Quyết định 362/QĐ-UBDT kiện toàn nhân sự Hội đồng thi đua, khen thưởng Ủy ban Dân tộc

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN DÂN TỘC

______

Số: 362/QĐ-UBDT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng Thi đua, Khen thưởng của Ủy ban Dân tộc

_____________

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-UBDT ngày 30/11/2015 của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Kiện toàn nhân sự Hội đồng Thi đua, Khen thưởng của Ủy ban Dân tộc gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Chủ tịch Hội đồng.

2. Ông Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng.

3. Ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm - Ủy viên.

4. Bà Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm - Ủy viên.

5. Ông Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm - Ủy viên.

6. Ông Cầm Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ - Ủy viên thường trực Hội đồng.

7. Ông Nguyễn Mạnh Huấn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính- Ủy viên.

8. Ông Nguyễn Đình Vượng, Chánh Thanh tra Ủy ban - Ủy viên.

9. Ông Lò Quang Tú, Chánh Văn phòng Ủy ban - Ủy viên.

10. Ông Nguyễn Quang Hải, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Ủy ban Dân tộc, Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc - Ủy viên.

11. Ông Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm thông tin - Ủy viên.

12. Ông Xa Trung Hưng, Chuyên viên chính Vụ Tổ chức Cán bộ - Ủy viên Thư ký Hội đồng.

13. Ông Nguyễn Văn Chính, Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Ủy ban Dân tộc - Ủy viên.

Điều 2. Thường trực Hội đồng gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực, Ủy viên Thường trực và Ủy viên Thư ký. Cơ quan Thường trực giúp việc Hội đồng là Phòng Thi đua, Khen thưởng và Chính sách cán bộ, Vụ Tổ chức Cán bộ.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng:

1. Tham mưu cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm phát động các phong trào thi đua theo thẩm quyền;

2. Định kỳ đánh giá kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng; tham mưu việc sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; kiến nghị, đề xuất các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong từng năm và giai đoạn;

3. Tham mưu cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm kiểm tra, giám sát các phong trào thi đua và thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng;

4. Tham mưu cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ các Quyết định: Quyết định số 421/QĐ-UBDT ngày 13/7/2017; Quyết định số 163/QĐ-UBDT ngày 26/3/2018; Quyết định số 697/QĐ-UBDT ngày 22/11/2018; Quyết định số 07/QĐ-UBDT ngày 08/01/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Các thành viên của Hội đồng thi đua, khen thưởng có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định về công tác thi đua, khen thưởng.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Hội đồng TĐKTTW (để b/c);

- Ban TĐKTTW;

- Cơ quan công tác Dân tộc các tỉnh;

- Đảng ủy cơ quan UBDT;

- Các Vụ, đơn vị thuộc UBDT;

- Công đoàn UBDT;

- Đoàn TN cơ quan UBDT;

- Cổng TTĐT của UBDT;

- Lưu VT, TCCB (07 bản).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

Hầu A Lềnh

 

 

 
 

DANH SÁCH CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ CÓ CƠ QUAN LÀM CÔNG TÁC

 

Ban Dân tộc Tỉnh An Giang

Ban Dân tộc Tỉnh Kiên Giang

Ban Dân tộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum

Ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu

Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu

Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn

Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai

Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang

Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn

Phòng Dân tộc thuộc VPUBND tỉnh Bình Dương

Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng

Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

Phòng Dân tộc thuộc VPUBND tỉnh Long An

Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước

Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An

Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Phòng Dân tộc thuộc VP UBND tỉnh Ninh Bình

Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau

Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận

Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng

Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ

Ban Dân tộc TP Cần Thơ

Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên

Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình

Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam

Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi

Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh

Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang

Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng

Ban Dân tộc TP Hà Nội

Ban Dân tộc tỉnh Sơn La

Ban Dân tộc tỉnh Hà Tĩnh

Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên

Ban tôn giáo - Dân tộc tỉnh Tây Ninh

Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình

Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên - Huế

Ban Dân tộc TP Hồ Chí Minh

Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh

Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang

Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang

Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa

Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long

Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái

Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc

     
 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 362/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng thi đua, khen thưởng của Ủy ban Dân tộc
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộc Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 362/QĐ-UBDT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hầu A Lềnh
Ngày ban hành: 01/06/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức , Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!