Quyết định 410/QĐ-BTNMT 2018 triển khai dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 410/QĐ-BTNMT

Quyết định 410/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:410/QĐ-BTNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Hồng Hà
Ngày ban hành:02/02/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Tài nguyên-Môi trường

TÓM TẮT VĂN BẢN

Quý I/2018, Bộ TN-MT hoàn thành xây dựng Quyết định về việc giao quyền tự chủ tài chính

Ngày 02/02/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ra Quyết định 410/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1990/QĐ-TTg ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, quý I/2018, Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì xây dựng Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ giai đoạn 2018 – 2020.

Trong giai đoạn 2018-2020, Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì xây dựng Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thẩm định, trình ban hành mới các đơn giá các dịch vụ sự nghiệp công trên cơ sở các định mức kinh tế - kỹ thuật được ban hành mới.

Đồng thời, trong năm 2018, Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì xây dựng Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Từ ngày 30/8/2019, Quyết định này bị điều chỉnh, bổ sung bởi Quyết định 2214/QĐ-BTNMT.

Xem chi tiết Quyết định 410/QĐ-BTNMT tại đây

tải Quyết định 410/QĐ-BTNMT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

Số: 410/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1990/QĐ-TTG NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

--------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh Mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường về triển khai thực hiện Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh Mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức cán bộ, Khoa học và Công nghệ, Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Thứ
trưng;
- Lưu VT, KHTC.Ha.40.

BỘ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1990/QĐ-TTG NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NSNN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 410/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

Thực hiện Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh Mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch triển khai với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU

Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh Mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Quyết định số 1990/QĐ-TTg).

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Thực hiện quán triệt, phổ biến Quyết định số 1990/QĐ-TTg nhằm tạo sự thống nhất và triển khai đồng bộ các nội dung của Kế hoạch này tại các đơn vị thuộc Bộ.

2. Rà soát, đánh giá, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ.

3. Giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ giai đoạn 2018 - 2020.

4. Bổ sung, Điều chỉnh tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật; định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ.

5. Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

6. Ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ theo lộ trình xây dựng và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các lĩnh vực.

7. Sửa đổi Quy chế về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

8. Quy định cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

9. Nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; hướng dẫn về tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập.

(Nội dung, sản phẩm, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và thời hạn hoàn thành quy định cụ thể tại Phụ lục chi tiết kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung kế hoạch được ban hành, các đơn vị được giao làm đầu mối tổ chức thực hiện các nội dung theo Phụ lục đính kèm chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Định kỳ hàng quý (trước ngày 25 tháng cuối quý) gửi báo cáo tiến độ thực hiện về Vụ Kế hoạch - Tài chính để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.

2. Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các Vụ: Khoa học và công nghệ, Tổ chức cán bộ, Pháp chế đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị cần kịp thời gửi báo cáo về Bộ để tổng hợp, hướng dẫn./.

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1990/QĐ-TTG NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NSNN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 410/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

TT

Nội dung công việc

Sản phẩm hoàn thành

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

I

Tổ chức phổ biến và quán triệt thực hiện Quyết định số 1990/QĐ-TTg

 

 

 

 

 

1

Phổ biến, quán triệt thực hiện đối với Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ

Lồng ghép là một nội dung trong Hội nghị giao ban công tác của Bộ năm 2018

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học và Công nghệ, và các đơn vị trực thuộc Bộ

Quý I, năm 2018

 

2

Tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ

Là một trong những nội dung của Hội nghị triển khai công tác năm 2018 của các đơn vị

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Các bộ phận trực thuộc đơn vị

Quý I, năm 2018

 

II

Rà soát, đánh giá, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Năm 2018

 

III

Giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ giai đoạn 2018 - 2020

Quyết định của Bộ trưởng Bộ TN&MT

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc Bộ

Quý I, năm 2018

Sau khi có ý kiến thẩm định của BTC

IV

Bổ sung, Điều chỉnh tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật; định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc các lĩnh vực qun lý của Bộ.

 

 

 

 

 

1

Rà soát, đánh giá nhm đề xuất ban hành mới hoặc sửa đổi hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ

Báo cáo rà soát

Các Tổng cục, Cục QLNN các lĩnh vực

Các Vụ: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch - Tài chính, Pháp chế

Quý I, năm 2018

 

2

Ban hành Chương trình xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật của Bộ giai đoạn 2018-2020

Quyết định của Bộ trưởng Bộ TN&MT

Vụ Khoa học và Công nghệ

Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ

Quý I, năm 2018

 

3

Ban hành Quyết định Điều chỉnh Chương trình xây dựng và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ giai đoạn 2016-2020

Quyết định của Bộ trưởng Bộ TN&MT

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ

Quý I, năm 2018

Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3279/QĐ-BTNMT ngày 16/12/2015

3

Triển khai rà soát, ban hành mới hoặc sửa đổi định mức kinh tế - kỹ thuật theo từng lĩnh vực

Các Thông tư của Bộ trưởng Bộ TN&MT

Các Tổng cục, Cục QLNN các lĩnh vực

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế

2018-2020

Theo Chương trình của Bộ

V

Xây dựng, trình Bộ ban hành tiêu chí, chỉ sđánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

 

 

1

Rà soát, đề xuất ban hành các tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN của Bộ

Báo cáo rà soát, đề xuất

Vụ Khoa học và Công nghệ

Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị trực thuộc Bộ

Quý I/2018

Đã ban hành 04 Thông tư, đang trình ban hành 01 Thông tư tiêu chí, chất lượng dịch vụ sự nghiệp

2

Ban hành các Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN của Bộ

Các Thông tư của Bộ trưởng Bộ TN&MT

Vụ Khoa học và Công nghệ

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế và các đơn vị trực thuộc Bộ

2018-2020

 

VI

Ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ

 

 

 

 

 

1

Rà soát giá đầu vào của nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và máy móc thiết bị chủ yếu

Báo cáo rà soát

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan

Quý I, năm 2018

 

2

Rà soát, chỉnh sửa trình và ban hành các Bộ đơn giá các lĩnh vực

Quyết định của Bộ trưởng Bộ TN&MT

Các Tổng cục, Cục QLNN các lĩnh vực

Các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức cán bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan

Q II các năm: 2018, 2019, 2020

Sau khi có ý kiến thẩm định của BTC

3

Xây dựng mới các đơn giá các dịch vụ sự nghiệp công trên cơ sở các định mức kinh tế - kỹ thuật được ban hành mới

Bộ đơn giá

Các Tổng cục, Cục QLNN các lĩnh vực

Cục CNTT và Dữ liệu TNMT

2018-2020

Theo lộ trình ban hành định mức KTKT của các lĩnh vực

4

Thẩm định, trình ban hành mới các đơn giá các dịch vụ sự nghiệp công trên cơ sở các định mức kinh tế - kỹ thuật được ban hành mới

Quyết định của Bộ trưởng Bộ TN&MT

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Cục CNTT và Dữ liệu TNMT và các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan

2018-2020

Theo lộ trình ban hành định mức KTKT của các lĩnh vực

VII

Sửa đổi Quy chế về đấu thầu, đt hàng, giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quyết định của Bộ trưởng sa đổi Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công của Bộ TNMT

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ

Quý II năm 2018

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định

VIII

Quy định cơ chế giám sát, đánh giá, kim định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quyết định của Bộ trưởng Bộ TNMT

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Các Vụ: Tổ chức cán bộ, Khoa học và Công nghệ, Pháp chế; Văn phòng Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan

2018-2020

 

IX

Nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; hướng dẫn về tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập

 

 

 

 

 

1

Tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực qun trị của đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ

Lớp đào tạo, tập huấn

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Trường Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

2018-2020

 

2

Ban hành Thông tư hướng dẫn về tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập

Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan

Năm 2018

 

 

 

                                                                    

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi