Quyết định 44/QĐ-BTC 2022 Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính triển khai thực hiện Quyết định 127/QĐ-TTg

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 44/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 127/QĐ-TTG NGÀY 26/01/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BAN HÀNH “CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐẾN NĂM 2030”

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Thực hiện Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030”.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính triển khai thực hiện Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Tin học và Thống tài chính, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Khoa học và Công nghệ (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, THTK
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Chi

 

 

 

PHỤ LỤC:

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 127/QĐ-TTG NGÀY 26/01/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BAN HÀNH “CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐẾN NĂM 2030”
(Kèm theo Quyết định số 44/QĐ-BTC ngày 13 tháng 01 năm 2022 Bộ Tài chính)

 

TT

Nhiệm vụ, giải pháp

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

I

Đối với lĩnh vực Thuế

 

 

 

 

1

Triển khai giải pháp trí tuệ nhân tạo vào hỗ trợ thủ tục hành chính thuế, quy trình nghiệp vụ, ứng dụng cho người nộp thuế và cán bộ thuế.

TCT

Các đơn vị có liên quan

2021-2022

Thay thế nhiệm vụ II - 6.2 "Triển khai giải pháp trí tuệ nhân tạo và chuỗi khối hỗ trợ, trả lời tự động về thủ tục hành chính thuế, quy trình nghiệp vụ cũng như hỗ trợ về ứng dụng, hệ thống cho người nộp thuế và cán bộ thuế" trong Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ tại Quyết định số 446/QĐ-BTC ngày 30/03/2018.

II

Đối với lĩnh vực Hải quan

 

 

 

 

1

Triển khai giải pháp trí tuệ nhân tạo vào xây dựng bài toán nghiệp vụ hệ thống công nghệ thông tin theo kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số

TCHQ

Các đơn vị có liên quan

2021-2029

 

III

Đối với lĩnh vực Kho bạc

 

 

 

 

1

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhận diện khuôn mặt nhằm tăng cường quản lý rủi ro trong lĩnh vực kiểm soát chi ngân sách nhà nước.

KBNN

Các đơn vị có liên quan

2021-2023

Thay thế nhiệm vụ II - 6.3 "Ứng dụng TTNT và trợ lý ảo trong hỗ trợ sử dụng các dịch vụ công điện tử và chương trình ứng dụng" trong Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ tại Quyết định số 446/QĐ-BTC ngày 30/03/2018.

IV

Đối với lĩnh vực Dự tr

 

 

 

 

1

Ứng dụng công nghệ trợ lý ảo (chatbot) hỗ trợ cán bộ Dự trữ Nhà nước sử dụng ứng dụng, hệ thống công nghệ thông tin; đồng thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khai thác dữ liệu liên quan đến lĩnh vực Dự trữ được công bố.

TCDTNN

Các đơn vị có liên quan

2021-2025

 

V

Đối với lĩnh vực Chứng khoán

 

 

 

 

1

Nghiên cứu triển khai công nghệ thu thập thông tin trên mạng hội và TTNT hỗ trợ công tác giám sát giao dịch chứng khoán, chống các hành vi thao túng, nội gián trên thị trường chứng khoán.

UBCKNN

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và Trung tâm Lưu ký chứng khoán

2019-2025

Nhiệm vụ II - 6.5 trong Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ tại Quyết định số 446/QĐ-BTC ngày 30/03/2018.

2

Nghiên cứu triển khai công nghệ ngôn ngữ báo cáo kinh doanh mở rộng (XBRL) và TTNT trong việc thu thập báo cáo, quản lý giám sát công ty đại chúng và thành viên trên thị trường chứng khoán.

UBCKNN

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và Trung tâm Lưu ký chứng khoán

2019-2025

 

VI

Đối với các lĩnh vực chuyên môn khác của ngành Tài chính

 

 

 

 

1

Triển khai giai đoạn 2 của dự án xây dựng CSDL Quốc gia về giá trong đó ứng dụng AI, Deep Learning trong việc phân tích dữ liệu và dự báo chỉ số giá

Cục QLG, Cục THTK

Các đơn vị có liên quan

2021-2025

Thuộc nhiệm vụ II - 6.6 trong Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ tại Quyết định số 446/QĐ-BTC ngày 30/03/2018.

2

Xây dựng và triển khai CSDL tổng hợp về Tài chính có đầy đủ các công cụ phân tích dữ liệu như công cụ báo cáo thông minh (BI), công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) ... trong phân tích dữ liệu thu chi ngân sách, làm sở hỗ trợ ra quyết định chính sách tài chính công

Cục THTK

Các đơn vị có liên quan

Giai đoạn 1:2019-2022 Giai đoạn 2: 2023-2025

Thuộc nhiệm vụ II - 3 trong Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/BCSD tại Quyết định số 446/QĐ-BTC ngày 30/03/2018.

3

Phát triển và ứng dụng công nghệ TTNT (AI), máy học (Machine Learning) giúp tự động phân luồng xử lý công việc, tự động gom nhóm hồ sơ công việc điện tử nhằm hoàn thiện chương trình Quản lý văn bản và điều hành

Văn phòng Bộ, Cục THTK, TCT, KBNN, TCHQ, TCDTNN, UBCKNN

Các đơn vị có liên quan

2025-2030

Thuộc nhiệm vụ III - 3 trong Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ tại Quyết định số 446/QĐ-BTC ngày 30/03/2018.

4

Xây dựng, tích hợp giải pháp OCR ứng dụng trí tuệ nhân tạo với hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của Cơ quan Bộ Tài chính.

Cục THTK

Các đơn vị có liên quan

2021-2025

 

5

Trang bị bản quyền hệ thống phần mềm trợ lý ảo (Chatbot) và dịch vụ triển khai

Cục THTK

Các đơn vị có liên quan

2022-2025

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 44/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính triển khai thực hiện Quyết định 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành "Chiến lược Quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030"
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 44/QĐ-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Đức Chi
Ngày ban hành: 13/01/2022 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách , Sở hữu trí tuệ
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!