Quyết định 2152/QĐ-BTC 2022 giao nhiệm vụ và điều chỉnh dự toán chi NSNN

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2152/QĐ-BTC

Quyết định 2152/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc giao nhiệm vụ và điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2152/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đức Chi
Ngày ban hành:25/10/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước của Thời báo Tài chính Việt Nam 2022

Ngày 25/10/2022, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2152/QĐ-BTC về việc giao nhiệm vụ và điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022.

Theo đó, Bộ Tài chính giao Thời báo Tài chính Việt Nam thực hiện hiệm vụ sản xuất Bản tin Video chạy chữ tại sảnh tầng 1 trụ sở cơ quan Bộ Tài chính. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022 đối với các đơn vị dự toán thuộc Bộ như sau: điều chỉnh -52.683.000 đồng về kinh phí thực hiện tự chủ của Cục Kế hoạch – Tài chính. Mặt khác, Bộ Tài chính điều chỉnh kinh chi thường xuyên không giao tự chủ của Thời báo Tài chính Việt Nam là 52.682.000 đồng.

Ngoài ra, Bộ Tài chính căn cứ nhiệm vụ, dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022 được giao, Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính, đảm bảo công khai, minh bạch và không thể để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2152/QĐ-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2152/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao nhiệm vụ và điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/202của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 2166/QĐ-BTC ngày 24/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kế hoạch - Tài chính;

Căn cứ các Quyết định số 2530/QĐ-BTC ngày 29/12/2021, số 262/QĐ-BTC ngày 09/3/2022, số 532/QĐ-BTC ngày 08/4/2022, số 1392/QĐ-BTC ngày 08/7/2022, số 1444/QĐ-BTC ngày 20/7/2022, số 2017/QĐ-BTC ngày 04/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao, điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Tổng Biên tập Thời o Tài chính Việt Nam.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Thời báo Tài chính Việt Nam thực hiện nhiệm vụ sản xuất Bản tin Video chạy chữ tại sảnh tầng 1 trụ sở cơ quan Bộ Tài chính.

Điều 2. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 đối với các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính theo phụ lục đính kèm.

Điều 3. Căn cứ nhiệm vụ, dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 được giao, Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính, đảm bảo công khai, minh bạch và không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Tổng Biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính (Vụ NSNN, Vụ HCSN);
- Kiểm toán nhà nước;
- Kho bạc nhà nước;
- Kho bạc nhà nước (nơi giao dịch);
- Cục TH&TKTC (đ
ể công khai);
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Chi

 

 

 

PHỤ LỤC I

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022
Đơn vị: Cục Kế hoạch - Tài chính
Mã số đơn vị QHNSNN: 1057530
Mã số KBNN giao dịch: 0011
(Kèm theo Quyết định số 2152/QĐ-BTC ngày 25/10/2022 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

-52.683

-52.683

0

 

 

 

 

 

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

-52.683

-52.683

0

1

Kinh phí thực hiện tự chủ

-52.683

-52.683

0

1.1

Chi quản lý hành chính theo định mức

-52.683

-52.683

0

2

Kinh phí không thực hiện tự ch

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC II

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022
Đơn vị: Thời báo Tài chính Việt Nam
Mã số đơn vị QHNSNN: 1057626
Mã số KBNN giao dịch: 0011
(Kèm theo Quyết định số 2152/QĐ-BTC ngày 25/10/2022 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

52.683

52.683

0

 

 

 

 

 

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

52.683

52.683

0

1

Kinh chi thường xuyên giao tự ch

0

0

0

2

Kinh chi thường xuyên không giao tự ch

52.683

52.683

0

2.1

Chi nghiệp vụ chuyên môn đặc thù

52.683

52.683

0

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Mục I.2.1: Thực hiện nhiệm vụ Sản xuất Bản tin Video chạy chữ tại sảnh tầng 1 trụ sở cơ quan Bộ Tài chính.

- Căn cứ nhiệm vụ được giao và dự toán được điều chỉnh, Thời báo Tài chính Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính tại Thông báo số 736/TB-VP ngày 11/10/2022 của Văn phòng Bộ Tài chính.

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

×
×
×
Vui lòng đợi