Quyết định 287/QĐ-BTC 2023 điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 287/QĐ-BTC

Quyết định 287/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:287/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đức Chi
Ngày ban hành:03/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tăng dự toán chi đầu tư phát triển năm 2021 của Tổng cục Thuế 1.134,8 tỷ đồng

Ngày 03/3/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 287/QĐ-BTC về việc điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan.

Cụ thể, điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2021 của Tổng cục Thuế 1.134,8 tỷ đồng để tăng tương ứng dự toán chi đầu tư phát triển năm 2021 của Tổng cục Thuế 1.134,8 tỷ đồng theo Quyết định 141/QĐ-TTg ngày 22/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2021 của Tổng cục Hải quan 1.133,5 tỷ đồng để tăng tương ứng dự toán chi đầu tư phát triển năm 2021 của Tổng cục Hải quan 1.133,5 tỷ đồng theo Quyết định 141/QĐ-TTg ngày 22/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 287/QĐ-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

Số: 287/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-TTg ngày 22/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan;

Căn cứ Quyết định số 2166/QĐ-BTC ngày 24/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của các thông tin, số liệu báo cáo; căn cứ dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động được điều chỉnh tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính, đảm bảo công khai, minh bạch và không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (Vụ NSNN, Vụ HCSN, Vụ ĐT);
- Kiểm toán nhà nước;
- Kho bạc nhà nước;
- Cục TH&TKTC (để công khai);
- Lưu: VT, KHTC
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Nguyễn
Đức Chi

 

Phụ lục I

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN KINH PHÍ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CHƯA SỬ DỤNG HẾT NĂM 2021
Đơn vị: Tổng cục Thuế
Mã số đơn vị QHNSNN: 1056271

(Kèm theo Quyết định số 287/QĐ-BTC ngày 03/3/2023 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

-1.134.800.000.000

-1.134.800.000.000

0

A

CHI THƯỜNG XUYÊN

-1.134.800.000.000

-1.134.800.000.000

0

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

-1.134.800.000.000

-1.134.800.000.000

0

1

Kinh phí thực hiện tự ch

-1.024.008.770.140

-1.024.008.770.140

0

1.1

Các nội dung chi được tính tiết kiệm

-838.257.169.154

-838.257.169.154

0

1.2

Các nội dung chi không tính tiết kiệm

-185.751.600.986

-185.751.600.986

0

a

Chi thuê trụ sở

6.918.476.563

-6.918.476.563

0

b

Chi mua vật tư, n chi

-651.857.689

-651.857.689

0

c

Chi y nhiệm thu thuế

-110.798.368.997

-110.798.368.997

0

d

Chi bồi thường thiệt hại cho tổ chức và cá nhân

-6.417.131.000

-6.417.131.000

0

đ

Chi đào tạo, bồi dưỡng, tập hun nghiệp vụ

-57.779.544.534

-57.779.544.534

0

e

Chi đóng niên liễm

-3.186.222.203

-3.186.222.203

0

2

Kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin, mua sắm, sửa cha tài sản

-110.791.229.860

-110.791.229.860

0

2.1

Chi ứng dụng công nghệ thông tin

-36.400.068.285

-36.400.068.285

0

2.2

Chi mua sm tài sản

-14.359.177.142

-14.359.177.142

0

2.3

Chi sửa chữa tài sản

-60.031.984.433

-60.031.984.433

0

3

Kinh phí không thực hiện tự ch

0

0

0

 

 

 

 

 

Ghi chú:

1. Điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2021 của Tổng cục Thuế 1.134,8 tỷ đồng để tăng tương ứng dự toán chi đầu tư phát triển năm 2021 của Tổng cục Thuế 1.134,8 tỷ đồng theo Quyết định số 141/QĐ-TTg ngày 22/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Mục 2.3: Đã bao gồm dự toán chi sửa cha đối với công trình có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng là 28.211.896.666 đồng./.

 

Phụ lục II

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN KINH PHÍ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CHƯA SỬ DỤNG HẾT NĂM 2021
Đơn vị: Tổng cục Hải quan
Mã số đơn vị QHNSNN: 1059110

(Kèm theo Quyết định số 287/QĐ-BTC ngày 03/3/2023 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: đồng

STT

Nội dung

Tng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

-1.133.500.000.000

-1.133.500.000.000

0

A

CHI THƯỜNG XUYÊN

-1.133.500.000.000

-1.133.500.000.000

0

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

-1.133.500.000.000

-1.133.500.000.000

0

1

Kinh phí thực hiện tự ch

-77.356.015.352

-77.356.015.352

0

1.1

Các nội dung chi được tính tiết kiệm

-17.961.898.869

-17.961.898.869

0

1.2

Các nội dung chi không tính tiết kiệm

-59.394.116.483

-59.394.116.483

0

a

Chi thuê trụ sở

-694.011.107

-694.011.107

0

b

Chi các nghiệp vụ đặc thù v chng buôn lậu, kiểm tra, kiểm soát, tình báo hi quan nhằm ngăn chặn các hành vi trốn lậu thuế, vi phạm pháp luật và đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ

-26.809.363.473

-26.809.363.473

0

c

Chi trang phục

-2.536.756.259

-2.536.756.259

0

d

Chi huấn luyện và nuôi chó nghiệp vụ, chi quản lý rủi ro và các khoản chi nghiệp vụ đặc thù khác

-9.245.250.308

-9.245.250.308

0

đ

Chi đào tạo, bi dưng, tập hun nghiệp vụ

-19.752.822.567

-19.752.822.567

0

e

Chi đoàn công tác nước ngoài

-335.465.702

-335.465.702

0

g

Chi đóng niên lim

-20.447.067

-20.447.067

0

2

Kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin, mua sắm, sửa chữa tài sn

-1.056.143.984.648

-1.056.143.984.648

0

2.1

Chi ứng dụng công nghệ thông tin

-12.771.713.642

-12.771.713.642

0

2.2

Chi mua sm tài sản

-1.026.232.094.899

-1.026.232.094.899

 

2.3

Chi sửa cha tài sản

-17.140.176.107

-17.140.176.107

0

3

Kinh phí không thực hiện tự ch

0

0

0

 

 

 

 

 

Ghi chú:

1. Điều chỉnh giảm dự toán chi thưng xuyên ngân sách nhà nước năm 2021 của Tổng cục Hải quan 1.133,5 tỷ đng đ tăng tương ng dự toán chi đầu tư phát triển năm 2021 của Tổng cục Hi quan 1.133,5 tỷ đồng theo Quyết định số 141/QĐ-TTg ngày 22/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Mục 2.3: Đã bao gồm dự toán chi sửa chữa đối với công trình có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng là 4.840.946.148 đồng./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi