Quyết định 2353/QĐ-BTC 2017 bổ sung dự toán chi ngân sách 2017

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2353/QĐ-BTC

Quyết định 2353/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2017
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2353/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Ngọc Khoa
Ngày ban hành:14/11/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Dự toán chi ngân sách Nhà nước 2017 tại 3 đơn vị
Ngày 14/11/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2353/QĐ-BTC về việc bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2017.
Quyết định nêu rõ, dự toán chi ngân sách Nhà nước tại Học viện Tài chính là 298 triệu đồng; tại trường Đại học Tài chính - Marketing là 272 triệu đồng và tại trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh là 201 triệu đồng.
Tất cả khoản chi nêu trên đều được dành cho kinh phí hoạt động thường xuyên.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Để tìm hiểu thêm quy định nêu trên, bạn đọc tham khảo:
Quyết định 2353/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2017

 

 

 

Xem chi tiết Quyết định 2353/QĐ-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ TÀI CHÍNH
-------
Số: 2353/QĐ-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017
---------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
 
 
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kế hoạch - Tài chính;
Căn cứ Công văn số 15313/BTC-HCSN ngày 13/11/2017 của Bộ Tài chính về việc bổ sung kinh phí miễn, giảm học phí;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 cho các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính theo phụ lục đính kèm.
Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 được giao bổ sung, Thủ trưởng các đơn vị dự toán thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Bộ Tài chính (Vụ NSNN, HCSN);
- Kho bạc Nhà nước;
- Kho bạc Nhà nước (nơi giao dịch);
- Cục TH&TKTC (thực hiện công khai);
- Lưu: VT, KHTC
TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Lê Ngọc Khoa
 
 
PHỤ LỤC SỐ 01
BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017
Đơn vị: Học viện Tài chính
Mã số đơn vị QHNSNN: 1110610
(Kèm theo Quyết định số 2353/QĐ-BTC ngày 14/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Đơn vị tính: 1000 Đồng.
 

STT
NỘI DUNG
Tổng cộng
Trong đó
Nguồn NSNN
Nguồn khác
 
 
 
 
 
 
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
298.000
298.000
0
 
 
 
 
 
I
SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO (KHOẢN 502)
298.000
298.000
0
1
Kinh phí hoạt động thường xuyên
298.000
298.000
0
2
Kinh phí hoạt động không thường xuyên
0
0
0
 
 
 
 
 

* Ghi chú: Nội dung kinh phí thực hiện miễn, giảm học phí theo Công văn số 15313/BTC-HCSN ngày 13/11/2017 của Bộ Tài chính./.
 
PHỤ LỤC SỐ 02
BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017
Đơn vị: Trường Đại học Tài chính - Marketing
Mã số đơn vị QHNSNN: 1064661
Mã số KBNN giao dịch: 0113
(Kèm theo Quyết định số 2353/QĐ-BTC ngày 14/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Đơn vị tính: 1000 Đồng

STT
NỘI DUNG
Tổng cộng
Trong đó
Nguồn NSNN
Nguồn khác
 
 
 
 
 
 
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
272.000
272.000
0
 
 
 
 
 
I
SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO (Khoản 501)
272.000
272.000
0
1
Kinh phí hoạt động thường xuyên
272.000
272.000
0
2
Kinh phí hoạt động không thường xuyên
0
0
0
 
 
 
 
 

* Ghi chú: Nội dung kinh phí thực hiện miễn, giảm học phí theo Công văn số 15313/BTC-HCSN ngày 13/11/2017 của Bộ Tài chính./.
 
PHỤ LỤC SỐ 03
BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017
Đơn vị: Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
Mã số đơn vị QHNSNN: 105457
Mã số KBNN giao dịch: 0417
(Kèm theo Quyết định số 2353/QĐ-BTC ngày 14/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Đơn vị tính: 1000 Đồng

STT
NỘI DUNG
Tổng cộng
Trong đó
Nguồn NSNN
Nguồn khác
 
 
 
 
 
 
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
201.000
201.000
0
 
 
 
 
 
I
SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO (KHOẢN 502)
201.000
201.000
0
1
Kinh phí hoạt động thường xuyên
201.000
201.000
0
2
Kinh phí hoạt động không thưng xuyên
0
0
0
 
 
 
 
 
* Ghi chú: Nội dung kinh phí thực hiện miễn, giảm học phí theo Công văn số 15313/BTC-HCSN ngày 13/11/2017 của Bộ Tài chính./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi