Thông tư 13/2020/TT-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật nghiệm thu sản phẩm viễn thám

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

_________

Số: 13/2020/TT-BTNMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về hoạt động viễn thám;

Theo đề nghị Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm viễn thám.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm viễn thám.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2020.
Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp
1. Các Đề án, Dự án, Thiết kế kỹ thuật được phê duyệt theo quy định của Thông tư số 10/2017/TT-BTNMT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000 trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm viễn thám đối với cấp chủ đầu tư được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2019/TT-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000 cho đến khi kết thúc nhiệm vụ.
2. Các Đề án, Dự án, Thiết kế kỹ thuật chưa được phê duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm viễn thám đối với cấp chủ đầu tư được thực hiện theo quy định của Thông tư này.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ;

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ;

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;

Bộ trưởng, Các Thứ trưởng Bộ TN&MT;

Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ;

Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT; Cổng thông Bộ TN&MT;

Lưu: VT, KHTC, PC, VTQG.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trần Hồng Hà

 

 

 

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

_______________

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT KIỂM TRA, NGHIỆM THU SẢN PHẨM VIỄN THÁM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2020/TT-BTNMT ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

1. Phạm vi điều chỉnh

Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với sản phẩm viễn thám sau:

1.1. Ảnh viễn thám 1A;

1.2. Ảnh viễn thám 2A;

1.3. Ảnh viễn thám 3A;

1.4. Ảnh viễn thám 3B;

1.5. Đo khống chế ảnh viễn thám;

1.6. Thành lập Bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000; 1:10.000; 1:500.000; 1:1.000.000;

1.7. Công bố Siêu dữ liệu viễn thám quốc gia.

2. Đối tượng áp dụng

Định mức này phục vụ cho công tác kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm viễn thám đối với cấp chủ đầu tư là các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện bằng nguồn ngân sách nhà nước.

3. Cơ sở xây dựng định mức

- Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định xây dựng định mức ngành tài nguyên và môi trường;

- Thông tư số 10/2015/TT-BTNMT ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về sản xuất ảnh viễn thám quang học độ phân giải cao và siêu cao để cung cấp đến người sử dụng;

- Thông tư số 35/2016/TT-BTNMT ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quy trình công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

- Thông tư số 08/2017/TT-BTNMT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám;

- Thông tư số 10/2017/TT-BTNMT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000; 1:10.000; 1:500.000; 1:1.000.000;

- Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính Quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường;

- Thông tư số 52/2016/TT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat-1;

- Thông tư số 07/2019/TT-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo khống chế ảnh viễn thám;

- Thông tư số 08/2019/TT-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000

- Thông tư số 09/2019/TT-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia;

- Thông tư số 12/2019/TT-BTNMT ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám;

- Thông tư số 187/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia;

- Quyết định số 886/QĐ-BTNMT ngày 07/4/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế Kiểm tra, nghiệm thu nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Trang thiết bị kỹ thuật sử dụng phổ biến trong các hoạt động viễn thám;

- Quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý, sử dụng công cụ lao động (dụng cụ, thiết bị, máy móc) và bảo hộ lao động cho người sản xuất;

- Tổ chức sản xuất, trình độ lao động công nghệ của người lao động trong lĩnh vực viễn thám.

4. Quy định viết tắt

Nội dung viết tắt

Chữ viết tắt

Số thứ tự

STT

Đơn vị tính

ĐVT

Kiểm tra chất lượng

KTCL

Kỹ sư bậc 3 (hoặc tương đương)

KS3

Kỹ sư bậc 4 (hoặc tương đương)

KS4

Kỹ sư bậc 5 (hoặc tương đương)

KS5

Kỹ sư bậc 6 (hoặc tương đương)

KS6

Kỹ sư bậc 7 (hoặc tương đương)

KS7

Kỹ sư bậc 8 (hoặc tương đương)

KS8

Bảo hộ lao động

BHLĐ

Công suất

CS

 

5. Định mức kinh tế - kỹ thuật: Bao gồm các định mức thành phần sau

5.1. Định mức lao động: định mức lao động là thời gian lao động trực tiếp cần thiết để kiểm tra, nghiệm thu chất lượng một sản phẩm viễn thám. Nội dung của định mức lao động bao gồm:

5.1.1. Nội dung công việc

5.1.1.1. Kiểm tra chất lượng sản phẩm:

- Kiểm tra cấp chủ đầu tư tính đầy đủ, tính pháp lý, tính thống nhất, tính hợp lệ của Hồ sơ kiểm tra chất lượng sản phẩm đối với cấp đơn vị thi công;

- Phân tích, đánh giá nội dung báo cáo tổng kết kỹ thuật, báo cáo kiểm tra chất lượng sản phẩm và các biên bản kiểm tra chất lượng, phiếu ghi ý kiến kiểm tra, dữ liệu đo kiểm tra của cấp đơn vị thi công;

- Đánh giá quy cách sản phẩm so với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật và các quy định khác trong đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán đã được phê duyệt;

- Xác định khối lượng của các hạng mục công việc, sản phẩm đạt yêu cầu về chất lượng và các hạng mục công việc, sản phẩm không đạt yêu cầu về chất lượng (nếu có);

- Đánh giá, đề xuất xác định lại mức khó khăn các hạng mục công việc, sản phẩm đã thi công cho phù hợp quy định hiện hành và thực tế sản xuất.

5.1.1.2. Giám sát, nghiệm thu

a) Giám sát thi công:

- Giám sát nhân lực, thiết bị của Đơn vị thi công sử dụng trong quá trình triển khai;

- Kiểm tra phương tiện đo được sử dụng trong thi công;

- Giám sát việc tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật trong quá trình thi công phù hợp với các quy định trong đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán được phê duyệt;

- Giám sát tiến độ thi công theo đúng kế hoạch đề ra;

- Giám sát về khối lượng phát sinh tăng, giảm trong quá trình thi công;

- Giám sát quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm cấp Đơn vị thi công;

- Lập biên bản giám sát thi công.

b) Nghiệm thu:

- Thẩm định, đánh giá việc tuân thủ các quy định trong đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán đã được phê duyệt và các văn bản kỹ thuật liên quan khác;

- Thẩm định, đánh giá việc tuân thủ các quy định về công tác giám sát thi công, kiểm tra chất lượng sản phẩm viễn thám;

- Thẩm định, đánh giá việc xử lý các phát sinh, vướng mắc trong quá trình thi công theo yêu cầu của đơn vị kiểm tra, Chủ đầu tư và cơ quan Quyết định đầu tư;

- Thẩm định, đánh giá việc xác định khối lượng đạt chất lượng, mức khó khăn của hạng mục công việc, sản phẩm đã hoàn thành. Khi cần thiết có thể yêu cầu kiểm tra lại chất lượng, khối lượng, mức khó khăn dựa trên một số mẫu sản phẩm;

- Nghiệm thu về khối lượng và chất lượng, các hạng mục công việc, sản phẩm đã hoàn thành đạt chất lượng so với đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán đã được phê duyệt;

- Nghiệm thu về khối lượng các hạng mục công việc, sản phẩm phát sinh (tăng, giảm) so với đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán (nếu có);

- Xác nhận mức khó khăn đối với các hạng mục công việc, sản phẩm hoàn thành.

- Lập Hồ sơ kiểm tra, hồ sơ nghiệm thu.

5.1.2. Mức khó khăn: Không phân loại khó khăn đối với công tác kiểm tra, nghiệm thu chất lượng sản phẩm viễn thám.

5.1.3. Định biên: Xác định số lượng và cấp bậc kỹ thuật của lao động thực hiện bước công việc.

5.1.4. Định mức: Quy định thời gian lao động cần thiết để thực hiện bước công việc; đơn vị tính là công cá nhân hoặc công nhóm/đơn vị sản phẩm. Thời gian làm việc một công là 8 giờ; riêng trên biển là 6 giờ.

5.2. Định mức dụng cụ: quy định thời gian cần thiết người lao động trực tiếp sử dụng dụng cụ để kiểm tra, nghiệm thu chất lượng một sản phẩm viễn thám. Đơn vị tính là ca/đơn vị sản phẩm.

a) Thời hạn sử dụng dụng cụ: là thời gian sử dụng dụng cụ vào hoạt động sản xuất trong điều kiện bình thường, phù hợp với các thông số kinh tế - kỹ thuật của dụng cụ.

b) Mức cho các dụng cụ có giá trị thấp chưa được quy định trong các bảng định mức dụng cụ được tính bằng 5% mức dụng cụ trong bảng tương ứng.

5.3. Định mức thiết bị: quy định thời gian cần thiết người lao động trực tiếp sử dụng thiết bị để kiểm tra, nghiệm thu chất lượng một sản phẩm viễn thám. Đơn vị tính là ca/đơn vị sản phẩm.

Thời hạn sử dụng thiết bị: là thời gian sử dụng thiết bị vào hoạt động sản xuất trong điều kiện bình thường, phù hợp với các thông số kinh tế - kỹ thuật của thiết bị. Thời hạn sử dụng thiết bị (thời gian trích khấu hao tài sản cố định) theo quy định của Bộ Tài chính.

5.4. Định mức vật liệu: quy định số lượng vật liệu cần thiết sử dụng để kiểm tra, nghiệm thu chất lượng một sản phẩm viễn thám.

Mức vật liệu có giá trị thấp chưa được quy định trong các bảng định mức vật liệu được tính bằng 8% mức vật liệu trong bảng tương ứng.

 

Phần II

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT KIỂM TRA, NGHIỆM THU SẢN PHẨM VIỄN THÁM

Chương 1

ẢNH VIỄN THÁM 1A

 

1. Ảnh đa phổ độ phân giải 10m

1.1. Định mức lao động

1.1.1. Nội dung công việc: Thực hiện theo các nội dung quy định tại 5.1.1, Phần I.

1.1.2. Định biên:

a) Kiểm tra chất lượng sản phẩm: 01 KS6 (hoặc tương đương)

b) Giám sát, nghiệm thu: 01 KS6 (hoặc tương đương)

1.1.3. Định mức: công /sản phẩm

Bảng 1

STT

Công việc

Đơn vị sản phẩm

KTCL sản phẩm

Giám sát, nghiệm thu

1

Kiểm tra, nghiệm thu về độ che phủ mây so với yêu cầu đề ra

Cảnh

0,051

0,013

2

Kiểm tra, nghiệm thu mức độ đồng đều về phổ

Cảnh

0,068

0,017

 

Ghi chú: Mức cho các bước công việc chi tiết tính theo hệ số quy định trong bảng 2 đối với mức quy định tại bảng 1.

Bảng 2

STT

Công việc

Hệ số

1

Kiểm tra chất lượng sản phẩm

1,000

2

Giám sát, nghiệm thu

1,000

a

Giám sát thi công

0,700

b

Nghiệm thu

0,300

 

1.2. Định mức dụng cụ: ca/sản phẩm

Bảng 3

STT

Danh mục dụng cụ

ĐVT

Thời hạn

(Tháng)

Mức

1

Áo BHLĐ

cái

12

0,119

2

Dép đi trong phòng

đôi

6

0,119

3

Bàn làm việc

cái

60

0,119

4

Ghế tựa

cái

60

0,119

5

Tủ sắt đựng tài liệu

cái

96

0,030

6

Cặp đựng tài liệu

cái

12

0,119

7

Chuột máy tính

cái

12

0,119

8

Bàn dập ghim

cái

36

0,030

9

Đồng hồ treo tường

cái

60

0,030

10

Lưu điện UBS 600W

cái

60

0,119

11

Quạt thông gió 40W

cái

60

0,020

12

Quạt trần 100W

Cái

60

0,020

13

Đèn neon 40W

bộ

36

0,119

14

Máy hút ẩm 2 kW

cái

60

0,007

15

Máy hút bụi 1,5 kW

cái

60

0,001

16

Điện năng

kW

 

0,200

 

Ghi chú:

(1) Mức cho các bước công việc tính theo hệ số mức quy định trong bảng 4 đối với mức quy định tại bảng 3.

Bảng 4

ST T

Công việc

Đơn vị

sản phẩm

KTCL sản phẩm

Giám sát, nghiệm thu

1

Kiểm tra, nghiệm thu về độ che phủ mây so với yêu cầu đề ra

Cảnh

0,32

0,08

2

Kiểm tra, nghiệm thu mức độ đồng đều về phổ

Cảnh

0,48

0,12

 

(2) Mức cho các bước công việc chi tiết tính theo hệ số quy định trong bảng 2 đối với mức quy định bảng 4.

1.3. Định mức thiết bị: ca/sản phẩm

Bảng 5

STT

Danh mục thiết bị

ĐVT

Công suất (KW)

Mức

1

Máy vi tính PC

Cái

0,4

0,089

2

Máy in A4

Cái

0,4

0,009

3

Máy photocopy

Cái

1,5

0,027

4

Điều hòa nhiệt độ 12000 BTU

Cái

2,2

0,119

5

Điện năng

kW

 

2,866

 

Ghi chú:

(1) Mức cho các bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 4 đối với mức quy định tại bảng 5.

(2) Mức cho các bước công việc chi tiết tính theo hệ số quy định trong bảng 2 đối với mức quy định tại ghi chú (1) trên.

1.4. Định mức vật liệu

Bảng 6

STT

Danh mục vật liệu

ĐVT

Mức

1

Ghim dập

hộp

0,015

2

Ghim vòng

hộp

0,07

3

Hồ dán

lọ

0,05

4

Băng dính to

cuộn

0,03

5

Băng dính nhỏ

cuộn

0,03

6

Giấy A4

ram

0,04

7

Mực in A4

hộp

0,005

8

Mực photocopy

hộp

0,005

9

Bìa đóng sổ A4

Tờ

0,1

10

Bìa Mi ca A4

Túi

0,1

 

Ghi chú:

(1) Mức cho các bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 4 đối với mức quy định tại bảng 6.

(2) Mức cho các bước công việc chi tiết tính theo hệ số quy định trong bảng 2 đối với mức quy định tại ghi chú (1) trên.

2. Ảnh toàn sắc độ phân giải 2,5m

2.1. Định mức lao động

2.1.1. Nội dung công việc: Thực hiện theo các nội dung quy định tại 5.1.1, Phần I.

2.1.2. Định biên:

a) Kiểm tra chất lượng sản phẩm: 01 KS6 (hoặc tương đương)

b) Giám sát, nghiệm thu: 01 KS6 (hoặc tương đương)

2.1.3. Định mức: công /sản phẩm

Bảng 7

STT

Công việc

Đơn vị sản phẩm

KTCL sản phẩm

Giám sát, nghiệm thu

1

Kiểm tra, nghiệm thu về độ che phủ mây so với yêu cầu đề ra

Cảnh

0,077

0,019

2

Kiểm tra, nghiệm thu mức độ đồng đều về phổ

Cảnh

0,101

0,025

 

Ghi chú: Mức cho các bước công việc chi tiết tính theo hệ số quy định trong bảng 2 đối với mức quy định tại bảng 7.

2.2. Định mức dụng cụ: ca/sản phẩm

Bảng 8

STT

Danh mục dụng cụ

ĐVT

Thời hạn (Tháng)

Mức

1

Áo BHLĐ

cái

12

0,178

2

Dép đi trong phòng

đôi

6

0,178

3

Bàn làm việc

cái

60

0,178

4

Ghế tựa

cái

60

0,178

5

Tủ sắt đựng tài liệu

cái

96

0,045

6

Cặp đựng tài liệu

cái

12

0,178

7

Chuột máy tính

cái

12

0,178

8

Bàn dập ghim

cái

36

0,045

9

Đồng hồ treo tường

cái

60

0,045

10

Lưu điện UBS 600W

cái

60

0,178

11

Quạt thông gió 40W

cái

60

0,030

12

Quạt trần 100W

Cái

60

0,030

13

Đèn neon 40W

bộ

36

0,178

14

Máy hút ẩm 2 kW

cái

60

0,011

15

Máy hút bụi 1,5 kW

cái

60

0,001

16

Điện năng

kW

 

0,299

 

Ghi chú:

(1) Mức cho các bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 4 đối với mức quy định tại bảng 8.

(2) Mức cho các bước công việc chi tiết tính theo hệ số quy định trong bảng 2 đối với mức quy định tại bảng 4.

2.3. Định mức thiết bị: ca/sản phẩm

Bảng 9

STT

Danh mục thiết bị

ĐVT

Công suất

(KW)

Mức

1

Máy vi tính PC

Cái

0,4

0,134

2

Máy in A4

Cái

0,4

0,013

3

Máy photocopy

Cái

1,5

0,040

4

Điều hòa nhiệt độ 12000 BTU

Cái

2,2

0,178

5

Điện năng

kW

 

4,287

 

Ghi chú:

(1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 4 đối với mức quy định tại bảng 9.

(2) Mức cho các bước công việc chi tiết tính theo hệ số quy định trong bảng 2 đối với mức quy định tại ghi chú (1) trên.

2.4. Định mức vật liệu

Bảng 10

STT

Danh mục vật liệu

ĐVT

Mức

1

Ghim dập

hộp

0,015

2

Ghim vòng

hộp

0,07

3

Hồ dán

lọ

0,05

4

Băng dính to

cuộn

0,03

5

Băng dính nhỏ

cuộn

0,03

6

Giấy A4

ram

0,04

7

Mực in A4

hộp

0,005

8

Mực photocopy

hộp

0,005

9

Bìa đóng sổ A4

Tờ

0,1

10

Bìa Mi ca A4

Tờ

0,1

 

Ghi chú:

(1) Mức cho các bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 4 đối với mức quy định tại bảng 10.

(2) Mức cho các bước công việc chi tiết tính theo hệ số quy định trong bảng 2 đối với mức quy định tại ghi chú (1) trên.

 

Chương 2

ẢNH VIỄN THÁM 2A

 

1. Ảnh đa phổ độ phân giải 10m

1.1. Định mức lao động

1.1.1. Nội dung công việc: Thực hiện theo các nội dung quy định tại 5.1.1, Phần I.

1.1.2. Định biên

a) Kiểm tra chất lượng sản phẩm: 01 KS6 (hoặc tương đương)

b) Giám sát, nghiệm thu: 01 KS6 (hoặc tương đương)

1.1.3. Định mức: công /sản phẩm

Bảng 11

STT

Công việc

Đơn vị sản phẩm

KTCL sản phẩm

Giám sát, nghiệm thu

1

Kiểm tra, nghiệm thu hệ tọa độ, múi chiếu so với yêu cầu

Cảnh

0,071

0,018

2

Kiểm tra, nghiệm thu mức độ đồng đều về phổ

Cảnh

0,056

0,014

3

Kiểm tra, nghiệm thu độ chính xác giữa ảnh toàn sắc và ảnh đa phổ

Cảnh

0,065

0,016

 

Ghi chú: Mức cho các bước công việc chi tiết tính theo hệ số quy định trong bảng 2 đối với mức quy định tại bảng 11.

1.2. Định mức dụng cụ: ca/sản phẩm

Bảng 12

STT

Danh mục dụng cụ

ĐVT

Thời hạn(Tháng)

Mức

1

Áo BHLĐ

cái

12

0,192

2

Dép đi trong phòng

đôi

6

0,192

3

Bàn làm việc

cái

60

0,192

4

Ghế tựa

cái

60

0,192

5

Tủ sắt đựng tài liệu

cái

96

0,048

6

Cặp đựng tài liệu

cái

12

0,192

7

Chuột máy tính

cái

12

0,192

8

Bàn dập ghim

cái

36

0,048

9

Đồng hồ treo tường

cái

60

0,048

10

Lưu điện UBS 600W

cái

60

0,192

11

Quạt thông gió 40W

cái

60

0,032

12

Quạt trần 100W

Cái

60

0,032

13

Đèn neon 40W

bộ

36

0,192

14

Máy hút ẩm 2 kW

cái

60

0,012

15

Máy hút bụi 1,5 kW

cái

60

0,001

16

Điện năng

kW

 

0,322

 

Ghi chú:

(1) Mức cho các bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 13 đối với mức quy định tại bảng 12.

Bảng 13

STT

Công việc

Đơn vị sản phẩm

KTCL sản phẩm

Giám sát, nghiệm thu

1

Kiểm tra, nghiệm thu hệ tọa độ, múi chiếu so với yêu cầu

Cảnh

0,296

0,074

2

Kiểm tra, nghiệm thu mức độ đồng đều về phổ

Cảnh

0,232

0,058

3

Kiểm tra, nghiệm thu độ chính xác giữa ảnh toàn sắc và ảnh đa phổ

Cảnh

0,272

0,068

 

(2) Mức cho các bước công việc chi tiết tính theo hệ số quy định trong bảng 2 đối với mức quy định tại bảng 13.

1.3. Định mức thiết bị: ca/sản phẩm

Bảng 14

STT

Danh mục thiết bị

ĐVT

Công suất

(KW)

Mức

1

Máy vi tính PC

Cái

0,4

0,144

2

Máy in A4

Cái

0,4

0,014

3

Máy photocopy

Cái

1,5

0,043

4

Điều hòa nhiệt độ 12000 BTU

Cái

2,2

0,192

5

Điện năng

kW

 

4,625

 

Ghi chú:

(1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 13 đối với mức quy định tại bảng 14.

(2) Mức cho các bước công việc chi tiết tính theo hệ số quy định trong bảng 2 đối với mức quy định tại ghi chú (1) trên.

1.4. Định mức vật liệu

Bảng 15

STT

Danh mục vật liệu

ĐVT

Mức

1

Ghim dập

hộp

0,015

2

Ghim vòng

hộp

0,07

3

Hồ dán

lọ

0,05

4

Băng dính to

cuộn

0,03

5

Băng dính nhỏ

cuộn

0,03

6

Giấy A4

ram

0,04

7

Mực in A4

hộp

0,005

8

Mực photocopy

hộp

0,005

9

Bìa đóng sổ A4

Tờ

0,1

10

Bìa Mi ca A4

Tờ

0,1

 

Ghi chú:

(1) Mức cho các bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 13 đối với mức quy định tại bảng 15.

(2) Mức cho các bước công việc chi tiết tính theo hệ số quy định trong bảng 2 đối với mức quy định tại ghi chú (1) trên.

2. Ảnh toàn sắc độ phân giải 2,5m

2.1. Định mức lao động

2.1.1. Nội dung công việc: Thực hiện theo các nội dung quy định tại 5.1.1, Phần I.

2.1.2. Định biên:

a) Kiểm tra chất lượng sản phẩm: 01 KS6 (hoặc tương đương)

b) Giám sát, nghiệm thu: 01 KS6 (hoặc tương đương)

2.1.3. Định mức: công /sản phẩm

Bảng 16

STT

Công việc

Đơn vị sản phẩm

KTCL sản phẩm

Giám sát, nghiệm thu

1

Kiểm tra, nghiệm thu hệ tọa độ, múi chiếu so với yêu cầu

Cảnh

0,093

0,023

2

Kiểm tra, nghiệm thu mức độ đồng đều về phổ

Cảnh

0,073

0,018

3

Kiểm tra, nghiệm thu độ chính xác giữa ảnh toàn sắc và ảnh đa phổ

Cảnh

0,085

0,021

 

Ghi chú: Mức cho bước công việc chi tiết tính theo hệ số quy định trong bảng 2 đối với mức quy định tại bảng 16.

2.2. Định mức dụng cụ: ca/sản phẩm

Bảng 17

STT

Danh mục dụng cụ

ĐVT

Thời hạn (Tháng)

Mức

1

Áo BHLĐ

cái

12

0,251

2

Dép đi trong phòng

đôi

6

0,251

3

Bàn làm việc

cái

60

0,251

4

Ghế tựa

cái

60

0,251

5

Tủ sắt đựng tài liệu

cái

96

0,251

6

Cặp đựng tài liệu

cái

12

0,251

7

Chuột máy tính

cái

12

0,251

8

Bàn dập ghim

cái

36

0,063

9

Đồng hồ treo tường

cái

60

0,251

10

Lưu điện UBS 600W

cái

60

0,042

11

Quạt thông gió 40W

cái

60

0,042

12

Quạt trần 100W

cái

60

0,042

13

Đèn neon 40W

bộ

36

0,016

14

Máy hút ẩm 2 kW

cái

60

0,002

15

Máy hút bụi 1,5 kW

cái

60

0,018

16

Điện năng

kW

 

0,315

 

Ghi chú:

(1) Mức cho các bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 13 đối với mức quy định tại bảng 17.

(2) Mức cho các bước công việc chi tiết tính theo hệ số quy định trong bảng 2 đối với mức quy định tại bảng 13.

2.3. Định mức thiết bị: ca/sản phẩm

Bảng 18

STT

Danh mục thiết bị

ĐVT

Công suất

(KW)

Mức

1

Máy vi tính PC

Cái

0,4

0,188

2

Máy in A4

Cái

0,4

0,019

3

Máy photocopy

Cái

1,5

0,056

4

Điều hòa nhiệt độ 12000 BTU

Cái

2,2

0,251

5

Điện năng

kW

 

6,046

 

Ghi chú:

(1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 13 đối với mức quy định tại bảng 18.

(2) Mức cho các bước công việc chi tiết tính theo hệ số quy định trong bảng 2 đối với mức quy định tại ghi chú (1) trên.

2.4. Định mức vật liệu

Bảng 19

STT

Danh mục vật liệu

ĐVT

Mức

1

Ghim dập

hộp

0,015

2

Ghim vòng

hộp

0,07

3

Hồ dán

lọ

0,05

4

Băng dính to

cuộn

0,03

5

Băng dính nhỏ

cuộn

0,03

6

Giấy A4

ram

0,04

7

Mực in A4

hộp

0,005

8

Mực photocopy

hộp

0,005

9

Bìa đóng sổ A4

Tờ

0,1

10

Bìa Mi ca A4

Tờ

0,1

 

Ghi chú:

(1) Mức cho các bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 13 đối với mức quy định tại bảng 19.

(2) Mức cho các bước công việc chi tiết tính theo hệ số quy định trong bảng 2 đối với mức quy định tại ghi chú (1) nêu trên.

3. Ảnh tổng hợp độ phân giải 2,5m

3.1. Định mức lao động

3.1.1. Nội dung công việc: Thực hiện theo các nội dung quy định tại 5.1.1, Phần I.

3.1.2. Định biên:

a) Kiểm tra chất lượng sản phẩm: gồm 01 KS6 (hoặc tương đương)

b) Giám sát, nghiệm thu: 01 KS6 (hoặc tương đương)

3.1.3. Định mức: công /sản phẩm

Bảng 20

STT

Công việc

Đơn vị sản phẩm

KTCL sản phẩm

Giám sát, nghiệm thu

1

Kiểm tra, nghiệm thu hệ tọa độ, múi chiếu so với yêu cầu

Cảnh

0,168

0,042

2

Kiểm tra, nghiệm thu mức độ đồng đều về phổ

Cảnh

0,132

0,033

3

Kiểm tra, nghiệm thu độ chính xác giữa ảnh toàn sắc và ảnh đa phổ

Cảnh

0,154

0,039

 

Ghi chú: Mức cho bước công việc chi tiết tính theo hệ số quy định trong bảng 2 đối với mức quy định tại bảng 20.

3.2. Định mức dụng cụ: ca/sản phẩm

Bảng 21

STT

Danh mục dụng cụ

ĐVT

Thời hạn (Tháng)

Mức

1

Áo BHLĐ

cái

12

0,454

2

Dép đi trong phòng

đôi

6

0,454

3

Bàn làm việc

cái

60

0,454

4

Ghế tựa

cái

60

0,454

5

Tủ sắt đựng tài liệu

cái

96

0,114

6

Cặp đựng tài liệu

cái

12

0,454

7

Chuột máy tính

cái

12

0,454

8

Bàn dập ghim

cái

36

0,114

9

Đồng hồ treo tường

cái

60

0,114

10

Lưu điện UBS 600W

cái

60

0,454

11

Quạt thông gió 40W

cái

60

0,076

12

Quạt trần 100W

cái

60

0,076

13

Đèn neon 40W

bộ

36

0,454

14

Máy hút ẩm 2 kW

cái

60

0,028

15

Máy hút bụi 1,5 kW

cái

60

0,003

16

Điện năng

kW

 

0,762

 

Ghi chú:

(1) Mức cho các bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 13 đối với mức quy định tại bảng 21.

(2) Mức cho các bước công việc chi tiết tính theo hệ số quy định trong bảng 2 đối với mức quy định tại bảng 13.

3.3. Định mức thiết bị: ca/sản phẩm

Bảng 22

STT

Danh mục thiết bị

ĐVT

Công suất (KW)

Mức

1

Máy vi tính PC

Cái

0,4

0,341

2

Máy in A4

Cái

0,4

0,034

3

Máy photocopy

Cái

1,5

0,102

4

Điều hòa nhiệt độ 12000 BTU

Cái

2,2

0,454

5

Điện năng

kW

 

10,935

 

Ghi chú:

(1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 13 đối với mức quy định tại bảng 22.

(2) Mức cho các bước công việc chi tiết tính theo hệ số quy định trong bảng 2 đối với mức quy định tại ghi chú (1) trên.

3.4. Định mức vật liệu

Bảng 23

STT

Danh mục vật liệu

ĐVT

Mức

1

Ghim dập

hộp

0,015

2

Ghim vòng

hộp

0,07

3

Hồ dán

lọ

0,05

4

Băng dính to

cuộn

0,03

5

Băng dính nhỏ

cuộn

0,03

6

Giấy A4

ram

0,04

7

Mực in A4

hộp

0,005

8

Mực photocopy

hộp

0,005

9

Bìa đóng sổ A4

Tờ

0,1

10

Bìa Mi ca A4

Túi

0,1

 

Ghi chú:

(1) Mức cho các bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 13 đối với mức quy định tại bảng 23.

(2) Mức cho các bước công việc chi tiết tính theo hệ số quy định trong bảng 2 đối với mức quy định tại ghi chú (1) trên.

4. Toàn sắc độ phân giải 10m; Đa phổ độ phân giải 20m

4.1. Định mức lao động

4.1.1. Nội dung công việc: Thực hiện theo các nội dung quy định tại 5.1.1, Phần I.

4.1.2. Định biên:

a) Kiểm tra chất lượng sản phẩm: gồm 01 KS6 (hoặc tương đương)

b) Giám sát, nghiệm thu: 01 KS6 (hoặc tương đương)

4.1.3. Định mức: công/sản phẩm

Bảng 24

STT

Công việc

Đơn vị sản phẩm

KTCL

sản phẩm

Giám sát, nghiệm thu

1

Kiểm tra, nghiệm thu hệ tọa độ, múi chiếu so với yêu cầu

Cảnh

0,122

0,031

2

Kiểm tra, nghiệm thu mức độ đồng đều về phổ

Cảnh

0,096

0,024

3

Kiểm tra, nghiệm thu độ chính xác giữa ảnh toàn sắc và ảnh đa phổ

Cảnh

0,112

0,028

 

Ghi chú: Mức cho bước công việc chi tiết tính theo hệ số quy định trong bảng 2 đối với mức quy định tại bảng 24.

4.2. Định mức dụng cụ: ca/sản phẩm

Bảng 25

STT

Danh mục dụng cụ

ĐVT

Thời hạn (Tháng)

Mức

1

Áo BHLĐ

cái

12

0,330

2

Dép đi trong phòng

đôi

6

0,330

3

Bàn làm việc

cái

60

0,330

4

Ghế tựa

cái

60

0,330

5

Tủ sắt đựng tài liệu

cái

96

0,083

6

Cặp đựng tài liệu

cái

12

0,330

7

Chuột máy tính

cái

12

0,330

8

Bàn dập ghim

cái

36

0,083

9

Đồng hồ treo tường

cái

60

0,083

10

Lưu điện UBS 600W

cái

60

0,330

11

Quạt thông gió 40W

cái

60

0,055

12

Quạt trần 100W

Cái

60

0,055

13

Đèn neon 40W

bộ

36

0,330

14

Máy hút ẩm 2 kW

cái

60

0,021

15

Máy hút bụi 1,5 kW

cái

60

0,002

16

Điện năng

kW

 

0,554

 

Ghi chú:

(1) Mức cho các bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 13 đối với mức quy định tại bảng 25.

(2) Mức cho các bước công việc chi tiết tính theo hệ số quy định trong bảng 2 đối với mức quy định tại bảng 13.

4.3. Định mức thiết bị: ca/sản phẩm

Bảng 26

STT

Danh mục thiết bị

ĐVT

Công suất

(KW)

Mức

1

Máy vi tính PC

Cái

0,4

0,248

2

Máy in A4

Cái

0,4

0,025

3

Máy photocopy

Cái

1,5

0,074

4

Điều hòa nhiệt độ 12000 BTU

Cái

2,2

0,330

5

Điện năng

kW

 

7,949

 

Ghi chú:

(1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 13 đối với mức quy định tại bảng 26.

(2) Mức cho các bước công việc chi tiết tính theo hệ số quy định trong bảng 2 đối với mức quy định tại ghi chú (1) trên.

4.4. Định mức vật liệu

Bảng 27

STT

Danh mục vật liệu

ĐVT

Mức

1

Ghim dập

hộp

0,015

2

Ghim vòng

hộp

0,07

3

Hồ dán

lọ

0,05

4

Băng dính to

cuộn

0,03

5

Băng dính nhỏ

cuộn

0,03

6

Giấy A4

ram

0,04

7

Mực in A4

hộp

0,005

8

Mực photocopy

hộp

0,005

9

Bìa đóng sổ A4

Tờ

0,1

10

Bìa Mi ca A4

Túi

0,1

Ghi chú:

(1) Mức cho các bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 13 đối với mức quy định tại bảng 27.

 (2) Mức cho các bước công việc chi tiết tính theo hệ số quy định trong bảng 2 đối với mức quy định tại ghi chú (1) trên.

 

Chương 3

ẢNH VIỄN THÁM 3A

 

1. Ảnh đa phổ độ phân giải 10m

1.1. Định mức lao động

1.1.1. Nội dung công việc: Thực hiện theo các nội dung quy định tại 5.1.1, Phần I.

1.1.2. Định biên:

a) Kiểm tra chất lượng sản phẩm: 01 KS6 (hoặc tương đương)

b) Giám sát, nghiệm thu: 01 KS6 (hoặc tương đương)

1.1.3. Định mức: công /sản phẩm

Bảng 28

STT

Công việc

Đơn vị sản phẩm

KTCL sản phẩm

Giám sát, nghiệm thu

1

Kiểm tra, nghiệm thu hệ tọa độ, múi chiếu so với yêu cầu

Cảnh

0,042

0,011

2

Kiểm tra, nghiệm thu mức độ đồng đều về phổ

Cảnh

0,068

0,017

3

Kiểm tra, nghiệm thu độ chính xác ảnh viễn thám 3A so với điểm khống chế, điểm kiểm tra

Cảnh

0,046

0,012

4

Kiểm tra, nghiệm thu độ chính xác giữa ảnh toàn sắc và ảnh đa phổ

Cảnh

0,061

0,015

 

Ghi chú: Mức cho bước công việc chi tiết tính theo hệ số quy định trong bảng 2 đối với mức quy định tại bảng 28.

1.2. Định mức dụng cụ: ca/sản phẩm

Bảng 29

STT

Danh mục dụng cụ

ĐVT

Thời hạn (Tháng)

Mức

1

Áo BHLĐ

cái

12

0,217

2

Dép đi trong phòng

đôi

6

0,217

3

Bàn làm việc

cái

60

0,217

4

Ghế tựa

cái

60

0,217

5

Tủ sắt đựng tài liệu

cái

96

0,054

6

Cặp đựng tài liệu

cái

12

0,217

7

Chuột máy tính

cái

12

0,217

8

Bàn dập ghim

cái

36

0,054

9

Đồng hồ treo tường

cái

60

0,054

10

Lưu điện UBS 600W

cái

60

0,217

11

Quạt thông gió 40W

cái

60

0,036

12

Quạt trần 100W

cái

60

0,036

13

Đèn neon 40W

bộ

36

0,217

14

Máy hút ẩm 2 kW

cái

60

0,014

15

Máy hút bụi 1,5 kW

cái

60

0,002

16

Điện năng

kW

 

0,364

 

Ghi chú:

(1) Mức cho các bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 30 đối với mức quy định tại bảng 29.

Bảng 30

STT

Công việc

Đơn vị sản phẩm

KTCL sản phẩm

Giám sát, nghiệm thu

1

Kiểm tra, nghiệm thu hệ tọa độ, múi chiếu so với yêu cầu

Cảnh

0,16

0,04

2

Kiểm tra, nghiệm thu mức độ đồng đều về phổ

Cảnh

0,24

0,06

3

Kiểm tra, nghiệm thu độ chính xác ảnh viễn thám 3A so với điểm khống chế, điểm kiểm tra

Cảnh

0,16

0,04

4

Kiểm tra, nghiệm thu độ chính xác giữa ảnh toàn sắc và ảnh đa phổ

Cảnh

0,24

0,06

 

(2) Mức cho các bước công việc chi tiết tính theo hệ số quy định trong bảng 2 đối với mức quy định tại bảng 30.

1.3. Định mức thiết bị: ca/sản phẩm

Bảng 31

STT

Danh mục thiết bị

ĐVT

Công suất (KW)

Mức

1

Máy vi tính PC

Cái

0,4

0,163

2

Máy in A4

Cái

0,4

0,016

3

Máy photocopy

Cái

1,5

0,049

4

Điều hòa nhiệt độ 12000 BTU

Cái

2,2

0,217

5

Điện năng

kW

 

5,227

 

Ghi chú:

(1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 30 đối với mức quy định tại bảng 31.

(2) Mức cho các bước công việc chi tiết tính theo hệ số quy định trong bảng 2 đối với mức quy định tại ghi chú (1).

1.4. Định mức vật liệu

Bảng 32

STT

Danh mục vật liệu

ĐVT

Mức

1

Ghim dập

hộp

0,015

2

Ghim vòng

hộp

0,07

3

Hồ dán

lọ

0,05

4

Băng dính to

cuộn

0,03

5

Băng dính nhỏ

cuộn

0,03

6

Giấy A4

ram

0,04

7

Mực in A4

hộp

0,005

8

Mực photocopy

hộp

0,005

9

Bìa đóng sổ A4

Tờ

0,1

10

Bìa Mi ca A4

Tờ

0,1

 

Ghi chú:

(1) Mức cho các bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 30 đối với mức quy định tại bảng 32.

(2) Mức cho các bước công việc chi tiết tính theo hệ số quy định trong bảng 2 đối với mức quy định tại ghi chú (1) trên.

2. Ảnh toàn sắc độ phân giải 2,5m

2.1. Định mức lao động

2.1.1. Nội dung công việc: Thực hiện theo các nội dung quy định tại 5.1.1, Phần I.

2.1.2. Định biên:

a) Kiểm tra chất lượng sản phẩm: 01 KS6 (hoặc tương đương)

b) Giám sát, nghiệm thu: 01 KS6 (hoặc tương đương)

2.1.3. Định mức: công /sản phẩm

Bảng 33

STT

Công việc

Đơn vị sản phẩm

KTCL sản phẩm

Giám sát, nghiệm thu

1

Kiểm tra, nghiệm thu hệ tọa độ, múi chiếu so với yêu cầu

Cảnh

0,057

0,014

2

Kiểm tra, nghiệm thu mức độ đồng đều về phổ

Cảnh

0,087

0,022

3

Kiểm tra, nghiệm thu độ chính xác ảnh viễn thám 3A so với điểm khống chế, điểm kiểm tra

Cảnh

0,059

0,015

4

Kiểm tra, nghiệm thu độ chính xác giữa ảnh toàn sắc và ảnh đa phổ

Cảnh

0,084

0,021

 

Ghi chú: Mức cho bước công việc chi tiết tính theo hệ số quy định trong bảng 2 đối với mức quy định tại bảng 33.

2.2. Định mức dụng cụ: ca/sản phẩm

Bảng 34

STT

Danh mục dụng cụ

ĐVT

Thời hạn (Tháng)

Mức

1

Áo BHLĐ

cái

12

0,287

2

Dép đi trong phòng

đôi

6

0,287

3

Bàn làm việc

cái

60

0,287

4

Ghế tựa

cái

60

0,287

5

Tủ sắt đựng tài liệu

cái

96

0,072

6

Cặp đựng tài liệu

cái

12

0,287

7

Chuột máy tính

cái

12

0,287

8

Bàn dập ghim

cái

36

0,072

9

Đồng hồ treo tường

cái

60

0,072

10

Lưu điện UBS 600W

cái

60

0,287

11

Quạt thông gió 40W

cái

60

0,048

12

Quạt trần 100W

cái

60

0,048

13

Đèn neon 40W

bộ

36

0,287

14

Máy hút ẩm 2 kW

cái

60

0,018

15

Máy hút bụi 1,5 kW

cái

60

0,002

16

Điện năng

kW

 

0,481

 

Ghi chú:

(1) Mức cho các bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 30 đối với mức quy định tại bảng 34.

(2) Mức cho các bước công việc chi tiết tính theo hệ số quy định trong bảng 2 đối với mức quy định tại bảng 30.

2.3. Định mức thiết bị: ca/sản phẩm

Bảng 35

STT

Danh mục thiết bị

ĐVT

Công suất (KW)

Mức

1

Máy vi tính PC

Cái

0,4

0,215

2

Máy in A4

Cái

0,4

0,022

3

Máy photocopy

Cái

1,5

0,065

4

Điều hòa nhiệt độ 12000 BTU

Cái

2,2

0,287

5

Điện năng

kW

 

6,913

 

Ghi chú:

(1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 30 đối với mức quy định tại bảng 35 trên.

(2) Mức cho các bước công việc chi tiết tính theo hệ số quy định trong bảng 2 đối với mức quy định tại ghi chú (1) trên.

2.4. Định mức vật liệu

Bảng 36

STT

Danh mục vật liệu

ĐVT

Mức

1

Ghim dập

hộp

0,015

2

Ghim vòng

hộp

0,07

3

Hồ dán

lọ

0,05

4

Băng dính to

cuộn

0,03

5

Băng dính nhỏ

cuộn

0,03

6

Giấy A4

ram

0,04

7

Mực in A4

hộp

0,005

8

Mực photocopy

hộp

0,005

9

Bìa đóng sổ A4

Tờ

0,1

10

Bìa Mi ca A4

Tờ

0,1

 

Ghi chú:

(1) Mức cho các bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 30 đối với mức quy định tại bảng 36.

(2) Mức cho các bước công việc chi tiết tính theo hệ số quy định trong bảng 2 đối với mức quy định tại ghi chú (1) trên.

3. Ảnh tổng hợp độ phân giải 2,5m

3.1. Định mức lao động

3.1.1. Nội dung công việc: Thực hiện theo các nội dung quy định tại 5.1.1, Phần I.

3.1.2. Định biên:

a) Kiểm tra chất lượng sản phẩm: 01 KS6 (hoặc tương đương)

b) Giám sát, nghiệm thu: 01 KS6 (hoặc tương đương)

3.1.3. Định mức: công /sản phẩm

Bảng 37

STT

Công việc

Đơn vị sản phẩm

KTCL sản phẩm

Giám sát, nghiệm thu

1

Kiểm tra, nghiệm thu hệ tọa độ, múi chiếu so với yêu cầu

Cảnh

0,099

0,025

2

Kiểm tra, nghiệm thu mức độ đồng đều về phổ

Cảnh

0,158

0,040

3

Kiểm tra, nghiệm thu độ chính xác ảnh viễn thám 3A so với điểm khống chế, điểm kiểm tra

Cảnh

0,106

0,027

4

Kiểm tra, nghiệm thu độ chính xác giữa ảnh toàn sắc và ảnh đa phổ

Cảnh

0,155

0,039

 

Ghi chú: Mức cho bước công việc chi tiết tính theo hệ số quy định trong bảng 2 đối với mức quy định tại bảng 37.

3.2. Định mức dụng cụ: ca/sản phẩm

Bảng 38

STT

Danh mục dụng cụ

ĐVT

Thời hạn (Tháng)

Mức

1

Áo BHLĐ

cái

12

0,518

2

Dép đi trong phòng

đôi

6

0,518

3

Bàn làm việc

cái

60

0,518

4

Ghế tựa

cái

60

0,518

5

Tủ sắt đựng tài liệu

cái

96

0,130

6

Cặp đựng tài liệu

cái

12

0,518

7

Chuột máy tính

cái

12

0,518

8

Bàn dập ghim

cái

36

0,130

9

Đồng hồ treo tường

cái

60

0,130

10

Lưu điện UBS 600W

cái

60

0,518

11

Quạt thông gió 40W

cái

60

0,087

12

Quạt trần 100W

Cái

60

0,087

13

Đèn neon 40W

bộ

36

0,518

14

Máy hút ẩm 2 kW

cái

60

0,032

15

Máy hút bụi 1,5 kW

cái

60

0,004

16

Điện năng

kW

 

0,869

 

Ghi chú:

(1) Mức cho các bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 30 đối với mức quy định tại bảng 38.

(2) Mức cho các bước công việc chi tiết tính theo hệ số quy định trong bảng 2 đối với mức quy định tại bảng 30.

3.3. Định mức thiết bị: ca/sản phẩm

Bảng 39

STT

Danh mục thiết bị

ĐVT

Công suất (KW)

Mức

1

Máy vi tính PC

Cái

0,4

0,389

2

Máy in A4

Cái

0,4

0,039

3

Máy photocopy

Cái

1,5

0,117

4

Điều hòa nhiệt độ 12000 BTU

Cái

2,2

0,518

5

Điện năng

kW

 

12,477

 

Ghi chú:

(1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 30 đối với mức quy định tại bảng 39.

(2) Mức cho các bước công việc chi tiết tính theo hệ số quy định trong bảng 2 đối với mức quy định tại ghi chú (1) trên.

3.4. Định mức vật liệu

Bảng 40

STT

Danh mục vật liệu

ĐVT

Mức

1

Ghim dập

hộp

0,015

2

Ghim vòng

hộp

0,07

3

Hồ dán

lọ

0,05

4

Băng dính to

cuộn

0,03

5

Băng dính nhỏ

cuộn

0,03

6

Giấy A4

ram

0,04

7

Mực in A4

hộp

0,005

8

Mực photocopy

hộp

0,005

9

Bìa đóng sổ A4

Tờ

0,1

10

Bìa Mi ca A4

Tờ

0,1

 

Ghi chú:

(1) Mức cho các bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 30 đối với mức quy định tại bảng 40.

(2) Mức cho các bước công việc chi tiết tính theo hệ số quy định trong bảng 2 đối với mức quy định tại ghi chú (1) trên.

 

Chương 4

ẢNH VIỄN THÁM 3B

 

1. Tỷ lệ 1:10.000

1.1. Định mức lao động

1.1.1. Nội dung công việc: Thực hiện theo các nội dung quy định tại 5.1.1, Phần I.

1.1.2. Định biên:

a) Kiểm tra chất lượng sản phẩm: 01 KS6 (hoặc tương đương)

b) Giám sát, nghiệm thu: 01 KS6 (hoặc tương đương)

1.1.3. Định mức: công /sản phẩm

Bảng 41

STT

Công việc

Đơn vị sản phẩm

KTCL sản phẩm

Giám sát, nghiệm thu

1

Kiểm tra, nghiệm thu các vết ghép ảnh

Cảnh

0,048

0,012

2

Kiểm tra, nghiệm thu mức độ đồng đều về phổ với các mảnh ghép

Cảnh

0,071

0,018

 

Ghi chú: Mức cho bước công việc chi tiết tính theo hệ số quy định trong bảng 2 đối với mức quy định tại bảng 41.

1.2. Định mức dụng cụ: ca/sản phẩm

Bảng 42

STT

Danh mục dụng cụ

ĐVT

Thời hạn (Tháng)

Mức

1

Áo BHLĐ

cái

12

0,119

2

Dép đi trong phòng

đôi

6

0,119

3

Bàn làm việc

cái

60

0,119

4

Ghế tựa

cái

60

0,119

5

Tủ sắt đựng tài liệu

cái

96

0,030

6

Cặp đựng tài liệu

cái

12

0,119

7

Chuột máy tính

cái

12

0,119

8

Bàn dập ghim

cái

36

0,030

9

Đồng hồ treo tường

cái

60

0,030

10

Lưu điện UBS 600W

cái

60

0,119

11

Quạt thông gió 40W

cái

60

0,020

12

Quạt trần 100 W

Cái

60

0,020

13

Đèn neon 40W

bộ

36

0,119

14

Máy hút ẩm 2 kW

cái

60

0,007

15

Máy hút bụi 1,5 kW

cái

60

0,001

16

Điện năng

kW

 

0,200

 

Ghi chú:

(1) Mức cho các bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 43 đối với mức quy định tại bảng 42.

Bảng 43

STT

Công việc

Đơn vị

sản phẩm

KTCL sản phẩm

Giám sát, nghiệm thu

1

Kiểm tra, nghiệm thu các vết ghép ảnh

Cảnh

0,32

0,08

2

Kiểm tra, nghiệm thu mức độ đồng đều về phổ với các mảnh ghép

Cảnh

0,48

0,12

 

(2) Mức cho các bước công việc chi tiết tính theo hệ số quy định trong bảng 2 đối với mức quy định tại bảng 43.

1.3. Định mức thiết bị: ca/sản phẩm

Bảng 44

STT

Danh mục thiết bị

ĐVT

Công suất

(KW)

Mức

1

Máy vi tính PC

Cái

0,4

0,089

2

Máy in A4

Cái

0,4

0,009

3

Máy photocopy

Cái

1,5

0,027

4

Điều hòa nhiệt độ 12000 BTU

Cái

2,2

0,119

5

Điện năng

kW

 

2,866

 

Ghi chú:

(1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 43 đối với mức quy định tại bảng 44.

(2) Mức cho các bước công việc chi tiết tính theo hệ số quy định trong bảng 2 đối với mức quy định tại ghi chú (1) trên.

1.4. Định mức vật liệu

Bảng 45

STT

Danh mục vật liệu

Đơn vị tính

Mức

1

Ghim dập

hộp

0,015

2

Ghim vòng

hộp

0,07

3

Hồ dán

lọ

0,05

4

Băng dính to

cuộn

0,03

5

Băng dính nhỏ

cuộn

0,03

6

Giấy A4

ram

0,04

7

Mực in A4

hộp

0,005

8