Quyết định 1960/QĐ-BTC 2022 Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Tài chính

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1960/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Tài chính năm 2022

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Tài chính;

Quyết định s 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Ủy ban quốc gia về Chuyn đi s ban hành kế hoạch hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số năm 2022;

Quyết định số 130/QĐ-BTC ngày 10/2/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc kiện toàn ban chỉ đạo chuyển đổi scủa Bộ Tài chính;

Quyết định số 131/QĐ-BTC ngày 10/2/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc kiện toàn Tcông tác giúp việc y viên Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi scủa Bộ Tài chính và Ban chỉ đạo Chuyển đi scủa Bộ Tài chính;

Quyết định số 1484/QĐ-BTC ngày 27/7/2022 về việc ban hành Kế hoạch chuyển đi sđến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đnghị của Cục trưởng Cục Tin học và Thng kê tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo Chuyn đi số Bộ Tài chính năm 2022.

Điều 2. Quyết định này cụ thể hóa một số nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Ủy ban quốc gia  về chuyển đổi số ban hành kế hoạch hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số năm 2022, Quyết định số 1484/QĐ-BTC ngày 27/7/2022 về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký. Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ có liên quan, tổ giúp việc ban chỉ đạo Chuyển đổi số của Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Nhu Điều 3 (để thực hiện);
- Các thứ trư
ng theo dõi);
- Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số (để b/c);
- Lưu: VT, THTK.

BỘ TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
CHUYỂN ĐỔI SỐ BỘ TÀI CHÍNH
Hồ Đức Phớc

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 1960/QĐ-BTC ngày 26 tháng 9 năm 2022 của Bộ Tài chính)

 

I. Căn cứ pháp lý:

Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Ủy ban quốc gia về Chuyển đổi số ban hành kế hoạch hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số năm 2022

Căn cứ Quyết định số 1484/QĐ-BTC ngày 27/7/2022 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

II. Mục tiêu:

Trong nhng tháng cuối năm 2022, Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Tài chính tập trung chỉ đạo, điều phối các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số và xã hội số, ưu tiên nguồn lực đđạt được các chỉ tiêu quan trọng của Chính phủ nói chung và Bộ Tài chính nói riêng, cụ thể:

1. Phát triển hạ tầng số:

100 % các ứng dụng cần thiết của ngành Tài chính được sử dụng, lưu trữ trên nền tng điện toán đám mây.

2. Phát triển Chính phủ số:

- Tối thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến; các hệ thống thông tin của Bộ Tài chính có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại các CSDL quốc gia không phải cung cấp lại.

3. Phát triển kinh tế số và xã hội số:

- 100% doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn áp dụng quy định về hóa đơn điện tử.

- Bộ Tài chính cung cấp dịch vụ 24/7, sẵn sàng phục vụ trực tuyến bất cứ khi nào người dân, doanh nghiệp cần. 100% cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính được gắn định định danh số trong xử lý công việc theo lộ trình chung của Chính phủ về định danh, xác thực điện tử.

4. Phát triển các ứng dụng phục vụ công tác quản lý nhà nước và chỉ đạo điều hành ngành Tài chính:

- 100% công tác báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) của Bộ Tài chính được cập nhật, chia sẻ trên Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia theo lộ trình chung của Chính phủ, phục vụ hiệu quhoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành.

- 100% cán bộ công chức, viên chức được nâng cao nhận thức về an toàn thông tin.

- Đy mạnh triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN đúng kế hoạch, lộ trình triển khai theo chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899).

- Xây dựng đề án nâng cấp TABMIS và các hệ thống công nghệ thông tin liên quan đhình thành hệ thng thông tin Ngân sách và Kế toán Nhà nước s(VDBAS) với mục tiêu liên thông, kết nối, chia sẻ với các hệ thống khác trong và ngoài ngành Tài chính theo thời gian thực, đi mới về công nghệ, phục vụ nhu cầu khai thác của các đơn vị trong và ngoài ngành tài chính.

III. Các nhiệm vụ trọng tâm:

1. Về tuyên truyền phổ biến quán triệt các hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đi số:

Tổ chức tuyên truyền, phbiến về tình hình triển khai, định hướng chuyn đi số theo các hoạt động của Ủy ban chuyển đổi số quốc gia cũng như ban chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Tài chính (đặc biệt là trong thời gian hưng ứng ngày 10/10/2022 - ngày chuyển đổi số quốc gia và ngày chuyển đổi số của Bộ Tài chính).

2. Về hoàn thiện chế chính sách:

- Xây dựng kế hoạch chuyn đi scủa Bộ Tài chính năm 2022, trong đó chi tiết các nhiệm vcụ thể theo từng tháng.

- Nghiên cứu, xây dựng Đề án đi mới quy trình, nghiệp vụ ngành tài chính phù hợp với mô hình kinh tế số.

3. Về các nhiệm vụ trọng tâm:

3.1. Về phát triển hạ tng s:

Triển khai hệ thống đám mây tại Bộ Tài chính và các đơn vị Tổng cục phục vụ cho các ứng dụng của Bộ, đơn vị Tng cục (trcác ứng dụng đặc thù)

3.2. Về phát triển các nền tảng, hệ thống:

- Triển khai nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu ngành Tài chính (FDXP) đảm bảo kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong nội bộ, kết nối với Nn tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP).

3.3. Về phát triển dliệu:

- Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính và các CSDL chuyên ngành, bo đảm cập nhật, kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quy mô quốc gia theo yêu cầu và thông qua Nền tng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP); thực hiện chia sẻ, tích hợp dữ liệu chuyên ngành của các bộ, ngành với các địa phương; mở dữ liệu của các cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật; hầu hết các dữ liệu chủ được lưu trữ dưới dạng máy có thể đọc được và chia sẻ dưới dạng dịch vụ giao diện lập trình ứng dụng (API) và tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Tài chính.

3.4. Về phát triển các ứng dụng dịch vụ s

- Phát triển các chương trình ứng dụng phục vụ công tác chđạo, điều hành của các cấp lãnh đạo như Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính, Chương trình quản lý văn bản điều hành, trong đó ứng dụng mạnh mviệc ký sđiện tử trong công tác chỉ đạo điều hành.

- Phát triển các ứng dụng, dịch vụ chuyên ngành phục vụ nội bộ và kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin trong và ngoài bộ, ngành, địa phương theo nhu cầu.

3.5. Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng

Bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo mô hình 4 lớp (kiện toàn lực lượng tại chỗ; tổ chức hoặc thuê lực lượng giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp; định kỳ kiểm tra, đánh giá; kết nối, chia sthông tin với hệ thng giám sát an toàn không gian mạng quốc gia)

3.6. Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng svà một số nhiệm vụ khác

Xây dựng và triển khai đồng bộ Kế hoạch bồi dưng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý về chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số phù hợp với hướng dẫn của Chính phủ, Bộ TTTT và tình hình triển khai thực tế tại Bộ Tài chính. Tăng cường hợp tác quốc tế, tranh thủ sự hỗ trợ của các nguồn lực quốc tế trong chuyn đi số.

Bố trí kinh phí cho các hoạt động phát triển Chính phủ số, Kinh tế số, Xã hội số.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Ban chỉ đạo chuyn đi scủa Bộ Tài chính

- Chịu trách nhiệm điều phối, đôn đốc, theo dõi, giám sát, kiểm tra tiến độ, chỉ đạo các tổ chức, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được quy định tại Quyết định này.

- Về chế độ báo cáo: Các đơn vị thực hiện báo cáo theo chế độ báo cáo đã được Quy định tại Quyết định số 1484/QĐ-BTC ngày 27/7/2022 của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số của Bộ Tài chính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và các chế độ báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Tài chính.

- Về triển khai công việc: Ban chỉ đạo chuyn đi số Bộ Tài chính chỉ đạo, đôn đốc triển khai Kế hoạch chuyn đi số của Bộ Tài chính trong các cuộc họp giao ban của Bộ Tài chính.

2. Tổ giúp việc ban chỉ đạo chuyển đổi scủa Bộ Tài chính

Chịu trách nhiệm theo dõi, tng hợp các thông tin, báo cáo ban chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Tài chính về kết quả triển khai các nhiệm vụ được giao.

 

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 1960/QĐ-BTC ngày 26/09/2022 của Bộ Tài chính)

 

STT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hp

Thời gian thực hiện

I

Về tuyên truyền phổ biến quán triệt các hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đi s

 

 

12/2022

1

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung, chính sách pháp luật để nâng cao nhận thức cho người dân và toàn xã hội về Chính phủ điện tử, Chính phủ s, chuyển đổi số nói chung và Bộ Tài chính snói riêng, các hoạt động của Ủy ban quốc gia chuyển đổi số và ban chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Tài chính (có thể thông qua nhiều hình thức như đăng tải trên cổng thông tin điện tử, tổ chức các hội thảo hội nghị chun đvới người dân doanh nghiệp để phổ biến kiến thức, knăng về chuyển đổi shoặc thông qua nhiều hoạt động xã hội hóa khác).

VPB

Các đơn vị liên quan

II

Hoàn thiện cơ chế chính sách

 

 

 

Nghiên cứu, xây dựng Đề án đổi mới quy trình, nghiệp vụ ngành tài chính phù hợp với mô hình kinh tế số.

Viện CL&CSTC

Các đơn vị liên quan

III

Về các nhiệm vụ trọng tâm

 

 

1

Phát triển hạ tầng số

 

 

 

Triển khai hệ thống đám mây tại Bộ Tài chính và các đơn vị Tổng cục phục vụ cho các ứng dụng của Bộ, đơn vị Tổng cục (trừ các ứng dụng đặc thù)

Cục THTK

Các đơn vị liên quan

2

Phát triển các nền tng hệ thống

 

 

 

Triển khai nền tảng kết ni, chia sẻ dữ liệu ngành Tài chính (FDXP) đảm bảo kết ni các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong nội bộ, kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sdữ liệu quốc gia (NDXP).

Cục THTK

Các đơn vị liên quan

3

Phát triển dữ liệu

 

 

 

Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính

Cục THTK

Các đơn vị liên quan

4

Phát triển các ứng dng, dịch vụ số

 

 

-

Xây dựng hệ thống thông tin báo cáo Bộ Tài chính

Cục THTK

Các đơn vị liên quan

-

Xây dựng và triển khai hệ thống hóa đơn điện t

TCT

 

-

Đề án nâng cấp TABMIS và các h thng công nghệ thông tin liên quan đhình thành hệ thng thông tin Ngân sách và Kế toán Nhà nước s (VDBAS)

KBNN

 

-

Xây dựng và triển khai hệ thng CNTT thực hiện hải quan số

TCHQ

 

-

ng dụng các công nghệ mới của Cuộc CMCN 4.0 trong triển khai xây dựng Hệ thống quản lý nghiệp vụ DTQG đáp ứng u cầu kết ni, cung cấp, khai thác dữ liệu chính xác, kịp thời

TCDTNN

 

5

Bo đm an toàn an ninh thông tin mạng

 

 

 

Xây dựng và triển khai hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng cho UBCKNN, KBNN

UBCKNN, KBNN

 

6

Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số và một số nhiệm vụ khác

 

 

 

Ban hành Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý về chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế s và xã hội s đthực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Văn bản số 489/BTTTT-THH ngày 17/02/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông, trong đó đặc biệt chú trọng tới bồi dưng, tập hun knăng phân tích, khai thác dữ liệu đề ra quyết định và hoạch định chính sách; huy động nguồn lực xã hội cùng tham gia bồi dưỡng, tập huấn cho mng lưới công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng các nền tảng số và khi tham gia các hoạt động trên môi trường số

Trưng BDCBTC

 

-

Bố trí kinh phí cho các hoạt động phát triển Chính phủ s, kinh tế số, xã hội số

Vụ NSNN; VHCSN

Các đơn vị liên quan

 

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.

thuộc tính Quyết định 1960/QĐ-BTC

Quyết định 1960/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Tài chính năm 2022
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1960/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành:26/09/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Tài chính năm 2022

Ngày 26/9/2022, Bộ Tài chính đã ra Quyết định 1960/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Tài chính năm 2022.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch nhằm tập trung chỉ đạo, điều phối các đơn vị trực thuộc Bộ đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số và xã hội số để đạt được các chỉ tiêu quan trọng năm 2022.

Cụ thể, 100% các ứng dụng cần thiết của ngành Tài chính được sử dụng, lưu trữ trên nền tảng điện toán đám mây; tối thiểu 80% hồ sơ TTHC được xử lý hoàn toàn trực tuyến; 100% doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn áp dụng quy định về hóa đơn điện tử. Bộ Tài chính cũng cung cấp dịch vụ 24/7, sẵn sàng phục vụ trực tuyến bất cứ khi nào người dân, doanh nghiệp cần; 100% cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính được gắn định danh số trong xử lý công việc theo lộ trình chung của Chính phủ về định danh, xác thực điện tử.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm gồm: tổ chức tuyên truyền, phổ biến về tình hình triển khai, định hướng chuyển đổi số theo hoạt động của Ủy ban chuyển đổi số quốc gia cũng như ban chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Tài chính; xây dựng kế hoạch Chuyển đổi số năm 2022 của Bộ Tài chính; xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính và các CSDL chuyên ngành …

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1960/QĐ-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi