Quyết định 568-QĐ/QLCN của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy chế về tổ chức và phương thức hoạt động của Ban Điều phối Quốc gia mạng Internet ở Việt Nam

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 568-QĐ/QLCN
NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 1997 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ
TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU PHỐI
QUỐC GIA MẠNG INTERNET Ở VIỆT NAM

 

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Nghị định số 22-CP ngày 22-5-1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 21-CP ngày 5-3-1997 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tạm thời về quản lý, thiết lập, sử dụng mạng INTERNET, Quyết định số 136-TTg ngày 5-3-1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Điều phối Quốc gia mạng Internet ở Việt Nam và Quyết định số 300-TTg ngày 8-5-1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các thành viên Ban Điều phối Quốc gia mạng Internet;

Xét đề nghị của các thành viên Ban Điều phối Quốc gia mạng Internet tại cuộc họp ngày 3 tháng 5 năm 1997;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.- Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về Tổ chức và phương thức hoạt động của Ban Điều phối Quốc gia mạng Internet ở Việt Nam.

 

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Điều 3.- Các Bộ, ngành và địa phương, các cơ quan và cá nhân là thành viên Ban Điều phối Quốc gia mạng Internet ở Việt Nam , Vụ trưởng Vụ Quản lý Công nghệ, Chánh Văn phòng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY CHẾ

VỀ TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA
BAN ĐIỀU PHỐI QUỐC GIA MẠNG INTERNET Ở VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 568-QĐ/QLCN ngày 16-5-1997
của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường -
Trưởng ban Ban Điều phối Quốc gia mạng Internet ở Việt Nam)

 

CHƯƠNG I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC VÀ QUYỀN HẠN CỦA
BAN ĐIỀU PHỐI QUỐC GIA MẠNG INTERNET Ở VIỆT NAM

 

Điều 1.- Ban Điều phối Quốc gia mạng Internet ở Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 136-TTg ngày 5-3-1997 của Thủ tướng Chính phủ (dưới đây gọi tắt là Ban Điều phối) có các chức năng và nhiệm vụ sau đây:

1. Chỉ đạo sự hoạt động phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng, quản lý, mở rộng mạng và dịch vụ Internet tại Việt Nam.

2. Chỉ đạo việc xây dựng và thẩm định các đề án về chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng, các giải pháp kỹ thuật, công nghệ bảo đảm an toàn, bí mật thông tin trao đổi trên mạng.

3. Chỉ đạo việc kiểm tra thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý hoạt động của mạng Internet.

 

Điều 2.- Tổ chức và thành phần Ban Điều phối, cơ quan thường trực của Ban Điều phối và Hội đồng Tư vấn kỹ thuật của Ban Điều phối.

Theo Quyết định số 136-TTg ngày 5-3-1997 của Thủ tướng Chính phủ, thành phần Ban Điều phối gồm:

Trưởng Ban là Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Phó Trưởng ban là Tổng Cục trưởng Tổng cục Bưu điện.

Các thành viên là lãnh đạo các cơ quan Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia về công nghệ thông tin.

Thành viên Ban Điều phối được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định bổ nhiệm trên cơ sở giới thiệu của lãnh đạo cơ quan thành viên nêu trên và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Ban Điều phối Quốc gia mạng Internet ở Việt Nam có cơ quan thường trực và Hội đồng Tư vấn kỹ thuật:

- Cơ quan thường trực của Ban Điều phối là Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Tổ chức và hoạt động của cơ quan thường trực do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quyết định.

- Hội đồng Tư vấn kỹ thuật của Ban Điều phối do Trưởng ban Ban Điều phối ra quyết định thành lập bao gồm một số nhà khoa học, công nghệ và chuyên gia quản lý về mạng Internet. Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn cho Ban Điều phối về những vấn đề kỹ thuật có liên quan.

 

Điều 3.- Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Ban Điều phối:

1. Trưởng ban có nhiệm vụ:

- Lãnh đạo Ban Điều phối thực hiện tốt các nhiệm vụ được quy định tại Điều 1 Chương I của bản Quy chế này và các nhiệm vụ được quy định trong bản Quy chế tạm thời về quản lý, thiết lập và sử dụng mạng Internet ở Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 21-CP ngày 5-3-1997 của Chính phủ.

- Triệu tập và chủ trì các phiên họp của Ban Điều phối.

- Chuẩn bị nội dung các vấn đề đưa ra thảo luận tại các phiên họp của Ban Điều phối, tổng hợp và xử lý những kiến nghị của Ban Điều phối.

- Tổng hợp và xây dựng các báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Điều phối.

2. Phó Trưởng ban có nhiệm vụ:

- Giúp Trưởng ban trong điều hành công tác chung của Ban Điều phối và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về phần công tác được phân công phụ trách.

- Thay mặt Trưởng Ban Điều phối giải quyết công việc của Ban Điều phối thuộc quyền hạn của Trưởng ban khi Trưởng ban vắng mặt.

3. Các thành viên Ban Điều phối có các nhiệm vụ và quyền hạn:

- Thay mặt và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ, ngành mình tham gia các hoạt động nhằm thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của Ban Điều phối được quy định tại Điều 1 Chương I của bản Quy chế này, các nhiệm vụ được quy định trong bản Quy chế tạm thời về quản lý, thiết lập và sử dụng mạng Internet ở Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 21-CP ngày 5-3-1997 của Chính phủ và những nhiệm vụ do Ban Điều phối phân công.

- Tham gia đầy đủ các phiên họp của Ban Điều phối, chuẩn bị ý kiến về các nội dung thảo luận.

- Được bảo đảm các điều kiện làm việc cần thiết theo chế độ quy định để thực hiện tốt các nhiệm vụ. Được cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến nội dung hoạt động của Ban Điều phối.

- Tuỳ theo lĩnh vực chuyên môn, các thành viên Ban Điều phối có những nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể được Trưởng ban giao.

- Thường xuyên báo cáo công việc của Ban Điều phối cho lãnh đạo Bộ, ngành mình biết để phối hợp hoạt động với Ban Điều phối.

- Chủ động đề xuất những vấn đề cần điều chỉnh về định hướng, chính sách, biện pháp thực hiện, các quy hoạch và kế hoạch phát triển mạng Internet ở Việt Nam.

4. Cơ quan thường trực của Ban Điều phối có nhiệm vụ:

- Giúp Trưởng ban chuẩn bị nội dung, chương trình và bảo đảm các điều kiện và phương tiện làm việc cho các hoạt động của Ban Điều phối. - Giúp Trưởng ban nắm vững tình hình, đôn đốc việc thực hiện những Nghị quyết đã được các kỳ họp của Ban Điều phối thông qua, xử lý tổng hợp và xây dựng các báo cáo theo nhiệm vụ được lãnh đạo Ban Điều phối giao.

- Lưu giữ hồ sơ tài liệu liên quan đến hoạt động của Ban Điều phối theo quy định của Nhà nước.

 

CHƯƠNG II

PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG VÀ QUAN HỆ LÀM VIỆC
CỦA BAN ĐIỀU PHỐI

 

Điều 4.- Những nguyên tắc chung:

Ban Điều phối họp định kỳ ba tháng một lần và có thể họp bất thường khi có công việc cần thiết theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ hoặc do Trưởng ban Ban Điều phối triệu tập.

Trong trường hợp vắng mặt đột xuất, thành viên Ban Điều phối phải uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện của Bộ, ngành mình dự họp thay. Người được uỷ quyền phải có trách nhiệm báo cáo lại về nội dung và kết luận của cuộc họp cho thành viên Ban Điều phối của Bộ, ngành mình biết để có trách nhiệm tham gia và thực hiện.

Thời gian, địa điểm, nội dung phiên họp của Ban Điều phối được thông báo trước ít nhất là 4 ngày và tài liệu họp được gửi đến các thành viên Ban Điều phối ít nhất là 2 ngày trước khi họp.

Khi cần thiết, Ban Điều phối có thể triệu tập họp Hội đồng Tư vấn kỹ thuật hoặc tổ chức họp Ban Điều phối mở rộng với sự tham gia của các nhà khoa học, các nhà sản xuất, kinh doanh và đại diện các cơ quan quản lý liên quan đóng góp ý kiến cho việc quản lý, thiết lập và sử dụng mạng Internet ở Việt Nam.

 

Điều 5.- Phương thức hoạt động của Ban Điều phối:

Ban Điều phối làm việc theo phương thức thảo luận dân chủ. Trưởng ban tổng kết, kết luận và ra quyết định trên cơ sở ý kiến thống nhất của đa số các thành viên.

Trưởng ban (Phó Trưởng ban hoặc thành viên Ban Điều phối được Trưởng ban uỷ quyền) ký các báo cáo, quyết định, khuyến nghị và biên bản các phiên họp Ban Điều phối gửi lên Chính phủ và các cơ quan thành viên.

 

Điều 6.- Kinh phí cho các hoạt động của Ban Điều phối:

Kinh phí hoạt động của Ban Điều phối được sử dụng cho các hoạt động: nghiên cứu xây dựng và thẩm định các quy hoạch và kế hoạch, chiến lược và chính sách phát triển mạng Internet ở Việt Nam; công tác kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện Quy chế tạm thời việc quản lý, thiết lập và sử dụng mạng Internet ở Việt Nam; tổ chức các phiên họp của Ban Điều phối, Hội đồng Tư vấn kỹ thuật và các cuộc họp khác phục vụ công tác quản lý của Ban Điều phối; bảo đảm điều kiện, phương tiện làm việc và đi lại, in ấn tài liệu, cung cấp thông tin tư liệu và các chi phí khác theo quyết định của Trưởng ban.

Kinh phí cho các hoạt động của Ban Điều phối được cấp từ kinh phí sự nghiệp khoa học và bố trí vào kế hoạch hàng năm của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, được sử dụng và quản lý theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

 

Điều 7.- Quan hệ làm việc giữa Ban Điều phối với các Bộ, ngành, địa phương:

- Ban Điều phối chỉ đạo sự hoạt động phối hợp giữa các Bộ, ngành là thành viên Ban Điều phối trong việc thực hiện những chức năng và nhiệm vụ đã được quy định trong các Điều 2 Quyết định số 136-TTg ngày 5-3-1997 của Thủ tướng Chính phủ, Điều 13 Chương III của Quy chế tạm thời về quản lý, thiết lập và sử dụng mạng Internet ở Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 21-CP ngày 5-3-1997 của Chính phủ và Điều 1 Chương I của bản Quy chế này; cùng với Bộ, ngành thành viên định kỳ đánh giá và tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ, đề xuất và kiến nghị với Chính phủ về những vấn đề có liên quan tới quản lý, thiết lập, sử dụng, bảo mật và phát triển mạng Internet ở Việt Nam.

Ban Điều phối có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành, Uỷ ban Nhân dân các địa phương để phổ biến, hướng dẫn, giúp đỡ và kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện Quy chế tạm thời về quản lý, thiết lập, sử dụng mạng Internet ở Việt Nam do Chính phủ ban hành trong phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương đó.

 

CHƯƠNG III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 8.- Các Bộ, ngành và địa phương, các cơ quan và cá nhân thành viên Ban Điều phối Quốc gia mạng Internet ở Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì nảy sinh, cần báo cáo với Ban Điều phối để xem xét bổ sung hoặc sửa đổi.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 568-QĐ/QLCN của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy chế về tổ chức và phương thức hoạt động của Ban Điều phối Quốc gia mạng Internet ở Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 568-QĐ/QLCN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 16/05/1997 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
-----
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-------
No: 568/QD-QLCN
Hanoi, May 16, 1997

DECISION
ISSUING THE REGULATION ON ORGANIZATION AND MODE OF OPERATION OF THE NATIONAL INTERNET COORDINATION COMMITTEE IN VIETNAM
THE MINISTER OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
Pursuant to the Decree No.22-CP of May 22, 1993 of the Government stipulating the tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Science, Technology and Environment;
Pursuant to Decree No.21-CP of March 5, 1997 of the Government promulgating the Provisional Regulation on the Management, Establishment and Use of the INTERNET network, Decision No.136-TTg of March 5, 1997 of the Prime Minister on the establishment of the National Internet Coordination Committee in Vietnam and Decision No.300-TTg of May 8, 1997 of the Prime Minister on the appointment of members of the National Internet Coordination Committee;
At the proposal of the members of the National Internet Coordination Committee at its meeting on May 3, 1997;
At the proposal of the Director of the Technology Management Department,
DECIDES:
Article 1.- To issue together with this Decision the Regulation on Organization and Mode of Operation of the National Internet Coordination Committee.
Article 2.- This Decision takes effect upon its signing.
Article 3.- The ministries, branches and localities, agencies and individuals who are members of Vietnams National Internet Coordination Committee, the Director of the Technology Management Department, the Head of the Office of the Ministry of Science, Technology and Environment shall have to implement this Decision.
 

 
THE MINISTER OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
CHAIRMAN OF VIETNAMES NATIONAL INTERNET COORDINATION COMMITTEE
Pham Gia Khiem

REGULATION
ON ORGANIZATION AND MODE OF OPERATION OF VIETNAM�S NATIONAL INTERNET COORDINATION COMMITTEE
(Issued together with Decision No.568/QD-QLCN of May 16, 1997 of the Minister of Science, Technology and Environment - Chairman of the National Internet Coordination Committee in Vietnam)
Chapter I
THE FUNCTIONS, TASKS, ORGANIZATION AND POWERS OF THE NATIONAL INTERNET COORDINATION COMMITTEE IN VIETNAM
Article 1.- Vietnams National Internet Coordination Committee, established by Decision No.136-TTg of March 5, 1997 of the Prime Minister (hereafter referred to as the Coordination Committee for short), shall have the following functions and tasks:
1. To direct the coordination of activities among ministries, branches and localities in the establishment, management and expansion of the Internet network and services in Vietnam.
2. To direct the formation and evaluation of projects concerning the policy, planning and plans for the development of the network, technical and technological solutions, to ensure the safety and confidentiality of information exchanged on the network.
3. To direct the supervision of observance of the State�s regulations on management of the operation of the Internet.
Article 2.- The organization and personnel of the Coordination Committee, the Standing Body of the Coordination Committee and the Technical Consultation Council of the Coordination Committee.
Under Decision No.136-TTg of March 5, 1997 of the Prime Minister, the Coordination Committee is composed of:
The Minister of Science, Technology and Environment as its Chairman.
The General Director of the General Department of Post and Telecommunications as its Vice Chairman.
Its members include leading officials of the Ministry of Culture and Information, the Ministry of the Interior, the Ministry of Education and Training, the Ministry of Science, Technology and Environment, the National Center for Natural Sciences and Technology and the Steering Committee for the National Program for Information Technology.
The members of the Coordination Committee shall be appointed by decision of the Prime Minister on the basis of recommendations of the leading officials of the above-said member agencies, and at the proposal of the Minister of Science, Technology and Environment.
The National Internet Coordination Committee in Vietnam shall have as its Standing Body and Technical Consultation Council:
- The Standing Body of the Coordination Committee is the Ministry of Science, Technology and Environment. The organization and operation of the Standing Body shall be decided by the Minister of Science, Technology and Environment.
- The Technical Consultation Council of the Coordination Committee shall be set up by decision of the Chairman of the Coordination Committee and composed of a number of scientists, technocrats and specialists in the management of the Internet network. The Council is assigned to provide the Coordination Committee with consultancy on the relevant technical matters.
Article 3.- The duties and powers of the members of the Coordination Committee:
1. The Chairman shall have the following tasks:
- To lead the Coordination Committee in properly performing its tasks as prescribed in Article 1, Chapter 1 of this Regulation and the tasks prescribed in the Provisional Regulation on the management, establishment and use of the Internet network in Vietnam, issued together with Decree No.21-CP of March 5, 1997 of the Government.
- To convene and chair meetings of the Coordination Committee.
- To prepare the agenda of issues to be discussed at the meetings of the Coordination Committee, to synthesize and handle petitions of the Coordination Committee.
- To summarize facts and make and submit reports to the Prime Minister, according to the function and tasks of the Coordination Committee.
2. The Vice Chairman shall have the following tasks:
- To assist the Chairman in running the activities of the Coordination Committee and be responsible to the Chairman for his/her assigned tasks.
- To handle, on behalf of the Chairman of the Coordination Committee, all work of the Committee which falls within the power of the Chairman when the latter is absent.
3. The members of the Coordination Committee shall have the following duties and powers:
- To represent and be responsible to leading officials of their respective ministries or branches for participating in all activities necessary to properly perform the functions and tasks of the Coordination Committee as prescribed in Article 1, Chapter I of this Regulation, the tasks prescribed in the Provisional Regulation on the management, establishment and use of the Internet network in Vietnam, issued together with Decree No.21-CP of March 5, 1997 of the Government and the tasks assigned by the Coordination Committee.
- To participate in all meetings of the Coordination Committee and make their comments on the issues raised for discussion.
- To be provided with necessary working conditions according to the current regime in order to perform their tasks. To be provided with all information related to the activities of the Coordination Committee.
- Depending on their respective specialties, the members of the Coordination Committee shall have specific duties and powers assigned by the Chairman of the Committee.
- To regularly report on the activities of the Coordination Committee to the leading officials of their respective ministries or branches for the coordination of activities with the Coordination Committee.
- To propose matters that need to be adjusted with respect to orientation, policy, implementation measures, planning and designs for the development of Internet network in Vietnam.
4. The Standing Body of the Coordination Committee shall have the following tasks:
- To assist the Chairman in preparing contents, programs and providing working conditions and facilities for activities of the Coordination Committee.
- To help the Chairman firmly grasp the situation, urge the implementation of resolutions adopted by the meetings of the Coordination Committee, summarize facts and make reports according to its tasks assigned by the Coordination Committee.
- Maintain dossiers and documents related to the operation of the Coordination Committee in accordance with regulations of the State.
Chapter II
MODE OF OPERATION AND WORKING RELATIONS OF THE COORDINATION COMMITTEE
Article 4.- General principles:
The Coordination Committee shall meet once every three months and may hold extraordinary meetings at the request of the Prime Minister or at the initiative of its Chairman when there appear urgent tasks.
In case of his/her unexpected absence, a member of the Coordination Committee shall have to authorize in writing the representative of his/her ministry or branch to attend a meeting. The authorized person shall report on the contents and conclusion of the meeting to such Coordination Committee member so that the latter shall be able to take part in the implementation thereof.
The time, venue and agenda of each meeting of the Coordination Committee shall be announced at least 4 days in advance and the agenda documents shall be distributed to the members of the Coordination Committee at least 2 days before the meeting is convened.
When necessary, the Coordination Committee may convene a meeting of the Technical Consultation Council or its enlarged meeting with the participation of scientists, producers, businessmen and representatives of concerned managerial bodies to gather their comments on the management, establishment and use of the Internet network in Vietnam.
Article 5.- The mode of operation of the Coordination Committee:
The Coordination Committee shall work on the principle of democratic discussion. The Chairman shall make summaries, conclusions and decisions on the basis of the general opinion of the majority of members.
The Chairman (or the Vice Chairman or a member of the Coordination Committee, authorized by the Chairman) shall sign reports, decisions, proposals and minutes of the meetings of the Coordination Committee before they are submitted to the Government and its attached agencies.
Article 6.- Funds for the operation of the Coordination Committee:
Operation funds of the Coordination Committee shall be used for the following activities: The elaboration and evaluation of planning, plans, strategy and policy for the development of the Internet network in Vietnam; regular or irregular inspection of the observance of the provisional regulations on the management, establishment and use of the Internet network in Vietnam; the organization of meetings of the Coordination Committee, the Technical Consultation Council and other meetings in service of the managerial work of the Coordination Committee; the provision of working and traveling conditions and means, the printing of documents, the provision of information and materials, and other expenses by decision of the Chairman of the Committee.
Funds for activities of the Coordination Committee shall be allocated from the scientific non-business budget and included into annual plans of the Ministry of Science, Technology and Environment, and shall be used and managed in accordance with current stipulations of the State.
Article 7.- The working relationship between the Coordination Committee and ministries, branches and localities:
- The Coordination Committee shall direct the coordination of activities among ministries and branches which are members of the Coordination Committee in performing the functions and tasks prescribed in Article 2 of Decision No.136-TTg of March 5, 1997 of the Prime Minister, Article 13, Chapter III of the Provisional Regulation on the Management, Establishment and Use of the Internet Network in Vietnam issued together with Decree No.21-CP of March 5, 1997 of the Government and Article 1, Chapter I of this Regulation; shall together with the member ministries and branches periodically evaluate and review the performance of tasks and make proposals and recommendations to the Government on issues related to the management, establishment, use, confidentiality and development of the Internet network in Vietnam.
- The Coordination Committee shall coordinate with the ministries, branches and People�s Committees of the localities in disseminating, guiding, helping and regularly or irregularly inspecting the observance of the Provisional Regulations on the Management, Establishment and Use of the Internet Network in Vietnam issued by the Government within the scope of management of such ministries, branches and localities.
Chapter III
IMPLEMENTATION PROVISIONS
Article 8.- Ministries, branches and localities, agencies and individuals that are members of the National Internet Coordination Committee in Vietnam shall have to implement this Regulation. Any problems arising in the course of implementation must be reported to the Coordination Committee for consideration, supplement or amendment.
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!