Quyết định 925/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Bảng điểm thi đua

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------
Số: 925/QĐ-BHXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2014
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BẢNG ĐIỂM THI ĐUA
----------------------
TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/01/2013;
Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 05/8/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Quyết định số 615/QĐ-BHXH ngày 05/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng,
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Ban hành Bảng điểm thi đua đối với Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (phụ lục I, phụ lục II đính kèm).
1. Bảng điểm thi đua được áp dụng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác được giao hàng năm đối với Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) và công tác chỉ đạo nghiệp vụ của các Ban, Văn phòng, Trung tâm thuộc cơ quan BHXH Việt Nam (gọi chung là Ban nghiệp vụ).
2. Bảng điểm thi đua bao gồm hệ thống các tiêu chí đánh giá chấm điểm việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và việc chấp hành các quy định hiện hành của BHXH tỉnh và các Ban nghiệp vụ.
3. Điểm thi đua của BHXH tỉnh và Ban nghiệp vụ để xếp loại thành tích thi đua và là cơ sở để xác định mức tiền lương tăng thêm vào cuối năm (nếu có), cụ thể:
- Loại A: đạt từ 90% tổng số điểm trở lên;
- Loại B: đạt từ 80% đến dưới 90% tổng số điểm;
- Loại C: đạt dưới 80% tổng số điểm.
Điều 3. Nguyên tắc chấm điểm thi đua
1. Ban nghiệp vụ căn cứ các tiêu chí chấm điểm thi đua, thường xuyên theo dõi hoạt động của BHXH tỉnh, từ đó đánh giá kết quả và chấm điểm thi đua đối với BHXH tỉnh; BHXH tỉnh căn cứ các tiêu chí thi đua, đánh giá hiệu quả việc hướng dẫn, chỉ đạo của Ban nghiệp vụ và chấm điểm thi đua đối với Ban nghiệp vụ.
2. Điểm đối với chế độ báo cáo của BHXH tỉnh gửi BHXH Việt Nam hoặc văn bản của các đơn vị nghiệp vụ gửi BHXH tỉnh được tính theo ngày văn bản đến đơn vị nhận (theo dấu công văn đến) hoặc ngày được chuyển đến nơi nhận theo đường truyền FTP, qua thư điện tử hoặc qua bản fax.
3. Các chỉ tiêu thi đua thực hiện không tốt bị trừ điểm, số điểm trừ tối đa bằng số điểm thi đua của chỉ tiêu đó. Việc trừ điểm thi đua được tính tại thời điểm phát hiện có sai phạm và một sai phạm chỉ trừ điểm một lần.
4. Điểm thi đua của từng mặt công tác (kể cả điểm thưởng) nhiều nhất cũng không vượt quá số điểm thi đua tối đa của mặt công tác đó.
5. Tổng số điểm thi đua cả năm (kể cả điểm thưởng) cao nhất cũng không được vượt quá tổng số điểm của Bảng điểm thi đua.
Điều 4. Tổ chức và thời gian chấm điểm thi đua
1. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH tỉnh, Hội nghị liên tịch Ban nghiệp vụ thực hiện việc đánh giá kết quả công tác theo các tiêu chí để chấm điểm thi đua đối với các đơn vị như quy định.
2. BHXH tỉnh gửi kết quả chấm điểm đối với các Ban nghiệp vụ cho Cụm trưởng Cụm thi đua, điểm thi đua của Cụm được tính bằng điểm trung bình cộng của BHXH tỉnh chấm cho các Ban nghiệp vụ. Bảng điểm này do Cụm trưởng Cụm thi đua triển khai, tổng hợp, đồng thời gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH Việt Nam (Ban Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 20 tháng 12 hàng năm.
3. Ban nghiệp vụ gửi kết quả chấm điểm thi đua đối với BHXH tỉnh về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH Việt Nam (Ban Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 31 tháng 12 hàng năm (riêng Ban Thu gửi kết quả chấm điểm về trước ngày 05 tháng 01 của năm tiếp theo)
4. Giao cho thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH Việt Nam có trách nhiệm:
- Tổng hợp kết quả chấm điểm thi đua của các đơn vị để báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH Việt Nam; trình Tổng Giám đốc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại đối với BHXH tỉnh và các Ban nghiệp vụ;
- Thông báo kết quả xếp loại thi đua đến các đơn vị trong Ngành.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1038/QĐ-BHXH ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành Bảng điểm thi đua và Quyết định số 1431/QĐ-BHXH ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điểm thuộc hệ thống các chỉ tiêu chấm điểm thi đua tại Quyết định số 1038/QĐ-BHXH.
Điều 6. Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều,6;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Ban TĐ-KT Trung ương;
- Lưu: VT, TĐKT (5b)
TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

thuộc tính Quyết định 925/QĐ-BHXH

Quyết định 925/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Bảng điểm thi đua
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:925/QĐ-BHXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành:09/09/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật , Bảo hiểm
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 925/QĐ-BHXH

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 07/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27/04/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ và Nghị định 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013

Thông tư 07/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27/04/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ và Nghị định 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013

Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Vui lòng đợi