Quyết định 1276/QĐ-BCT 2023 thực hiện Hợp phần 2 Dự án kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
_________

Số: 1276/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH NĂM 2023 THỰC HIỆN HỢP PHẦN 2 CỦA DỰ ÁN “CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC CHO TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TOÀN DIỆN” VAY VỐN CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á (ADB)

______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Công Thương: số 4081/QĐ-BTC ngày 30 tháng 10 năm 2018 và số 1931/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 về việc phê duyệt và điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Hợp phần 2 của Dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện” sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB);

Căn cứ Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Bộ Công Thương về việc thành lập Ban Quản lý dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện”;

Căn cứ Quyết định số 2045/QĐ-BCT ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể và kế hoạch năm 2021 thực hiện Hợp phần 2 của Dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện” vay vốn của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB);

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý Dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện” (Hợp phần 2).

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2023 đối với Hợp phần 2 Dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện” vay vốn ODA của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giao Giám đốc Ban Quản lý Dự án phê duyệt kế hoạch năm 2023 thực hiện các dự án thành phần đảm bảo phù hợp với Kế hoạch năm 2023 thực hiện Hợp phần 2 của Dự án và các quy định có liên quan của pháp luật.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Ban Quản lý Dự án SKIEG - Hợp phần 2, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: KHĐT, TC, LĐTB&XH;
- Ngân hàng ADB;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Trường thuộc Hợp phần 2 Dự án;
- Lưu: VT, TCCB, KH, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Sinh Nhật Tân

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2023 CỦA HỢP PHẦN 2 DỰ ÁN "CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC CHO TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TOÀN DIỆN"
(Kèm theo Quyết định 1276/QĐ-BCT ngày 30 tháng 5 năm 2023)

TT

Nội dung công việc

Nguồn vốn

Thời gian thực hiện

Năm 2023

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

A

QUẢN LÝ DỰ ÁN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lập, phê duyệt điều chỉnh dự toán nguồn vốn đối ứng nguồn NSTW (nếu cần)

Nguồn vốn đối ứng (NSTW)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Lập, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nguồn vốn đối ứng NSTW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án năm 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Rà soát, hoàn thành danh mục thiết bị, báo cáo Lãnh đạo Bộ (bao gồm: danh mục thiết bị, thông số kỹ thuật)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Thẩm định giá danh mục thiết bị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Phê duyệt danh mục thiết bị (bao gồm: danh mục thiết bị, thông số kỹ thuật và dự toán)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Lập và trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nguồn vốn ODA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Lập và trình kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Báo cáo quý, năm theo quy định của ADB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Báo cáo 6 tháng, năm theo quy định của Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

GÓI THẦU TƯ VẤN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu

Nguồn vốn đối ứng (NSTW)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lập Hồ sơ mời thầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phát hành hồ sơ mời thầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mở, đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thẩm định, trình duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ký và thực hiện hợp đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lập Hồ sơ yêu cầu

Nguồn vốn đối ứng (NSTW)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thẩm định, phê duyệt và phát hành hồ sơ yêu cầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phát hành hồ sơ yêu cầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá HSĐX và thương thảo hợp đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thẩm định, trình phê duyệt và công khai kết quả chỉ định thầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ký và thực hiện hợp đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tư vấn thẩm định giá thiết bị

Nguồn vốn đối ứng (NSTW)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lập Hồ sơ mời thầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phát hành hồ sơ mời thầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mở, đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thẩm định, trình duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ký và thực hiện hợp đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Tư vấn giám sát lặp đặt thiết bị

Nguồn vốn đối ứng (NSTW)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lập Hồ sơ mời thầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phát hành hồ sơ mời thầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mở, đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thẩm định, trình duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ký và thực hiện hợp đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

GÓI THẦU MUA SẮM THIẾT BỊ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Thiết bị nghề Công nghệ thông tin - MOIT1

Nguồn vốn vay ODA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lập Hồ sơ mời thầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu

(bao gồm xin ý kiến không phản đối của ADB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phát hành hồ sơ mời thầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mở và đánh giá hồ sơ dự thầu

(bao gồm xin ý kiến không phản đối của ADB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thương thảo hợp đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thẩm định, trình duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ký và thực hiện hợp đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Thiết bị ngành Cơ khí - MOIT2

Nguồn vốn vay ODA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lập Hồ sơ mời thầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu

(bao gồm xin ý kiến không phản đối của ADB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phát hành hồ sơ mời thầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mở và đánh giá hồ sơ dự thầu

(bao gồm xin ý kiến không phản đối của ADB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thương thảo hợp đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thẩm định, trình duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ký và thực hiện hợp đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thiết bị ngành Điện tử - MOIT4

Nguồn vốn vay ODA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lập Hồ sơ mời thầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu

(bao gồm xin ý kiến không phản đối của ADB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phát hành hồ sơ mời thầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mở và đánh giá hồ sơ dự thầu

(bao gồm xin ý kiến không phản đối của ADB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thương thảo hợp đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thẩm định, trình duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ký và thực hiện hợp đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Thiết bị ngành tự động hóa

Nguồn vốn vay ODA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lập Hồ sơ mời thầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu

(bao gồm xin ý kiến không phản đối của ADB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phát hành hồ sơ mời thầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mở và đánh giá hồ sơ dự thầu

(bao gồm xin ý kiến không phản đối của ADB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thương thảo hợp đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thẩm định, trình duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ký và thực hiện hợp đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Thiết bị ngành Công nghệ ô tô

Nguồn vốn vay ODA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lập Hồ sơ mời thầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu (bao gồm xin ý kiến không phản đối của ADB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phát hành hồ sơ mời thầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mở và đánh giá hồ sơ dự thầu (bao gồm xin ý kiến không phản đối của ADB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thương thảo hợp đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thẩm định, trình duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ký và thực hiện hợp đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi