Quyết định 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh mức vay làm nhà ở và mua trả chậm nền nhà ở trong các cụm tuyến dân cư thuộc Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 1600/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH MỨC VAY LÀM NHÀ Ở VÀ MUA TRẢ CHẬM NỀN NHÀ Ở TRONG CÁC CỤM TUYẾN DÂN CƯ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG CỤM TUYẾN DÂN CƯ VÀ NHÀ Ở VÙNG NGẬP LŨ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

-------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (Tờ trình số 74/TTr-BXD ngày 18 tháng 8 năm 2009) và ý kiến của các Bộ, ngành Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6966/BKH-KCHT&ĐT ngày 11 tháng 9 năm 2009), Tài chính (công văn số 14144/BTC-TCNH ngày 06 tháng 10 năm 2009), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 6797/NHNN-TD ngày 03 tháng 9 năm 2009), Ngân hàng Phát triển Việt Nam (công văn số 3077/NHPT-TDĐT ngày 01 tháng 9 năm 2009) về việc điều chỉnh mức vay làm nhà ở và mua trả chậm nền nhà ở trong các cụm tuyến dân cư thuộc Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Điều chỉnh mức vay làm nhà ở và mua trả chậm nền nhà ở trong các cụm tuyến dân cư thuộc Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh mức vay làm nhà ở trong các cụm tuyến dân cư cho các hộ di dời vào các cụm tuyến dân cư thuộc giai đoạn I của Chương trình nhưng chưa xây dựng nhà và các hộ di dời vào ở tại 6 cụm tuyến dân cư bổ sung của tỉnh Đồng Tháp: từ mức 7 triệu đồng và mức 9 triệu đồng (đối với hộ nghèo) lên mức 15 triệu đồng/hộ.

2. Điều chỉnh mức vay để mua trả chậm nền nhà ở trong các cụm tuyến dân cư cho các hộ di dời vào ở tại 6 cụm tuyến dân cư bổ sung của tỉnh Đồng Tháp: từ mức 10 triệu đồng lên mức 18 triệu đồng/hộ.

Điều 2. Về cơ chế cho vay

Tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 105/2002/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách cho các hộ dân vùng ngập lũ mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong các cụm, tuyến dân cư ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Điều 3. về nguồn vốn cho vay

1. Đối với vốn vay làm nhà ở: cho phép sử dụng nguồn vốn cho vay làm nhà ở đã thông báo trong giai đoạn I của Chương trình nhưng không sử dụng hết để cho vay theo quy định.

2. Đối với vốn vay mua trả chậm nền nhà: ngân sách trung ương cấp 50% cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam, 50% còn lại do Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động và cho vay theo quy định.

Điều 4. Tổ chức thực hiện.

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long có trách nhiệm:

- Tổ chức triển khai xây dựng các cụm, tuyến dân cư bổ sung theo đúng mục tiêu, yêu cầu và cơ chế, chính sách quy định.

- Chịu trách nhiệm về số liệu rà soát, thống kê số hộ dân phải di dời ra khỏi khu vực sạt lở trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo bố trí đủ số hộ dân thuộc diện đối tượng vào ở trong các cụm dân cư.

- Bố trí đủ vốn từ ngân sách địa phương theo quy định, đồng thời thực hiện việc lồng ghép, ưu tiên bố trí vốn từ các chương trình, mục tiêu, nhất là nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giao thông nông thôn để xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng thiết yếu trong các cụm, tuyến dân cư;

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, đảm bảo các công trình thi công xây dựng có chất lượng, không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực làm thất thoát vốn đầu tư;

- Chỉ đạo thực hiện quyết toán các nguồn vốn đầu tư theo quy định, hoàn trả đầy đủ các khoản nợ đến hạn cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách Xã hội theo hợp đồng tín dụng.

2. Trách nhiệm của các Bộ, ngành:

a) Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các địa phương thực hiện có hiệu quả các dự án, bảo đảm đúng mục tiêu và yêu cầu của Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long; tổng hợp kết hợp thực hiện định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

b) Bộ Tài chính cấp vốn ngân sách trung ương, chỉ đạo, hướng dẫn Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong việc thực hiện cho vay theo quy định của Quyết định này.

c) Các Bộ, ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội và các Bộ, ngành liên quan căn cứ nội dung Quyết định này và chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo và hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra địa phương thực hiện theo đúng quy định hiện hành, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 6. Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng chống tham nhũng;
- VP Trung ương Đảng;
- VP Quốc hội;
- VP Chủ tịch nước;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, NC, TH, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (4b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

 

 

thuộc tính Quyết định 1600/QĐ-TTg

Quyết định 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh mức vay làm nhà ở và mua trả chậm nền nhà ở trong các cụm tuyến dân cư thuộc Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1600/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành:15/10/2009Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng , Đất đai-Nhà ở
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 1600/QD-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi