Quyết định 1488/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế “xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông về công tác y dược cổ truyền”

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
So sánh VB cũ/mới

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1488/QĐ-BYT

Quyết định 1488/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế “xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông về công tác y dược cổ truyền”
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1488/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành:05/05/2010Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

TÓM TẮT VĂN BẢN

Từ ngày 12/12/2020, Quyết định này bị hết hiệu lực bởi Thông tư 16/2020/TT-BYT.

Xem chi tiết Quyết định 1488/QĐ-BYT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1488/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ “XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG VỀ CÔNG TÁC Y DƯỢC CỔ TRUYỀN”

________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 222/2003/QĐ-TTg ngày 03/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chính sách quốc gia về y dược cổ truyền đến năm 2010;
Căn cứ Thông tư số 01/2008/TT-BYT ngày 22/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành y tế;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Vụ trưởng Vụ Y Dược cổ truyền,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế “Xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông về công tác Y Dược cổ truyền”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành.
Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng các Cục, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Ban Thi đua khen thưởng Trung ương;
- Hội đồng TĐKT Bộ Y tế;
- Trung ương Hội Châm cứu Việt Nam;
- Trung ương Hội Đông Y Việt Nam;
- Trung ương Hội Dược liệu Việt Nam;
- Website Bộ Y tế;
- L­ưu: VT, YDCT, PC (2).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Triệu

BỘ Y TẾ

-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------


QUY CHẾ

XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG VỀ CÔNG TÁC Y DƯỢC CỔ TRUYỀN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1488 /QĐ-BYT ngày 5 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế).

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định đối tượng, tiêu chuẩn, thẩm quyền, thủ tục, hồ sơ, quyền lợi và nghĩa vụ của các thầy thuốc trong việc xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông về công tác kế thừa, bảo tồn, phát triển y dược cổ truyền, kết hợp với y dược hiện đại (sau đây gọi tắt là giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông).
2. Quy chế này áp dụng đối với:
a) Thầy thuốc trong ngành y tế (công lập và ngoài công lập) làm công tác khám chữa bệnh, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và những thầy thuốc làm công tác quản lý y dược cổ truyền từ trung ương đến địa phương, công lập hoặc ngoài công lập, đương chức hoặc đã nghỉ hưu.
b) Cá nhân không phải thầy thuốc công tác trong ngành y tế có đóng góp đặc biệt xuất sắc cho công tác kế thừa, bảo tồn và phát triển y dược cổ truyền.
Điều 2. Giải thích từ ngữ 
1. Thầy thuốc quy định trong quy chế này là các bác sỹ, y sỹ, dược sỹ đại học, dược sỹ trung học, điều dưỡng, lương y, lương dược, người có đủ trình độ chuyên môn khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền, người có bài thuốc gia truyền.
2. Khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền là việc sử dụng phương pháp y học cổ truyền có dùng thuốc hoặc không dùng thuốc, bằng bài thuốc gia truyền hoặc các phương pháp gia truyền khác hoặc kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trong khám và chữa bệnh cho người bệnh.
3. Bài thuốc gia truyền, phương pháp gia truyền là bài thuốc, phương pháp phòng, chữa bệnh được Bộ Y tế hoặc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) cấp giấy chứng nhận.
4. Thầy thuốc làm công tác đào tạo là những giảng viên giảng dạy về y, dược cổ truyền của Học viện, trường đại học, trường Cao đẳng, trường Trung học Y, Dược trong hệ thống đào tạo công lập, ngoài công lập.
5. Thầy thuốc làm công tác nghiên cứu khoa học là những người làm công tác nghiên cứu kế thừa, nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu phát triển y dược cổ truyền hoặc nghiên cứu kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại.
Điều 3. Mục đích xét tặng
Tôn vinh các cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác kế thừa, bảo tồn, phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền và y dược hiện đại phục vụ sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.
Điều 4. Thẩm quyền xét tặng
Thẩm quyền quyết định tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông theo quy định tại Quy chế này do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định trên cơ sở đề nghị của Hội đồng xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông cấp Bộ Y tế.
Điều 5. Thời gian xét tặng
Giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông được xét tặng hai năm một lần, vào những năm chẵn và được công bố vào ngày truyền thống của Y dược cổ truyền Việt Nam (Rằm tháng Giêng).
Điều 6. Nguyên tắc xét tặng
1. Giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông được tặng một lần cho đối tượng đủ tiêu chuẩn theo quy định của Quy chế này, không xét truy tặng.
2. Việc xét tặng Giải thưởng phải bảo đảm nguyên tắc:
a) Đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục quy định tại Quy chế này;
b) Chính xác, công khai, dân chủ, bỏ phiếu kín và quyết định theo đa số;
c) Không xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông cho các đối tượng đã bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị xử phạt vi phạm hành chính về chuyên môn kỹ thuật y tế, về y đức.
Điều 7. Chế độ đối với cá nhân được tặng giải thưởng
Cá nhân được tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông được nhận:
1. Bằng chứng nhận thành tích về công tác kế thừa, bảo tồn và phát triển y dược cổ truyền của Bộ trưởng Bộ Y tế theo mẫu số 1 tại Phụ lục số 1 ban hành kèm Quy chế này;
2. Huy hiệu của Giải thưởng theo mẫu số 2, phụ lục số 1 ban hành kèm Quy chế này;
3. Ghi tên trong Sổ vàng Giải thưởng.
Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của cá nhân được tặng Giải thưởng
1. Cá nhân được tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông có quyền lưu giữ, trưng bày và sử dụng hiện vật, Giải thưởng được tặng.
2. Cá nhân được tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông có nghĩa vụ bảo quản huy hiệu của Giải thưởng được tặng, không được cho người khác mượn, mất không được cấp lại .
3. Được đeo huy hiệu Giải thưởng trong ngày làm việc, các ngày lễ.
Chương II
TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG
Điều 9. Tiêu chuẩn chung
1. Trung thành với Tổ quốc Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
2. Có phẩm chất đạo đức cách mạng, có y đức trong sáng, là tấm gương tận tụy trong sự nghiệp kế thừa và phát triển nền y dược cổ truyền Việt Nam.
3. Thực hiện đúng 9 điều Y huấn cách ngôn của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông, học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Lương y như từ mẫu”, hết lòng phục vụ và chăm sóc người bệnh.
4. Có thời gian liên tục công tác trong lĩnh vực y dược cổ truyền 20 năm trở lên.
5. Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen hay có ít nhất ba bằng khen của Trung ương Hội nghề nghiệp có liên quan đến công tác phát triển y dược cổ truyền.
Điều 10. Giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông được xét tặng cho thầy thuốc khám chữa bệnh đạt các tiêu chuẩn sau:
1. Đảm bảo các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 9 của Quy chế này.
2. Có năng lực chuyên môn cao được đồng nghiệp công nhận.
3. Là chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh trở lên, được nghiệm thu và được ứng dụng rộng rãi trong tỉnh hoặc đúc kết được bài thuốc, phương pháp chữa bệnh có hiệu quả cống hiến cho ngành, được phổ cập ứng dụng rộng rãi trong các đơn vị khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền của tỉnh.
Điều 11. Giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông được xét tặng cho thầy thuốc làm công tác nghiên cứu khoa học đạt các tiêu chuẩn sau:
1. Đảm bảo các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 9 của Quy chế này.
2. Là chủ nhiệm đề tài/dự án/chương trình khoa học công nghệ về y, dược cổ truyền cấp tỉnh trở lên; đã được Hội đồng khoa học công nghệ cấp quản lý nghiệm thu đạt loại xuất sắc. Kết quả nghiên cứu được phổ biến ứng dụng rộng rãi trong phạm vi toàn tỉnh trở lên.
Điều 12. Giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông được xét tặng cho thầy thuốc làm công tác quản lý đạt các tiêu chuẩn:
1. Đảm bảo các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 9 của Quy chế này.
2. Tham gia nghiên cứu đề xuất được các chủ trương, chính sách, đường lối, các văn bản quy phạm pháp luật nhằm phát triển y dược cổ truyền được chính quyền cấp tỉnh trở lên phê duyệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả.
3. Tham mưu và tổ chức chỉ đạo triển khai tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định của ngành trong lĩnh vực y dược cổ truyền trong phạm vi tỉnh trở lên.
Điều 13. Giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông được xét tặng cho thầy thuốc làm công tác đào tạo đạt các tiêu chuẩn:
1. Đảm bảo các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 9 của Quy chế này.
2. Có năng lực chuyên môn, phương pháp giảng dạy tốt, được đồng nghiệp và sinh viên ca ngợi, mến phục.
3. Có công trình nghiên cứu khoa học hoặc đề tài nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực đào tạo cán bộ y dược cổ truyền hoặc thuộc lĩnh vực kế thừa, bảo tồn, phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại được Hội đồng khoa học nhà trường nghiệm thu đạt xuất sắc, được phổ biến áp dụng trong nhà trường hoặc có sáng kiến, cải tiến giáo trình, phương pháp đào tạo mang lại hiệu quả cao trong học tập của sinh viên, được sinh viên và Hội đồng khoa học công nghệ nhà trường công nhận và được phổ biến áp dụng trong giảng dạy của Nhà trường.
4. Tối thiểu xuất bản được 3 loại sách về Y dược cổ truyền.
Điều 14. Đối với những thầy thuốc hoạt động trong lĩnh vực Y dược cổ truyền đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, vẫn tiếp tục hoạt động và có đóng góp hiệu quả trong lĩnh vực y dược cổ truyền, không có sai phạm gì từ hình thức cảnh cáo trở lên, được xem xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông.
Điều 15. Đối với những cá nhân không phải thầy thuốc được xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông nếu có đủ những tiêu chuẩn quy định tại điều 9 của quy chế này và là chủ nhiệm ít nhất một đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến công tác kế thừa, bảo tồn, phát triển Y dược cổ truyền cấp Bộ trở lên đã được Hội đồng khoa học công nghệ cấp quản lý nghiệm thu đạt xuất sắc. Kết quả nghiên cứu được phổ biến ứng dụng rộng rãi trong phạm vi cả nước.
Chương III
THỦ TỤC, HỒ SƠ XÉT TẶNG
Điều 17. Hồ sơ
Cá nhân làm Hồ sơ gửi Hội đồng xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông cấp cơ sở. Hồ sơ gồm có:
- Đơn xin xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông .
- Sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã hoặc Thủ trưởng đơn vị.
- Bản báo cáo thành tích: Báo cáo thành tích phải nêu rõ việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quá trình hành nghề và thâm niên công tác, năng lực và thành tích trong công tác y dược cổ truyền có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị trước khi nghỉ hưu, hoặc Sở Y tế tỉnh và Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối với người hành nghề y dược cổ truyền tư nhân (mẫu số 1- phụ lục 2).
- Bản sao hợp pháp bằng cấp hay chứng nhận trình độ chuyên môn.
- Bản sao hợp pháp Quyết định khen thưởng.
- Bản sao hợp pháp Quyết định là Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học; biên bản nghiệm thu đề tài; Quyết định cho phép ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài; Quyết định tham gia xây dựng các đề án, dự án, chương trình, chính sách có liên quan.
- 3 ảnh chân dung cỡ 4 x 6.
Điều 18. Hội đồng cơ sở xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông
1. Hội đồng cơ sở được thành lập tại Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; ở các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; Cơ quan Bộ Y tế (bao gồm cả các cơ quan trung ương của các Hội nghề nghiệp có liên quan). Hội đồng do Giám đốc Sở Y tế tỉnh, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ hoặc Bộ trưởng ra quyết định thành lập.
2. Thành phần Hội đồng cơ sở: Hội đồng có Chủ tịch Hội đồng và 9 đến 11 uỷ viên.
- Chủ tịch Hội đồng là đại diện lãnh đạo Sở Y tế (đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); Thủ trưởng đơn vị (đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế); Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực y dược cổ truyền (đối với Cơ quan Bộ Y tế bao gồm cả các Hội nghề nghiệp có liên quan).
- Thành viên Hội đồng cơ sở thuộc Sở Y tế tỉnh gồm: đại diện Hội Đông y, Hội Châm cứu, Hội Dược liệu, Chủ tịch Công đoàn Y tế ngành, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Trưởng phòng nghiệp vụ Y, Trưởng phòng nghiệp vụ Dược, Trưởng phòng quản lý Y dược cổ truyền (nếu có), Trưởng phòng quản lý hành nghề Y dược tư nhân Sở Y tế, Giám đốc bệnh viện y d­îc cổ truyền tỉnh, đại diện tổ chức thi đua khen thưởng cùng cấp. Chuyên viên Y dược cổ truyền Sở Y tế là Thư ký Hội đồng.
- Thành viên Hội đồng cơ sở thành lập ở các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế là đại diện Hội Đông y, Hội Châm cứu, Chủ tịch Công đoàn cơ quan, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Trưởng khoa Dược, Trưởng các khoa lâm sàng và cận lâm sàng. Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp là uỷ viên kiêm thư ký Hội đồng.
- Thành viên Hội đồng cơ sở thành lập ở Cơ quan Bộ Y tế gồm: đại diện Trung ương Hội Đông y, Trung ương Hội Châm cứu, Trung ương Hội Dược liệu, đại diện lãnh đạo các Vụ: Tổ chức Cán bộ, Pháp chế, Khoa học và Đào tạo, Cục quản lý Dược, Cục khám chữa bệnh, Vụ Y dược cổ truyền. Vụ Y dược cổ truyền là thường trực và Thư ký Hội đồng.
3. Nhiệm vụ của Hội đồng cơ sở:
- Hội đồng cơ sở thuộc Sở Y tế tỉnh có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, tổ chức xét, tư vấn cho Giám đốc Sở Y tế trình Hội đồng xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông cấp Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là Hội đồng Bộ) thông qua Thường trực Hội đồng (Vụ Y dược cổ truyền) danh sách và hồ sơ những thầy thuốc thuộc sự quản lý của Sở Y tế và y tế các Bộ, ngành đóng trên địa bàn tỉnh được Hội đồng cơ sở đề nghị Hội đồng Bộ xem xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông.
- Hội đồng cơ sở của các đơn vị trực thuộc Bộ có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, tổ chức xét, tư vấn cho Thủ trưởng đơn vị có văn bản (gửi kèm hồ sơ) trình Hội đồng Bộ thông qua Thường trực Hội đồng Bộ những thầy thuốc hiện đang công tác tại đơn vị.
- Hội đồng cơ sở của cơ quan Bộ Y tế có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, tổ chức xét và có văn bản (gửi kèm hồ sơ) trình Hội đồng Bộ thông qua thường trực Hội đồng Bộ những cá nhân hiện đang công tác tại cơ quan Bộ Y tế, Trung ương Hội nghề nghiệp có liên quan.
Điều 19. Hội đồng Bộ Y tế xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông
1. Hội đồng Bộ được thành lập tại Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ra quyết định thành lập sau khi có ý kiến của các Hội nghề nghiệp có liên quan. Hội đồng có nhiệm vụ xét duyệt và tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Y tế tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông cho những cá nhân có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định do Hội đồng cơ sở đề nghị.
2. Thành phần Hội đồng: Hội đồng có Chủ tịch Hội đồng và 11 đến 15 uỷ viên.
- Chủ tịch Hội đồng Bộ là Bộ trưởng. Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng phụ trách công tác y dược cổ truyền.
- Thành viên Hội đồng là Chủ tịch Trung ương Hội Đông y, Chủ tịch Trung ương Hội Châm cứu, Chủ tịch Trung ương Hội Dược liệu, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, đại diện lãnh đạo các Vụ: Y dược cổ truyền, Pháp chế, Tổ chức Cán bộ, Khoa học và Đào tạo; Cục trưởng Cục quản lý Dược, Cục khám chữa bệnh và một số chuyên gia đầu ngành do Bộ trưởng quyết định. Vụ Y dược cổ truyền là thường trực và Thư ký Hội đồng.
Điều 20. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng
1. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc công khai, dân chủ quyết định theo đa số.
2. Hội đồng cơ sở chỉ xem xét các trường hợp được hội nghị cơ sở đề nghị.
3. Hội đồng Bộ chỉ xem xét những trường hợp do Hội đồng cơ sở đề nghị.
4. Các phiên họp Hội đồng chỉ hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng đến dự và bỏ phiếu.
5. Cá nhân được đề nghị tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông phải được ít nhất 2/3 số phiếu của các thành viên Hội đồng đồng ý trên tổng số thành viên Hội đồng.
6. Những trường hợp không đạt, Hội đồng phải nêu rõ lý do, đơn vị là Thường trực Hội đồng có văn bản thông báo cho Hội đồng cơ sở và đương sự biết.
Điều 21. Các bước xét duyệt
1. Bước 1. Tổ chức quán triệt và nghiên cứu tiêu chuẩn, điều kiện xét tặng giải thưởng:
Thủ trưởng đơn vị tổ chức phổ biến và quán triệt Quy chế xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, thầy thuốc đơn vị hiểu về đối tượng, tiêu chuẩn và quy trình xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông .
2. Bước 2. Tổ chức giới thiệu và lấy phiếu tín nhiệm tại đơn vị:
- Sau khi đã nghiên cứu, thảo luận, nắm vững tiêu chuẩn, điều kiện quy định, Thủ trưởng đơn vị tổ chức cho cá nhân tự ứng cử hoặc cán bộ, công chức, viên chức, thầy thuốc của đơn vị ứng cử và đề cử.
- Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, thầy thuốc của đơn vị bỏ phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín. Đơn vị tổ chức kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu được niêm yết công khai. Sau 7 ngày niêm yết công khai kết quả kiểm phiếu, Thủ trưởng đơn vị gửi danh sách trích ngang kèm theo hồ sơ của những đối tượng được 2/3 số cán bộ công nhân viên đơn vị tham gia bỏ phiếu tín nhiệm và không có đơn thư khiếu nại tố cáo lên Hội đồng cơ sở (đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thể chia thành từng cụm để thực hiện bước 1 và bước 2).
3. Bước 3. Hội đồng cơ sở:
Tổ chức họp Hội đồng nghiên cứu hồ sơ, tổ chức thẩm tra (nếu thấy cần thiết) và bỏ phiếu tín nhiệm.
Lập danh sách trích ngang và gửi hồ sơ những trường hợp đạt tiêu chuẩn và điều kiện quy định báo cáo Giám đốc Sở Y tế để báo cáo Hội đồng Bộ (gửi tới Vụ Y dược cổ truyền). Những trường hợp không đạt, Hội đồng có văn bản trình Giám đốc Sở Y tế thông báo cho đối tượng.
4. Bước 4. Hội đồng Bộ tiếp nhận hồ sơ và tổ chức họp hội đồng: Hội đồng nghiên cứu hồ sơ, thảo luận và bỏ phiếu tín nhiệm, có biên bản báo cáo và đề nghị Bộ trưởng tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông cho những trường hợp đạt tiêu chuẩn và điều kiện quy định, đồng thời cũng báo cáo lý do những trường hợp không đạt. Vụ Y dược cổ truyền chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế có trách nhiệm tham mưu tổ chức để Bộ trưởng trao tặng cho những đối tượng được tặng giải thưởng và thừa lệnh Bộ trưởng trả lời bằng văn bản lý do không đạt cho những trường hợp chưa được tặng giải thưởng.
Chương IV
THU HỒI VÀ QUY TRÌNH THU HỒI GIẢI THƯỞNG
Điều 22. Thu hồi
Giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông bị thu hồi trong các trường hợp sau:
- Có bằng chứng về gian lận trong các hoạt động khoa học.
- Vi phạm đạo đức nghề nghiệp bị xử lý từ hình thức cảnh cáo trở lên.
- Vi phạm quy chế chuyên môn từ hình thức cảnh cáo trở lên.
Điều 23. Quy trình thu hồi giải thưởng
- Căn cứ quyết định của toà án, hoặc quyết định kỷ luật, biên bản xử phạt do vi phạm quy chế chuyên môn hoặc y đức, Bộ trưởng Bộ Y tế ra Quyết định thu hồi giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông đối với người vi phạm.
- Căn cứ Quyết định thu hồi giải thưởng của Bộ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc sở Y tế hoặc Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức thực hiện thu hồi Giải thưởng gồm bằng chứng nhận và biểu tượng chuyển về Bộ Y tế (Vụ Y dược cổ truyền).
Chương V
KINH PHÍ GIẢI THƯỞNG HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Điều 24. Nguồn kinh phí giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông
1. Kinh phí chi cho Giải thưởng được hình thành từ nguồn huy động xã hội hóa, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho Giải thưởng và các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có).
2. Giao Vụ Y dược cổ truyền - Thường trực Hội đồng Bộ có trách nhiệm tạo lập, huy động, quản lý và sử dụng kinh phí thưởng theo đúng quy định của Pháp luật và Quy chế này.
Chương VI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 25. Tổ chức thực hiện
Vụ Y dược cổ truyền là Cơ quan thường trực của Hội đồng xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông cấp Bộ, có trách nhiệm căn cứ các quy định của pháp luật để tổ chức và hướng dẫn các cá nhân, tổ chức thực hiện Quy chế này, định kỳ tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế ./.

  

BỘ TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Quốc Triệu

PHỤ LỤC SỐ 1

(Kèm theo Quyết định số 1488/QĐ-BYT ngày 5 tháng 5 năm 2010

của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

 

 1. Mẫu số 1: Bằng chứng nhận giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông.

 

 1. Mẫu số 2: Huy hiệu giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông.

MẪU SỐ 1: BẰNG CHỨNG NHẬN GIẢI THƯỞNG

Quyết định 1488/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế “xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông về công tác y dược cổ truyền”

MẪU SỐ 2: HUY HIỆU GIẢI THƯỞNG  HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG

Quyết định 1488/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế “xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông về công tác y dược cổ truyền”

PHỤ LỤC SỐ 2

MẪU HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
(Kèm theo Quyết định số 1488/QĐ-BYT ngày 5 tháng 5 năm 2010
của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 1. Mẫu số 1: Báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông.
 2. Mẫu số 2: Tờ trình đề nghị xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông cho cá nhân.
 3. Mẫu số 3: Biên bản họp Hội đồng cấp cơ sở xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông.
 4. Mẫu số 4: Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cá nhân đề nghị xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông.
 5. Mẫu số 5: Danh sách trích ngang đề nghị xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông cho các cá nhân.

MẪU SỐ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG “GIẢI THƯỞNG HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG”
VỀ CÔNG TÁC KẾ THỪA, BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN NỀN YDCT VIỆT NAM

 

I. TIỂU SỬ BẢN THÂN:

 1. Họ và tên:.................................................................  Nam, nữ:.........
 2. Ngày tháng năm sinh :……………………              Dân tộc:………..
 3. Quê quán:……………………………………………………………..
 4. Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………..
 5. Đơn vị công tác:………………………………………………………..
 6. Chức danh, đơn vị công tác hiện nay (Đối với cán bộ đã nghỉ hưu ghi đơn vị công tác trước khi nghỉ hưu và hiện nay làm gì):
 7. Chức vụ hiện nay (chính quyền, đoàn thể):……………………..
 8. Học hàm, học vị:…………………………………………………
 9. Trình độ chuyên môn được đào tạo: (Ghi rõ thời gian và hệ đào tạo: Chính quy, chuyên tu, hàm thụ, đặc cách...):
 10. Khen thưởng:…………………………………………….
 11. Kỷ luật:…………………………………………………..

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC :

 (Ghi rõ quá trình công tác từ khi thoát ly đến nay ; từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm nào, làm gì, đơn vị nào)

Thời gian công tác

(Từ ngày, tháng, năm đến.....)

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

 

...../...../...........

..../…./….........

 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

III. TÀI NĂNG VÀ CỐNG HIẾN:

Nêu những thành tích đặc biệt nổi bật của cá nhân đã đóng góp cho công tác kế thừa, bảo tồn và phát triển nền y dược cổ truyền Việt Nam (Kể cả về chuyên môn, đào tạo, nghiên cứu khoa học, sản xuất thuốc và quản lý).

 

Xác nhận của thủ trưởng đơn vị

( Ký tên, đóng dấu)

............., ngày........tháng......năm......

Người khai

 

Ghi chú:

- Đánh máy theo mẫu, không quá 3 trang.  ảnh của cá nhân chụp trong vòng 01 năm trở lại.

- Phần khai khen thưởng: Khai từ Chiến sĩ thi đua cơ sở, Giấy khen.... Phần khai kỷ luật: Khai từ hình thức cảnh cáo trở lên, năm bị kỷ luật.

MẪU SỐ 2

BỘ Y TẾ
HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG
GIẢI THƯỞNG HTLO

Đơn vị.................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

.................., ngày.........tháng......năm...........

 

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
TRONG CÔNG TÁC KẾ THỪA, BẢO TỒN, PHÁT TRIỂN NỀN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
CỦA BỘ Y TẾ CHO CÁ NHÂN

Kính gửi:

 

- Bộ trưởng Bộ Y tế,

- Hội đồng xét tặng “Giải thưởng Hải Thượng Lãn  Ông” cấp Bộ Y tế.

 

Căn cứ  Quyết định số 1488/QĐ-BYT ngày 5 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông;

Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông cấp cơ sở ngày...... tháng .....năm.........;

1. Hội đồng xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông (Tên đơn vị)……….. tổ chức xét duyệt theo quy trình quy định (nêu tóm tắt quá trình xét tặng): .........................................................................

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................

2.  Xét thành tích đã đạt được của các cá nhân và kết quả bỏ phiếu kín, Hội đồng xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông cấp cơ sở (tên đơn vị)............đề nghị Bộ trưởng tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông cho các cá nhân có tên trong Danh sách kèm theo.

((Tên đơn vị)........... xin gửi kèm theo: Biên bản họp Hội đồng; Biên bản kết quả kiểm phiếu; Báo cáo thành tích của cá nhân).

(Tên đơn vị)…….kính đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế, Hội đồng xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông cấp Bộ Y tế xem xét, quyết định.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

THỨ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Ký tên, đóng dấu

MẪU SỐ 3

Cơ quan chủ Quản:..…
HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG HTLÔ

Đơn vị.................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

.................., ngày.........tháng......năm...........

 

BIÊN BẢN HỌP

HỘI ĐỒNG CẤP CƠ SỞ
XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
VỀ CÔNG TÁC KẾ THỪA, BẢO TỒN, PHÁT TRIỂN YDCT VIỆT NAM

 

Hội đồng tiến hành họp hồi… giờ… phút, ngày........./......../ ............. tại………………………

I. THÀNH PHẦN:

1. Đ/c……………...Chủ tịch Hội đồng

2. Đ/c………………Thư ký Hội đồng

3. Các ủy viên Hội đồng:

.........................................................................................................................................

4. Tổng số thành viên Hội đồng xét tặng theo Quyết định: ..........người.

5. Số thành viên Hội đồng tham gia họp............người.   

6. Số thành viên Hội đồng vắng mặt.........người; lý do vắng....................

II. NỘI DUNG HỌP:

Đánh giá bản báo cáo thành tích của ông/bà................ đề nghị xét tặng giải thưởng HTLÔ về công tác kế thừa, bảo tồn và phát triển YDCT VN.

1. Đ/c......Chủ tịch Hội đồng báo cáo nội dung yêu cầu và các văn bản hướng dẫn thực hiện việc xét tặng giải thưởng HTLÔ về công tác kế thừa, bảo tồn và phát triển nền YDCT Việt Nam.

2. Đ/c.......báo cáo bản thành tích của ông/bà.........đề nghị xét tặng giải thưởng HTLÔ về công tác kế thừa, bảo tồn và phát triển YDCT VN.

3. Hội đồng cho ý kiến:................................................................................

4. Hội đồng tiến hành bỏ phiếu kín (có biên bản, kết quả kiếm phiếu đính kèm theo)

5. Chủ tịch Hội đồng kết luận:  ông/bà...................đủ tiêu chuẩn theo quy định, giao cho thư ký Hội đồng hoàn chỉnh Hồ sơ theo quy định trình Thủ trưởng đơn vị xem xét trình Bộ trưởng Bộ Y tế xét tặng giải thưởng HTLÔ về công tác kế thừa, bảo tồn và phát triển YDCT Việt Nam cho ông/bà có tên trên.

Cuộc họp kết thúc hồi hồi.... giờ......phút, ngày........./......../ .............

 

Thư ký

Ký tên

(Ghi rõ họ tên)

Chủ toạ

Ký tên, đóng dấu

(Ghi rõ họ tên)

MẪU SỐ 4

Cơ quan chủ quản:..
HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG HTLÔ

Đơn vị.................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------

.................., ngày.........tháng......năm...........

 

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
VỀ CÔNG TÁC KẾ THỪA, BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN NỀN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
CỦA BỘ Y TẾ

 

1. Hội đồng xét tặng “Giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông” cấp cơ sở được thành lập theo Quyết định số        ngày   /..../......... của ..........................................

2. Hội đồng họp ngày........./......../ .............để bầu các cá nhân đủ tiêu chuẩn xét tặng “Giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông” .

3. Số thành viên được bầu vào Ban kiểm phiếu .........người, gồm các ông (bà) có tên sau:

- Trưởng Ban kiểm phiếu:............................................................................

- Các ủy viên:

.....................................................................................................................

4. Tổng số thành viên Hội đồng xét tặng theo quyết định................người.

-  Số thành viên Hội đồng tham gia bỏ phiếu ...................................người.

-  Số thành viên Hội đồng không tham gia bỏ phiếu ........................người.

Lý do.........................................................................................................

- Số phiếu phát ra                     :........................phiếu.

- Số phiếu thu về                       :........................phiếu.

- Số phiếu hợp lệ                      :........................phiếu

- Số phiếu không hợp lệ             :........................phiếu.

5. Số cá nhân được đề nghị xét tặng Giải thưởng:..... người.

6. Kết quả kiểm phiếu bầu: (Xếp theo thứ tự số phiếu tín nhiệm từ cao xuống thấp)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chc danh, chc vụ, đơn vị công tác

Số phiếu tín nhiệm

Tỷ lệ

Nam

Nữ

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

Số cá nhân đạt ít nhất 2/3 số phiếu tín nhiệm trên tổng số thành viên Hội đồng theo Quyết định thành lập là...........người, từ số thứ tự 1 đến ...........như sau:

1……………………………………..

2……………………………………...

 

Các ủy viên ban kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên từng người)

Trưởng ban kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)

MẪU SỐ 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG

GIẢI THƯỞNG HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
 VỀ CÔNG TÁC KẾ THỪA, BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN NỀN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
CỦA BỘ Y TẾ

(Kèm theo Tờ trình số…/…ngày.....tháng….năm……)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chc danh, chc vụ, đơn vị công tác

Nam

Nữ

 

(1)

(2)

(3)

(4)

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

Ghi chú:

- Cột (4); Chức danh công tác hiện đang làm hoặc trước khi nghỉ hưu.

Chức vụ: Chỉ khai những chức vụ có quyết định bổ nhiệm.

- Đóng dấu treo (hoặc giáp lai) vào các trang và người cuối cùng của danh sách.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

BỘ Y TẾ

-------------

Số: 1488/QĐ-BYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 5 tháng 5  năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ “XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG

VỀ CÔNG TÁC Y DƯỢC CỔ TRUYỀN”

-------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 222/2003/QĐ-TTg ngày 03/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chính sách quốc gia về y dược cổ truyền đến năm 2010;

Căn cứ Thông tư số 01/2008/TT-BYT ngày 22/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Vụ trưởng Vụ Y Dược cổ truyền,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế “Xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông về công tác Y Dược cổ truyền”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng các Cục, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Các Đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế;

- Ban Thi đua khen thưởng Trung ương;

- Hội đồng TĐKT Bộ Y tế;

- Trung ương Hội Châm cứu Việt Nam;

- Trung ương Hội Đông Y Việt Nam;

- Trung ương Hội Dược liệu Việt Nam;

- Website Bộ Y tế;

- L­ưu: VT, YDCT, PC (2).

BỘ TRƯ­ỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Triệu

 

 

 

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

×
×
×
Vui lòng đợi