Quyết định 633/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch giám sát tài chính năm 2017

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------
Số: 633/QĐ-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2017

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH GIÁM SÁT TÀI CHÍNH NĂM 2017
--------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
 
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch giám sát tài chính năm 2017 đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ Tài chính làm đại diện chủ sở hữu theo Phụ lục đính kèm.
Điều 2. Giao Cục Tài chính doanh nghiệp chủ trì phối hợp với Vụ Tài chính các Ngân hàng và Tổ chức Tín dụng, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch theo quy định.
Điều 3. Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ trưởng Vụ Tài chính các Ngân hàng và Tổ chức Tín dụng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị doanh nghiệp nhà nước, Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ: Vụ TCNH, Vụ TCCB;
- TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;
- Công ty Mua bán nợ Việt Nam;
- HOSE, HNX, VSD, Vietlott;
- Người đại diện phần vốn nhà nước tại TĐ Bảo Việt;
- Lưu VT, TCDN.(256)
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 
PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH GIÁM SÁT TÀI CHÍNH CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ DOANH NGHIỆP CÓ VN NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo quyết định số 633/QĐ-BTC ngày 07/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
 

STT
Nội dung giám sát
Đối tượng giám sát
Hình thức giám sát
Đơn vị chủ trì
Cơ quan phối hợp
1
Giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn
- Các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Tài chính do Cục TCDN quản lý
Giám sát gián tiếp
+ Giám sát trước
+ Giám sát trong
+ Giám sát sau
Cục TCDN
 
- Các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Tài chính do Vụ TCNH quản lý
Giám sát gián tiếp
+ Giám sát trước
+ Giám sát trong
+ Giám sát sau
Vụ TCNH
 
2
Giám sát việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp
2.1
Giám sát Hoạt động đầu tư vốn đối với các dự án đầu tư.
- Các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Tài chính do Cục TCDN quản lý
- Tập đoàn Bảo Việt;
Giám sát gián tiếp
+ Giám sát trước
+ Giám sát trong
+ Giám sát sau
Cục TCDN
 
- Các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Tài chính do Vụ TCNH quản lý
Giám sát gián tiếp
+ Giám sát trước
+ Giám sát trong
+ Giám sát sau
Vụ TCNH
 
2.2
Giám sát Hoạt động đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp
- Các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Tài chính do Cục TCDN quản lý
- Tập đoàn Bảo Việt;
Giám sát gián tiếp
+ Giám sát trước
+ Giám sát trong
+ Giám sát sau
Cục TCDN
 
- Các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Tài chính do Vụ TCNH quản lý
Giám sát gián tiếp
+ Giám sát trước
+ Giám sát trong
+ Giám sát sau
Vụ TCNH
 
2.3
Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động, phát hành trái phiếu
- Các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Tài chính do Cục TCDN quản lý
- Tập đoàn Bảo Việt;
Giám sát gián tiếp
+ Giám sát trước
+ Giám sát trong
+ Giám sát sau
Cục TCDN
 
- Các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Tài chính do Vụ TCNH quản lý
Giám sát gián tiếp
+ Giám sát trước
+ Giám sát trong
+ Giám sát sau
Vụ TCNH
 
2.4
Tình hình quản lý tài sản, quản lý nợ tại doanh nghiệp, khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu
- Các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Tài chính do Cục TCDN quản lý
- Tập đoàn Bảo Việt;
Giám sát gián tiếp
+ Giám sát trước
+ Giám sát trong
+ Giám sát sau
Cục TCDN
 
- Các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Tài chính do Vụ TCNH quản lý
Giám sát gián tiếp
+ Giám sát trước
+ Giám sát trong
+ Giám sát sau
Vụ TCNH
 
2.5
Tình hình lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp
- Các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Tài chính do Cục TCDN quản lý
- Tập đoàn Bảo Việt;
Giám sát gián tiếp
+ Giám sát trước
+ Giám sát trong
+ Giám sát sau
Cục TCDN
 
- Các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Tài chính do Vụ TCNH quản lý
Giám sát gián tiếp
+ Giám sát trước
+ Giám sát trong
+ Giám sát sau
Vụ TCNH
 
3
Giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
3.1
Giám sát việc thực hiện KHSXKD, thực hiện nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch;
- Các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Tài chính do Cục TCDN quản lý
Giám sát gián tiếp
+ Giám sát trước
+ Giám sát trong
+ Giám sát sau
Cục TCDN
 
- Các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Tài chính do Vụ TCNH quản lý
Giám sát gián tiếp
+ Giám sát trước
+ Giám sát trong
+ Giám sát sau
Vụ TCNH
 
3.2
Giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện nghĩa vụ với NSNN
- Các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Tài chính do Cục TCDN quản lý
- Tập đoàn Bảo Việt;
Giám sát gián tiếp
+ Giám sát trước
+ Giám sát trong
+ Giám sát sau
Cục TCDN
 
- Các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Tài chính do Vụ TCNH quản lý
Giám sát gián tiếp
+ Giám sát trước
+ Giám sát trong
+ Giám sát sau
Vụ TCNH
 
3.3
Giám sát việc thực hiện kế hoạch thoái vốn nhà nước, thu hồi vốn nhà nước, thu lợi nhuận, cổ tức được chia từ doanh nghiệp
- Tập đoàn Bảo Việt;
Giám sát gián tiếp
Cục TCDN
 
4
Giám sát chấp hành pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp; ban hành và thực hiện quy chế quản lý tài chính của doanh nghiệp
Các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Tài chính do Cục TCDN quản lý
Giám sát gián tiếp
Cục TCDN
 
- Các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Tài chính do Vụ TCNH quản lý
Giám sát gián tiếp
Vụ TCNH
 
5
Giám sát việc cơ cấu lại vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, cơ cấu lại vốn của doanh nghiệp đầu tư tại công ty con, công ty liên kết
Các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Tài chính do Cục TCDN quản lý
Giám sát gián tiếp
+ Giám sát trước
+ Giám sát trong
+ Giám sát sau
Cục TCDN
 
- Các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Tài chính do Vụ TCNH quản lý
Giám sát gián tiếp
+ Giám sát trước
+ Giám sát trong
+ Giám sát sau
Vụ TCNH
 
6
Giám sát thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, phụ cấp trách nhiệm và quyền lợi khác đối với người lao động, người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của Bộ luật Lao động.
Các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Tài chính do Cục TCDN quản lý
Giám sát gián tiếp
+ Giám sát trước
+ Giám sát trong
+ Giám sát sau
Cục TCDN
Vụ TCCB
- Các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Tài chính do Vụ TCNH quản lý
Giám sát gián tiếp
+ Giám sát trước
+ Giám sát trong
+ Giám sát sau
Vụ TCNH
7
Giám sát tài chính, thẩm định xếp loại doanh nghiệp năm 2016
SCIC, DATC
Giám sát gián tiếp
Cuc TCDN
 
HNX, HOSE, VSD, Vietlott
Giám sát gián tiếp
Vụ TCNH
 

 
 
 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 633/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch giám sát tài chính năm 2017
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 633/QĐ-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 07/04/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!