Quyết định 636/QĐ-BTTTT Kế hoạch truyền thông về phòng, chống thiên tai đến 2030

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

___________

Số: 636/QĐ-BTTTT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch truyền thông về phòng, chống thiên tai đến năm 2030

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030”;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch truyền thông về phòng, chống thiên tai đến năm 2030.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1329/QĐ-BTTTT ngày 03 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về phòng, chống thiên tai - Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ cộng đồng.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng các Cục: Thông tin cơ sở, Báo chí, Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo;

- Sở TTTT các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Các cơ quan báo chí TW và địa phương;

- Lưu: VT, TTCS, BH(180).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Hoàng Vĩnh Bảo

 

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

____________

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Truyền thông về phòng, chống thiên tai đến năm 2030

(Ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-BTTTT ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

Triển khai thực hiện Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 09/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 06/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030”, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch truyền thông về phòng, chống thiên tai đến năm 2030 (sau dây gọi tắt là Kế hoạch truyền thông) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố trong việc phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai của các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp và người dân.

2. Nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt người dân ở các khu vực thường xuyên xảy ra bão, lũ quét, sạt lở đất, lũ, ngập lụt... và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng để hình thành văn hóa phòng ngừa, phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai của toàn dân, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, môi trường do thiên tai; góp phần thực hiện tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới; từng bước xây dựng quốc gia có khả năng quản lý rủi ro thiên tai; cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai, tạo điều kiện phát triển bền vững kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng.

3. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh, ứng phó thiên tai kịp thời đến cộng đồng dân cư, về phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai bằng nhiều hình thức truyền thông phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đối tượng, khu vực.

4. Đẩy mạnh việc chia sẻ thông tin, dữ liệu và tổ chức các hoạt động nâng cao hiệu quả truyền thông; kết hợp giữa phương thức, kinh nghiệm truyền thống với ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến để truyền tải thông tin chính xác, kịp thời về thiên tai, rủi ro thiên tai tới người dân, chú trọng các đối tượng dễ bị tổn thương.

II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung thông tin, tuyên truyền

- Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

- Các kỹ năng phòng, chống thiên tai, nhất là kỹ năng ứng phó trước các tình huống của thiên tai lớn, phức tạp để các cấp chính quyền cơ sở, người dân, doanh nghiệp chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, giảm thiếu thiệt hại về người, tài sản, môi trường.

- Việc triển khai các giải pháp thực hiện phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ở các địa phương như: đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều, hồ đập, khắc phục sạt lở bờ sông, bờ biển khu vực trọng yếu, di dời dân cư khẩn cấp ra khỏi vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét,...

- Việc huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

- Việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong quan trắc, giám sát, dự báo, cảnh báo thiên tai; hệ thống dự báo khí tượng thủy văn, hệ thống theo dõi, giám sát thiên tai chuyên dùng chuẩn hóa, hiện đại.

- Các mô hình xã điển hình và bài học kinh nghiệm của các cá nhân, tổ chức, cơ quan chuyên môn trong và ngoài nước về việc phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

2. Phương thức tuyên truyền

2.1. Truyền thông trên báo chí

Các cơ quan thông tấn, báo chí từ Trung ương đến địa phương, bao gồm: Báo hình, báo nói, báo in, báo điện tử và tạp chí chuyên ngành tích cực tham gia thông tin, tuyên truyền về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai bằng các tin, bài, các ký sự, phóng sự chuyên đề, các chương trình phỏng vấn, tọa đàm, các thông điệp...

Các cơ quan thông tấn, báo chí phải xác định đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị; hằng năm phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể; tổ chức thông tin, tuyên truyền đầy đủ, chính xác các nội dung về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

2.2. Truyền thông trên mạng xã hội

Xây dựng các nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên mạng xã hội có số lượng thành viên đông đảo, được nhiều người quan tâm và theo dõi.

2.3. Truyền thông trên hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện và hệ thống thông tin cơ sở

Truyền thông ở cơ sở thông qua các chương trình phát thanh trên hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, hệ thống đài truyền thanh cấp xã; thông tin trên các bảng tin, cụm pano cổ động của địa phương; các băng - rôn treo trên các tuyến đường, nơi tụ điểm sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của người dân; các tài liệu tuyên truyền về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai đặt tại các tủ sách pháp luật của xã, phường, thị trấn, điểm bưu điện - văn hóa xã; xây dựng nội dung thông tin, in ấn tờ rời, tờ gấp cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền lưu động ở cơ sở; tuyên truyền, vận động thông qua các báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở.

2.4. Truyền thông thông qua các hội nghị, hội thảo, cuộc thi, tập huấn chuyên đề về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch truyền thông được bố trí hằng năm trong tổng kinh phí phục vụ công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; kinh phí thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao phân bổ cho các đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ vào điều kiện thực tế, xây dựng dự toán kinh phí hoạt động, triển khai thực hiện Kế hoạch truyền thông, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hằng năm của cơ quan, đơn vị mình theo quy định hiện hành về quản lý ngân sách nhà nước để chủ động nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền theo kế hoạch.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Thông tin cơ sở

- Chỉ đạo và triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện và hệ thống thông tin cơ sở.

- Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ và cung cấp thông tin, kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở của các địa phương tuyên truyền công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

- Kiểm tra việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện và hệ thống thông tin cơ sở.

- Xây dựng báo cáo tình hình triển khai thực hiện việc tuyên truyền và gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15/12 hằng năm hoặc báo cáo đột xuất (khi có yêu cầu).

2. Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

- Tham mưu định hướng tuyên truyền về việc phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại giao ban báo chí định kỳ do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên hệ thống báo chí thuộc lĩnh vực quản lý.

- Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử chỉ đạo, triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên mạng xã hội.

- Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ và cung cấp thông tin cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí.

- Kiểm tra việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền của các cơ quan báo chí thuộc lĩnh vực quản lý.

- Xây dựng báo cáo tình hình triển khai thực hiện việc tuyên truyền và gửi Cục Thông tin cơ sở trước ngày 01/12 hằng năm hoặc báo cáo đột xuất (khi có yêu cầu) để tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Các cơ quan báo chí

- Chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện thông tin, tuyên truyền về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo nội dung mục 1 phần II của Kế hoạch truyền thông.

- Tăng diện tích và thời lượng, tần suất thông tin về các vấn đề liên quan đến việc phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên báo chí.

4. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương, cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã và các hình thức thông tin cơ sở khác xây dựng và nâng cao chất lượng các tin, bài, tuyên truyền về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền trên địa bàn; tăng cường sử dụng các hình thức thông tin, tuyên truyền trực quan như: Treo băng rôn, pano, áp phích; tổ chức các đội truyền thông lưu động, phát tờ rời, thông báo trên bảng tin tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ban, ngành liên quan trên địa bàn chủ động cung cấp thông tin hoặc mời các chuyên gia về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai đến cung cấp thông tin tại giao ban báo chí định kỳ ở địa phương.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp hướng dẫn lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở lồng ghép nội dung về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong hoạt động tuyên truyền miệng tại các buổi sinh hoạt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ dân phổ, khu dân cư...

- Kiểm tra việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai của địa phương theo quy định.

- Xây dựng báo cáo tình hình triển khai thực hiện việc tuyên truyền và gửi Cục Thông tin cơ sở trước ngày 01/12 hằng năm hoặc báo cáo đột xuất (khi có yêu cầu) để tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 636/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về phòng, chống thiên tai đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 636/QĐ-BTTTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Vĩnh Bảo
Ngày ban hành: 12/05/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!