Quyết định 1000/QĐ-BTP Kế hoạch thi đua Kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống ngành Tư pháp

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TƯ PHÁP

______

Số: 1000/QĐ-BTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2021

 

 

                                                           

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống ngành Tư pháp và Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BTP ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2021) và Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Chánh Văn phòng Bộ, Vự trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự; Trưởng, Phó Trưởng các Cụm, Khu vực thi đua; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương (để báo cáo);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (để biết);

- Các Thứ trưởng (để biết và chỉ đạo thực hiện);

- Cổng Thông tin điện tử BTP (để đăng tải);

- Lưu: VT, Vụ TĐKT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Tịnh

 

 
 

BỘ TƯ PHÁP

_____

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

 KẾ HOẠCH

Phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống ngành Tư pháp và Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1000/QĐ-BTP ngày 14 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

________________

 

Hòa chung không khí thi đua của cả nước, để thiết thực lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2021) và chào mừng thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kỷ niệm 73 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2021), kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021), tăng cường tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ Tư pháp phát động đợt thi đua cao điểm với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Khơi dậy niềm tự hào, phát huy truyền thống vẻ vang trong 76 năm xây dựng và phát triển của Bộ, ngành Tư pháp; tạo không khí phấn khởi, ra sức thi đua, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết liệt của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong Ngành nhằm thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa quyết tâm phòng chống, chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch COVID-19 vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao của các cơ quan, đơn vị, của Bộ, Ngành trong năm 2021 với các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, góp phần tăng cường công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo hiệu quả, thực chất, gắn với nhiệm vụ chính trị của Bộ, Ngành.

1.2. Xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến, kịp thời khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong đợt thi đua, để tôn vinh, nhân rộng tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của các Cụm, Khu vực thi đua ngành Tư pháp năm 2021.

2. Yêu cầu

2.1. Đợt thi đua được tổ chức triển khai sâu rộng, gắn với việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề khác đã được Bộ, ngành Tư pháp phát động, tổ chức thực hiện từ đầu năm đến nay, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của Bộ, Ngành, Cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo động lực và sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện.

2.2. Việc biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong đợt thi đua phải trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả, thành tích đạt được; bảo đảm khen thưởng khách quan, chính xác, công khai, công bằng, kịp thời, không tràn lan.

II. ĐỐI TƯỢNG THI ĐUA, THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ BIỂU DƯƠNG, KHEN THƯỞNG

1. Đối tượng thi đua

1.1. Tập thể

Các đơn vị thuộc Bộ, sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự; các tập thể nhỏ (phòng và tương đương) thuộc các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự.

1.2. Cá nhân

Công chức, viên chức, người lao động đang công tác, làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ; sở Tư pháp; Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự bao gồm cả công chức, viên chức đang trong thời gian tập sự, nhân viên hợp đồng không xác định thời hạn, nhân viên hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên.

2. Thời gian thực hiện

Đợt thi đua được triển khai thực hiện từ tháng 6/2021 đến hết tháng 8/2021. Tổ chức tổng kết đợt thi đua cao điểm, xét khen thưởng xong trước ngày 30/10/2021.

3. Biểu dương, khen thưởng

3.1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc sở Tư pháp, Cực trưởng Cực Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện khen thưởng theo thẩm quyền; tổ chức bình xét, lựa chọn tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất trong đợt thi đua để đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen.

3.2. Trên cơ sở kết quả suy tôn, đề nghị xét khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp sẽ xét, đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen cho khoảng 70 tập thể, cá nhân là nhân tố điển hình đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất trong đợt thi đua.

3.3. Các tập thể, cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng sẽ được giới thiệu, tạo điều kiện để giao lưu, báo cáo, chia sẻ kinh nghiệm về cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong đợt thi đua tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 của các Cụm, Khu vực thi đua trong ngành Tư pháp để lan tỏa, nhân rộng.

(Bộ sẽ có văn bản hướng dẫn về tổng kết đợt thi đua và xét, đề nghị khen thưởng)

III. NỘI DUNG THI ĐUA

1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn

Đẩy mạnh tổ chức thực hiện hiệu quả các tiêu chí, nhiệm vụ của phong trào thi đua “Ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao” và phong trào thi đua “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao” đã đề ra, trong đó tập trung thi đua đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, đổi mới, sáng tạo và đạt được kết quả nổi trội trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021 của Bộ, Ngành đã được xác định trong Báo cáo số 01/BC-BTP ngày 01/01/2021 của Bộ Tư pháp về tổng kết công tác tư pháp năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2020, định hướng nhiệm kỳ 2021-2025 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2021 của Bộ, Ngành; Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của ngày 01/01/2021 Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ và các vấn đề cần quan tâm giải quyết; Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2021); các điểm nghẽn, vấn đề nóng, cấp bách liên quan đến nhiệm vụ thuộc Ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, cá nhân được giao trong năm 2021 đảm bảo triển khai hiệu quả “mục tiêu kép”: Vừa có giải pháp hữu hiệu, thiết thực, nỗ lực sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, vừa phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe của công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành

2. Tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19

2.1. Tăng cường tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm, quyết liệt, triển khai có hiệu quả các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 của Bộ Tư pháp và yêu cầu của cơ quan y tế các địa phương; tiếp tục chủ động tham mưu, phối hợp tham mưu cho các cấp, các ngành về khía cạnh pháp lý trong các quyết sách, chỉ đạo phòng, chống dịch.

2.2. Chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống, dập dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị, đúc rút kinh nghiệm để phổ biến, nhân rộng; tiếp tục tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra.

2.3. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế; kịch bản ứng phó với các cấp độ của dịch COVID-19 tại Bộ Tư pháp; các đơn vị có trụ sở riêng cập nhật, hoàn chỉnh các phương án sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của dịch, có biện pháp phù hợp bảo đảm phòng chống dịch tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

2.4. Có những đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống, dập dịch.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

1.1. Trên Cơ sở nội dung của Kế hoạch này, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp có trách nhiệm tham mưu cho Bộ trưởng trong việc tổ chức, chỉ đạo, tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong ngành Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch.

1.2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm:

1.2.1. Phối hợp với cấp ủy, tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể phổ biến, quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra thực hiện Kế hoạch đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả, thực chất.

1.2.2. Chủ động phối hợp với các đơn vị, cơ quan truyền thông trong và ngoài Ngành để tuyên truyền về kết quả thực hiện, giới thiệu nhân tố điển hình cơ sở có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong tổ chức thực hiện đợt thi đua; tạo điều kiện thuận lợi để tập thể, cá nhân đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp biểu dương, khen thưởng được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 của các Cụm, Khu vực thi đua trong ngành Tư pháp.

1.2.3. Bình xét, suy tôn, khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định; hồ sơ đề nghị Bộ trưởng tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong đợt thi đua (nếu có) gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

1.2.4. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo và công tác tổng kết thực hiện đợt thi đua.

1.2.5. Bố trí các nguồn lực bảo đảm thực hiện Kế hoạch; chịu trách nhiệm về kết quả xét khen thưởng, đề nghị xét khen thưởng theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sac trong đợt thi đua.

1.3. Trưởng các Cụm, Khu vực thi đua trong ngành Tư pháp đưa việc triển khai thực hiện Kế hoạch này vào chương trình hoạt động chung của Cụm, Khu vực trong năm; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch gắn với kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị là thành viên của Cụm, Khu vực thi đua; thông tin, phối hợp với Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp về việc triển khai, đánh giá thực hiện Kế hoạch của các đơn vị thành viên; phối hợp, tạo điều kiện để các tập thể, cá nhân thuộc các đơn vị thành viên có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong đợt thi đua đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp biểu dương, khen thưởng được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 của các Cụm, Khu vực thi đua trong ngành Tư pháp với các hình thức phù hợp.

1.4. Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Công nghệ thông tin, các Tạp chí của Ngành, Bản tin Tư pháp các địa phương chủ động, phối hợp với Vụ Thi đua - Khen thưởng và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến các cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, kịp thời đăng tải nêu gương các nhân tố điển hình của các cơ quan, đơn vị trong đợt thi đua cao điểm để nhân rộng, lan tỏa.

1.5. Cục Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Vụ Thi đua - Khen thưởng bảo đảm kinh phí cho các hoạt động tại Kế hoạch này từ Quỹ Thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

1.6. Vụ Thi đua - Khen thưởng (Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp) có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu tổ chức thực hiện Kế hoạch này; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra; tham mưu tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch; báo cáo, tham mưu Bộ trưởng và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp ghi nhận, biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền các tập thể, cá nhân có thành tiêu biểu xuất sắc nổi bật trong đợt thi đua cao điểm.

2. Kinh phí tổ chức thực hiện

Kinh phí tổ chức thực hiện đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2021) và Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được bố trí, sử dụng trong kinh phí dành cho công tác thi đua, khen thưởng của ngành Tư pháp, của cơ quan, đơn vị theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Vụ Thi đua - Khen thưởng (Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp) để được hướng dẫn hoặc báo cáo Lãnh đạo Bộ chỉ đạo, giải quyết./.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1000/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống ngành Tư pháp và Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1000/QĐ-BTP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành: 14/06/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!