Quyết định 1329/QĐ-BTTTT 2020 Kế hoạch Truyền thông về phòng, chống thiên tai

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1329/QĐ-BTTTT

Quyết định 1329/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch Truyền thông về phòng, chống thiên tai - Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ cộng đồng
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1329/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Vĩnh Bảo
Ngày ban hành:03/08/2020Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường, Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch truyền thông về phòng, chống thiên tai của Bộ TTTT

Ngày 03/8/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ra Quyết định 1329/QĐ-BTTTT về việc ban hành Kế hoạch Truyền thông về phòng, chống thiên tai - Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ cộng đồng.

Cụ thể, nội dung thông tin tuyên truyền như sau: Tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Chính phủ về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Tuyên truyền cho người dân các kỹ năng ứng phó trước các tình huống của thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản; Thông tin kinh nghiệm của các tổ chức quốc tế, cơ quan chuyên môn nước ngoài trong việc phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai;…

Ngoài ra, hoạt động tuyên truyền được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 thông qua các hình thức sau đây: Truyền thông trên báo chí; Truyền thông trên mạng xã hội; Truyền thông trên hệ thống cơ sở truyền thanh-truyền hình cấp huyện và hệ thống thông tin cơ sở; Truyền thông thông qua các hội nghị, hội thảo, cuộc thi, tập huấn chuyên đề về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1329/QĐ-BTTTT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1329/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI - CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỪ CỘNG ĐỒNG

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 09/7/2020 của Thủ tướng chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Truyền thông về phòng, chống thiên tai - Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ cộng đồng

Điều 2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng các Cục: Thông tin cơ sở, Báo chí, Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử và các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo;
- Bộ NN&PTNT;
- Sở TTTT các tỉnh, TP trực thuộc TW (để th/h);
- Các cơ quan báo chí TW và địa phương (để th/h);
- Lưu: VT/TTCS, DTL(400).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Hoàng Vĩnh Bảo

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

TRUYỀN THÔNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI - CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỪ CỘNG ĐỒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định 1329/QĐ-BTTTT ngày 03 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

Triển khai thực hiện Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 09/7/2020 của Thủ tướng chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch truyền thông về phòng, chống thiên tai - Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ cộng đồng (sau đây gọi tắt là Kế hoạch truyền thông) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố trong việc phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai của các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp và người dân.

2. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh ứng phó thiên tai kịp thời đến cộng đồng dân cư.

3. Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai của toàn dân.

4. Tuyên truyền về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai bằng nhiều hình thức truyền thông phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đối tượng, vùng, miền.

II. NỘI DUNG THÔNG TIN VÀ PHƯƠNG THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung thông tin

- Tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Chính phủ về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp, người dân và cộng đồng trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

- Tuyên truyền cho người dân các kỹ năng ứng phó trước các tình huống của thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, chủ động phối hợp với chính quyền về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

- Thông tin việc triển khai các giải pháp thực hiện phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ở các địa phương như: đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều, hồ đập, khắc phục sạt lở bờ sông, bờ biển khu vực trọng yếu, di dời dân cư khẩn cấp ra khỏi vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét,...

- Thông tin việc huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

- Thông tin việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong quan trắc, giám sát, dự báo, cảnh báo thiên tai; hệ thống dự báo khí tượng thủy văn, hệ thống theo dõi, giám sát thiên tai chuyên dùng chuẩn hóa, hiện đại.

- Thông tin kinh nghiệm của các tổ chức quốc tế, cơ quan chuyên môn nước ngoài trong việc phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

2. Phương thức tuyên truyền

2.1. Truyền thông trên báo chí

Các cơ quan thông tấn, báo chí từ Trung ương đến địa phương, bao gồm: Báo hình, báo nói, báo in, báo điện tử và tạp chí chuyên ngành tích cực tham gia thông tin, tuyên truyền về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai bằng các tin, bài, các ký sự, phóng sự chuyên đề, các chương trình phỏng vấn, tọa đàm, các thông điệp...

Các cơ quan thông tấn, báo chí phải xác định đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị; hằng năm phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể; tổ chức thông tin, tuyên truyền đầy đủ, chính xác các nội dung về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

2.2. Truyền thông trên mạng xã hội

Xây dựng các nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên mạng xã hội có số lượng thành viên đông đảo, được nhiều người quan tâm và theo dõi.

2.3. Truyền thông trên hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện và hệ thống thông tin cơ sở

Truyền thông ở cơ sở thông qua các chương trình phát thanh trên hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, hệ thống đài truyền thanh cấp xã; thông tin trên các bảng tin, cụm pano cổ động của địa phương; các băng - rôn treo trên các tuyến đường, nơi tụ điểm sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của người dân; các tài liệu tuyên truyền về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai đặt tại các tủ sách pháp luật của xã, phường, thị trấn, điểm bưu điện - văn hóa xã; xây dựng nội dung thông tin, in ấn tờ rời, tờ gấp cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền lưu động ở cơ sở; tuyên truyền, vận động thông qua các báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở.

2.4. Truyền thông thông qua các hội nghị, hội thảo, cuộc thi, tập huấn chuyên đề về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Từ năm 2021 đến năm 2025.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch truyền thông được bố trí hằng năm trong tổng kinh phí phục vụ công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; kinh phí thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao phân bổ cho các đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ vào điều kiện thực tế, xây dựng dự toán kinh phí hoạt động, triển khai thực hiện Kế hoạch truyền thông, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hằng năm của cơ quan, đơn vị mình theo quy định hiện hành về quản lý ngân sách nhà nước để chủ động nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền theo kế hoạch.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Thông tin cơ sở

- Chỉ đạo và triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện và hệ thống thông tin cơ sở.

- Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ và cung cấp thông tin cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở của các địa phương tuyên truyền công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

- Kiểm tra việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện và hệ thống thông tin cơ sở.

- Tổng hợp báo cáo việc thực hiện công tác tuyên truyền khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Xây dựng báo cáo tình hình triển khai thực hiện việc tuyên truyền và gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15/12 hằng năm.

2. Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

- Tham mưu định hướng tuyên truyền về việc phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại giao ban báo chí định kỳ do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên hệ thống báo chí thuộc lĩnh vực quản lý.

- Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử chỉ đạo, triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên mạng xã hội.

- Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ và cung cấp thông tin cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí.

- Kiểm tra việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền của các cơ quan báo chí thuộc lĩnh vực quản lý.

- Thực hiện báo cáo việc thực hiện công tác tuyên truyền khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Xây dựng báo cáo tình hình triển khai thực hiện việc tuyên truyền và gửi Cục Thông tin cơ sở trước ngày 01/12 hằng năm để tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Các cơ quan báo chí

- Chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện thông tin, tuyên truyền về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo nội dung mục 1 phần II của Kế hoạch truyền thông.

- Tăng diện tích và thời lượng, tần suất thông tin về các vấn đề liên quan đến việc phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên báo chí.

4. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương, cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện và đài truyền thanh cấp xã xây dựng và nâng cao chất lượng các tin, bài, tuyên truyền về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền trên địa bàn; tăng cường sử dụng các hình thức thông tin, tuyên truyền trực quan như: Treo băng rôn, pano, áp phích; tổ chức các đội truyền thông lưu động, phát tờ rời, thông báo trên bảng tin tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ban, ngành liên quan trên địa bàn chủ động cung cấp thông tin hoặc mời các chuyên gia về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai đến cung cấp thông tin tại giao ban báo chí định kỳ ở địa phương.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp hướng dẫn lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở lồng ghép nội dung về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong hoạt động tuyên truyền miệng tại các buổi sinh hoạt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ dân phố, khu dân cư...

- Kiểm tra việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai của địa phương theo quy định.

- Thực hiện báo cáo công tác tuyên truyền khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Xây dựng báo cáo tình hình triển khai thực hiện việc tuyên truyền và gửi Cục Thông tin cơ sở trước ngày 01/12 hằng năm để tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 549/QĐ-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ thuộc Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Đề án 06/CP) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định 549/QĐ-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ thuộc Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Đề án 06/CP) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nông nghiệp-Lâm nghiệp, Thông tin-Truyền thông

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi