Quyết định 1488/QĐ-BTC 2020 ban hành tiêu chuẩn, quy định mức sử dụng tài sản công

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
--------

Số: 1488/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2020

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công sô 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định s 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu t chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dn chế độ quản lý, tính hao mòn, khu hao tài sản c định tại cơ quan, t chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công (trừ tiêu chuẩn, định mức diện tích làm việc; xe ô tô; máy móc, thiết bị quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ) - sau đây gọi là tài sản công khác theo quy định tại khoản 6 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính.
1. Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công khác của các Cục, Vụ và tương đương thuộc Bộ Tài chính; của các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính, thuộc các Cục thuộc Bộ Tài chính (trừ các Trường thuộc Bộ Tài chính và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thuộc Bộ Tài chính, thuộc các Cục thuộc Bộ Tài chính).
2. Thủ trưởng các Tổng cục (Kho bạc nhà nước, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ nhà nước, Ủy ban Chứng khoán nhà nước) ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công khác của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thuộc các Tống cục).
3. Thủ trưởng các Trường thuộc Bộ Tài chính ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công khác của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thuộc các Trường).
4. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thuộc Bộ Tài chính, thuộc các Cục thuộc Bộ Tài chính, thuộc các Tổng cục, thuộc các Trường thuộc Bộ Tài chính ban hành tiêu chuân, định mức sử dụng tài sản công khác tại đơn vị theo quy định tại khoản 6 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017.
5. Việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công khác phải đảm bảo phù hợp với khả năng nguồn kinh phí được phép sử dụng, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Cục Kế hoạch - Tài chính
a)  Chủ trì thẩm định các nội dung nêu tại khoản 1 Điều ĩ Quyết định này, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định.
b)  Kiểm tra, giám sát việc thực hiện phân cấp quy định tại Quyết định này.
c)  Tổng hợp, đề xuất báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, điều chỉnh, bổ sung quy định về phân cấp dảm bảo phù hợp quy định của pháp luật.
2. Thủ trưởng các Tổng cục, các Trưởng thuộc Bộ
a)  Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công khác của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư) sau khi có ý kiến tham gia bằng văn bản của Cục Kế hoạch - Tài chính.
b)  Kịp thời đề xuất báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) xem xét, điều chỉnh, bổ sung quy dịnh về phân cấp cho phù hợp quy định của pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
-  Như Điều 3;

-  Các đơn vị thuộc BTC;

-  Cổng TTĐT BTC {để đăng tải);

- Lưu: VT, KHTC.

 

BỘ TRƯỞNG

Đinh Tiến Dũng

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1488/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công theo quy định tại khoản 6 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1488/QĐ-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 01/10/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Chính sách
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!