Nghị định 98/CP của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 98/CP NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 1997 BAN HÀNH "QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM LIÊN QUAN
ĐẾN NƯỚC NGOÀI"

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989;

Để tăng cường quản lý và đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin và Bộ trưởng Bộ ngoại giao,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1.- Ban hành kèm theo Nghị định này:

"Quy chế hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài".

 

Điều 2.-

1. Cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam; người đứng đầu cơ quan báo chí, tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam; nhà báo Việt Nam; phóng viên, biên tập viên của cơ quan báo chí Việt Nam; người nước ngoài làm việc tại cơ quan báo chí Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài có trách nhiệm chấp hành Quy chế này.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của Quy chế này thì tuỳ theo mức độ vi phạm, sẽ bị xử lý theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

 

Điều 3.- Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Những quy định trước đây trái với Quy chế ban hành kèm theo Nghị định này đều bãi bỏ.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có trách nhiệm ra Thông tư hướng dẫn thi hành Quy chế ban hành kèm theo Nghị định này trước ngày 30 tháng 9 năm 1997.

 

Điều 4.- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM
LIÊN QUAN ĐẾN NƯỚC NGOÀI

(Ban hành kèm theo Nghị định số 98/CP ngày 13 tháng 9 năm 1997 của Chính phủ)

 

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1.- Các hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài nêu trong Quy chế này gồm:

1. Phát hành báo chí, phát sóng chương trình phát thanh truyền hình Việt Nam ra nước ngoài;

2. Thành lập cơ quan báo chí của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; in báo chí, phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình Việt Nam ở nước ngoài;

3. Cử nhà báo, phóng viên ra nước ngoài;

4. Lập Văn phòng đại diện của báo chí Việt Nam ở nước ngoài;

5. Cung cấp tin, bài, hình, ảnh cho báo chí nước ngoài;

6. Hoạt động hợp tác của báo chí Việt Nam với nước ngoài;

7. Thuê chuyên gia, cộng tác viên nước ngoài.

 

Điều 2.- Đối tượng áp dụng của Quy chế này bao gồm:

1. Cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam;

2. Người đứng đầu cơ quan báo chí, tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam;

3. Nhà báo Việt Nam (theo quy định tại Điều 14 của Luật Báo chí);

4. Phóng viên, biên tập viên của cơ quan báo chí Việt Nam;

5. Người nước ngoài làm việc tại cơ quan báo chí, tổ chức báo chí Việt Nam;

6. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài.

 

Điều 3.- Bộ Văn hoá - Thông tin nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi là Bộ Văn hoá - Thông tin) là cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước các hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài và cho phép các hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài nêu tại Điều 1 của Quy chế này. Bộ Văn hoá - Thông tin phải có quy chế trao đổi ý kiến với các cơ quan chức năng của Đảng về các hoạt động.

 

Điều 4.- Mọi hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài của các đối tượng nêu tại Điều 2 của Quy chế này phải được tiến hành phù hợp với khoản 5 Điều 6 và Điều 10 của Luật Báo chí và các quy định khác của pháp luật Việt Nam.

 

CHƯƠNG II
PHÁT HÀNH BÁO CHÍ, PHÁT SÓNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI

 

Điều 5.-

1. Việc phát hành báo chí, phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình Việt Nam ra nước ngoài phải xin phép Bộ Văn hoá - Thông tin. Hồ sơ xin phép theo quy định của Bộ Văn hoá - Thông tin.

2. Việc đưa thông tin lên mạng INTERNER Việt Nam thực hiện theo "Quy chế tạm thời về quản lý, thiết lập, sử dụng mạng INTERNET ở Việt Nam" ban hành kèm theo Nghị định số 21/CP ngày 5 tháng 3 năm 1997 và các Thông tư hướng dẫn tiếp theo.

 

Điều 6.-

1. Bộ Văn hoá - Thông tin cấp giấy phép phát hành báo chí, phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình Việt Nam ra nước ngoài trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong trường hợp từ chối cấp giấy phép thì Bộ Văn hoá - Thông tin phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức xin cấp phép và phải nêu rõ lý do trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Sau 90 ngày kể từ ngày ghi trong giấy phép, nếu hoạt động đã xin phép không được triển khai, giấy phép sẽ mặc nhiên hết hiệu lực.

3. Cơ quan, tổ chức được cấp phép phải thực hiện đúng những điều ghi trong giấy phép; nếu muốn thay đổi điều nào thì phải xin phép lại.

 

CHƯƠNG III
THÀNH LẬP CƠ QUAN BÁO CHÍ CỦA CƠ QUAN
ĐẠI DIỆN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI; IN BÁO CHÍ, PHÁT SÓNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
Ở NƯỚC NGOÀI

 

Điều 7.- Việc thành lập cơ quan báo chí của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; in báo chí, phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình Việt Nam ở nước ngoài phải phù hợp với pháp luật của nước sở tại và được tiến hành theo các quy định của Quy chế này và của Luật Báo chí Việt Nam.

 

Điều 8.-

1. Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài muốn thành lập cơ quan báo chí; cơ quan, tổ chức muốn in báo chí, phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình Việt Nam ở nước ngoài, sau khi có ý kiến đồng ý của Bộ Ngoại giao Việt Nam, phải xin phép Bộ Văn hoá - Thông tin Việt Nam. Hồ sơ xin phép theo quy định của Bộ Văn hoá - Thông tin Việt Nam.

2. Bộ Văn hoá - Thông tin cấp giấy phép thành lập cơ quan báo chí của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; in báo chí, phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình Việt Nam ở nước ngoài trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong trường hợp từ chối cấp giấy phép thì Bộ Văn hoá - Thông tin phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức xin cấp phép và phải nêu rõ lý do trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3. Cơ quan, tổ chức được cấp phép phải thực hiện đúng những điều ghi trong giấy phép; nếu muốn thay đổi điều nào thì phải xin phép lại.

 

Điều 9.- Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có cơ quan báo chí phải bảo đảm:

1. Chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của cơ quan báo chí của mình;

2. Định kỳ thông báo cho Bộ Văn hoá - Thông tin và cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước sở tại về tình hình hoạt động của cơ quan báo chí.

 

CHƯƠNG IV
CỬ NHÀ BÁO, PHÓNG VIÊN RA NƯỚC NGOÀI

 

Điều 10.-

1. Cơ quan báo chí, tổ chức Hội Nhà báo muốn cử nhà báo, phóng viên ra nước ngoài hoạt động báo chí phải hỏi ý kiến và gửi hồ sơ đến Bộ Văn hoá - Thông tin. Hồ sơ theo quy định của Bộ Văn hoá - Thông tin.

2. Bộ Văn hoá - Thông tin có ý kiến chấp thuận bằng văn bản cử nhà báo, phóng viên ra nước ngoài hoạt động báo chí trong thời hạn chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong trường hợp từ chối chấp thuận thì Bộ Văn hoá - Thông tin phải thông báo cho cơ quan, tổ chức hỏi ý kiến và phải nêu rõ lý do trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Điều 11.- Người đứng đầu cơ quan báo chí, tổ chức Hội Nhà báo phải bảo đảm:

1. Chịu trách nhiệm về nhân sự và nội dung hoạt động của nhà báo, phóng viên được cử ra nước ngoài;

2. Thông báo cho Bộ Văn hoá - Thông tin và cơ quan Đại diện Ngoại giao Việt Nam ở nước sở tại về kết quả hoạt động của nhà báo, phóng viên được cử ra nước ngoài.

 

CHƯƠNG V
LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM
Ở NƯỚC NGOÀI

 

Điều 12.-

1. Cơ quan báo chí muốn lập Văn phòng báo chí thường trú ở nước ngoài phải xin phép Bộ Văn hoá - Thông tin. Hồ sơ xin phép theo quy định của Bộ Văn hoá - Thông tin.

2. Bộ Văn hoá - Thông tin cấp giấy phép lập Văn phòng báo chí thường trú ở nước ngoài trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong trường hợp từ chối cấp giấy phép thì Bộ Văn hoá - Thông tin phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan báo chí xin cấp phép và phải nêu rõ lý do trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3. Sau 90 ngày kể từ ngày ghi trong giấy phép, nếu cơ quan báo chí không triển khai hoạt động, giấy phép sẽ mặc nhiên hết hiệu lực.

 

Điều 13.- Người đứng đầu cơ quan báo chí có Văn phòng báo chí thường trú ở nước ngoài phải bảo đảm:

1. Chịu trách nhiệm về hoạt động của Văn phòng báo chí thường trú ở nước ngoài;

2. Định kỳ thông báo cho Bộ Văn hoá - Thông tin và cơ quan Đại diện Ngoại giao Việt Nam ở nước sở tại về tình hình hoạt động của Văn phòng báo chí thường trú ở nước ngoài.

 

CHƯƠNG VI
CUNG CẤP TIN, BÀI, HÌNH, ẢNH CHO BÁO CHÍ NƯỚC NGOÀI

 

Điều 14.- Nhà báo, phóng viên, biên tập viên muốn cung cấp tin, bài, hình, ảnh hoặc cộng tác dưới bất kỳ hình thức nào với báo chí nước ngoài phải được sự đồng ý của người đứng đầu cơ quan báo chí mà nhà báo, phóng viên, biên tập viên đó làm việc.

 

Điều 15.- Người đứng đầu cơ quan báo chí phải bảo đảm:

1. Chịu trách nhiệm về nội dung các tin, bài, hình, ảnh cung cấp cho báo chí nước ngoài;

2. Gửi cho Bộ Văn hoá - Thông tin các tin, bài, hình, ảnh cung cấp cho báo chí nước ngoài theo chế độ nộp lưu chiểu báo chí.

CHƯƠNG VII
HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM
VỚI NƯỚC NGOÀI

 

Điều 16.-

1. Cơ quan báo chí, tổ chức Hội Nhà báo trước khi ký kết văn bản hợp tác với nước ngoài phải hỏi ý kiến và gửi dự thảo văn bản hợp tác đến Bộ Văn hoá - Thông tin.

2. Bộ Văn hoá - Thông tin có ý kiến chấp thuận bằng văn bản ký kết văn bản hợp tác với nước ngoài trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được dự thảo văn bản hợp tác.

Trong trường hợp từ chối chấp thuận thì Bộ Văn hoá - Thông tin phải thông báo cho cơ quan, tổ chức hỏi ý kiến và phải nêu rõ lý do trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được dự thảo văn bản hợp tác.

 

Điều 17.- Việc hợp tác của báo chí Việt Nam với nước ngoài phải được tiến hành theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

 

Điều 18.- Người đứng đầu cơ quan báo chí, tổ chức Hội Nhà báo phải bảo đảm:

1. Chịu trách nhiệm về các hoạt động hợp tác của báo chí Việt Nam với nước ngoài (ký kết văn bản hợp tác, thực hiện các điều khoản hợp tác);

2. Định kỳ thông báo cho Bộ Văn hoá - Thông tin về tình hình thực hiện các điều khoản hợp tác với nước ngoài.

 

CHƯƠNG VIII
THUÊ CHUYÊN GIA, CỘNG TÁC VIÊN NƯỚC NGOÀI

 

Điều 19.-

1. Cơ quan báo chí muốn thuê chuyên gia, cộng tác viên nước ngoài (gọi chung là người nước ngoài) làm việc phải hỏi ý kiến Bộ Văn hoá - Thông tin. Hồ sơ hỏi ý kiến theo quy định của Bộ Văn hoá - Thông tin.

2. Bộ Văn hoá - Thông tin có ý kiến chấp thuận bằng văn bản thuê chuyên gia, cộng tác viên nước ngoài trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong trường hợp từ chối chấp thuận thì Bộ Văn hoá - Thông tin phải thông báo cho cơ quan báo chí hỏi ý kiến và phải nêu rõ lý do trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Điều 20.- Việc thuê người nước ngoài làm việc cho cơ quan báo chí Việt Nam phải tuân theo các quy định của Bộ luật Lao động về việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và không được vi phạm các quy định tại Quy chế hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định của Chính phủ số 67/CP ngày 31 tháng 10 năm 1996.

 

Điều 21.- Người đứng đầu cơ quan báo chí phải bảo đảm:

1. Chịu trách nhiệm về hoạt động theo hợp đồng của người nước ngoài làm việc tại cơ quan báo chí của mình;

2. Định kỳ thông báo cho Bộ Văn hoá - Thông tin về tình hình thực hiện hợp đồng của người nước ngoài.

Thuộc tính văn bản
Nghị định 98/CP của Chính phủ ban hành "Quy chế hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài"
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 98/CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 13/09/1997 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT
-----------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------
No. 98/CP
Hanoi, September 13, 1997

 
DECREE
PROMULGATING THE OPERA-TING RULES OF THE VIETNAMESE PRESS RELATED TO FOREIGN COUNTRIES
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Press Law of December 28, 1989;
In order to strengthen the management and ensure favorable conditions for the activities of the
Vietnamese press related to foreign countries;
At the proposals of the Minister of Culture - Information and the Minister for Foreign Affairs,
DECREES:
Article 1.- To issue together with this Decree:
The Operating Rules of the Vietnamese Press Related to Foreign Countries.
Article 2.-
1. The press agencies, the parent organizations of the press, the Vietnam Journalists� Association; the heads of the press agencies and the Vietnam Journalists� Association; Vietnamese journalists; correspondents and editors of Vietnam press agencies; foreigners working at Vietnamese press agencies; the agencies, organizations and individuals related to the activities of the Vietnamese press bearing on foreign countries have the responsibility to implement these Rules.
2. An agency, organization or individual that violates the provisions of these Rules shall be handled according to the law in force in Vietnam depending on the extent of their violations.
Article 3.- This Decree takes effect 15 days after its promulgation. The earlier regulations which are contrary to the Rules issued together with this Decree are now annulled.
The Minister of Culture - Information and the Minister for Foreign Affairs shall have to issue a circular guiding the implementation of the Rules issued together with this Decree not later than September 30, 1997.
Article 4.- The Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the People�s Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decree.
 

 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 
OPERATING RULES OF THE VIETNAMESE PRESS RELATED TO FOREIGN COUNTRIES
(Issued together with Decree No.98-CP of September 13, 1997 of the Government)
Chapter I
GENERAL PROVISIONS
Article 1.- The activities of the Vietnamese press bearing on foreign countries mentioned in these Rules include:
1. Press distribution, broadcasting of Vietnamese radio and television programs destined for foreign countries;
2. Setting up of press offices of the Vietnamese representative offices in foreign countries; printing the press and broadcasting Vietnamese radio and television programs abroad;
3. Sending journalists and correspondents abroad;
4. Setting up representative offices of the Vietnamese press in foreign countries;
5. Supplying news, articles, pictures and photos to foreign press;
6. Activities of the Vietnamese press in cooperation with foreign countries;
7. Hiring foreign specialists and collaborators.
Article 2.- Subject to the regulations of these Rules are:
1. Press agencies, parent organizations of the press, organizations of the Vietnam Journalists� Association;
2. The heads of the press agencies, and organizations of the Vietnam Journalists Association;
3. Vietnamese journalists (as stipulated in Article 14 of the Press Law);
4. Correspondents and editors of Vietnamese press agencies;
5. Foreigners working at press agencies and organizations in Vietnam;
6. Agencies, organizations or individuals related to the activities of the Vietnamese press bearing on foreign countries.
Article 3.- The Ministry of Culture - Information of the Socialist Republic of Vietnam (hereunder referred to as Ministry of Culture - Information) is the agency performing the function of State management over the activities of the Vietnamese press related to foreign countries and giving permission to the activities of the Vietnamese press bearing on foreign countries as stipulated in Article 1 of these Rules. The Ministry of Culture - Information shall have to work out a regime of consulting the specialized agencies of the Party regarding the above activities.
Article 4.- All activities of the subjects of the Vietnamese press related to foreign countries stipulated in Article 2 of these Rules shall have to be conducted in conformity with Clause 5 of Article 6 and Article 10 of the Press Law and other stipulations of Vietnamese law.
Chapter II
PRESS DISTRIBUTION, BROADCASTING OF VIETNAMESE RADIO AND TELEVISION PROGRAMS DESTINED FOR FOREIGN COUNTRIES
Article 5.-
1. Press distribution and the broadcasting of Vietnamese radio and television programs destined for abroad must ask for permission of the Ministry of Culture - Information. The application dossier shall comply with the prescriptions of the Ministry of Culture - Information.
2. The accessing of information to the INTERNET shall comply with the "Provisional Regulation on the Management, Establishment and Use of the INTERNET Network in Vietnam" issued together with Decree No.21-CP of March 5, 1997 and subsequent guiding circulars.
Article 6.-
1. The Ministry of Culture - Information shall issue permits for the distribution of the press and the broadcasting of Vietnamese radio and television programs destined for abroad within 30 days after full reception of the valid dossier.
In case of refusal, the Ministry of Culture - Information shall have to inform in writing the applicant agency or organization and have to state the reason therefor within 30 days after full reception of the valid dossier.
2. Within 90 days after the date of approval written in the permit, if the activities applied for do not begin, the permit shall automatically be invalidated.
3. The agency or organization which has been granted the permission shall have to comply strictly with the provisions written in the permit. If it wants to change any of these provisions, it has to reapply for permit.
Chapter III
ESTABLISHMENT OF THE PRESS AGENCY OF THE VIETNAM REPRESENTATIVE OFFICE IN A FOREIGN COUNTRY; PRESS PRINTING, BROADCASTING OF VIETNAM RADIO AND TELEVISION PROGRAMS ABROAD
Article 7.- The establishment of the press agencies of the Vietnam representative offices in foreign countries, the press printing and broadcasting of Vietnam radio and television programs abroad must comply with the law of the country where they are located and must be conducted in accordance with the provisions of these Rules and the Vietnam Press Law.
Article 8.-
1. The Vietnam representative offices in foreign countries which want to establish their press agencies; the agency or organization which wants to print the press and broadcast Vietnam radio and television programs abroad, after getting the approval of the Vietnam Ministry for Foreign Affairs, must ask for permission of the Vietnam Ministry of Culture-Information. The applying dossier shall comply with the prescriptions of the Vietnam Ministry of Culture - Information.
2. The Ministry of Culture - Information shall issue the permit for the establishment of the press agencies of the Vietnam representative offices in foreign countries; for the printing of the press in and the broadcasting of Vietnam radio and television programs to foreign countries within 30 days after full reception of the valid dossier.
In case of refusal, the Ministry of Culture - Information shall have to inform in writing the applying agency or organization and to state the reason therefor within 30 days after full reception of the valid dossier.
3. The agency or organization that is issued the permit shall have to strictly comply with the provisions in the permit. If it wants to change any provision it shall have to reapply for permit.
Article 9.- The Vietnam representative office in the foreign country which has the press agency must:
1. Take responsibility for all activities of its press agency;
2. Periodically inform the Ministry of Culture - Information and the Vietnam Diplomatic Representative Office in that country about the activities of the press agency.
Chapter IV
SENDING JOURNALISTS AND CORRESPONDENTS ABROAD
Article 10.-
1. A press agency or an organization of the Vietnam Journalists� Association which wants to send journalists or correspondents abroad for press activities must consult the Ministry of Culture - Information and send it the dossier of such persons. The dossier shall comply with the prescriptions of the Ministry of Culture - Information.
2. The Ministry of Culture - Information shall approve in writing the sending of journalists or correspondents for press activities within 15 days after full reception of the valid dossier(s).
In case of refusal, the Ministry of Culture-Information shall inform the consulting agency or organization and must state the reason therefor within 15 days after full reception of the valid dossier(s).
Article 11.- The head of the press agency or the organization of the Journalists association must:
1. Take responsibility for the personnel and the contents of the activities of the journalists or correspondents sent abroad;
2. Inform the Ministry of Culture - Information and the Vietnam diplomatic representative office in that country of the results of the activities of the journalists or correspondents sent to that country.
Chapter V
SETTING UP REPRESENTATIVE OFFICE OF THE VIETNAM PRESS ABROAD
Article 12.-
1. A press agency which wants to set up a Permanent Press Office in a foreign country must apply for permission from the Ministry of Culture - Information. The applying dossier shall conform with the prescriptions of the Ministry of Culture - Information.
2. The Ministry of Culture - Information shall issue a permit for setting up a Permanent Press Office in the foreign country within 30 days after full reception of the valid dossier.
In case of refusal, the Ministry of Culture - Information must inform in writing the applying press agency and must state the reason therefor within 30 days after full reception of the valid dossier.
3. Within 90 days after the date of approval written in the permit, if the press agency has not begun to operate, the permit shall automatically be invalidated.
Article 13.- The head of the press agency having a Permanent Press Office in a foreign country must:
1. Take responsibility for the activities of the permanent press office in that foreign country;
2. Periodically report to the Ministry of Culture - Information and the Vietnam Diplomatic Representative Office in that country on the activities of the Permanent Press Office in that country.
Chapter VI
SUPPLYING NEWS, ARTICLES, PICTURES AND PHOTOS TO FOREIGN PRESS
Article 14.- Journalists, correspondents and editors who want to supply news, articles, pictures or photos to or to cooperate in any form with foreign press must have the approval of the head of the press agency where they work.
Article 15.- The head of the press agency must:
1. Take responsibility for the contents of the news, articles, pictures and photos supplied to the foreign press;
2. Send to the Ministry of Culture - Information the news, articles, pictures and photos sent to the foreign press according to the regime of submitting copyright deposit.
Chapter VII
ACTIVITIES OF COOPERATION OF THE VIETNAM PRESS WITH FOREIGN COUNTRIES
Article 16.-
1. A press agency or an organization of the Journalists Association before signing a document on cooperation with a foreign country must consult the Ministry of Culture - Information and send it the draft of that document.
2. The Ministry of Culture - Information shall approve in writing the document on cooperation with the foreign country within 15 days after reception of the draft document on cooperation.
In case of refusal, the Ministry of Culture - Information must inform the consulting agency or organization and must state the reason therefor within 15 days after reception of the draft document on cooperation.
Article 17.- The cooperation of the Vietnam press with foreign countries must conform with the current prescriptions of Vietnamese law.
Article 18.- The head of the press agency or organization of the Journalists Association must:
1. Take responsibility for the activities of cooperation of the Vietnam press with foreign countries (signing cooperative documents, implementing the terms of cooperation);
2. Periodically report to the Ministry of Culture - Information on the implementation of the cooperative terms with foreign countries.
Chapter VIII
HIRING FOREIGN SPECIALISTS AND COLLABORATORS
Article 19.-
1. A press agency which wants to hire foreign specialists or collaborators (foreigners for short) must consult the Ministry of Culture - Information. The consulting dossier shall conform to the regulations of the Ministry of Culture - Information.
2. The Ministry of Culture - Information shall approve in writing the document on hiring foreign specialists and collaborators within 15 days after full reception of the valid dossier.
In case of refusal, the Ministry of Culture - Information must inform the consulting press agency and must state the reason therefor within 15 days after full reception of the valid dossier.
Article 20.- The hiring of foreigners to work for a Vietnam press agency shall conform to the prescriptions of the Labor Code on the granting of the labor permit for foreigners working in Vietnam and must not violate the stipulations in the Regulations on the information and press activities of foreign correspondents and the foreign agencies and organizations in Vietnam issued together with Decree No.67-CP of October 31, 1996 of the Government.
Article 21.- The head of the press agency must:
1. Take responsibility for the activities under the contract of the foreigner(s) working at his press agency;
2. Periodically report to the Ministry of Culture - Information on the implementation of the contract of the foreigner(s).
 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!