Quyết định 23/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ Báo cáo tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 23/2008/QĐ-NHNN

Quyết định 23/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ Báo cáo tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:23/2008/QĐ-NHNNNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:
Ngày ban hành:08/08/2008Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng

TÓM TẮT VĂN BẢN

* Báo cáo tài chính - Ngày 08/8/2008, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 23/2008/QĐ-NHNN ban hành Chế độ Báo cáo tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Theo đó, Chế độ Báo cáo tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) quy định về nội dung, phương pháp lập, tổng hợp, trình bày và các nội dung khác có liên quan đến Báo cáo tài chính đối với NHNN, bao gồm: lập, trình bày và nộp Báo cáo tài chính của các đơn vị thuộc hệ thống NHNN; Tổng hợp và lập Báo cáo tài chính của toàn hệ thống NHNN. Đối tượng điều chỉnh của Chế độ Báo cáo tài chính này là các đơn vị thuộc hệ thống NHNN (không bao gồm các đơn vị trực tiếp nhận, quyết toán kinh phí với ngân sách nhà nước). Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở số liệu các tài khoản trong và ngoài Bảng cân đối kế toán theo đúng tính chất, nội dung của tài khoản được quy định trong hệ thống tài khoản kế toán NHNN hiện hành và Hệ thống tài khoản kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp hiện hành. Đồng thời, Báo cáo tài chính phải phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác, trung thực và khách quan số liệu về các hoạt động của các đơn vị báo cáo. Đối với một số biểu mẫu Báo cáo tài chính có kèm theo các yêu cầu thuyết minh thì phải trình bày rõ ràng, đầy đủ các vấn đề cần thuyết minh. Báo cáo tài chính được thể hiện dưới hình thức bằng văn bản và bằng file (tệp) dữ liệu trên vật mang tin (băng, đĩa từ…) hoặc truyền qua mạng máy vi tính. Báo cáo bằng văn bản và file dữ liệu trên vật mang tin hoặc truyền qua mạng máy vi tính phải khớp đúng với nhau. Năm tài chính của NHNN bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào cuối ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Việc công khai Báo cáo tài chính hoặc cung cấp số liệu từ Báo cáo tài chính được thực hiện theo quy định hiện hành. Việc công khai số liệu thuộc phạm vi bí mật Nhà nước trong ngành Ngân hàng phải được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ bí mật Nhà nước.Việc kiểm toán và xác nhận Báo cáo tài chính hàng năm của NHNN thực hiện theo quy định của pháp luật. Báo cáo tài chính phải được lưu trữ, bảo quản theo quy định của pháp luật về kế toán. Trong nội dung của Chế độ Báo cáo tài chính đối với NHNN quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị báo cáo, các Vụ, Cục chức năng thuộc NHNN trong việc thực hiện chế độ này. Mặt khác, Chế độ Báo cáo tài chính đối với NHNN cũng có các quy định cụ thể về Báo cáo tài chính của các đơn vị NHNN; Báo cáo tài chính NHNN; Phương pháp lập và trình bày trên các mẫu biểu Báo cáo tài chính. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009.

Xem chi tiết Quyết định 23/2008/QĐ-NHNN tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
---------

Số: 23/2008/QĐ-NHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

----------

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;

Căn cứ Luật Kế toán năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 07/2006/NĐ-CP ngày 10/01/2006 của Chính phủ về Chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Sau khi thống nhất với Bộ Tài chính tại văn bản số 4813/BTC-CĐKT ngày 23/4/2008;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế toán – Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chế độ Báo cáo tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009 và thay thế Quyết định số 1511/2001/QĐ-NHNN ngày 30/11/2001 về việc ban hành Chế độ Báo cáo tài chính của Ngân hàng Nhà nước và Quyết định số 1405/2002/QĐ-NHNN ngày 19/12/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán của Ngân hàng Nhà nước tại Chế độ Báo cáo tài chính của Ngân hàng Nhà nước.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế toán – Tài chính, Cục trưởng Cục Công nghệ tin học ngân hàng, Vụ trưởng Vụ Tổng Kiểm soát, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Ban lãnh đạo NHNN (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (2 bản);
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Bộ Tài chính;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Lưu: VP, Vụ PC, Vụ KTTC.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đặng Thanh Bình

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
ĐỐI VỚI NGÂN HÀ
NG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2008/QĐ-NHNN
ngày 08/8/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

Chương I.
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Chế độ này quy định về nội dung, phương pháp lập, tổng hợp, trình bày và các nội dung khác có liên quan đến Báo cáo tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây viết tắt là NHNN), bao gồm:
a. Lập, trình bày và nộp Báo cáo tài chính của các đơn vị thuộc hệ thống NHNN;
b. Tổng hợp và lập Báo cáo tài chính của toàn hệ thống NHNN (sau đây gọi tắt là Báo cáo tài chính NHNN).
2. Đối tượng điều chỉnh của Chế độ này là các đơn vị thuộc hệ thống NHNN (không bao gồm các đơn vị trực tiếp nhận, quyết toán kinh phí với ngân sách nhà nước).
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Chế độ này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Báo cáo tài chính NHNN là các báo cáo tổng hợp và thuyết minh các chỉ tiêu tài chính, tiền tệ chủ yếu của toàn hệ thống NHNN, được lập theo chế độ kế toán hiện hành trên cơ sở tổng hợp và hợp nhất báo cáo từ các đơn vị thuộc hệ thống NHNN.
2. Báo cáo tài chính của các đơn vị thuộc hệ thống NHNN là một bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính NHNN do các đơn vị thuộc hệ thống NHNN lập trên cơ sở tình hình tài chính, tiền tệ tại các đơn vị.
3. Các đơn vị thuộc hệ thống NHNN bao gồm: các đơn vị NHNN và các đơn vị sự nghiệp thuộc NHNN (sau đây gọi chung là đơn vị báo cáo), cụ thể:
a. Các đơn vị NHNN là các đơn vị kế toán phụ thuộc, bao gồm: NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Vụ Kế toán – Tài chính; Sở Giao dịch NHNN; Cục Quản trị NHNN; Cục Phát hành và Kho quỹ; Chi cục Phát hành và Kho quỹ; Cục Công nghệ tin học Ngân hàng; Chi cục Công nghệ tin học ngân hàng; Văn phòng đại diện NHNN tại thành phố Hồ Chí Minh; Ban Quản lý các dự án Tín dụng Quốc tế.
b. Các đơn vị sự nghiệp thuộc NHNN là các đơn vị kế toán độc lập, trực thuộc NHNN, bao gồm: Trung tâm thông tin tín dụng; Trung tâm Dịch vụ An toàn Kho quỹ; Thời báo Ngân hàng; Tạp chí Ngân hàng; Trung tâm đào tạo NHNN và các đơn vị sự nghiệp khác thuộc NHNN (không bao gồm Học viện Ngân hàng và Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh).
Điều 3. Cơ sở và nguyên tắc chung khi lập Báo cáo tài chính
1. Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở số liệu các tài khoản trong và ngoài Bảng cân đối kế toán theo đúng tính chất, nội dung của tài khoản được quy định trong hệ thống tài khoản kế toán NHNN hiện hành và Hệ thống tài khoản kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp hiện hành.
2. Báo cáo tài chính phải phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác, trung thực và khách quan số liệu về các hoạt động của các đơn vị báo cáo. Đối với một số biểu mẫu Báo cáo tài chính có kèm theo các yêu cầu thuyết minh thì phải trình bày rõ ràng, đầy đủ các vấn đề cần thuyết minh.
Điều 4. Hình thức Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính được thể hiện dưới hình thức bằng văn bản và bằng file (tệp) dữ liệu trên vật mang tin (băng, đĩa từ…) hoặc truyền qua mạng máy vi tính. Báo cáo bằng văn bản và file dữ liệu trên vật mang tin hoặc truyền qua mạng máy vi tính phải khớp đúng với nhau.
Điều 5. Năm tài chính
Năm tài chính của NHNN bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào cuối ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.
Điều 6. Công khai Báo cáo tài chính
Việc công khai Báo cáo tài chính hoặc cung cấp số liệu từ Báo cáo tài chính được thực hiện theo quy định hiện hành. Việc công khai số liệu thuộc phạm vi bí mật Nhà nước trong ngành Ngân hàng phải được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ bí mật Nhà nước.
Điều 7. Trách nhiệm của các đơn vị báo cáo
Thủ trưởng các đơn vị báo cáo chịu trách nhiệm tổ chức lập và trình bày Báo cáo tài chính đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ và trung thực về các thông tin trong Báo cáo tài chính đơn vị mình, cụ thể như sau:
1. Lập và gửi đầy đủ, kịp thời Báo cáo tài chính theo đúng quy định của Chế độ này.
2. Đối với Báo cáo tài chính dưới hình thức bằng văn bản phải lập thành 02 (hai) bản (gửi Vụ Kế toán – Tài chính và lưu tại đơn vị báo cáo) và phải có đầy đủ chữ ký, dấu của đơn vị.
3. Đối với Báo cáo tài chính dưới hình thức tệp (files) dữ liệu trên vật mang tin hoặc truyền qua mạng máy tính phải được mã hóa, bảo mật và xử lý truyền (gửi) đi theo đúng quy định hiện hành của NHNN về truyền, nhận thông tin, báo cáo qua mạng hoặc băng, đĩa từ.
4. Khi nhận được tra soát Báo cáo tài chính có sai sót của đơn vị nhận báo cáo, đơn vị báo cáo phải rà soát, kiểm tra lại và nếu có sai sót thì phải điều chỉnh lại ngay bằng cách hủy bỏ báo cáo có sai sót và lập báo cáo đúng để gửi lại cho đơn vị nhận báo cáo, kèm theo trả lời tra soát có ghi “Đã điều chỉnh sai sót”; Trường hợp đơn vị báo cáo tự phát hiện Báo cáo tài chính của mình có sai sót phải chủ động điều chỉnh như đã hướng dẫn trên đây.
Việc điều chỉnh sai sót theo quy định này chỉ được thực hiện trước thời hạn gửi Báo cáo tài chính NHNN cho các cơ quan ngoài ngành quy định tại khoản 3 Điều 16 Chế độ này. Các trường hợp sai sót sau thời điểm này phải được giải trình chi tiết bằng văn bản và thực hiện điều chỉnh theo quy định hiện hành về điều chỉnh sai sót kế toán.
5. Các đơn vị sự nghiệp thuộc NHNN sau khi lập Báo cáo tài chính theo quy định tại Điều 12 Chế độ này phải chuyển đổi các chỉ tiêu phù hợp theo hướng dẫn của NHNN để thực hiện tổng hợp và hợp nhất vào Báo cáo tài chính NHNN.
Điều 8. Trách nhiệm của các Vụ, Cục chức năng thuộc NHNN
a. Hướng dẫn triển khai và phối hợp kiểm tra việc thực hiện Chế độ này tại các đơn vị thuộc hệ thống NHNN.
b. Tiếp nhận và kiểm soát chặt chẽ tính chính xác về mặt số học của các Báo cáo tài chính do các đơn vị báo cáo gửi đến. Khi phát hiện Báo cáo tài chính có sai sót, phải tra soát ngay đơn vị báo cáo (lập thư tra soát đối với Báo cáo tài chính bằng văn bản hoặc điện tra soát dưới hình thức file dữ liệu truyền qua mạng máy vi tính), trong thư hoặc điện tra soát phải ghi rõ nội dung sai sót; Thư tra soát phải có đầy đủ chữ ký của người lập tra soát và người kiểm soát.
c. Tổng hợp, lập và gửi Báo cáo tài chính NHNN cho các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành theo quy định tại Điều 15 Chế độ này.
d. Quản lý các số liệu và lưu trữ Báo cáo tài chính bằng văn bản của toàn hệ thống NHNN theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
a. Là đầu mối trung gian tiếp nhận Báo cáo tài chính do các đơn vị báo cáo truyền qua mạng truyền tin hoặc vật mang tin; Tổ chức lưu trữ dữ liệu Báo cáo tài chính an toàn, bảo mật và chuyển tiếp cho Vụ Kế toán – Tài chính NHNN theo các quy định cụ thể như sau:
- Kiểm tra tính chính xác về mặt số học của Báo cáo tài chính khi tiếp nhận Báo cáo tài chính do các đơn vị báo cáo truyền qua mạng truyền tin hoặc vật mang tin, riêng Bảng cân đối tài khoản kế toán phải đối chiếu số dư đầu kỳ báo cáo với số dư cuối kỳ trước để đảm bảo sự khớp đúng.
- Sau khi đã tiếp nhận, kiểm tra và đối chiếu Báo cáo tài chính theo quy định; nếu không có sai sót, phải xử lý truyền tiếp ngay cho đơn vị nhận báo cáo; nếu phát hiện có sai sót, phải yêu cầu đơn vị báo cáo kiểm tra, điều chỉnh và truyền lại để xử lý truyền tiếp theo quy định.
b. Tổng hợp các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính NHNN theo nhu cầu khai thác và sử dụng của các Vụ, Cục, đơn vị chức năng có liên quan thuộc NHNN.
c. Hướng dẫn các đơn vị thuộc hệ thống NHNN và các Vụ, Cục, đơn vị chức năng có liên quan thuộc NHNN sử dụng các máy móc, trang thiết bị, các ứng dụng công nghệ tin học để thực hiện việc lập, gửi, nhận, kiểm soát, tổng hợp và khai thác thông tin Báo cáo tài chính trực tiếp trên mạng truyền tin hoặc vật mang tin theo đúng quy định.
d. Đảm bảo truyền dẫn thông tin thông suốt, kịp thời, chính xác, an toàn và bảo mật.
đ. Trang cấp chương trình phần mềm chuyển đổi số liệu đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc NHNN để phục vụ cho công tác tổng hợp số liệu toàn hệ thống.
3. Vụ Tổng kiểm soát
Chủ trì phối hợp với Vụ Kế toán – Tài chính kiểm tra việc thực hiện Chế độ này.
4. Các Vụ, Cục và các đơn vị có liên quan thuộc NHNN
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ do Thống đốc NHNN quy định, các Vụ, Cục và các đơn vị có liên quan thuộc NHNN đăng ký với Cục Công nghệ tin học Ngân hàngVụ Kế toán – Tài chính để được khai thác Báo cáo tài chính theo nhu cầu cụ thể và chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và bảo mật trong nội bộ đơn vị mình.
Điều 9. Kiểm toán Báo cáo tài chính
Việc kiểm toán và xác nhận Báo cáo tài chính hàng năm của NHNN thực hiện theo quy định của pháp luật.
Điều 10. Lưu trữ Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính phải được lưu trữ, bảo quản theo quy định của pháp luật về kế toán.
Chương II.
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Mục 1
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ THUỘC HỆ THỐNG NHNN
Điều 11. Báo cáo tài chính các đơn vị NHNN
1. Báo cáo tài chính các đơn vị NHNN bao gồm 04 mẫu biểu và định kỳ lập như sau:

STT

Tên mẫu biểu

Mẫu biểu số

Định kỳ lập

1

Bảng cân đối tài khoản kế toán

B01a/NHNN

Tháng

2

Bảng cân đối tài khoản kế toán và Doanh số quyết toán năm

B01b/NHNN

Năm

3

Báo cáo thu nhập, chi phí của đơn vị NHNN

B03/ĐV-NHNN

Quý, năm

4

Thuyết minh tài chính của đơn vị NHNN

B04/ĐV-NHNN

Quý, năm

2. Nội dung, phương pháp lập và trình bày các mẫu biểu Báo cáo tài chính các đơn vị NHNN trên đây được thực hiện theo hướng dẫn chi tiết tại Mục 3, Chương II Chế độ này.
Điều 12. Báo cáo tài chính các đơn vị sự nghiệp thuộc NHNN
Các đơn vị sự nghiệp thuộc NHNN thực hiện lập, trình bày Báo cáo tài chính theo Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp hiện hành và hướng dẫn chi tiết của NHNN.
Điều 13. Thời hạn gửi Báo cáo tài chính các đơn vị thuộc hệ thống NHNN
Định kỳ (tháng, quý, năm), các đơn vị thuộc hệ thống NHNN lập Báo cáo tài chính theo quy định tại các Điều 11, 12 và gửi về NHNN (Vụ Kế toán – Tài chính) theo quy định như sau:
1. Đối với Báo cáo tài chính tháng: chậm nhất sau 2 ngày kể từ ngày kết thúc tháng.
2. Đối với Báo cáo tài chính quý: chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày kết thúc quý.
3. Đối với Báo cáo tài chính năm: chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
Nếu ngày cuối cùng của thời hạn gửi báo cáo là ngày nghỉ lễ, tết hoặc ngày nghỉ cuối tuần, thì ngày gửi Báo cáo tài chính là ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày nghỉ lễ, tết hoặc ngày nghỉ cuối tuần đó.
Mục 2
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHNN
Điều 14. Báo cáo tài chính NHNN
Báo cáo tài chính NHNN được lập trên cơ sở tổng hợp và hợp nhất số liệu từ các Báo cáo tài chính của các đơn vị thuộc hệ thống NHNN. Hệ thống Báo cáo tài chính NHNN bao gồm 05 mẫu biểu và định kỳ lập như sau:

STT

Tên mẫu biểu

Mẫu biểu số

Định kỳ lập

1

Bảng cân đối tài khoản kế toán

B01a/NHNN

Tháng

2

Bảng cân đối tài khoản kế toán và Doanh số quyết toán năm

B01b/NHNN

Năm

3

Bảng cân đối kế toán

B02/NHNN

Quý, năm

4

Báo cáo thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động

B03/NHNN

Quý, năm

5

Thuyết minh Báo cáo tài chính

B04/NHNN

Quý, năm

Điều 15. Nơi nhận và thời hạn gửi Báo cáo tài chính NHNN
1. Nơi nhận Báo cáo tài chính NHNN:

STT

Loại Báo cáo

Nơi nhận báo cáo

Trong ngành

Ngoài ngành

Vụ Kế toán – Tài chính

Vụ Tổng Kiểm soát

Vụ Chính sách tiền tệ

Ban lãnh đạo NHNN

Bộ Tài chính

Kiểm toán Nhà nước

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Bảng cân đối tài khoản kế toán

Quyết định 23/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ Báo cáo tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Quyết định 23/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ Báo cáo tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Quyết định 23/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ Báo cáo tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Quyết định 23/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ Báo cáo tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Quyết định 23/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ Báo cáo tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Quyết định 23/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ Báo cáo tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

2

Bảng cân đối kế toán

Quyết định 23/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ Báo cáo tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Quyết định 23/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ Báo cáo tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

Quyết định 23/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ Báo cáo tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Quyết định 23/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ Báo cáo tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Quyết định 23/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ Báo cáo tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

3

Báo cáo thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động

Quyết định 23/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ Báo cáo tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Quyết định 23/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ Báo cáo tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

Quyết định 23/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ Báo cáo tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Quyết định 23/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ Báo cáo tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Quyết định 23/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ Báo cáo tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

4

Thuyết minh Báo cáo tài chính

Quyết định 23/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ Báo cáo tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Quyết định 23/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ Báo cáo tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

Quyết định 23/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ Báo cáo tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Quyết định 23/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ Báo cáo tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Quyết định 23/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ Báo cáo tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

2. Định kỳ gửi Báo cáo tài chính NHNN:
a. Báo cáo tài chính NHNN được gửi cho các đơn vị trong ngành theo định kỳ tháng, quý, năm;
b. Báo cáo tài chính NHNN gửi cho Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước theo định kỳ quý, năm.
3. Thời hạn gửi Báo cáo tài chính NHNN:
a. Báo cáo tài chính tháng: chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày kết thúc tháng.
b. Báo cáo tài chính quý: chậm nhất sau 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý.
c. Báo cáo tài chính năm: chậm nhất sau 45 ngày kể từ ngày kết thúc năm.
Mục 3
PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ TRÌNH BÀY
TRÊN CÁC MẪU BIỂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Điều 16. Bảng cân đối tài khoản kế toán
1. Mục đích của báo cáo:
a. Bảng cân đối tài khoản kế toán phản ánh doanh số hoạt động, số dư đầu kỳ, số dư cuối kỳ, lũy kế từ đầu năm của tất cả các tài khoản từ cấp III đến tài khoản cấp I trong một chu kỳ kế toán.
b. Bảng cân đối tài khoản kế toán được lập cho cả tài khoản trong và tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán quy định tại Hệ thống tài khoản kế toán NHNN.
2. Cơ sở lập:
- Bảng kết hợp tài khoản tháng/năm trước;
- Sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp;
- Bảng cân đối tài khoản kế toán tháng/ năm trước.
3. Phương pháp lập các chỉ tiêu:
a. Bảng cân đối tài khoản kế toán (mẫu biểu B01a/NHNN):
Khi lập Bảng cân đối tài khoản kế toán tháng cần thực hiện các quy định sau:
- Những tài khoản cấp III có 2 số dư thì trên Bảng cân đối tài khoản kế toán phải để nguyên 2 số dư, không được bù trừ lẫn nhau.
- Tổng dư Nợ đầu kỳ phải bằng tổng dư Có đầu kỳ; Tổng phát sinh Nợ trong kỳ phải bằng tổng phát sinh Có trong kỳ; Tổng phát sinh Nợ lũy kế từ đầu năm phải bằng tổng số phát sinh Có lũy kế từ đầu năm; Tổng dư Nợ cuối kỳ phải bằng tổng dư Có cuối kỳ.
- Số dư Nợ, số dư Có đầu kỳ này phải bằng số dư Nợ, số dự Có cuối kỳ trước.
- Số liệu cột (7), cột (8) “Lũy kế từ đầu năm” được tính như sau:
+ Cột (7) của báo cáo kỳ này = Cột (7) của báo cáo kỳ trước + Cột (5) của báo cáo kỳ này.
+ Cột (8) của báo cáo kỳ này = Cột (8) của báo cáo kỳ trước + Cột (6) của báo cáo kỳ này.
b. Bảng cân đối tài khoản kế toán và Doanh số quyết toán năm (mẫu biểu B01b/NHNN):
Khi lập Bảng cân đối tài khoản kế toán và Doanh số quyết toán năm cần thực hiện theo quy định sau:
- Những tài khoản cấp III có 2 số dư thì trên Bảng cân đối tài khoản kế toán phải để nguyên 2 số dư, không được bù trừ lẫn nhau.
- Tổng doanh số 12 tháng trên Bảng cân đối tài khoản kế toán năm phải bằng doanh số trên 12 Bảng cân đối tài khoản tháng cộng lại.
- Phần “Doanh số quyết toán năm” phản ánh tất cả các tài khoản thu nhập, chi phí đã phát sinh trong năm tài chính và việc thực hiện chuyển tiêu các tài khoản này vào tài khoản chênh lệch thu – chi cuối năm tài chính.
- Tổng doanh số quyết toán phần “Doanh số quyết toán năm” phải bằng doanh số chuyển tiêu ở các tài khoản “Thu nhập”, “Chi phí” và “Chênh lệch thu-chi” cộng lại.
Điều 17. Bảng cân đối kế toán
1. Mục đích của báo cáo:
Bảng cân đối kế toán là Báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó tại một thời điểm nhất định.
Số liệu trên Bảng cân đối kế toán cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có tại đơn vị báo cáo theo cơ cấu của tài sản, nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn hình thành các tài sản đó. Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán có thể nhận xét, đánh giá khái quát tình hình tài chính tại đơn vị báo cáo.
2. Cơ sở lập:
- Số liệu trên sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp;
- Bảng cân đối tài khoản kế toán kỳ trước và kỳ này;
- Bảng cân đối kế toán kỳ trước.
3. Phương pháp lập các chỉ tiêu:
- Bảng cân đối kế toán được lập theo mẫu biểu B02/NHNN ban hành kèm theo Chế độ này.
- Cột (2) “Thuyết minh” của báo cáo này được thể hiện số liệu chi tiết của chỉ tiêu này trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính quý/ năm.
- Phương pháp lấy số liệu trên Bảng cân đối tài khoản kế toán và sổ kế toán chi tiết được thực hiện theo hướng dẫn của NHNN.
Điều 18. Báo cáo thu nhập, chi phí của đơn vị NHNN và Báo cáo thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động
1. Báo cáo thu nhập, chi phí của đơn vị NHNN:
a. Mục đích của báo cáo:
Báo cáo thu nhập, chi phí của đơn vị NHNN là bản báo cáo tổng hợp, phản ánh khái quát tình hình thu nhập và chi phí trong một kỳ kế toán tại đơn vị NHNN. Báo cáo thu nhập, chi phí của đơn vị đồng thời là cơ sở để kiểm tra, theo dõi tình hình thu, chi tài chính của đơn vị báo cáo.
b. Cơ sở lập:
- Báo cáo thu nhập, chi phí của đơn vị NHNN của quý/ năm trước;
- Bảng cân đối tài khoản kế toán tháng trước, Bảng cân đối tài khoản kế toán và Doanh số quyết toán năm trước của đơn vị NHNN;
- Số liệu trên các tài khoản thuộc loại 7 “Các khoản thu” và các tài khoản thuộc loại 8 “Các khoản chi” tại đơn vị NHNN.
c. Phương pháp lập các chỉ tiêu:
- Số liệu cột (5) “Lũy kế từ đầu năm đến kỳ này” được tính như sau:
Cột (5) của báo cáo kỳ này = Cột (5) của báo cáo kỳ trước + Cột (4) của báo cáo kỳ này.
- Phương pháp lấy số liệu trên Bảng cân đối tài khoản kế toán và sổ kế toán chi tiết được thực hiện theo hướng dẫn của NHNN.
2. Báo cáo thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động:
a. Mục đích của báo cáo:
Báo cáo thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động là Báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát tình hình và kết quả hoạt động trong một kỳ kế toán của toàn hệ thống NHNN, là cơ sở để kiểm tra, theo dõi tình hình thu, chi tài chính của đơn vị báo cáo.
b. Cơ sở lập:
- Các Báo cáo thu nhập, chi phí của đơn vị NHNN của quý/ năm trước;
- Báo cáo thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động của quý/ năm trước;
- Bảng cân đối tài khoản kế toán tháng trước, Bảng cân đối tài khoản kế toán và Doanh số quyết toán năm trước (bản kết hợp của toàn hệ thống NHNN);
- Số liệu trên các tài khoản thuộc loại 7 “Các khoản thu” và các tài khoản thuộc loại 8 “Các khoản chi” trên Bảng cân đối tài khoản kế toán đến thời điểm lập báo cáo của toàn hệ thống NHNN.
c. Phương pháp lập các chỉ tiêu:
- Cột (2) “Thuyết minh” của mẫu biểu này thể hiện số liệu chi tiết của chỉ tiêu này trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính quý/ năm.
- Số liệu ghi ở cột (4) “Kỳ trước” của báo cáo kỳ này chính là số liệu ghi ở cột (3) “Kỳ này” của từng chỉ tiêu báo cáo kỳ trước.
- Phương pháp lấy số liệu trên Bảng cân đối tài khoản kế toán và sổ kế toán chi tiết được thực hiện theo hướng dẫn của NHNN.
Điều 19. Thuyết minh tài chính của đơn vị NHNN và Thuyết minh Báo cáo tài chính
1. Thuyết minh tài chính của đơn vị NHNN:
a. Mục đích của báo cáo:
Thuyết minh tài chính của đơn vị NHNN là bản báo cáo giải trình một số nội dung trong các báo cáo gửi NHNN (Vụ Kế toán – Tài chính), theo đó, bản thuyết minh làm rõ một số chỉ tiêu về tài sản và tình hình thu nhập, chi phí tại đơn vị NHNN.
b. Cơ sở lập:
- Bảng cân đối tài khoản kế toán tháng/ Bảng cân đối tài khoản kế toán và doanh số quyết toán năm;
- Báo cáo thu nhập, chi phí; Thuyết minh tài chính của đơn vị NHNN kỳ trước;
- Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết;
- Tình hình thực tế của các đơn vị và các tài liệu liên quan khác.
c. Phương pháp lập các chỉ tiêu:
- Việc lập các chỉ tiêu trong Thuyết minh tài chính của đơn vị NHNN được thực hiện theo các chỉ tiêu quy định sẵn tại mẫu biểu B04/ĐV-NHNN ban hành kèm theo Chế độ này.
- Các đơn vị báo cáo không được cắt bỏ hoặc thêm bớt các chỉ tiêu đã quy định sẵn trong mẫu biểu.
- Các đơn vị NHNN được Thống đốc NHNN ủy quyền thực hiện một số nghiệp vụ khác như Thị trường mở, tái cấp vốn, giao dịch ngoại hối, v.v… các đơn vị báo cáo cần thuyết minh bổ sung vào Phần III – Giải thích và thuyết minh một số tình hình và kết quả hoạt động khác tại mẫu biểu B04/ĐV-NHNN ban hành kèm theo Chế độ này.
- Phương pháp lấy số liệu trên Bảng cân đối tài khoản kế toán và sổ kế toán chi tiết được thực hiện theo hướng dẫn của NHNN.
2. Thuyết minh Báo cáo tài chính:
a. Mục đích của báo cáo:
Thuyết minh Báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành không tách rời trong Báo cáo tài chính, dùng để đưa ra các thông tin về cơ sở lập, trình bày Báo cáo tài chính, chính sách kế toán áp dụng và cung cấp các thông tin bổ sung hoặc mô tả cụ thể, phân tích chi tiết các thông tin số liệu đã được trình bày trong Bảng cân đối kế toán, Báo cáo thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động mà NHNN, đơn vị sử dụng thông tin trên báo cáo cho là trọng yếu và cần thiết.
b. Cơ sở lập:
- Bảng cân đối tài khoản kế toán tháng/ Bảng cân đối tài khoản kế toán và doanh số quyết toán năm;
- Bảng cân đối kế toán; Báo cáo thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động Thuyết minh Báo cáo tài chính kỳ trước;
- Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết;
- Tình hình thực tế của các đơn vị và các tài liệu liên quan khác.
c. Phương pháp lập các chỉ tiêu:
- Việc lập các chỉ tiêu trong Thuyết minh Báo cáo tài chính được thực hiện theo các chỉ tiêu quy định sẵn trong mẫu biểu B04/NHNN ban hành kèm theo Chế độ này.
- Đối với báo cáo không được cắt bỏ hoặc thêm bớt các chỉ tiêu đã quy định sẵn trong mẫu biểu.
- Phương pháp lấy số liệu trên Bảng cân đối tài khoản kế toán và sổ kế toán chi tiết được thực hiện theo hướng dẫn của NHNN.

HỆ THỐNG

MẪU BIỂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2008/QĐ-NHNN ngày 08/08/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

STT

Tên báo cáo

Mẫu số

1

Bảng cân đối tài khoản kế toán

B01a/NHNN

2

Bảng cân đối tài khoản kế toán và Doanh số quyết toán năm

B01b/NHNN

3

Bảng cân đối kế toán

B02/NHNN

4

Báo cáo thu nhập, chi phí của đơn vị NHNN

B03/ĐV-NHNN

5

Báo cáo thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động

B03/NHNN

6

Thuyết minh tài chính của đơn vị NHNN

B04/ĐV-NHNN

7

Thuyết minh Báo cáo tài chính

B04/NHNN

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-----

 

Mẫu số: B01a/NHNN
(Ban hành theo Quyết định số 23/2008/QĐ-NHNN ngày 08/08/2008 của Thống đốc NHNN)

Đơn vị:……………….
………………………… (1)

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

Tháng…… năm……

A- CÁC TÀI KHOẢN TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính:………..

Tên tài khoản

Số hiệu TK

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

SỐ PHÁT SINH

SỐ DƯ CUỐI KỲ

Kỳ này

Lũy kế từ đầu năm

Nợ

Nợ

Nợ

Nợ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B- CÁC TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính:…….

Tên tài khoản

Số hiệu TK

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

SỐ PHÁT SINH

SỐ DƯ CUỐI KỲ

Kỳ này

Lũy kế từ đầu năm

Nợ

Nợ

Nợ

Nợ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)

………., ngày…. tháng…. năm…….
THỦ TRƯỞNG
(Ký, họ tên và đóng dấu)

 

Ghi chú:

(1) Áp dụng đối với các đơn vị NHNN lập Báo cáo tài chính theo Điều 11, 12, 14 và 16. Chế độ này. (Bao gồm cả trường hợp Vụ Kế toán – Tài chính lập Báo cáo tài chính cho toàn hệ thống NHNN)

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-----

 

Mẫu số: B01b/NHNN
(Ban hành theo Quyết định số 23/2008/QĐ-NHNN ngày 08/08/2008 của Thống đốc NHNN)

Đơn vị:……………….
………………………… (1)

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
VÀ DOANH SỐ QUYẾT TOÁN NĂM

Năm……

A- CÁC TÀI KHOẢN TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính:………..

Tên tài khoản

Số hiệu TK

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

SỐ PHÁT SINH

SỐ DƯ CUỐI KỲ

Nợ

Nợ

Nợ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

B- CÁC TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính:………..

Tên tài khoản

Số hiệu TK

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

SỐ PHÁT SINH

SỐ DƯ CUỐI KỲ

Nợ

Nợ

Nợ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

C- BẢNG DOANH SỐ QUYẾT TOÁN NĂM

                                                                                                            Đơn vị tính:………….

Tên tài khoản

Số hiệu TK

Doanh số quyết toán

Nợ

(1)

(2)

(3)

(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 


LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)

………., ngày…. tháng…. năm…….
THỦ TRƯỞNG
(Ký, họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: (1) Áp dụng đối với các đơn vị NHNN lập Báo cáo tài chính theo Điều 11, 12, 14 và 16. Chế độ này. (Bao gồm cả trường hợp Vụ Kế toán – Tài chính lập Báo cáo tài chính cho toàn hệ thống NHNN)

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-----

Mẫu số: B02/NHNN
(Ban hành theo Quyết định số 23/2008/QĐ-NHNN ngày 08/08/2008
của Thống đốc NHNN)

 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý/Năm……

Đơn vị tính:………

STT

Chỉ tiêu

Thuyết minh

Kỳ này

Kỳ trước

 

(1)

(2)

(3)

(4)

TÀI SẢN CÓ

 

 

 

I

Tiền mặt, vàng bạc và đá quý

 

 

 

1

Tiền mặt bằng đồng Việt Nam(2)

 

 

 

2

Ngoại tệ, vàng bạc, kim loại quý và đá quý

IV.1

 

 

II

Tiền gửi, cho vay và đầu tư ở nước ngoài

IV.2

 

 

1

Tiền gửi, cho vay và chờ thanh toán với ngân hàng nước ngoài

 

 

 

2

Đầu tư và quyền đòi nợ nước ngoài

 

 

 

-

Quyền đòi nợ nước ngoài và các khoản đóng góp khác

 

 

 

-

Đầu tư chứng khoán của nước ngoài

 

 

 

-

Dự phòng giảm giá chứng khoán (*)

 

 

 

III

Hoạt động đầu tư và tín dụng trong nước

IV.3

 

 

1

Nghiệp vụ thị trường mở

 

 

 

-

Mua bán giấy tờ có giá

 

 

 

-

Dự phòng giảm giá chứng khoán (*)

 

 

 

2

Thanh toán với Nhà nước và Ngân sách Nhà nước

 

 

 

3

Tái cấp vốn cho các ngân hàng hoạt động ở Việt Nam

 

 

 

IV

Tài sản cố định

 

 

 

1

Tài sản cố định hữu hình

IV.4

 

 

-

Nguyên giá TSCĐ

 

 

 

-

Hao mòn TSCĐ (*)

 

 

 

2

Tài sản cố định vô hình

IV.5

 

 

-

Nguyên giá TSCĐ

 

 

 

-

Hao mòn TSCĐ vô hình (*)

 

 

 

V

Tài sản Có khác

IV.6

 

 

1

XDCB, mua sắm TSCĐ, công cụ dụng cụ và vật liệu

 

 

 

2

Các khoản phải thu bên ngoài

 

 

 

3

Các khoản phải thu nội bộ

 

 

 

4

Các khoản phải thu khác

 

 

 

Tổng tài sản Có

 

 

 

NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU

 

 

 

I

Tiền mặt ngoài lưu thông

IV.7

 

 

II

Tiền gửi của KBNN và vốn tài trợ, ủy thác của Chính phủ

IV.8

 

 

III

Các khoản nợ nước ngoài

IV.9

 

 

IV

Phát hành giấy tờ có giá

IV.10

 

 

V

Tiền gửi của tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng trong nước(3)

IV.11

 

 

VI

Tài sản Nợ khác

IV.12

 

 

1

Các khoản phải trả bên ngoài

 

 

 

2

Các khoản phải trả nội bộ

 

 

 

3

Các khoản phải trả khác

 

 

 

Tổng Nợ phải trả

 

 

 

IV

Vốn và Quỹ của Ngân hàng

 

 

 

1

Vốn của Ngân hàng

 

 

 

-

Vốn pháp định

 

 

 

-

Vốn đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ

 

 

 

-

Vốn do đánh giá lại tài sản

 

 

 

-

Vốn khác

 

 

 

2

Các quỹ và dự phòng

 

 

 

-

Quỹ thực hiện Chính sách tiền tệ Quốc gia

 

 

 

-

Quỹ dự phòng rủi ro

 

 

 

-

Quỹ khen thưởng, phúc lợi và dự phòng ổn định thu nhập

 

 

 

3

Chênh lệch tỷ giá hối đoái

 

 

 

4

Chênh lệch thu nhập và chi phí

 

 

 

Tổng Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu

 

 

 

 

MỘT SỐ CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT

Chỉ tiêu

Thuyết minh

Số cuối kỳ

Số đầu năm

 

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Cam kết bảo lãnh đưa ra

 

 

 

2

Cam kết giao dịch hối đoái

IV.13.1

 

 

3

Cam kết khác

IV.13.2

 

 

Ghi chú:

1- Báo cáo này do Vụ KTTC lập cho toàn hệ thống NHNN theo quy định tại Mục 2, Chương II, Chế độ này.

2- Tiền mặt bằng VND được hiểu là lượng tiền VND tại một số đơn vị thuộc hệ thống NHNN như Cục Quản trị, Trung tâm đào tạo, v.v… (không bao gồm số tiền thuộc Quỹ dự trữ phát hành và Quỹ nghiệp vụ phát hành).

3- Thuật ngữ “trong nước” và “nước ngoài” được hiểu theo Pháp lệnh Ngoại hối.

4- Số liệu các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (xxx).


LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)

………., ngày…. tháng…. năm…….
THỦ TRƯỞNG
(Ký, họ tên và đóng dấu)

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-----

Đơn vị:…………………………………
…………………………………………. (1)

Mẫu số: B03/ĐV-NHNN
(Ban hành theo Quyết định số 23/2008/QĐ-NHNN
ngày 08/08/2008 của Thống đốc NHNN)

 

BÁO CÁO THU NHẬP, CHI PHÍ
CỦA ĐƠN VỊ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Quý/Năm………

Đơn vị tính:……….

Số hiệu tài khoản

Các chỉ tiêu

Dự toán được duyệt cả năm

Thực hiện kỳ này

Lũy kế từ đầu năm đến kỳ này

Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch (Cột 5 so với cột 3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

A- Phần thu

 

 

 

 

 

…………………….

 

 

 

 

 

B- Phần chi

 

 

 

 

 

…………………….

 

 

 

 

 

C- Chênh lệch

 

 

 

 

 

+ Thu > Chi

 

 

 

 

 

+ Chi > Thu

 

 

 

 

 


LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)

………., ngày…. tháng…. năm…….
THỦ TRƯỞNG
(Ký, họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Áp dụng đối với các đơn vị thuộc hệ thống NHNN (ngoại trừ Vụ Kế toán – Tài chính) lập Báo cáo tài chính theo Mục 1, Chương II. Chế độ này.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-----

Mẫu số: B03/NHNN
(Ban hành theo Quyết định số 23/2008/QĐ-NHNN
ngày 08/08/2008 của Thống đốc NHNN)

 

BÁO CÁO THU NHẬP, CHI PHÍ
VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

Quý/Năm………

Đơn vị tính:……….

STT

Chỉ tiêu

Thuyết minh

Kỳ này

Kỳ trước

 

(1)

(2)

(3)

(4)

I

Thu nhập thuần từ lãi và các khoản tương tự

 

 

 

1

Thu lãi và các khoản tương tự

V.1.1

 

 

2

Chi phí lãi và các khoản tương tự

 

 

 

II

Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ

 

 

 

1

Thu phí dịch vụ

V.1.4

 

 

2

Chi phí hoạt động dịch vụ

 

 

 

III

Thu nhập thuần về nghiệp vụ thị trường mở

 

 

 

1

Thu từ nghiệp vụ thị trường mở

V.1.2

 

 

2

Chi phí liên quan đến nghiệp vụ thị trường mở

 

 

 

IV

Thu nhập thuần về hoạt động ngoại hối

 

 

 

1

Thu về hoạt động ngoại hối

IV.1.3

 

 

2

Chi về hoạt động ngoại hối

 

 

 

V

Chênh lệch thu, chi từ các đơn vị sự nghiệp

IV.2.6

 

 

VI

Thu nhập khác

IV.1.5-1.7

 

 

VII

Chi phí hoạt động và các khoản chi khác

IV.2.1-2.5

 

 

VIII

Chênh lệch thu nhập, chi phí trước Dự phòng

 

 

 

IX

Chi dự phòng rủi ro tổn thất

 

 

 

X

Tổng chênh lệch thu nhập, chi phí sau Dự phòng

 

 

 

XI

Trích lập các Quỹ theo quy định

 

 

 

XII

Tổng số phải nộp NSNN năm nay

 

 

 

XIII

Số đã tạm ứng nộp NSNN trong năm

 

 

 

XIX

Số còn phải nộp NSNN đến ngày lập BCTC

 

 

 

 


LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)

………., ngày…. tháng…. năm…….
THỦ TRƯỞNG
(Ký, họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

- Báo cáo này do Vụ Kế toán Tài chính lập cho toàn hệ thống NHNN theo quy định tại Mục 2, Chương II, Chế độ này.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-----

Đơn vị:…………………………………

…………………………………………. (1)

Mẫu số: B04/ĐV-NHNN
(Ban hành theo Quyết định số 23/2008/QĐ-NHNN
ngày 08/08/2008 của Thống đốc NHNN)

 

THUYẾT MINH TÀI CHÍNH
CỦA ĐƠN VỊ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Quý/Năm………

I. TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM TSCĐ HỮU HÌNH

Khoản mục

Nhà cửa, vật kiến trúc

Máy móc thiết bị

Phương tiện vận tải truyền dẫn

Thiết bị, dụng cụ quản lý

TSCĐ hữu hình khác

Tổng cộng

Thiết bị tin học

Máy móc, thiết bị khác

I. Nguyên giá TSCĐ

 

 

 

 

 

 

 

1. Số dư đầu kỳ

 

 

 

 

 

 

 

2. Số tăng trong kỳ

Trong đó:

- Mua sắm mới

- Xây dựng mới

 

 

 

 

 

 

 

Số dư cuối kỳ

 

 

 

 

 

 

 

3. Số giảm trong kỳ

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Điều chỉnh

 

 

 

 

 

 

 

- Thanh lý

 

 

 

 

 

 

 

- Nhượng bán

 

 

 

 

 

 

 

4. Số cuối kỳ

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

- Chưa sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

- Đã khấu hao hết

 

 

 

 

 

 

 

- Chờ thanh lý

 

 

 

 

 

 

 

II. Giá trị hao mòn lũy kế

 

 

 

 

 

 

 

1. Số dư đầu kỳ

 

 

 

 

 

 

 

2. Số tăng trong kỳ

 

 

 

 

 

 

 

3. Số giảm trong kỳ

 

 

 

 

 

 

 

4. Số dư cuối kỳ

 

 

 

 

 

 

 

III. Giá trị còn lại

 

 

 

 

 

 

 

1. Tại ngày đầu kỳ

 

 

 

 

 

 

 

2. Tại ngày cuối kỳ

 

 

 

 

 

 

 

Lý do tăng, giảm: ...

2. Tình hình tăng, giảm TSCĐ vô hình

Khoản mục

Quyền sử dụng đất

Phần mềm máy vi tính

TSCĐ vô hình khác

Tổng cộng

I. Nguyên giá TSCĐ

 

 

 

 

1. Số dư đầu kỳ

 

 

 

 

2. Số tăng trong kỳ

Trong đó:

- Mua sắm mới

- Xây dựng mới

 

 

 

 

Số dư cuối kỳ

 

 

 

 

3. Số giảm trong kỳ

 

 

 

 

Trong đó: Điều chỉnh

 

 

 

 

- Thanh lý

 

 

 

 

- Nhượng bán

 

 

 

 

4. Số cuối kỳ

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

- Chưa sử dụng

 

 

 

 

- Đã khấu hao hết

 

 

 

 

- Chờ thanh lý

 

 

 

 

II. Giá trị hao mòn lũy kế

 

 

 

 

1. Số dư đầu kỳ

 

 

 

 

2. Số tăng trong kỳ

 

 

 

 

3. Số giảm trong kỳ

 

 

 

 

4. Số dư cuối kỳ

 

 

 

 

III. Giá trị còn lại

 

 

 

 

1. Tại ngày đầu kỳ

 

 

 

 

2. Tại ngày cuối kỳ

 

 

 

 

Lý do tăng, giảm:...

II. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO THU NHẬP, CHI PHÍ CỦA ĐƠN VỊ NHNN

1. Về phần thu nhập

Tổng thu thực hiện: …… triệu đồng, đạt ……% kế hoạch, bao gồm:

 

Thực hiện

Kế hoạch

1.1. Thu về nghiệp vụ tiền gửi, cấp tín dụng và đầu tư

- Thu lãi cho vay

- Thu lãi tiền gửi

- Thu về đầu tư chứng khoán

- Thu khác về hoạt động tín dụng

1.2. Thu về nghiệp vụ thị trường mở

1.3. Thu về nghiệp vụ mua, bán và giao dịch ngoại hối (ngoại tệ và vàng)

1.4. Thu về dịch vụ thanh toán, thông tin, ngân quỹ và các khoản thu dịch vụ ngân hàng khác

1.5. Thu về chênh lệch tỷ giá theo quy định của chuẩn mực kế toán

1.6. Thu phí và lệ phí

1.7. Các khoản thu khác

Tổng

Lý do tăng, giảm chủ yếu của từng khoản thu so với kế hoạch…

2. Về phần chi phí

Tổng chi thực hiện: … triệu đồng, đạt …% kế hoạch.

Lý do tăng, giảm chủ yếu của từng khoản chi so với kế hoạch…

2.1. Chi phí tuyển chọn, kiểm đếm, bảo quản, vận chuyển, bốc xếp, tiêu hủy tiền:

 

Thực hiện

Kế hoạch

Chi bảo vệ tiền

Chi phí vận chuyển, bốc xếp

Chi về tuyển chọn, kiểm đếm, phân loại, đóng gói tiền

Chi phí về tiêu hủy tiền

Tổng

Tổng chi phí tuyển chọn, kiểm đếm, bảo quản, vận chuyển, bốc xếp, tiêu hủy tiền: …triệu đồng, đạt… kế hoạch.

2.2. Chi cho cán bộ, công chức và nhân viên hợp đồng

 

Thực hiện

Kế hoạch

Chi lương và phụ cấp theo chế độ

Chi tiền công cho nhân viên hợp đồng

Chi ăn trưa

Chi trang phục giao dịch và bảo hộ lao động

Chi khen thưởng, phúc lợi

Chi bổ sung thu nhập theo cơ chế khoán

Tổng

Tổng chi cho cán bộ, công chức và nhân viên hợp đồng: … triệu đồng, đạt…% kế hoạch.

2.3. Chi cho hoạt động quản lý và công vụ tại các đơn vị NHNN

 

Thực hiện

Kế hoạch

Chi về vật liệu và giấy tờ in

Chi bưu phí và điện thoại

Chi về điện, nước, vệ sinh cơ quan

Chi xăng dầu

Chi công tác phí

Chi lễ tân, khánh tiết, hội nghị

Chi cho thanh tra, kiểm toán

Chi về đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ và chi nghiên cứu khoa học

Chi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Chi xuất bản tài liệu, sách báo, tạp chí, tuyên truyền, quảng cáo

Chi khác

Tổng

Tổng chi cho hoạt động quản lý và công vụ: … triệu đồng, đạt …% kế hoạch.

2.4. Chi về tài sản

 

Thực hiện

Kế hoạch

Chi sửa chữa, bảo dưỡng tài sản

Chi mua sắm công cụ lao động

Chi thuê tài sản

Chi khấu hao cơ bản TSCĐ

Tổng

Tổng chi về tài sản: … triệu đồng, đạt …% kế hoạch.

3. Chênh lệch thu chi: …… triệu đồng, đạt ……% kế hoạch.

III. Giải thích và thuyết minh một số tình hình và kết quả hoạt động khác (nếu có)

IV. Các kiến nghị của đơn vị:


LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)

………., ngày…. tháng…. năm…….
THỦ TRƯỞNG
(Ký, họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1): Áp dụng đối với các đơn vị thuộc hệ thống NHNN (ngoại trừ Vụ Kế toán – Tài chính) lập Báo cáo tài chính theo Mục 1, Chương II, Chế độ này.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-----

Mẫu số: B04/NHNN
(Ban hành theo Quyết định số 23/2008/QĐ-NHNN
ngày 08/08/2008 của Thống đốc NHNN)

 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý/Năm…………

I. Tổng quan về Ngân hàng Nhà nước

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

2. Trụ sở chính: ……………………... Tổng số chi nhánh, văn phòng đại diện: …………………….

3. Tổng số cán bộ, công nhân viên

II. Cơ chế tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước

1. Các khoản thu nhập

2. Các khoản chi phí chính

3. Cơ chế trích lập dự phòng

4. Kế hoạch thu nhập và chi phí

5. Nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước

III. Các chính sách kế toán chủ yếu

1. Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước

2. Nguyên tắc kế toán

3. Cơ sở lập Báo cáo tài chính

4. Năm tài chính: Bắt đầu từ ngày…… tháng…… năm…… đến ngày…… tháng…… năm……

5. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

6. Chuyển đổi ngoại tệ

7. Nguyên tắc ghi nhận thu nhập bằng ngoại tệ

8. Hối phiếu và trái phiếu Chính phủ

9. Tiền và các khoản tương đương tiền

10. Kế toán mua lại và hợp đồng mua lại dự trữ

11. Các công cụ phái sinh

12. Phương pháp phân bổ chi phí trả trước

13. Ghi nhận, sử dụng và hoàn nhập các khoản dự phòng

14. Kế toán các khoản nghĩa vụ đối với cán bộ công chức, viên chức

15. Kế toán tài sản cố định hữu hình

16. Kế toán tài sản cố định vô hình

17. Vốn của Ngân hàng

18. Nghiệp vụ thị trường mở

19. Chênh lệch tỷ giá

20. Các vấn đề khác

IV. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

1. Ngoại tệ, vàng bạc, kim loại quý và đá quý

 

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Tiền mặt ngoại tệ

Chứng từ có giá trị ngoại tệ

Vàng

Kim loại quý, đá quý khác

Tổng

2. Tiền gửi, cho vay và đầu tư ở nước ngoài

- Tiền gửi, cho vay và thanh toán với các ngân hàng ở nước ngoài

 

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Tiền gửi tại Ngân hàng nước ngoài

- Tiền gửi ngoại tệ không kỳ hạn

- Tiền gửi ngoại tệ có kỳ hạn

Tổng

Cho vay nước ngoài bằng ngoại tệ

- Cho vay ngắn hạn

- Cho vay trung và dài hạn

- Nợ quá hạn cho vay ngắn hạn

- Nợ quá hạn cho vay trung và dài hạn

- Cho vay qua đêm

Tổng

Thanh toán với các NH ở nước ngoài và các tổ chức tài chính tiền tệ Quốc tế

Tổng tiền gửi, cho vay và thanh toán với các Ngân hàng ở nước ngoài

- Đầu tư và các quyền đòi nợ nước ngoài

 

 

 

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Đầu tư vào các chứng khoán của nước ngoài

- Chứng khoán sẵn sàng để bán

- Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn

Ủy thác đầu tư

Đóng góp vào các tổ chức Quốc tế bằng VND

Đóng góp vào các tổ chức Quốc tế bằng ngoại tệ

Dự phòng giảm giá chứng khoán

(…)

(…)

Tổng

3. Hoạt động đầu tư và tín dụng trong nước

 

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Nghiệp vụ thị trường mở

- Mua bán chứng khoán Chính phủ

- Mua bán lại tín phiếu NHNN

- Mua bán chứng khoán khác

- Dự phòng giảm giá chứng khoán

(…)

(…)

Thanh toán với Nhà nước và Ngân sách Nhà nước

Nghiệp vụ tái cấp vốn

- Cho vay lại theo hồ sơ tín dụng

- Cho vay theo mục đích chỉ định của Chính phủ

- Cho vay hỗ trợ đặc biệt

- Cho vay thanh toán bù trừ

- Cho vay chiết khấu, tái chiết khấu GTCG

- Cầm cố GTCG

- Cho vay qua đêm

(…)

(…)

Tổng hoạt động đầu tư và tín dụng trong nước

4. Tình hình tăng, giảm TSCĐ hữu hình

Khoản mục

Nhà cửa, vật kiến trúc

Máy móc thiết bị

Phương tiện vận tải truyền dẫn

Thiết bị, dụng cụ quản lý

TSCĐ hữu hình khác

Tổng cộng

Thiết bị tin học

Máy móc, thiết bị khác

I. Nguyên giá TSCĐ

 

 

 

 

 

 

 

1. Số dư đầu kỳ

 

 

 

 

 

 

 

2. Số tăng trong kỳ

Trong đó:

- Mua sắm mới

- Xây dựng mới

 

 

 

 

 

 

 

Số dư cuối kỳ

 

 

 

 

 

 

 

3. Số giảm trong kỳ

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Điều chỉnh:

 

 

 

 

 

 

 

- Thanh lý

 

 

 

 

 

 

 

- Nhượng bán

 

 

 

 

 

 

 

4. Số cuối kỳ

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

- Chưa sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

- Đã khấu hao hết

 

 

 

 

 

 

 

- Chờ thanh lý

 

 

 

 

 

 

 

II. Giá trị hao mòn lũy kế

 

 

 

 

 

 

 

1. Số dư đầu kỳ

 

 

 

 

 

 

 

2. Số tăng trong kỳ

 

 

 

 

 

 

 

3. Số giảm trong kỳ

 

 

 

 

 

 

 

4. Số dư cuối kỳ

 

 

 

 

 

 

 

III. Giá trị còn lại

 

 

 

 

 

 

 

1. Tại ngày đầu kỳ

2. Tại ngày cuối kỳ

 

 

 

 

 

 

 

Lý do tăng, giảm:...

5. Tình hình tăng, giảm TSCĐ vô hình

Khoản mục

Quyền sử dụng đất

Phần mềm máy vi tính

TSCĐ vô hình khác

Tổng cộng

I. Nguyên giá TSCĐ

 

 

 

 

1. Số dư đầu kỳ

 

 

 

 

2. Số tăng trong kỳ

Trong đó:

- Mua sắm mới

- Xây dựng mới

 

 

 

 

Số dư cuối kỳ

 

 

 

 

3. Số giảm trong kỳ

 

 

 

 

Trong đó: Điều chỉnh:

 

 

 

 

- Thanh lý

 

 

 

 

- Nhượng bán

 

 

 

 

4. Số cuối kỳ

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

- Chưa sử dụng

 

 

 

 

- Đã khấu hao hết

 

 

 

 

- Chờ thanh lý

 

 

 

 

II. Giá trị hao mòn lũy kế

 

 

 

 

1. Số dư đầu kỳ

 

 

 

 

2. Số tăng trong kỳ

 

 

 

 

3. Số giảm trong kỳ

 

 

 

 

4. Số dư cuối kỳ

 

 

 

 

III. Giá trị còn lại

 

 

 

 

1. Tại ngày đầu kỳ

2. Tại ngày cuối kỳ

 

 

 

 

Lý do tăng, giảm:...

6. Tài sản Có khác

 

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Xây dựng cơ bản

Mua sắm TSCĐ

Công cụ dụng cụ

Vật liệu

Các khoản phải thu nội bộ

Các khoản phải thu bên ngoài

Tiền lãi cộng dồn phải thu

Thanh toán về các công cụ tài chính phái sinh

Chênh lệch trong hoạt động thanh toán

Các khoản phải thu khác

Tổng

7. Tiền mặt ngoài lưu thông

 

7.1. Tiền để phát hành (i):

Cuối kỳ

Đầu kỳ

….

+ Tiền giấy:

+ Tiền polyme:

+ Tiền kim loại:

Trong đó:

* Số dư “Tiền đề phát hành” đã đình chỉ lưu hành (iv)

7.2. Quỹ dự trữ phát hành (ii):

Trong đó:          + Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông (iia)

+ Tiền đình chỉ lưu hành (iib)

7.3. Quỹ nghiệp vụ phát hành (iii):

Trong đó:          + Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông (iiia)

+ Tiền đình chỉ lưu hành (iiib)

7.4. Tiền mặt ngoài lưu thông [= (i) – (ii) – (iii)]

Trong đó:

 

 

Tiền mặt ngoài lưu thông đã đình chỉ lưu hành

Xác định theo công thức [= iv – (iib + iiib)]

8. Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước và vốn tài trợ, ủy thác của Chính phủ

 

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Tiển gửi của Kho bạc Nhà nước

- Bằng VND

- Bằng ngoại tệ

Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư nhận của Chính phủ

Tổng

9. Các khoản nợ nước ngoài

 

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Nợ nước ngoài bằng VND

- Tiền gửi

- Tiền vay

- Nợ quá hạn tiền vay

- Vốn đặc biệt được rút tại IMF

Nợ nước ngoài bằng ngoại tệ

- Tiền gửi của IMF

- Tiền gửi của các tổ chức tài chính quốc tế khác

Tổng

10. Phát hành giấy tờ có giá

 

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Tín phiếu

Tín phiếu TCTD đưa cầm cố bị phong tỏa

Tổng

11. Tiền gửi của các tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng trong nước

 

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Tiền gửi phong tỏa

Tiền gửi bằng VND

Tiền gửi bằng ngoại tệ

Tiền ký quỹ

Tổng

12. Tài sản Nợ khác

 

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Lãi cộng dồn phải trả

Chênh lệch hoạt động thanh toán

Thanh toán về các công cụ tài chính phái sinh

Các khoản phải trả khác

Tổng

13. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

 

Cuối kỳ

Đầu kỳ

13.1. Cam kết giao dịch hối đoái

- Cam kết mua ngoại tệ có kỳ hạn

- Cam kết bán ngoại tệ có kỳ hạn

- Cam kết mua giao dịch quyền lựa chọn Mua tiền tệ

- Cam kết mua giao dịch quyền lựa chọn Bán tiền tệ.

Tổng

 

Cuối kỳ

Đầu kỳ

13.2. Cam kết khác (nếu có – chi tiết các cam kết trọng yếu)

- Cam kết…

- Cam kết…

Tổng

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động của Ngân hàng Nhà nước

1. Về phần thu nhập

Tổng thu thu hiện: … triệu đồng, đạt …% kế hoạch, bao gồm:

 

Thực hiện

Kế hoạch

1.1. Thu về nghiệp vụ tiền gửi, cấp tín dụng và đầu tư

- Thu lãi cho vay

- Thu lãi tiền gửi

- Thu về đầu tư chứng khoán

- Thu khác về hoạt động tín dụng

1.2. Thu về nghiệp vụ thị trường mở

1.3. Thu về nghiệp vụ mua, bán và giao dịch ngoại hối (ngoại tệ và vàng)

1.4. Thu về dịch vụ thanh toán, thông tin, ngân quỹ và các khoản thu dịch vụ ngân hàng khác

1.5. Thu về chênh lệch tỷ giá theo quy định của chuẩn mực kế toán

1.6. Thu phí và lệ phí

1.7. Các khoản thu khác

Tổng

Lý do tăng, giảm chủ yếu của từng khoản thu so với kế hoạch…

2. Về phần chi phí

Tổng chi thực hiện: … triệu đồng, đạt …% kế hoạch.

Lý do tăng, giảm, chủ yếu của từng khoản chi so với kế hoạch…

2.1. Chi phí in, đúc, bảo quản, vận chuyển tiền, giấy tờ có giá:

(Các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến việc in, đúc và mua sản phẩm đặc biệt)

 

Thực hiện

Kế hoạch

Chi phí in, đúc tiền, giấy tờ có giá

(phần giá trị được phân bổ trong kỳ)

Chi phí bảo quản, vận chuyển giấy tờ có giá về kho tiền TW

Chi phí khác liên quan đến in, đúc tiền, giấy tờ có giá

(phần giá trị được phân bổ trong kỳ)

 

 

Tổng

Tổng chi phí in, đúc, bảo quản, vận chuyển tiền, giấy tờ có giá: … triệu đồng, đạt …% kế hoạch.

2.2. Chi phí tuyển chọn, kiểm đếm, bảo quản, vận chuyển, bốc xếp, tiêu hủy tiền:

 

Thực hiện

Kế hoạch

Chi bảo vệ tiền

Chi phí vận chuyển, bốc xếp

Chi về tuyển chọn, kiểm đếm, phân loại, đóng gói tiền

Chi phí về tiêu hủy tiền

Tổng

Tổng chi phí tuyển chọn, kiểm đếm, bảo quản, vận chuyển, bốc xếp, tiêu hủy tiền: … triệu đồng, đạt … kế hoạch

2.3. Chi cho cán bộ, công chức và nhân viên hợp đồng

 

Thực hiện

Kế hoạch

Chi lương và phụ cấp theo chế độ

Chi tiền công cho nhân viên hợp đồng

Chi ăn trưa

Chi trang phục giao dịch và bảo hộ lao động

Chi khen thưởng, phúc lợi

Chi bổ sung thu nhập theo cơ chế khoán

Tổng

Tổng chi cho cán bộ, công chức và nhân viên hợp đồng: … triệu đồng, đạt …% kế hoạch.

2.4. Chi cho hoạt động quản lý và công vụ tại các đơn vị NHNN

(không bao gồm các đơn vị sự nghiệp thuộc NHNN)

 

Thực hiện

Kế hoạch

Chi về vật liệu và giấy tờ in

Chi bưu phí và điện thoại

Chi về điện, nước, vệ sinh cơ quan

Chi xăng dầu

Chi công tác phí

Chi lễ tân, khánh tiết, hội nghị

Chi cho thanh tra, kiểm toán

Chi về đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ và chi nghiên cứu khoa học

Chi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Chi xuất bản tài liệu, sách báo, tạp chí, tuyên truyền, quảng cáo

Chi khác

Tổng

Tổng chi cho hoạt động quản lý và công vụ: … triệu đồng, đạt …% kế hoạch.

2.5. Chi về tài sản 

 

Thực hiện

Kế hoạch

Chi sửa chữa, bảo dưỡng tài sản

Chi mua sắm công cụ lao động

Chi thuê tài sản

Chi khấu hao cơ bản TSCĐ

Tổng

Tổng chi về tài sản: … triệu đồng, đạt …% kế hoạch.

2.6. Chênh lệch thu, chi từ các đơn vị sự nghiệp thuộc NHNN

2.6.1. Thời báo Ngân hàng

- Thu

- Chi

--------------------------------------

Chênh lệch:

2.6.2. Tạp chí Ngân hàng

- Thu

- Chi

--------------------------------------

Chênh lệch:

2.6.3. Trung tâm thông tin tín dụng

- Thu

- Chi

--------------------------------------

Chênh lệch:

2.6.4. Trung tâm đào tạo NHNN

- Thu

- Chi

--------------------------------------

Chênh lệch:

2.6.5. Trung tâm dịch vụ an toàn Kho quỹ

- Thu

- Chi

--------------------------------------

Chênh lệch:

2.6.6. …

VI. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước

 

Thực hiện

Kế hoạch

1. Tổng chênh lệch thu nhập, chi phí

2. Trích lập các Quỹ theo quy định

3. Tổng số phải nộp NSNN năm nay

4. Số đã tạm ứng nộp NSNN trong năm

- Nộp lần 1 (ngày …/…/……)

- Nộp lần 2 (ngày …/…/……)

...

5. Số còn phải nộp NSNN đến ngày lập BCTC

VII. Giải thích và thuyết minh một số tình hình và kết quả hoạt động khác (nếu có)


LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)

………., ngày…. tháng…. năm…….
THỦ TRƯỞNG
(Ký, họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

- Báo cáo này do Vụ KTTC lập cho toàn hệ thống NHNN theo quy định tại Mục 2, Chương II, Chế độ này.

- Số liệu trong ngoặc đơn (…) là các chỉ tiêu bằng số âm.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi