Quyết định 2349/QĐ-BTC 2018 sửa đổi, bổ sung Quy chế bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tài chính

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

Số: 2349/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 148/QĐ-BTC NGÀY 21/01/2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

--------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

n cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;

Căn cứ Quyết định số 1795/QĐ-BTC ngày 11/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưng Cục Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 148/QĐ-BTC ngày 21/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể như sau:
1. Sửa đổi khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 4 Quy chế như sau:
“1. Chi phụ cấp tiền ăn: Thực hiện theo mức chi phụ cấp lưu trú tại tiết b khoản 2 Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1795/QĐ-BTC ngày 11/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
2. Thanh toán tiền phương tiện đi lại:
Trường hợp cơ quan, đơn vị không có phương tiện cho giảng viên, báo cáo viên mà phải đi thuê thì theo mức chi tại Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1795/QĐ-BTC ngày 11/9/2017.
Trường hợp đơn vị, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức sử dụng phương tiện của đơn vị để đưa, đón giảng viên, báo cáo viên: Đơn vị, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được thanh toán đối với các nội dung chi như xăng xe, lệ phí cầu đường và các chi phí liên quan khác (trong đó được mời cơm giảng viên, báo cáo viên trong quá trình đưa, đón một lần với mức chi tối đa theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quy chế này)
3. Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ:
Trường hợp cơ quan, đơn vị không có điều kiện bố trí chỗ nghỉ cho giảng viên, báo cáo viên mà phải đi thuê thì theo mức chi tại Điều 7 Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017”.
2. Sửa đổi tiết a khoản 3 Điều 8 Quy chế như sau:
“a) Hỗ trợ tiền ăn: Tối đa theo mức chi quy định tại khoản 1 Điều 4 Quy chế này”.
3. Sửa đổi tiết a khoản 1 Điều 9 Quy chế như sau:
“a) Căn cứ tình hình cụ thể về số lượng học viên, địa điểm tổ chức lớp học, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được giao, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lựa chọn hình thức mua nước uống phục vụ lớp học cho phù hợp, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, mức chi không vượt quá mức chi giải khát giữa giờ tại khoản 3 Điều 12 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1795/QĐ-BTC ngày 11/9/2017 (mức chi 20.000 đồng/buổi (nửa ngày)/học viên)”.
4. Sửa đổi tiết a khoản 2 Điều 11 Quy chế như sau:
“a) Chi tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị:
- Chi thù lao cho giảng viên, chi bồi dưỡng báo cáo viên, người có báo cáo tham luận trình bày tại hội nghị: Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Quy chế này.
- Các nội dung chi khác phục vụ cuộc họp, hội nghị, hội thảo: Thực hiện theo nội dung, mức chi tại Điều 11, Điều 12 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1795/QĐ-BTC ngày 11/9/2017.
- Hóa đơn, chứng từ thanh toán chi tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị: Thực hiện theo Điều 13 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1795/QĐ-BTC ngày 11/9/2017”.
5. Bổ sung khoản 5 Điều 19 Quy chế như sau:
“5. Mức chi quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 4; tiết a khoản 3 Điều 8; tiết a khoản 1 Điều 9 và tiết a khoản 2 Điều 11 Quy chế này là mức chi tối đa làm căn cứ để các đơn vị thuộc Bộ Tài chính lập dự toán. Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính căn cứ các nội dung, mức chi tại Quy chế này và nguồn kinh phí của đơn vị để quy định các mức chi cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị đảm bảo theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1795/QĐ-BTC ngày 11/9/2017”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (Vụ HCSN);
- Kho bạc Nhà nước;
- Lưu: VT, KHTC
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

thuộc tính Quyết định 2349/QĐ-BTC

Quyết định 2349/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 148/QĐ-BTC ngày 21/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2349/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Thị Mai
Ngày ban hành:14/11/2017Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng , Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Cán bộ-Công chức-Viên chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Chi nước uống phục vụ lớp học đào tạo, bồi dưỡng 20 nghìn đồng/người

Ngày 14/11/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2349/QĐ-BTC quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 148/QĐ-BTC ngày 21/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo đó, Khoản 3 Điều 1 Quyết định này sửa đổi quy định về mức chi nước uống phục vụ lớp học đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức quy định tại Khoản 1 Điều 9 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 148/QĐ-BTC ngày 21/01/2013 tăng từ 15 lên 20 nghìn đồng/buổi (nửa ngày)/học viên.

Quyết định cũng sửa đổi, bổ sung cụ thể một số quy định về các mức chi phụ cấp tiền ăn, chi phí đi lại, tiền thuê phòng nghỉ cùng các chi phí khác liên quan đến việc tổ chức cuộc họp, hội thảo, hội nghị cũng như hóa đơn, chứng từ thanh toán chi cho các việc nêu trên.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, 14/11/2017.

Xem chi tiết Quyết định 2349/QĐ-BTC tại đây

tải Quyết định 2349/QĐ-BTC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

Số: 2349/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 148/QĐ-BTC NGÀY 21/01/2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

--------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

n cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;

Căn cứ Quyết định số 1795/QĐ-BTC ngày 11/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưng Cục Kế hoạch - Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị thuc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết đnh s148/QĐ-BTC ngày 21/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 4 Quy chế như sau:

“1. Chi phụ cấp tiền ăn: Thực hiện theo mức chi phụ cấp lưu trú tại tiết b khoản 2 Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1795/QĐ-BTC ngày 11/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Thanh toán tiền phương tiện đi lại:

Trường hợp cơ quan, đơn vị không có phương tiện cho giảng viên, báo cáo viên mà phải đi thuê thì theo mức chi tại Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1795/QĐ-BTC ngày 11/9/2017.

Trường hợp đơn vị, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức sử dụng phương tiện của đơn vị đđưa, đón giảng viên, báo cáo viên: Đơn vị, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được thanh toán đối với các nội dung chi như xăng xe, lệ phí cu đường vàc chi phí liên quan khác (trong đó được mời cơm giảng viên, báo cáo viên trong quá trình đưa, đón một lần với mức chi tối đa theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quy chế này)

3. Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ:

Trường hợp cơ quan, đơn vị không có điều kiện bố trí chỗ nghỉ cho giảng viên, báo cáo viên mà phải đi thuê thì theo mức chi tại Điều 7 Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017”.

2. Sửa đổi tiết a khoản 3 Điều 8 Quy chế như sau:

“a) Hỗ trợ tiền ăn: Tối đa theo mức chi quy định tại khoản 1 Điều 4 Quy chế này”.

3. Sửa đổi tiết a khoản 1 Điều 9 Quy chế như sau:

“a) Căn cứ tình hình cụ thể về số lượng học viên, địa điểm tổ chức lớp học, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được giao, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lựa chọn hình thức mua nước uống phục vụ lớp học cho phù hợp, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, mức chi không vượt quá mức chi giải khát giữa giờ tại khoản 3 Điều 12 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1795/QĐ-BTC ngày 11/9/2017 (mức chi 20.000 đồng/buổi (nửa ngày)/học viên)”.

4. Sửa đổi tiết a khoản 2 Điều 11 Quy chế như sau:

“a) Chi tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị:

- Chi thù lao cho giảng viên, chi bồi dưỡng báo cáo viên, người có báo cáo tham luận trình bày tại hội nghị: Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Quy chế này.

- Các nội dung chi khác phục vụ cuộc họp, hội nghị, hội thảo: Thực hiện theo nội dung, mức chi tại Điều 11, Điều 12 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1795/QĐ-BTC ngày 11/9/2017.

- Hóa đơn, chứng từ thanh toán chi tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị: Thực hiện theo Điều 13 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1795/QĐ-BTC ngày 11/9/2017”.

5. Bổ sung khoản 5 Điều 19 Quy chế như sau:

“5. Mức chi quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 4; tiết a khoản 3 Điều 8; tiết a khoản 1 Điều 9 và tiết a khoản 2 Điều 11 Quy chế này là mức chi tối đa làm căn cứ để các đơn vị thuộc Bộ Tài chính lập dự toán. Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính căn cứ các nội dung, mức chi tại Quy chế này và nguồn kinh phí của đơn vị để quy định các mức chi cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị đảm bảo theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1795/QĐ-BTC ngày 11/9/2017”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (Vụ HCSN);
- Kho bạc Nhà nước;
- Lưu: VT, KHTC
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi