Thông tư 12/2021/TT-BNNPTNT hướng dẫn thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

________

Số: 12/2021/TT-BNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2021

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đ nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trưng, Cục trưởng Cục Chăn nuôi,

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác.
2. Thông tư này không điều chỉnh đối với việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi ở vùng có dịch.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Chất thải chăn nuôi để tái sử dụng cho mục đích khác bao gồm chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ và nước thải chăn nuôi.
2. Xử lý chất thải chăn nuôi là việc áp dụng giải pháp công nghệ, biện pháp kỹ thuật phù hợp xử lý chất thải chăn nuôi để làm phân bón, nước tưới cho cây trồng, làm thức ăn cho thủy sản hoặc tái sử dụng cho mục đích khác.
3. Phụ phẩm nông nghiệp (phụ phẩm cây trồng) là sản phẩm phụ phát sinh trong quá trình tiến hành hoạt động chăm sóc, thu hoạch, sơ chế sản phẩm cây trồng tại khu vực canh tác cây trồng.
4. Mục đích khác là làm nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu cho hoạt động sản xuất khác.
Chương II
THU GOM, XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI, PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP ĐỂ TÁI SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH KHÁC
Điều 4. Thu gom chất thải chăn nuôi
1. Thu gom chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ
a) Chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ trong chăn nuôi nông hộ phải thu gom để xử lý theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư này, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường;
b) Chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ trong chăn nuôi trang trại phải thu gom, vận chuyển đến vị trí tập trung trong khuôn viên cơ sở chăn nuôi trang trại và xử lý theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Thông tư này, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường. Việc thu gom chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ được thực hiện hàng ngày đối với cơ sở chăn nuôi gia súc, thu gom theo đợt đối với cơ sở chăn nuôi gia cầm và cơ sở chăn nuôi sử dụng đệm lót sinh học;
c) Vị trí tập trung chất thải rắn trong khuôn viên cơ sở chăn nuôi trang trại để xử lý phải xa khu chuồng nuôi, xa nơi cấp nước, khu vực kho thức ăn chăn nuôi.
2. Nước thải chăn nuôi phải thu gom bằng hệ thống riêng để xử lý theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này.
Điều 5. Xử lý chất thải chăn nuôi
1. Xử lý chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ
a) Chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ trong chăn nuôi nông hộ được xử lý bằng một hoặc một nhóm các biện pháp sau: ủ compost, công nghệ khí sinh học (biogas), chế phẩm sinh học, đệm lót sinh học hoặc các giải pháp khác để sử dụng cho cây trồng;
b) Chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ trong chăn nuôi trang trại đã qua xử lý đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được sử dụng cho cây trồng hoặc làm thức ăn cho thủy sản. Trong thời gian chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, việc xử lý chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ thực hiện theo hướng dẫn của các cơ quan quản lý chuyên ngành;
c) Việc vận chuyển chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ chưa được xử lý ra khỏi cơ sở chăn nuôi thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
2. Xử lý nước thải chăn nuôi
a) Nước thải chăn nuôi trong chăn nuôi nông hộ được xử lý bằng một hoặc một nhóm các biện pháp sau: công nghệ khí sinh học, ao sinh học, chế phẩm sinh học hoặc các biện pháp khác được sử dụng cho cây trồng phải đảm bảo hạn chế phát sinh mùi hôi, thối và không để chảy tràn ra môi trường xung quanh;
b) Nước thải chăn nuôi trong chăn nuôi trang trại đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng, được sử dụng tưới cho cây trồng hoặc mục đích khác trong khuôn viên trang trại. Việc sử dụng nước thải chăn nuôi phải đảm bảo hạn chế phát sinh mùi hôi, thối và không để chảy tràn ra môi trường xung quanh.
3. Khuyến khích sử dụng chế phẩm sinh học, ứng dụng tiến bộ công nghệ, kỹ thuật mới trong quá trình xử lý chất thải chăn nuôi.
Điều 6. Thu gom, xử lý phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác
Việc thu gom, xử lý phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác thực hiện theo Thông tư số 19/2019/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 7. Trách nhiệm các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường theo dõi, tổng hợp báo cáo Bộ tình hình thực hiện Thông tư này.
2. Cục Chăn nuôi, Cục Trồng trọt
a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này theo lĩnh vực được phân công; báo cáo kết quả về Bộ (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) để tổng hợp;
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng tài liệu kỹ thuật hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi và phụ phẩm nông nghiệp để tái sử dụng cho mục đích khác phù hợp với điều kiện thực tế.
Điều 8. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác trên địa bàn.
2. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này tại địa phương và báo cáo kết quả về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường).
Điều 9. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác
1. Tuân thủ quy định tại Thông tư này và pháp luật có liên quan.
2. Cung cấp thông tin, phản ánh kịp thời về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các khó khăn, vướng mắc trong việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi và phụ phẩm nông nghiệp để tái sử dụng cho mục đích khác.
Điều 10. Hiệu lực thi hành Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có phát sinh vướng mắc, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh thành phố trực thuộc TW;
- Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cổng TTĐT Chính phủ, Công báo Chính phủ, Cổng TTĐT Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Lê Quốc Doanh

thuộc tính Thông tư 12/2021/TT-BNNPTNT

Thông tư 12/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:12/2021/TT-BNNPTNTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Lê Quốc Doanh
Ngày ban hành:26/10/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Hướng dẫn thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi

Ngày 26/10/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 12/2021/TT-BNNPTNT hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác.

Theo đó, thu gom chất thải chăn nuôi cụ thể là chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ trong chăn nuôi nông hộ phải thu gom để xử lý theo quy định, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường; vị trí tập trung chất thải rắn trong khuôn viên cơ sở chăn nuôi trang trại để xử lý phải xa khu chuồng nuôi, xa nơi cấp nước, khu vực kho thức ăn chăn nuôi.

Ngoài ra, xử lý chất thải chăn nuôi gồm việc xử lý chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ và xử lý nước thải chăn nuôi. Cụ thể, chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ trong chăn nuôi nông hộ được xử lý bằng biện pháp: ủ compost, biogas, chế phẩm sinh học,… Bên cạnh đó, nước thải chăn nuôi nông hộ được xử lý bằng các biện pháp: công nghệ khí sinh học, ao sinh học, chế phẩm sinh học hoặc các biện pháp khác đảm bảo hạn chế phát sinh mùi hôi, thối và không để chảy tràn ra môi trường xung quanh,…

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022.

Xem chi tiết Thông tư 12/2021/TT-BNNPTNT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
ban dich TTXVN

THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
_________

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 12/2021/TT-BNNPTNT

 

Hanoi, October 26, 2021

 

CIRCULAR

Guiding the collection and treatment of animal husbandry wastes and agricultural by-products to be reused for other purposes[1]

 

Pursuant to the November 17, 2020 Law on Environmental Protection;

Pursuant to the Government’s Decree No. 15/2017/ND-CP of February 17, 2017, defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Agriculture and Rural Development;

At the proposal of the Directors of the Department of Science, Technology and Environment and the Department of Livestock Production;

The Minister of Agriculture and Rural Development promulgates the Circular guiding the collection and treatment of animal husbandry wastes and agricultural by-products to be reused for other purposes.

 

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

1. This Circular guides the collection and treatment of animal husbandry wastes and agricultural by-products to be reused for other purposes.

2. This Circular does not regulate the collection and treatment of animal husbandry wastes in epidemic-hit areas.

Article 2. Subjects of application

This Circular applies to organizations and individuals engaged in the collection and treatment of animal husbandry wastes and agricultural by-products to be reused for other purposes.

Article 3. Interpretation of terms

In this Circular, the terms below are construed as follows:

1. Animal husbandry wastes to be reused for other purposes include solid organic wastes and wastewater generated from animal husbandry activities.

2. Treatment of animal husbandry wastes means application of appropriate technological solutions or technical measures to treat animal husbandry wastes into manure and irrigation water for plants, aquatic animal feed or for reuse for other purposes.

3. Agricultural by-products (plant by-products) means auxiliary products generated from the process of tending, harvesting or preliminarily processing crop products in areas under plant cultivation.

4. Other purposes means the use of animal husbandry wastes and agricultural by-products as raw materials, fuels and materials for other production activities.

Chapter II

COLLECTION AND TREATMENT OF ANIMAL HUSBANDRY WASTES AND AGRICULTURAL BY-PRODUCTS TO BE REUSED FOR OTHER PURPOSES

Article 4. Collection of animal husbandry wastes

1. Collection of solid organic wastes

a/ Solid organic wastes in household-based animal husbandry shall be collected for treatment in accordance with Point a, Clause 1, Article 5 of this Circular in order to prevent environmental pollution;

b/ Solid organic wastes in farm-based animal husbandry shall be collected and transported to gathering places in premises of animal husbandry farms and treated under Point b, Clause 1, Article 5 of this Circular, in order to prevent environmental pollution. Solid organic wastes shall be collected every day from cattle-raising facilities or collected in intervals from poultry-raising facilities and animal husbandry facilities using bio mattresses;

c/ Places for gathering solid wastes in premises of animal husbandry farms for treatment must be far from stables, water supply sources and animal feed warehouses.

2. Animal husbandry wastewater shall be collected for treatment by separate systems in accordance with Clause 2, Article 5 of this Circular.

Article 5. Treatment of animal husbandry wastes

1. Treatment of solid organic wastes

a/ Solid organic wastes in household-based animal husbandry shall be treated by one or a group of the following measures: composting, using biogas technology bio-preparations, use of bio mattresses or other solutions, so as to be used for plants;

b/ Solid organic wastes in farm-based animal husbandry that have been treated up to national technical regulations may be used for plants or as aquatic animal feed. Pending the issuance of national technical regulations, the treatment of solid organic wastes must comply with guidance of specialized management agencies;

c/ The transportation of untreated solid organic wastes out of animal husbandry establishments must comply with the law on environmental protection.

2. Treatment of animal husbandry wastewater

a/ The treatment of household-based animal husbandry wastewater by applying one or a group of the following measures: use of biogas technology or bio-ponds, bio-preparations or other solutions so as to be used for plants and must minimize foul odor and spill of wastewater into adjacent areas.

b/ Farm-based animal husbandry wastewater meeting national technical regulations on animal husbandry wastewater used for plants may be used to water plants or for other purposes in farm premises. The use of animal husbandry wastewater must minimize foul odor and spill of wastewater into adjacent areas.

3. The use of bio-preparations and application of technological advances and new techniques in animal husbandry waste treatment process is encouraged.

Article 6. Collection and treatment of agricultural by-products to be reused for other purposes

The collection and treatment of agricultural by-products to be reused for other purposes must comply with the Minister of Agriculture and Rural Development’s Circular No. 19/2019/TT-BNNPTNT of November 15, 2019, on collection, disposal and use of plant by-products.

 

Chapter III

ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

Article 7. Responsibilities of units of the Ministry of Agriculture and Rural Development

1. The Department of Science, Technology and Environment shall monitor the implementation of this Circular for summarization and reporting to the Ministry.

2. The Departments of Livestock Production and Crop Production

a/ To guide and inspect the implementation of this Circular in the fields assigned to them; to report implementation results to the Ministry (via the Department of Science, Technology and Environment) for summarization;

b/ To assume the prime responsibility for, and coordinate with related agencies and units in, drafting technical documents guiding the collection and treatment of animal husbandry wastes and agricultural by-products to be reused for other purposes as appropriate to reality.

Article 8. Responsibilities of provincial-level Departments of Agriculture and Rural Development

1. To advise provincial-level People’s Committees on organization of the collection and treatment of animal husbandry wastes and agricultural by-products to be reused for other purposes in their localities.

2. To guide and examine the implementation of this Circular in their localities and report implementation results to the Ministry of Agriculture and Rural Development (via the Department of Science, Technology and Environment).

Article 9. Responsibilities of organizations and individuals engaged in collection and treatment of animal husbandry wastes and agricultural by-products to be reused for other purposes

1. To comply with this Circular and relevant laws.

2. To provide information and promptly report to provincial-level Departments of Agriculture and Rural Development on difficulties and problems in the collection and treatment of animal husbandry wastes and agricultural by-products to be reused for other purposes.

Article 10. Effect

This Circular takes effect on January 1, 2022.

Any problems arising in the course of implementation should be promptly reported to the Ministry of Agriculture and Rural Development (via the Department of Science, Technology and Environment) for study, amendment and supplementation.-

For the Minister of Agriculture and Rural Development
Deputy Minister
LE QUOC DOANH

 

[1] Công Báo Nos 933-934 (09/11/2021)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Circular 12/2021/TT-BNNPTNT DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Circular 12/2021/TT-BNNPTNT PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi