Danh mục

Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 3.608 văn bản: Thông tin-Truyền thông
61

Quyết định 1351/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng, phiên bản 2.1

Ban hành: 14/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2022
62

Kế hoạch 287/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xây dựng văn hóa ứng xử trên không gian mạng của Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 14/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2021
63

Kế hoạch 285/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội triển khai tích hợp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Thành phố với Cổng Dịch vụ công Quốc gia giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 13/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2021
64

Thông tư 23/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 18/2010/TT-BTTTT ngày 30/7/2010 và Thông tư 29/2011/TT-BTTTT ngày 26/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông

Ban hành: 13/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2021
65

Quyết định 1970/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số

Ban hành: 13/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2021
66

Chỉ thị 103/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

Ban hành: 13/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2021
67

Quyết định 75/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 13/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2021
68

Thông tư 22/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

Ban hành: 13/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2021
69

Thông báo 336/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc phát triển ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội

Ban hành: 11/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2021
70

Thông báo 331/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ngày 30/11/2021

Ban hành: 10/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2021
71

Báo cáo 1954/BC-CTrPH-UBDT-TNVN của Ủy ban Dân tộc, Đài Tiếng nói Việt Nam về việc đánh giá kết quả công tác phối hợp tuyên truyền giữa Ủy ban Dân tộc và Đài tiếng nói Việt Nam

Ban hành: 09/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2021
72

Chương trình 1953/CTr-UBDT-TNVN của Ủy ban Dân tộc, Đài Tiếng nói Việt Nam về việc phối hợp công tác giữa Ủy ban Dân tộc và Đài Tiếng nói Việt Nam giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 09/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2021
73

Thông tư 21/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Ban hành: 08/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2021
74

Kế hoạch 13026/KH-BGTVT của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Giao thông Vận tải về phát động phong trào thi đua năm 2022

Ban hành: 08/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2021
75

Thông tư 19/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2021
76

Thông tư 20/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2021
77

Quyết định 1907/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Yêu cầu kỹ thuật cơ bản cho sản phẩm Điều phối, tự động hóa và phản ứng an toàn thông tin

Ban hành: 02/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2021
78

Công văn 12843/BGTVT-VP của Bộ Giao thông Vận tải về việc báo cáo kết quả gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ trên môi trường mạng

Ban hành: 02/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
79

Quyết định 37/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc bãi bỏ Quyết định 42/2006/QĐ-UBND ngày 03/5/2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định tạm thời về quản lý hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 02/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2021
80

Quyết định 1896/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2021
Vui lòng đợi