Quyết định 2301/QĐ-BTC 2022 điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2301/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2166/QĐ-BTC ngày 24/10/2017 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kế hoạch - Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2530/QĐ-BTC ngày 29/12/2021 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định: số 373/QĐ-BTC ngày 30/3/2022, số 670/QĐ-BTC ngày 09/5/2022, số 1498/QĐ-BTC ngày 29/7/2022 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 đối với Kho bạc Nhà nước theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 được điều chỉnh, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (Vụ NSNN, Vụ HCSN);
- Kho bạc nhà nước;
- Kiểm toán nhà nước;
- Cục TH&TKTC (để công khai);
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Chi

 

 

 

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022
Đơn vị: Kho bạc Nhà nước
Mã số đơn vị QHNSNN: 1057283

(Kèm theo Quyết định số 2301/QĐ-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn thu nghiệp vụ

Nguồn Quỹ phát triển hoạt động ngành

A

B

1 = 2 + 3 + 4

2

3

4

 

 

 

 

 

 

A

DỰ TOÁN THU

 

 

 

 

I

Số thu

4.482.000.000

0

4.482.000.000

0

 

Thu hoạt động nghiệp vụ

4.482.000.000

0

4.482.000.000

0

II

Số thu nộp NSNN

4.482.000.000

0

4.482.000.000

0

 

Thu hoạt động nghiệp vụ

4.482.000.000

0

4.482.000.000

0

III

Số thu được để lại sử dụng

0

0

0

0

 

Thu hoạt động nghiệp vụ

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

B

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ

0

0

0

0

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

0

0

0

0

1

Kinh phí thực hiện tự chủ

0

0

0

0

2

Kinh phí không thực hiện tự chủ

0

0

0

0

2.1

Chi ứng dụng công nghệ thông tin

-63.798.000

0

-63.798.000

0

2.2

Chi mua sắm tài sản

-15.000.000

0

-15.000.000

0

2.3

Chi sửa chữa tài sản

3.598.316

0

3.598.316

0

2.4

Chi đầu tư xây dựng

-148.955.000

0

-148.955.000

0

2.5

Chi khác

224.154.684

0

224.154.684

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

1. Mục I.2.1: Thực hiện kế hoạch, danh mục dự toán triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2022 được Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 2300/QĐ-BTC ngày 11/11/2022.

2. Mục I.2.3: Đã bao gồm dự toán sửa chữa, bảo dưỡng có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng là 498,316 triệu đồng.

3. Mục I.2.4: Thực hiện kế hoạch, danh mục đầu tư xây dựng năm 2022 được Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 2240/QĐ-BTC ngày 09/11/2022.

4. Mục I.2.5: Thực hiện nhiệm vụ đột xuất phát sinh năm 2022 của Kho bạc Nhà nước. Trường hợp đến cuối năm 2022 còn dư kinh phí và Kho bạc Nhà nước không còn nhu cầu sử dụng thì đề nghị Kho bạc Nhà nước nộp ngân sách nhà nước.

5. Kho bạc nhà nước:

- Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi tiết năm 2022 cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định.

- Báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục Kế hoạch - Tài chính): Kết quả phân bổ dự toán chi tiết kèm theo Quyết định điều chỉnh dự toán năm 2022 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc./.

 

thuộc tính Quyết định 2301/QĐ-BTC

Quyết định 2301/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2301/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đức Chi
Ngày ban hành:11/11/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
TÓM TẮT VĂN BẢN

Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước 2022 đối với Kho bạc Nhà nước

Ngày 11/11/2022, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2301/QĐ-BTC về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022.

Theo đó, Bộ Tài chính điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022 đối với Kho bạc Nhà nước, cụ thể như sau: Thu hoạt động nghiệp vụ 4.482.000.000.000 đồng; Chi ứng dụng công nghệ thông tin giảm 63.798.000.000 đồng; Chi mua sắm tài sản giảm 15.000.000.000 đồng; Chi sửa chữa tài sản 3.598.316.000 đồng;…

Căn cứ dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022 được điều chỉnh, Thứ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính, bảo đảm công khai, minh bạch và không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định2301/QĐ-BTC tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi