Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 1.719 văn bản: Thông tin-Truyền thông
41

Thông tư 20/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường

Ban hành: 18/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2019
42

Thông tư 17/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2012/TT-BTTTT ngày 05/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai

Ban hành: 10/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2019
43

Thông tư 16/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa

Ban hành: 05/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2019
44

Thông tư 15/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Ban hành: 05/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2019
45

Quyết định 2111/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 04/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2019
46

Quyết định 2036/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn thông tin

Ban hành: 27/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2019
47

Quyết định 2019/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm

Ban hành: 26/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2019
48

Thông tư 14/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến và dẫn đường hàng hải"

Ban hành: 22/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2019
49

Thông tư 13/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 22/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2019
50

Thông tư 83/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 57/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và việc chuyển giao tài sản hình thành từ nguồn kinh phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2020

Ban hành: 21/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2020
51

Quyết định 1916/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm

Ban hành: 13/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2019
52

Chỉ thị 52/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông

Ban hành: 11/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2019
53

Quyết định 1669/QĐ-TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Ban hành: 07/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2019
54

Thông tư 12/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước

Ban hành: 05/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2019
55

Quyết định 4201/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 04/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2019
56

Quyết định 1669/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 31/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2020
57

Quyết định 3084/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

Ban hành: 24/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2019
58

Thông tư 11/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư 17/2013/TT-BTTTT ngày 02/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã

Ban hành: 22/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2019
59

Quyết định 1696/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Ban hành: 14/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2019
60

Quyết định 1689/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 11/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2019
Vui lòng đợi