

- Đơn vị điều phối, đôn đốc: Vụ Quản lý doanh nghiệp;

- Thời gian hoàn thành: theo tiến độ cụ thể tại Phụ lục II kèm theo Kế hoạch này.

- Kết quả, sản phẩm: Các nền tảng số được đánh giá, công bố và thúc đẩy phát triển, sử dụng rộng rãi.

5. Thực hiện các nhiệm vụ triển khai giải pháp phát triển kinh tế số và xã hội số

Triển khai các nhiệm vụ cụ thể được giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế số và xã hội số, chi tiết tại Phần B, Phụ lục I kèm theo Kế hoạch này.

- Đơn vị chủ trì: phân công cụ thể tại Phần B, Phụ lục I.

- Đơn vị điều phối, đôn đốc: Vụ Quản lý doanh nghiệp;

- Thời gian hoàn thành: theo tiến độ cụ thể tại Phần B, Phụ lục I.

- Kết quả, sản phẩm: kết quả cụ thể từng nhiệm vụ tại Phần B, Phụ lục I.

6. Thực hiện nhiệm vụ khảo sát, thu thập, thống kê, đo lường phát triển kinh tế số và xã hội s

6.1. Thực hiện nhiệm vụ khảo sát, thu thập, thống kê, đo lường các chỉ tiêu phát triển kinh tế số.

- Đơn vị chủ trì, đầu mối tổng hợp: Vụ Quản lý doanh nghiệp.

- Thời gian hoàn thành: hàng năm.

- Kết quả: Báo cáo về số liệu đo lường các chỉ tiêu phát triển kinh tế số được công bố.

6.2. Thực hiện nhiệm vụ khảo sát, thu thập, thống kê, đo lường các chỉ tiêu phát triển xã hội số.

- Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian hoàn thành: hàng năm.

- Kết quả: Báo cáo về số liệu đo lường các chỉ tiêu phát triển xã hội số được công bố.

7. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, triển lãm về phát triển kinh tế số, xã hội số

7.1. Tổ chức Diễn đàn quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Quản lý doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Kết quả, sản phẩm: Diễn đàn quốc gia được tổ chức thường niên.

7.2. Tổ chức các Hội nghị sơ kết, tổng kết triển khai thực hiện Chiến lược hàng năm.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Quản lý doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Kết quả, sản phẩm: Hội nghị sơ kết, tổng kết được tổ chức thường niên.

7.3. Phối hợp với các bộ, nghành, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo, các sự kiện, triển lãm trong nước và quốc tế về phát triển kinh tế số, xã hội số

- Đơn vị chủ trì: Vụ Quản lý doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Kết quả, sản phẩm: diễn đàn, hội nghị, hội thảo, các sự kiện, triển lãm

8. Giám sát, kiểm tra và sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chiến lược

8.1. Tổ chức các đoàn giám sát, kiểm tra thực hiện Chiến lược tại các bộ, ngành, địa phương.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Quản lý doanh nghiệp, Cục Tin học hoá.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Kết quả, sản phấm: các đoàn giám sát, kiếm tra tại các bộ, tỉnh.

8.2. Nghiên cứu, khảo sát, tổng hợp thông tin, dữ liệu xây dựng Báo cáo phát triển kinh tế số và xã hội số quốc gia.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Quản lý doanh nghiệp.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan thuộc bộ, các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Kết quả, sản phẩm: Báo cáo phát triển kinh tế số và xã hội số quốc gia.

8.3. Tổ chức thực hiện sơ kết hàng năm tình hình thực hiện Chiến lược

Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty nhà nước hàng năm triển khai sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược trong ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý, báo cáo kết quả gửi Bộ Thông tin và Truyền thông; Tổng hợp, thu thập thông tin, dữ liệu, xây dựng Báo cáo sơ kết và tổ chức sơ kết tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Quản lý doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

- Kết quả, sản phẩm: Báo cáo và tổ chức sơ kết tình hình thực hiện Chiến lược.

8.4. Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chiến lược vào năm 2025.

Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty nhà nước triển khai tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược trong ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý giai đoạn 2021-2025, báo cáo kết quả gửi Bộ Thông tin và Truyền thông; Tổng hợp, thu thập thông tin, dữ liệu, xây dựng Báo cáo tổng kết và tổ chức tổng kết tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số xã hội số giai đoạn 2021-2025.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Quản lý doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2025.

- Kết quả, sản phẩm: Báo cáo tổng kết và tổ chức tổng kết tình hình thực hiện Chiến lược giai đoạn 2021-2025.

8.5. Biểu dương, tôn vinh và khen thưởng điển hình phát triển kinh tế số và xã hội số.

Tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến có cách làm hay, sáng kiến có giá trị trong thực hiện phát triển kinh tế số, xã hội số.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Thi đua - Khen thưởng.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Quản lý doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Kết quả, sản phẩm: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến có cách làm hay, sáng kiến có giá trị trong phát triển kinh tế số, xã hội số được cấp có thẩm quyền biểu dương, tôn vinh, khen thưởng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KINH PHÍ

1. Vụ Quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm điều phối, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này. Tổng hợp đăng ký thực hiện Kế hoạch và kết quả thực hiện Kế hoạch hàng năm, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm xem xét, thẩm định, báo cáo Lãnh đạo Bộ cấp kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thực hiện Chiến lược trên cơ sở thực tế tình hình quản lý ngân sách của Bộ và theo quy định của pháp luật; hướng dẫn cụ thể các đơn vị thuộc Bộ trong việc lập dự toán và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

3. Các đơn vị thuộc Bộ được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại Kế hoạch này có trách nhiệm xây dựng, phê duyệt kế hoạch triển khai chi tiết, lập dự toán đăng ký nhu cầu kinh phí và tổ chức thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiến độ theo yêu cầu.

4. Văn phòng Bộ hỗ trợ Vụ Quản lý doanh nghiệp và các Vụ trong triển khai thủ tục giải ngân thực hiện các nhiệm vụ do các Vụ chủ trì liên quan đến kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí khác theo quy định.

5. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn tài trợ và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật./.

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 
 
 

PHỤ LỤC I

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ VÀ XÃ HỘI SỐ
(Kèm theo Quyết định số 1044/QĐ-BTTTT ngày 07 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

TT

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Kết quả cần đạt

Tiến độ thực hiện

Thời gian hoàn thành

A

PHÁT TRIỂN NỀN MÓNG CHO KINH TẾ SỐ VÀ XÃ HỘI SỐ

I

Hoàn thiện thể chế

1

Xây dựng, trình ban hành Luật Giao dịch điện tử.

Vụ QLDN

Luật được trình Quốc hội phê duyệt

2022 - 2023

Quý II 2023

2

Nghiên cứu, xây dựng nghị định quy định quản lý và phát triển kinh tế số nền tảng, hoạt động của các nền tảng số, dịch vụ số và giao dịch trực tuyến.

Vụ QLDN

Nghị định được phê duyệt trình Chính phủ

2022 - 2023

Quý IV 2023

3

Xây dựng, trình Chính phủ và tổ chức triển khai khung pháp lý thử nghiệm có kiểm soát (sand box) về công nghệ số.

Vụ CNTT

Văn bản được xây dựng và trình phê duyệt

2022 - 2023

Quý IV 2023

4

Nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, pháp luật cho kinh tế số và xã hội số. Xây dựng, ban hành, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế số và xã hội số.

Vụ QLDN

Các văn bản, hướng dẫn, tiêu chuẩn, quy chuẩn về kinh tế số, xã hội số được ban hành

Hàng năm

2022 - 2025

II

Phát triển hạ tầng

1

Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Chiến lược phát triển hạ tầng số.

Cục Viễn thông

Chiến lược được phê duyệt trình TTgCP

2022

Quý IV 2022

2

Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Chiến lược phát triển bưu chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Vụ Bưu chính

Chiến lược được phê duyệt trình TTgCP

2022

Quý II 2022

3

Đẩy mạnh phát triển hạ tầng kết nối số cho người dân; phủ mạng cáp quang, mạng di động băng rộng đến tất cả các thôn, bản, khu vực dân sinh; tăng nhanh tỷ lệ người dùng Internet, đặc biệt ở khu vực nông thôn; nâng cao dung lượng kết nối và chất lượng dịch vụ mạng.

Cục Viễn thông

Đạt các mục tiêu cơ bản về xã hội số tại mục III.2.a Quyết định 411/QĐ-TTg

2022 - 2025

Theo kế hoạch hàng năm

III

Phát triển nền tảng số

 

 

 

 

1

Xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển từng nền tảng số được giao tại Quyết định 411 (chi tiết tại Phụ lục II)

Các đơn vị đầu mối thúc đẩy tại Phụ lục II

Kế hoạch được phê duyệt và triển khai

2022 -2025

Theo kế hoạch hàng năm

2

Định kỳ cập nhật danh mục nền tảng số quốc gia ưu tiên phát triển

Vụ QLDN và các đơn vị đầu mối thúc đẩy nền tảng số

Danh mục cập nhật

2022 -2025

Hàng năm

3

Triển khai Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số đã được phê duyệt tại Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022

Vụ QLDN và các đơn vị liên quan tại Quyết định số 186

Chương trình được triển khai

2022 -2025

Theo tiến độ từng nhiệm vụ

4

Xây dựng, ban hành tiêu chí đánh giá và tổ chức đánh giá, công nhận nền tảng số đáp ứng tiêu chí theo yêu cầu

Viện CNPM&NDS;

Các đơn vị đầu mối thúc đẩy nền tảng số

Nền tảng số được đánh giá, công nhận

2022 - 2025

Hàng năm

5

Tổ chức công bố, tập huấn, hướng dẫn sử dụng và tuyên truyền, phổ biển rộng rãi các nền tảng số đáp ứng tiêu chí theo yêu cầu

Vụ QLDN và các đơn vị đầu mối thúc đẩy nền tảng số

Lễ công bố, chương trình tập huấn, sự kiện truyền thông về nền tảng

2022 - 2025

Hàng năm

6

Xây dựng, vận hành cổng thông tin nền tảng số quốc gia; Tổ chức khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu thúc đẩy phát triển, hỗ trợ sử dụng các nền tảng số.

Vụ QLDN

Cổng thông tin nền tảng số

2022 - 2025

Quý IV 2022: Xây dựng Cổng thử nghiệm; 2023-2025: chính thức vận hành Cổng

IV

Phát triển dữ liệu số

 

 

 

 

1

Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Chiến lược dữ liệu quốc gia

Viện Chiến lược

Chiến lược được phê duyệt trình TTgCP

2022

Quý IV 2022

2

Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định, chính sách về tài sản dữ liệu, mua, bán dữ liệu, dịch vụ dữ liệu

Viện Chiến lược; Vụ QLDN

Văn bản, chính sách được xây dựng và trình

2022-2023

Quý IV 2023

3

Rà soát, sửa đổi quy định, chính sách về tài chính, phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp, kết nối chia sẻ dữ liệu

Viện Chiến lược;

Cục THH

Văn bản, chính sách được xây dựng và trình

2022-2023

Quý IV 2023

4

Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch hành động phát triển dữ liệu và phát triển nhân lực dữ liệu

Viện Chiến lược; Vụ QLDN

Kế hoạch được xây dựng và triển khai

2022-2023

Quý I 2023

V

Đảm bảo an toàn thông tin mạng

 

 

 

 

1

Xây dựng, trình phê duyệt Chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia

Cục ATTT

Chiến lược được phê duyệt trình TTgCP

2022

Quý II 2023

2

Hướng dẫn, tổ chức triển khai bảo đảm toàn thông tin mạng mặc định ngay từ khâu thiết kế, xây dựng khi phát triển các hạ tầng số, nền tảng số

Cục ATTT

Văn bản hướng dẫn, quy định ATTTM trong thiết kế, xây dựng hạ tầng số, nền tảng số

2022 - 2025

Theo kế hoạch hàng năm

3

Phát triển hệ sinh thái sản phẩm An toàn thông tin mạng Việt Nam”

Cục ATTT

Hệ sinh thái sản phẩm an toàn thông tin mạng Việt Nam đạt 100% chủng loại

2022 - 2025

Theo kế hoạch hàng năm

4

Phối hợp với Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam đánh giá, công bố, vinh danh các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng Việt Nam tiêu biểu, chất lượng cao

Cục ATTT

Các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin chất lượng cao được công bố

2022 - 2025

Theo kế hoạch hàng năm

5

Đánh giá, công bố các sản phẩm, dịch vụ An toàn thông tin mạng Việt Nam đáp ứng được yêu cầu và ưu tiên sử dụng

Cục ATTT

Các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng Việt Nam được đánh giá, công bố

2022 - 2025

Theo kế hoạch hàng năm

6

Xây dựng và tổ chức triển khai hệ sinh thái tín nhiệm an toàn thông tin mạng

Cục ATTT

Gán nhãn tín nhiệm an toàn thông tin mạng theo đề nghị của chủ quản website

2022 - 2025

Theo kế hoạch hàng năm

7

Tổ chức triển khai ký số từ xa theo hướng ưu tiên phổ cập việc sử dụng chữ ký số cá nhân cho người dân; Triển khai các giải pháp để hỗ trợ, miễn giảm

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia

Chữ ký số cá nhân được phổ cập, giảm giá

2022 - 2023

Quý IV 2023

 

 

 

PHỤ LỤC II

PHÂN CÔNG ĐẦU MỐI THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN VÀ SỬ DỤNG CÁC NỀN TẢNG SỐ TRONG CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ VÀ XÃ HỘI SỐ
(Kèm theo Quyết định số 1044/QĐ-BTTTT ngày 07 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

TT

Nền tảng số

Đơn vị đầu mối thúc đẩy của Bộ TT&TT

Cơ quan chủ quản phát triển nền tảng

Tiến độ thực hiện

Thời gian ban hành kế hoạch phát triển nền tảng

1

Nền tảng địa chỉ số.

Vụ QLDN / Tổng công ty VNPost

Bộ TT&TT

2022 - 2025 (theo KH phát triển nền tảng)

Quý II 2022

2

Nền tảng bản đồ số.

Vụ QLDN / Tổng công ty VNPost

Bộ TN&MT /

Bộ TT&TT

2022 - 2025 (theo KH phát triển nền tảng)

Quý III 2022

3

Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu quốc gia

Cục Tin học hóa

Bộ TT&TT

2022 - 2023 (theo KH phát triển nền tảng)

Quý II 2022

4

Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu tập trung cấp bộ, ngành, địa phương

Cục Tin học hóa

Các Bộ, ngành, địa phương

2022 - 2023 (theo KH phát triển nền tảng)

Quý II 2022

5

Nền tảng an toàn thông tin mạng

Cục ATTT

Các doanh nghiệp nòng cốt

2022 - 2023 (theo KH phát triển nền tảng)

Quý IV 2023

6

Nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Cục Tin học hóa

Bộ Công an

2022 (theo KH phát triển nền tảng)

Theo kế hoạch của cơ quan chủ trì

7

Nền tảng định danh người dân và xác thực điện tử

Trung tâm NEAC

Bộ Công an

2022 - 2023

Theo kế hoạch của cơ quan chủ trì

8

Nền tảng số kết nối các cơ sở đào tạo với các doanh nghiệp

Cục Tin học hóa

Bộ GD&ĐT

2022 - 2023

Theo kế hoạch của cơ quan chủ trì

9

Nền tảng tài nguyên giáo dục mở

Cục Tin học hóa

Bộ GD&ĐT

2022 - 2023

Theo kế hoạch của cơ quan chủ trì

10

Nền tảng quản lý nội dung học tập

Cục Tin học hóa

Bộ GD&ĐT

2022 - 2023

Theo kế hoạch của cơ quan chủ trì

11

Nền tảng quản lý học tập quốc gia

Cục Tin học hóa

Bộ GD&ĐT

2022 - 2023

Theo kế hoạch của cơ quan chủ trì

12

Nền tảng lưu trữ hồ sơ số trong suốt quá trình học tập

Cục Tin học hóa

Bộ GD&ĐT

2022 - 2023

Theo kế hoạch của cơ quan chủ trì

13

Nền tảng sát hạch trực tuyến đánh giá, đo lường kỹ năng số

Vụ QLDN

Bộ TT&TT

2022 - 2023

Quý IV 2023

14

Nền tảng học trực tuyến mở (MOOC) về kỹ năng số

Cục Tin học hóa,

Tổng công ty VTC

Bộ TT&TT

2022

Quý IV 2022

15

Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến người dân

Cục Tin học hóa,

Cục TTCS

Bộ TT&TT

2022 - 2023

Quý IV 2023

16

Nền tảng quản trị tổng thể

Vụ CNTT

Các doanh nghiệp nòng cot

2022 - 2025

Theo kế hoạch của cơ quan chủ trì

17

Nền tảng kế toán dịch vụ

Vụ CNTT

Các doanh nghiệp nòng cốt

2022 - 2023

Theo kế hoạch của cơ quan chủ trì

18

Nền tảng tối ưu hóa chuỗi cung ứng

Vụ QLDN

Các doanh nghiệp nòng cốt

2022 - 2025

Theo kế hoạch của cơ quan chủ trì

19

Nền tảng thương mại số nông nghiệp

Viện CNPM&NDS

Các doanh nghiệp nòng cốt

2022 - 2023

Theo kế hoạch của cơ quan chủ trì

20

Nền tảng trí tuệ nhân tạo

Viện CNPM&NDS

Các doanh nghiệp nòng cốt

2022 - 2025

Theo kế hoạch của cơ quan chủ trì

21

Nền tảng trợ lý ảo

Viện CNPM&NDS

Các doanh nghiệp nòng cốt

2022 - 2023

Theo kế hoạch của cơ quan chủ trì

22

Nền tảng thiết bị IoT của Việt Nam

Vụ CNTT, Cục Viễn thông

Các doanh nghiệp nòng cốt

2022 - 2025

Theo kế hoạch của cơ quan chủ trì

23

Nền tảng hóa đơn điện tử quốc gia

Trung tâm NEAC

Bộ Tài chính

2022 - 2023

Theo kế hoạch của cơ quan chủ trì

24

Nền tảng số phục vụ nhu cầu của người nông dân

Viện CNPM&NDS

Bộ NN&PTNT

2022 - 2025

Theo kế hoạch của cơ quan chủ trì

25

Nền tảng dữ liệu số nông nghiệp

Viện CNPM&NDS

Bộ NN&PTNT

2022 - 2023

Theo kế hoạch của cơ quan chủ trì

26

Nền tảng số kết nối người nông dân với chuyên gia nông nghiệp

Cục Tin học hóa

Bộ NN&PTNT

2022 - 2023

Theo kế hoạch của cơ quan chủ trì

27

Nền tảng truy xuất nguồn gốc nông sản

Trung tâm NEAC

Bộ NN &PTNT

2022 - 2025

Theo kế hoạch của cơ quan chủ trì

 

28

Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa

Cục Tin học hóa

Bộ Y tế

2022 - 2023

Theo kế hoạch của cơ quan chủ trì

29

Nền tảng quản lý đơn thuốc điện tử quốc gia

Cục Tin học hóa

Bộ Y tế

2022 - 2023

Theo kế hoạch của cơ quan chủ trì

30

Nền tảng quản trị y tế thông minh

Cục Tin học hóa

Bộ Y tế

2022 - 2025

Theo kế hoạch của cơ quan chủ trì

31

Nền tảng quản lý xét nghiệm thống nhất toàn quốc

Cục Tin học hóa

Bộ Y tế

2022 - 2023

Theo kế hoạch của cơ quan chủ trì

32

Nền tảng quản lý tiêm chủng thống nhất toàn quốc

Cục Tin học hóa

Bộ Y tế

2022 - 2025

Theo kế hoạch của cơ quan chủ trì

33

Nền tảng quản lý thông tin y tế cơ sở thống nhất toàn quốc

Cục Tin học hóa

Bộ Y tế

2022 - 2023

Theo kế hoạch của cơ quan chủ trì

34

Nền tảng quản lý trạm y tế xã toàn quốc

Cục Tin học hóa

Bộ Y tế

2022 - 2025

Theo kế hoạch của cơ quan chủ trì

35

Nền tảng hồ sơ sức khỏe cá nhân

Cục Tin học hóa

Bộ Y tế

2022 - 2023

Theo kế hoạch của cơ quan chủ trì

36

Nền tảng hỗ trợ tư vấn sức khỏe trực tuyến

Cục Tin học hóa

Các doanh nghiệp nòng cốt

2022 - 2025

Theo kế hoạch của cơ quan chủ trì

37

Nền tảng số kết nối các chuyên gia trong lĩnh vực y tế

Cục Tin học hóa

Bộ Y tế

2022 - 2023

Theo kế hoạch của cơ quan chủ trì

38

Nền tảng số về an toàn thực phẩm

Cục Tin học hóa

Bộ y tế và Các doanh nghiệp nòng cốt

2022 - 2023

Theo kế hoạch của cơ quan chủ trì

39

Nền tảng số quản lý môi trường y tế

Cục Tin học hóa

Bộ Y tế

2022 - 2025

Theo kế hoạch của cơ quan chủ trì

40

Nền tảng dạy, học trực tuyến

Cục Tin học hóa

Bộ GD&ĐT

2022 - 2023

Theo kế hoạch của cơ quan chủ trì

41

Nền tảng đại học số

Cục Tin học hóa

Bộ GD&ĐT

2022 - 2025

Theo kế hoạch của cơ quan chủ trì

42

Nền tảng dữ liệu số về lao động, việc làm và an sinh xã hội

Vụ QLDN

Bộ LĐTB&XH

2022 - 2023

Theo kế hoạch của cơ quan chủ trì

43

Nền tảng hợp đồng lao động điện tử

Vụ QLDN

Các doanh nghiệp nòng cốt

2022 - 2025

Theo kế hoạch của cơ quan chủ trì

44

Nền tảng thương mại điện tử

Vụ QTDN

Các doanh nghiệp nòng cốt

2022 - 2023

Theo kế hoạch của cơ quan chủ trì

45

Nền tảng số kết nối doanh nghiệp sản xuất với các chuyên gia công nghệ và các nhà cung cấp giải pháp chuyên nghiệp

Vụ QLDN

Bộ CT và Các doanh nghiệp nòng cốt

2022 - 2025

Theo kế hoạch của cơ quan chủ trì

46

Nền tảng số kết nối cung và cầu về du lịch

Vụ QLDN

Bộ VHTT&DL và Các doanh nghiệp nòng cốt

2022 - 2023

Theo kế hoạch của cơ quan chủ trì

 

47

Nền tảng dữ liệu số du lịch

Vụ QLDN

Tổng cục Du lịch

2022 - 2023

Theo kế hoạch của cơ quan chủ trì

48

Nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch

Vụ QLDN

Tổng cục Du lịch và Các doanh nghiệp nòng cốt

2022 - 2025

Theo kế hoạch của cơ quan chủ trì

49

Nền tảng mô hình hóa đa chiều phục vụ phát triển bảo tàng số

Viện

CNPM&NDS

Bộ VHTT&DL

2022 - 2023

Theo kế hoạch của cơ quan chủ trì

50

Nền tảng dữ liệu số ngành tài nguyên và môi trường

Cục Tin học hóa

Bộ TN&MT

2022 - 2025

Theo kế hoạch của cơ quan chủ trì

51

Nền tảng dữ liệu đất đai quốc gia

Cục Tin học hóa

Bộ TN&MT

2022 - 2023

Theo kế hoạch của cơ quan chủ trì

52

Nền tảng bản đồ số quốc gia mở

Vụ QLDN

Bộ TN&MT và các doanh nghiệp nòng cốt

2022 - 2025

Theo kế hoạch của cơ quan chủ trì

53

Nền tảng truyền hình số (trực tuyến)

Cục PTTH&TTĐT

Đài Truyền hình Việt Nam VTV

2022 - 2023

Theo kế hoạch của cơ quan chủ trì

54

Nền tảng phát thanh số (trực tuyến)

Cục PTTH&TTĐT

Đài tiếng nói

Việt Nam VOV

2022 - 2025

Theo kế hoạch của cơ quan chủ trì

thuộc tính Quyết định 1044/QĐ-BTTTT

Quyết định 1044/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1044/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Huy Dũng
Ngày ban hành:07/06/2022Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Phấn đấu đạt 100% chủng loại sản phẩm an toàn thông tin mạng năm 2025

Ngày 07/6/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ra Quyết định 1044/QĐ-BTTTT về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, Cục Viễn thông chủ trì đẩy mạnh phát triển hạ tầng kết nối số cho người dân; phủ mạng cáp quang, mạng di động băng rộng đến tất cả các thông, bản khu vực dân sinh; tăng nhanh tỷ lệ người dùng Internet, đặc biệt ở khu vực nông thôn; nâng cao dung lượng kết nối và chất lượng dịch vụ mạng.

Ngoài ra, Cục An toàn thông tin cần phát triển hệ sinh thái sản phẩm An toàn thông tin mạng đạt 100% chủng loại từ 2022 – 2025; đồng thời xây dựng và tổ chức triển khai hệ sinh thái tín nhiệm an toàn thông tin mạng.

Bên cạnh đó, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia sẽ tổ chức triển khai ký số từ xa theo hướng ưu tiên phổ cập việc sử dụng chữ ký số cá nhân cho người dân; Triển khai các giải phải để hỗ trợ, miễn giảm;…

Kế hoạch được đề ra nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông trong Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Kinh phí thực hiện sẽ được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước, nguồn tài trợ và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1044/QĐ-BTTTT tại đây

tải Quyết định 1044/QĐ-BTTTT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi