Thông tư 54/2012/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 10/2012 và Thông tư 22/2012

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------------------
Số: 54/2012/TT-BNNPTNT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày30 tháng 10 năm 2012
 
 
THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 10/2012/TT-BNNPTNT
ngày 22 tháng 2 năm 2012 và Thông tư số 22/2012/TT-BNNPTNT
ngày 5 tháng 6 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2012/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 2 năm 2012
-----------------------
 
 
        Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
        Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật ngày 25 tháng 7 năm 2001;
      Căn cứ Thông tư số 38/2010/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật;
      Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật;
      Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 10/2012/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 2 năm 2012 về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và Thông tư số 22/2012/TT-BNNPTNT ngày 5 tháng 6 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2012/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 2 năm 2012.
        Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 10/2012/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 2 năm 2012 và Thông tư số 22/2012/TT-BNNPTNT ngày 5 tháng 6 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2012/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 2 năm 2012 gồm:
        1. Sửa đổi tên tổ chức xin đăng ký, tên thương phẩm, cách ghi hàm lượng thuốc, hàm lượng hoạt chất, dạng thuốc, Phụ lục 1 kèm theo.
         2. Đăng ký chính thức: 05 trường hợp (gồm 01 loại thuốc trừ sâu, 04 loại thuốc trừ bệnh) vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam, Phụ lục 2 kèm theo.
         3. Đăng ký bổ sung: 290 trường hợp (gồm 114 loại thuốc trừ sâu, 129 loại thuốc trừ bệnh, 27 loại thuốc trừ cỏ, 09 loại thuốc điều hòa sinh trưởng, 11 loại thuốc trừ ốc) vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam, Phụ lục 3 kèm theo.
         Điều 2. Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
         Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2012./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Công báo Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ liên quan;
- Chi cục BVTV các tỉnh, TP;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế Bộ NN và PTNT;
- Vụ KHCN Bộ NN và PTNT;
- Lưu: VT, Cục BVTV.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
Bùi Bá Bổng

thuộc tính Thông tư 54/2012/TT-BNNPTNT

Thông tư 54/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 10/2012/TT-BNNPTNT ngày 22/02/2012 và Thông tư 22/2012/TT-BNNPTNT ngày 05/06/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2012/TT-BNNPTNT ngày 22/02/2012
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:54/2012/TT-BNNPTNTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành:30/10/2012Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Bổ sung gần 300 loại thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng
Ngày 30/12/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (BNNPTNT) đã ban hành Thông tư số 54/2012/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 10/2012/TT-BNNPTNT 22/02/2012 về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế, cấm sử dụng ở Việt Nam và Thông tư số 22/2012/TT-BNNPTNT ngày 05/06/2012.
Theo đó, BNNPTNT đã bổ sung 290 trường hợp vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam, gồm: 114 loại thuốc trừ sâu, 129 loại thuốc trừ bệnh, 27 loại thuốc trừ cỏ, 09 loại thuốc điều hòa sinh trưởng, 11 loại thuốc trừ ốc của các công ty xin đăng ký như: Công ty cổ phần Khử trùng Nam Việt, Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) hóa sinh Á Châu…
Cũng theo Thông tư, Bộ đã sửa đổi tên tổ chức xin đăng ký của 59 loại thuốc; tên thương phẩm của 3 laoij hoạt chất; đồng thời đăng ký chính thức 05 trường hợp vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/12/2012.

Xem chi tiết Thông tư 54/2012/TT-BNNPTNT tại đây

tải Thông tư 54/2012/TT-BNNPTNT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Quyết định 2181/QĐ-BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phân công nhiệm vụ thực hiện Quyết định 1507/QĐ-TTg ngày 13/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định thực thi các quy định Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển ngày 10/12/1982 về bảo tồn và quản lý đàn cá lưỡng cư và di cư xa đến năm 2025

Quyết định 2181/QĐ-BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phân công nhiệm vụ thực hiện Quyết định 1507/QĐ-TTg ngày 13/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định thực thi các quy định Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển ngày 10/12/1982 về bảo tồn và quản lý đàn cá lưỡng cư và di cư xa đến năm 2025

Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Vui lòng đợi