Quyết định 972/QĐ-BGTVT 2019 về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019

Thuộc tính văn bản
Quyết định 972/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 972/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Nhật
Ngày ban hành: 21/05/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Giao thông
Tóm tắt văn bản
Loading...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

Số: 972/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2019 CỦA BỘ GTVT

-----------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017;

Căn cứ các Quyết định số 774/QĐ-BGTVT ngày 8/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc giao dự toán chi ngân sách năm 2019;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 ca Bộ Giao thông vận tải (theo biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc và trực thuộc tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng (đ
b/c);
- TT CNTT (để đăng website);
- Lưu VT, TC (Hiền).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Nhật

 

 

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 972/QĐ-BGTVT ngày 21/5/2019 của Bộ GTVT)
(Dùng cho đơn vị dự toán ngân sách cấp I/đơn vị dự toán ngân sách cấp trên)

 

ĐV tính: triệu đồng

STT

Nội dung

Tổng số được giao

Tổng số đã phân b

Trường Đại học Công nghệ GTVT

Học viện Hàng không Việt Nam

1

2

3

4=5+6

5

6

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

 

 

 

 

I

Nguồn ngân sách trong nước

2.980

2.980

900

2.080

1

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

2.980

2.980

900

2.080

 

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2.980

2.980

900

2.080

 

 

Loading...
Văn bản liên quan
Văn bản liên quan