Quyết định 139/QĐ-TANDTC-TĐKT về hình thức khen thưởng trong Tòa án nhân dân

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 139/QĐ-TANDTC-TĐKT

Quyết định 139/QĐ-TANDTC-TĐKT của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế quy định về nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong Tòa án nhân dân
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối caoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:139/QĐ-TANDTC-TĐKTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hòa Bình
Ngày ban hành:19/05/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

TÓM TẮT VĂN BẢN

Quy chế về nghi thức đón nhận danh hiệu thi đua trong TAND

Ngày 19/5/2021, Tòa án nhân dân tối cao ra Quyết định 139/QĐ-TANDTC-TĐKT về việc ban hành Quy chế quy định về nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong Tòa án nhân dân.

Cụ thể, việc tiến hành lễ trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phải đảm bảo các yêu cầu sau: Người điều hành buổi lễ là lãnh đạo hoặc đại diện lãnh đạo của đơn vị chủ trì, tổ chức buổi lễ; Không tổ chức riêng lễ trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; Chỉ công bố, trao tặng, đón nhận một lần đối với mỗi quyết định khen thưởng; Trong khi công bố, trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng người không có nhiệm vụ không tặng hoa, có mặt trên lễ đài;…

Ngoài ra, các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong Tòa án nhân dân gồm: Khen thưởng cấp Nhà nước; Khen thưởng của Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án quân sự trung ương; Khen thưởng của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tòa án quân sự quân khu; Khen thưởng của bộ, ban, ngành tỉnh, đoàn thể Trung ương…Các hình thức tôn vinh, biểu dương không tổ chức trao tặng theo Quy chế này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 139/QĐ-TANDTC-TĐKT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 139/QĐ-TANDTC-TĐKT

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUY ĐỊNH VỀ NGHI THỨC TRAO TẶNG, ĐÓN NHẬN DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG TRONG TÒA ÁN NHÂN DÂN

___________

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

 

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; Nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; Nghi lễ đối ngoại và đón nhận, tiếp khách nước ngoài và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quy định về nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong Tòa án nhân dân.

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao; Giám đốc Học viện Tòa án; Chánh án Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp; các tập thể, cá nhân trong và ngoài Tòa án nhân dân khi trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong Tòa án nhân dân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban Thi đua - Khen thưởng trung ương;
- Các Phó Chánh án TANDTC (để chỉ đạo);
- Thành viên Hội đồng TĐ-KT TAND;
- Cổng thông tin điện tử TANDTC (để đăng tin);
- Trang tin TĐ-KT TAND (để đăng tin);
- Lưu: VP, Vụ TĐ-KT.

CHÁNH ÁN


 Nguyễn Hòa Bình

 

 

 

 

QUY CHẾ

QUY ĐỊNH VỀ NGHI THỨC TRAO TẶNG, ĐÓN NHẬN DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG TRONG TÒA ÁN NHÂN DÂN

(Kèm theo Quyết định số 139/QĐ-TANDTC-TĐKT ngày 19/5/2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

 

Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định việc tổ chức nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong Tòa án nhân dân; đối với các Tòa án quân sự thực hiện phù hợp với quy định của Bộ Quốc phòng.

2. Đối tượng áp dụng là các tập thể, cá nhân trong và ngoài Tòa án nhân dân khi trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

Điều 2. Yêu cầu của việc tổ chức nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

1. Việc tổ chức trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phải bảo đảm thống nhất, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương hình thức; có ý nghĩa tôn vinh sự kiện, tôn vinh tập thể và cá nhân được khen thưởng, tạo sức lan tỏa trong Tòa án nhân dân và xã hội.

2. Việc tổ chức trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phải mang ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng; gắn các phong trào thi đua yêu nước với việc thực hiện công tác chuyên môn của Tòa án nhân dân.

 

Chương 2. YÊU CẦU, TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH NGHI THỨC CÔNG BỐ, TRAO TẶNG, ĐÓN NHẬN DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

 

Điều 3. Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

1. Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng và Thông tư quy định công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân được công bố, trao tặng, đón nhận theo quy định tại Quy chế này gồm:

a) Khen thưởng cấp Nhà nước;

b) Khen thưởng của Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án quân sự trung ương;

c) Khen thưởng của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tòa án quân sự quân khu;

d) Khen thưởng của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương...

2. Các hình thức tôn vinh, biểu dương không tổ chức trao tặng theo Quy chế này.

Điều 4. Yêu cầu của việc tiến hành lễ trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

1. Người điều hành buổi lễ là lãnh đạo hoặc đại diện lãnh đạo của đơn vị chủ trì, tổ chức buổi lễ.

2. Không tổ chức riêng lễ trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Chỉ được tổ chức kết hợp trong lễ kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước, ngày thành lập, ngày truyền thống của Tòa án nhân dân, của địa phương, của đơn vị hoặc hội nghị triển khai công tác theo chương trình cụ thể (trừ trường hợp trao tặng hình thức khen thưởng đối với thành tích xuất sắc đột xuất và khen thưởng đối ngoại).

3. Chỉ công bố, trao tặng và đón nhận một lần đối với mỗi quyết định khen thưởng. Không tổ chức diễu hành hoặc đón rước từ cấp này, địa điểm này đến cấp khác, địa điểm khác.

4. Đại diện lãnh đạo hoặc tập thể lãnh đạo và cá nhân được khen thưởng trực tiếp đón nhận quyết định khen thưởng, danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của tập thể và cá nhân. Trường hợp truy tặng, đại diện gia đình của người được truy tặng nhận thay.

5. Trao tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng từ thứ bậc cao đến thứ bậc thấp. Trường hợp cùng một hình thức khen thưởng thì trao tặng cho tập thể trước, cá nhân sau; trao tặng trước, truy tặng sau.

6. Trong khi công bố, trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng người không có nhiệm vụ không tặng hoa, có mặt trên lễ đài (theo quy định tại khoản 6 Điều 26 Nghị định số 145).

Điều 5. Trình tự tiến hành

1. Thông báo chương trình.

2. Lễ Chào cờ, hát Quốc ca.

3. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu ngắn gọn, trang trọng.

4. Trình bày diễn văn hoặc báo cáo: Chỉ “kính thưa họ tên và chức danh” Lãnh đạo có chức vụ cao nhất ở Trung ương và ban, bộ, ngành, địa phương, đơn vị.

5. Công bố và trao tặng khen thưởng.

6. Phát biểu ý kiến của lãnh đạo cấp trên hoặc đại diện khách mời.

7. Phát biểu đáp từ cảm ơn của người đng đầu cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức.

8. Kết thúc.

Điều 6. Nghi thức công bố, trao tặng và đón nhận khen thưởng

1. Công bố quyết định khen thưởng:

a) Đại diện lãnh đạo của cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng hoặc của đơn vị tổ chức buổi lễ công bố quyết định khen thưởng;

b) Quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước:

- Trước khi công bố quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước, người công bố mời Đội cờ truyền thống (nếu có), đại diện lãnh đạo (tập thể lãnh đạo) hoặc cá nhân được khen thưởng lên lễ đài đnghe công bố quyết định khen thưởng;

- Công bố quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước.

c) Quyết định khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ; của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và khen thưởng khác:

- Công bố quyết định khen thưởng;

- Sau khi công bố xong quyết định khen thưởng, người công bố mời đại diện lãnh đạo (tập thể lãnh đạo) hoặc cá nhân được khen thưởng lên lễ đài đđón nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

2. Trao danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng:

a) Người trao là đại diện các lãnh đạo tham dự buổi lễ; người trao đứng ở vị trí trung tâm của lễ đài;

b) Cấp nào khen thưởng thì lãnh đạo hoặc đại diện lãnh đạo cấp đó trao.

- Trường hợp lãnh đạo hoặc đại diện lãnh đạo cấp khen thưởng không tham dự buổi lễ thì lãnh đạo hoặc đại diện lãnh đạo ngang cấp hoặc cấp dưới (được ủy quyền) trực tiếp trao.

- Trường hợp số lượng khen thưởng nhiều thì lựa chọn khen thưởng cao đ trao.

c) Trao tặng cho tập thể:

- Trao tặng Huân chương (hoặc Huy chương, Huy hiệu kèm theo danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng):

+ Theo thứ tự gắn Huân chương (hoặc Huy chương, Huy hiệu) trước; sau đó trao Bằng và trao Cờ Anh hùng (đối với tập thể được đón nhận danh hiệu Anh hùng);

+ Đối với tập thcó Cờ truyền thống: Người trao gắn Huân chương (hoặc Huy chương, Huy hiệu) lên góc cao Cờ truyền thống; sau khi gắn xong, người trao đng nghiêm cúi chào Cờ. Vị trí gắn Huân chương (hoặc Huy chương, Huy hiệu) trên Cờ truyền thống được thực hiện theo thứ hạng từ cao xuống thấp;

+ Đối với tập thể không có Cờ truyền thống: Người trao tặng sẽ trao Bằng đã gắn sẵn Huân chương (hoặc Huy chương, Huy hiệu) ở góc cao bên phải của Bằng.

- Trao tặng khen thưởng khác: Người trao tặng sẽ trao Bằng.

d) Trao tặng cho cá nhân:

- Trao tặng Huân chương (hoặc Huy chương, Huy hiệu kèm theo hình thức khen thưởng): Người trao gắn Huân chương (hoặc Huy chương, Huy hiệu) lên phía trái ngực áo người đón nhận, sau đó trao Bằng. Vị trí gắn Huân chương (hoặc Huy chương, Huy hiệu) trên ngực áo được thực hiện theo thứ hạng từ cao xuống thấp;

- Trao tặng khen thưởng khác: Người trao tặng sẽ trao Bằng.

đ) Truy tặng:

- Truy tặng Huân chương (hoặc Huy chương, Huy hiệu kèm theo hình thức khen thưởng): Người trao tặng sẽ trao Bằng đã gắn sẵn Huân chương (hoặc Huy chương, Huy hiệu) ở góc cao bên phải cho đại diện gia đình cá nhân được truy tặng.

- Truy tặng khen thưởng khác: Người trao tặng sẽ trao Bằng cho đại diện gia đình cá nhân được truy tặng.

3. Đón nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng:

a) Đón nhận các hình thức khen thưởng do Chủ tịch nước ký quyết định: Người đón nhận khen thưởng đứng nghiêm theo hàng ngang tại vị trí trung tâm trên lễ đài nghe công bố quyết định khen thưởng.

b) Đón nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng do Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ký quyết định: Người đón nhận khen thưởng được mời lên vị trí trung tâm của lễ đài để đón nhận;

c) Trường hợp số lượng người đón nhận khen thưởng nhiều có thể chia làm nhiều đợt hoặc sắp xếp cụ thể sẽ do cơ quan, đơn vị tổ chức buổi lễ quyết định.

d) Khi đón nhận Bằng hoặc Cờ, người đón nhận khen thưởng nâng Bằng hoặc Cờ cao ngang ngực, giữ nguyên tư thế cho đến khi rời khỏi lễ đài;

đ) Trong trường hợp cần thiết, đại diện tập thể (hoặc cá nhân) được khen thưởng phát biểu ý kiến sau khi đón nhận khen thưởng.

4. Người phục vụ nghi thức trao (người đưa các hiện vật khen thưởng tại buổi Lễ cho người trao)

a) Mặc trang phục Tòa án nhân dân (Tòa án quân sự) thống nhất và phù hợp với chương trình buổi lễ; Không quay lưng về phía người dự; Đứng phía sau, bên phải người trao khi đưa Huân chương (hoặc Huy chương, Huy hiệu, Bằng, Cờ kèm theo danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng) cho người trao;

b) Đặt Huân chương (hoặc Huy chương, Huy hiệu, Bằng kèm theo danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng) trong khay phủ vải đỏ; đưa Cờ bằng hai tay cho người trao; Bằng phải được lồng trong khung.

5. Sử dụng nhạc hành tiến khi trao thưởng.

6. Đối với tập thể, cá nhân nước ngoài, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân hoặc đơn vị tổ chức buổi lễ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghi thức công bố, trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân nước ngoài theo quy định tại Quy chế này và phù hợp với điều kiện thực tế.

 

Chương 3. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Giám đốc Học viện Tòa án; Chánh án Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp có trách nhiệm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi