Quyết định 1270/QĐ-BTNMT 2014 phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đợt 2

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

_____________

Số: 1270/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2014

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ KHOANH ĐỊNH KHU VỰC CÓ KHOÁNG SẢN PHÂN TÁN, NHỎ LẺ ĐỢT 2

_________________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản;

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kết quả khoanh định 38 khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ thuộc 14 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Danh mục và bản đồ từng địa phương kèm theo).

Điều 2. Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tổ chức công bố các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ theo danh sách phê duyệt.

Điều 3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan được sử dụng tài liệu công bố kèm theo quyết định này để bổ sung, điều chỉnh quy hoạch khoáng sản; khoanh định khu vực đấu giá, không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo thẩm quyền và thực hiện cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định của Luật khoáng sản năm 2010. Việc cấp giấy phép khai thác chỉ thực hiện sau khi có báo cáo kết quả thăm dò được phê duyệt trữ lượng.

Điều 4. Đối với các khu vực khoáng sản thuộc đối tượng phải dừng, tạm dừng cấp giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác mới theo Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, việc cấp phép chỉ được triển khai sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có danh mục khoáng sản khoanh định và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- PTTg Hoàng Trung Hải (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Thứ trưởng Trần Hồng Hà;
- UBND các tỉnh có khoáng sản khoanh định;
- Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;
- Lưu: Văn thư, ĐCKS.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Quang

 

 

 

DANH SÁCH

CÁC TỈNH CÓ KHU VỰC KHOÁNG SẢN PHÂN TÁN, NHỎ LẺ ĐỢT 2
(Kèm theo Quyết định số 1270/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014)

 

TT

Tên tỉnh

Khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ

1

Lai Châu

8

2

Yên Bái

1

3

Hòa Bình

3

4

Tuyên Quang

1

5

Cao Bằng

2

6

Bắc Kạn

7

7

Thái Nguyên

1

8

Bắc Giang

2

9

Thanh Hóa

3

10

Hà Tĩnh

1

11

Quảng Bình

1

12

Thừa Thiên Huế

1

13

Quảng Nam

4

14

Gia Lai

3

 

Cộng =

38

 

TỈNH BẮC KẠN

TT

Ký hiệu KS

Tên KS

Tên khu vực KSNL

Ký hiệu trên BĐ

Huyện

Tọa độ X (m) tỉnh

Tọa độ Y (m) tỉnh

Diện tích (km2)

Ghi chú

KHU VỰC ĐỦ ĐIỀU KIỆN CÔNG BỐ CÓ KHOÁNG SẢN PHÂN TÁN, NHỎ LẺ

0,537

 

1

'Pb-Zn

Chì - Kẽm

Điểm quặng chì-kẽm Khuồi Giang (Khu vực 1)

2

Đồng Lạc, Quảng

Bạch

Chợ Đồn

2467631

405291

0,08

Khu vực đã điều tra, đánh giá tiềm năng, có tài nguyên đáp ứng tiêu chí khoanh định

2467608

405453

2467169

405434

2467065

405304

2467132

405278

Khu vực 2

2466297

405405

0,05

2466280

405531

2465907

405672

2465864

405559

2

'Pb-Zn

Chì - Kẽm

Điểm quặng chì-kẽm Pù Quéng (Khu vực 1)

4

Quảng Bạch

Chợ Đồn

2463722

405752

0,032

Khu vực đã điều tra, đánh giá tiềm năng, có tài nguyên đáp ứng tiêu chí khoanh định

2463875

405929

2463771

406020

2463618

405841

Khu vực 2

2464251

406361

0,035

2464252

406465

2463917

406463

2463918

406358

3

'Pb-Zn

Chì - Kẽm

Điểm quặng chì-kẽm Bản Mòn

6

Lương Bằng

Chợ Đồn

2447064

396828

0,102

Khu vực đã điều tra, đánh giá tiềm năng, có tài nguyên đáp ứng tiêu chí khoanh định

2447290

397036

2446962

397239

2446805

396985

4

'Pb-Zn

Chì - Kẽm

Điểm quặng chì-kẽm Nà Khất

5

Bằng

Lãng

Chợ Đồn

2447918

405825

0,1

Khu vực đã điều tra, đánh giá tiềm năng, có tài nguyên đáp ứng tiêu chí khoanh định

2448053

405906

2448110

406041

2448017

406333

2447775

406226

5

Pb-Zn

Chì-kẽm

Điểm quặng Nà Pù

3

Quảng Bạch

Chợ Đồn

2463523

558899

0,080

Khu vực đã điều tra, đánh giá tiềm năng, có tài nguyên
đáp ứng tiêu chí khoanh định

2463625

559041

2463293

559336

2463169

559212

6

Ph

Photphorit

Mỏ Bản Nhuần

7

Quảng Chu

Chợ Mới

2418881

429437

0,0252

Tỉnh đề nghị. Khu vực đã cấp phép khai thác, có trữ lượng, tài nguyên còn lại đáp ứng tiêu

2418880

429539

2418634

429463

2418635

429361

7

Ba

Barit

Mỏ Phạc Lẫm

1

Lãng Ngâm

Ngân Sơn

2470553

438532

0,033

Tỉnh đề nghị. Khu vực đã cấp phép khai thác, có trữ lượng, tài nguyên còn lại đáp ứng tiêu chí khoanh định

2470567

438673

2470142

438770

2470131

438714

2470400

438648

 

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ CÁC KHU VỰC CÓ KHOÁNG SẢN PHÂN TÁN NHỎ LẺ TỈNH BẮC KẠN
 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi