Quyết định 185/QĐ-PCTT-ƯPKP Tiêu chí Văn phòng thường trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiểu mẫu

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
________

Số: 185/QĐ-PCTT-ƯPKP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành tiêu chí chấm điểm “Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiểu mẫu” thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2020 - 2025

____________

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

 

Căn cứ Quyết định số 26/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Phòng, chống thiên tai trực thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 2169/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động Phong trào thi đua “Chủ động phòng chống thiên tai, Xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2020-2025;

Căn cứ Quyết định số 2170/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành lập Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2020 - 2025;

Căn cứ kế hoạch chi tiết ngày 25/3/2021 của Tổng cục Phòng, chống thiên tai về việc thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng chng thiên tai, Xây dựng cộng đồng an toàn” năm 2021;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, và Chánh văn phòng Tổng cục,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Tiêu chí chấm điểm “Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiểu mẫu” thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2020 - 2025 tại phụ lục chi tiết kèm theo.

Điều 2. Chánh Văn phòng Tổng cục, Cục trưởng Cục ứng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp;
- Vụ TCCB - Bộ NN&PTNT;
- Hội đồng TĐKT Bộ NN&PTNT;
- Thành viên BCĐ phong trào thi đua;
- BCH PCTT&TKCN các tỉnh, TP;
- VPTT BCH PCTT&TKCN các tỉnh, tp;
- Lưu: VT, ƯPKP (ĐHƯP 5b). (150b)

TỔNG CỤC TRƯỞNG


 PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO THI ĐUA

Trần Quang Hoài

 

 

 

 

Phụ lục

TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN KIỂU MẪU

(Kèm theo Quyết định số 185/QĐ-PCTT-ƯPKP ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai)

 

1. Việc đánh giá kết quả thi đua được thực hiện theo phương pháp chấm điểm.

2. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đạt kiểu mẫu khi có tổng số điểm chấm đạt từ 90 điểm trở lên.

3. Bảng chấm điểm làm cơ sở xem xét khen thưởng.

STT

Tiêu chí

Điểm

I

Đm bảo yêu cầu cơ sở hạ tầng, nơi làm việc

20

1

Có phòng họp giao ban công tác phòng, chống thiên tai

5

2

Có phòng trực ban công tác phòng, chống thiên tai

5

3

Có phòng lưu trú đảm bảo sinh hoạt cho cán bộ trực ban 24/24h

5

4

Các phòng sạch sẽ, gọn gàng, có bin tên, biển chỉ dẫn và số điện thoại rõ ràng, dễ quan sát để thuận tiện cho người cần liên hệ công tác

5

II

Các trang thiết bị đáp ứng yêu cầu tại văn phòng, thực địa

15

1

Có đầy đủ các trang thiết bị văn phòng cơ bản như: máy tính, máy in, máy fax, điện thoại để bàn, bàn ghế, tủ đựng tài liệu, máy phát điện,...

5

2

Các trang thiết bị chuyên phục vụ công tác phòng, chống thiên tai: đồng phục bảo hộ, đèn pin, báo mưa, mũ, ủng, máy bay không người lái (flycam), máy tính cấu hình cao đảm bảo chạy các ứng dụng.

10

III

Các công cụ, phần mềm phục vụ tham mưu chỉ đạo điều hành

25

1

Công cụ gồm các bản đồ, bảng biểu, sơ đồ, quy trình sau:

- Các loại bản đồ:

+ Theo dõi bão;

+ Bản đồ phòng, chống thiên tai gồm các lớp: Đê điều (nếu có), vật tư, vị trí công trình phòng, chống thiên tai, vị trí sạt lở bờ sông, biển (nếu có); ngập lụt do nước biển dâng (nếu có); vị trí sạt lở đất (nếu có); hạn hán, xâm nhập mặn (nếu có); vị trí hồ chứa (nếu có).

- Các loại bảng biểu, quy trình:

+ Bảng phân công trực ban;

+ Bảng danh sách cán bộ trực ban;

+ Bảng mực nước lũ;

+ Quy chế trực ban, ban hành công điện;

+ Quy trình huy động vật tư, phương tiện, trang thiết bị;

+ Quy trình vận hành hồ chứa (nếu có).

10

2

Phần mềm:

+ Sử dụng phần mềm theo dõi, giám sát thiên tai;

+ Sử dụng các phần mềm để cung cấp các thông tin phòng, chống thiên tai, chỉ đạo, chỉ huy như: facebook, zalo, viber,...

+ Phần mềm theo dõi sạt lở, hồ chứa, đê điều (nếu có).

10

3

Tài liệu:

+ Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống thiên tai, đê điều và các văn bản chỉ đạo, chỉ huy của tỉnh.

+ Sổ trực ban, theo dõi thiên tai gồm: sổ giao ban, sổ nhật ký trực ban, sổ theo dõi vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ”; sổ theo dõi công tác khắc phục hậu quả thiên tai; sổ theo dõi tổ chức, hoạt động của lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai.

5

IV

Tổ chức trực ban

20

1

Đảm bảo trực ban 24/24h.

10

2

Đảm bảo thông tin kịp thời tới người dân và các cấp chính quyền.

5

3

Đảm bảo tham mưu kịp thời các tình huống thiên tai.

5

V

Đảm bảo nguồn nhân lực

20

1

Có cán bộ chuyên trách về phòng, chống thiên tai

5

2

Văn phòng thường trực là chuyên trách hoặc kiêm nhiệm trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn nhưng có phòng phòng, chống thiên tai.

5

3

Có đầy đủ các tổ chức, đoàn thể hoạt động hiệu quả theo quy định

5

4

Yêu cầu về cán bộ làm công tác phòng, chống thiên tai:

- 100% cán bộ được đào tạo về một trong các lĩnh vực thiên tai, thủy lợi, tài chính kế hoạch, giao thông, an ninh, báo chí,... phù hợp với từng vị trí công việc tại văn phòng.

- 100% cán bộ của Văn phòng thường trực được đào tạo kiến thức về phòng, chống thiên tai.

- 100% cán bộ tham gia trực ban nắm được các quy định về phòng, chống thiên tai, đê điều; sử dụng thành thạo các phần mềm phục vụ theo dõi, giám sát phòng, chống thiên tai.

5

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 185/QĐ-PCTT-ƯPKP của Tổng cục Phòng, chống thiên tai về việc ban hành Tiêu chí chấm điểm "Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiểu mẫu" thực hiện phong trào thi đua "Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn" giai đoạn 2020-2025
Cơ quan ban hành: Tổng cục Phòng, chống thiên tai Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 185/QĐ-PCTT-ƯPKP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Quang Hoài
Ngày ban hành: 10/05/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!