Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.529 văn bản: Thông tin-Truyền thông
61
62
64

Quyết định 119/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt "Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2023"

65

Quyết định 13/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hải Phòng

66

Quyết định 330/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

67

Quyết định 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung, kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

68

Quyết định 113/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền năm 2023 của Bộ Xây dựng

69

Quyết định 630/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung và dịch vụ chia sẻ dữ liệu của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

70

Quyết định 697/QĐ-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông, tiếp thị chính sách có tác động lớn đến xã hội của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023

71
72

​Quyết định 76/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước, đảm bảo an ninh và phát triển hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Gia Lai

73
74

Quyết định 126/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực an ninh mạng của Bộ Giao thông Vận tải đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

75
76

Kế hoạch 572/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc triển khai thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia” trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2023

77
78
79

Quyết định 405/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023

80